IBPP3/4512-566/15/UH | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”
IBPP3/4512-566/15/UHinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. odliczenie podatku
 3. podmiot niezarejestrowany
 4. projekt pomocowy
 5. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 lipca 2015 r. (data wpływu 27 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie „...” (Wnioskodawca) założone zostało w kwietniu 1997 roku. Wnioskodawca realizuje swoje cele przez wspieranie rozwoju infrastruktury dla poprawy życia mieszkańców, wspieranie rozwoju bazy kulturalnej oraz przez prowadzenie warsztatów i szkoleń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców, organizacji ognisk artystycznych, kółek zainteresowań, kultywowanie miejscowych tradycji i rękodzieła ludowego.

Wnioskodawca złożył projekt pt. „...” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 na działanie Oś 4 Leader. Przedmiotem operacji oprócz poprawy estetyki przestrzeni publicznej wraz z promocją aktywnego trybu życia mieszkańców, jest promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego przez utworzenie centrum edukacyjno-rekreacyjnego przez budowę placu zabaw w miejscowości wraz z elementami edukacji historycznej oraz kultywowanie lokalnej twórczości przez utworzenie stałej ekspozycji plenerowej rzeźby.

Opis planowanej do realizacji operacji:

Operacja realizowana była w dwóch wzajemnie uzupełniających się zadaniach:

I.Część inwestycyjną składającą się z:

1.Utworzenie dioramy historycznej w postaci 8 obszernych plansz bogato ilustrowanych, popartych opisem dostosowanym do wieku odbiorców (4 tablice dwustronne).

Tematyka dioramy historycznej:

 1. Mapa miasta i gminy z najważniejszymi zabytkami.
 2. Herb miasta i uroczystość nadania praw miejskich.
 3. Legenda o rycerzu.
 4. Miasto i Gmina - chronologia najważniejszych wydarzeń historycznych.
 5. Pałac - życie i obyczaje.
 6. Chata wiejska - życie i obyczaje.
 7. Rodzina wczoraj a dziś.
 8. Szkoła podstawowa wczoraj a dziś.

Zakres merytoryczny zawarty na tablicach był konsultowany z zespołem ekspertów w zakresie treści historycznych umieszczonych na tablicach dioramy historycznej oraz konsultacje pedagogiczne zespołu eksperckiego (1 pedagog szkolny, 2 nauczycieli nauczania przedszkolnego i 2 nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego) w zakresie treści merytorycznych dostosowanych do dzieci wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego umieszczonych na tablicach dioramy historycznej. Prace wykonane były jako wkład niepieniężny. Ponadto w ramach zadania przewidziano prace grafika komputerowego mającego na celu opracowanie w formie elektronicznej zawartości dioramy.

2.Budowa placu zabaw w miejscowości.

W ramach planowanego zadania zgodnie z załączonym kosztorysem inwestorskim zostały wykonane:

 1. Roboty ziemne i nawierzchniowe,
 2. Wyposażenie placu zabaw: zestaw zabawowy, piaskownica, huśtawka wagowa, huśtawka podwójna, konik sprężynowiec, samochodzik sprężynowy, karuzela talerzowa z ławeczkami, ławki, kosz na śmieci oraz informacja z regulaminem korzystania z placu zabaw.
 3. Utworzona stała ekspozycja plenerowa rzeźb pn. „...” lokalnego twórcy ludowego w ramach kultywowania i promocji lokalnej twórczości.

Materiał z którego wykonano rzeźbę to drewno lipowe. Artysta wykonał dzieło z dużą dokładnością i precyzję. Wykonane ręcznie dłutem oraz innymi maszynami dzieła pochłaniają mnóstwo czasu, ale efekty są imponujące.

Rzeźba rycerza pozwoli przedszkolakom, uczniom i ich rodzicom uświadomić sobie, że początki osadnictwa i kultury materialnej na terenie Wnioskodawcy sięgają bardzo odległych czasów.

Zorganizowanie stałej wystawy prac tuż obok publicznego przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum oraz placu zabaw nie pozwoli zapomnieć o tradycji rzeźbienia w drewnie.

II.Część artystyczna składająca się z:

W grudniu 2014 r. nastąpiło symboliczne otwarcie obiektu, podczas którego odbył się cykl imprez rekreacyjno-kulturalno-historycznych z udziałem przedszkolaków, uczniów, rodziców i przedstawicieli władz i zaproszonych gości (całość imprez miała charakter całkowicie nieodpłatny i ogólnodostępny). W czasie imprezy został przez dzieci pokazany program artystyczny, na motywach bajki autorstwa .... Odbył się także konkurs dla dzieci o tematyce historycznej. Na zasadzie quizu młodzi uczestnicy rywalizowali w zakresie wiedzy o dziejach miejscowości i okolic, architekturze, obyczajach. Wszyscy uczestnicy quizu otrzymają dyplomy. Następnie dla dzieci wystąpili mali artyści z gminy prezentujący spuściznę miejscowej ziemi: kulturę, tradycję i folklor. Były to zespoły regionalne oraz ... Kapela Ludowa. Przygotowaniem konkursów i quizu historycznych, przeprowadzenie konkurencji rekreacyjno-sportowych oraz organizacją uroczystości otwarcia zajęły się osoby przychylne idei realizacji niniejszej operacji, jako wkład niepieniężny.

Zasady korzystania z centrum edukacyjno-rekreacyjnego: Obiekt jest udostępniony nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców obszaru LSR oraz przyjezdnych turystów. Przez 24 godziny na dobę. Centrum jest miejscem plenerowych lekcji historii. Korzystanie przez dzieci z placu zabaw pod opieką rodziców i dziadków, oglądanie rzeźby i tablic historycznych rozwija nie tylko ich wiedzę, ale także tworzy więzi rodzinne. Zainspirowani tematyką tablic dziadkowie mogą nawiązać do własnych przeżyć i wspomnień.

Faktury VAT dokumentujące nabywanie na potrzeby realizacji projektu towary i usługi były wystawiane na Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Zakupy w ramach przedmiotowego projektu nie były, nie są i nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę. Utworzony obiekt jest dostępny nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych i ma służyć ogółowi społeczeństwa. Udział w imprezach towarzyszących był bezpłatny. Efekt projektu nie będzie generował podatku należnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją projektu pn. „...” Wnioskodawcy przysługuje prawo do uzyskania zwrotu podatku VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy: W związku z realizacją projektu pn. „...” Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do uzyskania zwrotu podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-10a ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Powyższe wynika z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Wypada w tym miejscu zauważyć, że w stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wskazano na wstępie zrealizowanie prawa do odliczenia podatku VAT możliwe jest jednak wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Zaznaczenia zatem wymaga, zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest fakt, że towary i usługi nabywane na potrzeby realizowanego projektu nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. „...”.

Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania zwrotu różnicy podatku na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których w zawartych tam regulacjach.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług, nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego zawartego w cenie towarów nabywanych w związku z realizacją ww. projektu.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.