IBPP3/4512-41/15/UH | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...”.
IBPP3/4512-41/15/UHinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. odliczenie podatku
  3. podmiot niezarejestrowany
  4. projekt pomocowy
  5. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 stycznia 2015 r. (data złożenia 16 stycznia 2015 r.) uzupełnionym pismem z 19 lutego 2015 r. (data złożenia 20 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. złożono ww. wniosek uzupełniony pismem z 19 lutego 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny doprecyzowany w piśmie z 19 lutego 2015 r.:

Stowarzyszenie ... (Wnioskodawca) jest osobą prawną, organizacją pożytku publicznego, wpisaną do rejestru stowarzyszeń KRS. Wnioskodawca jest zwolniony ustawowo z podatku od towarów i usług określonego w art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) i nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik w zakresie podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca prowadzi nieodpłatną oraz odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.).

W czerwcu 2014 r. Wnioskodawca podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „...” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju” (małe projekty). W ramach realizacji projektu zrealizowano:

  1. Zajęcia szachowe.
  2. Zajęcia z lekkiej atletyki.
  3. Zajęcia ogólnorozwojowe.
  4. Zajęcia z tenisa stołowego.

Za wykonane usługi otrzymano oraz opłacono faktury VAT. Wszystkie zajęcia polegały na prowadzeniu zajęć przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów i wynajmie niezbędnych obiektów sportowych. W zajęciach brali udział mieszkańcy terenu LGD. Wszystkie zajęcia były prowadzone nieodpłatnie dla uczestników z nich korzystających. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu były wykonywane nieodpłatnie dla osób biorących w niej udział.

Wnioskodawca w ramach realizowanego projektu nie dokonywał sprzedaży oraz żadnych innych czynności, które byłyby, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, traktowane jako obrót gospodarczy. Takowego Wnioskodawca nie wykonuje w ramach swojej działalności. Dlatego w ramach projektu pn. „...” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju” (małe projekty) Wnioskodawca nie ma możliwości skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług. Ponadto wykazuje się, że: Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT czynnym. Towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu pn. „...” nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług są wystawione na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca w ramach realizacji projektu „...” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju” (małe projekty) ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W związku z realizacją projektu pn. „...” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” (małe projekty), Wnioskodawca nie ma prawa od odliczenia podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W myśl art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, po uprzednim złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w czerwcu 2014 r. podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „ ...” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. W ramach ww. projektu zrealizowano zajęcia szachowe, zajęcia z lekkiej atletyki, zajęcia ogólnorozwojowe i zajęcia z tenisa stołowego, które były prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów w wynajmowanych przez Wnioskodawcę niezbędnych obiektach sportowych. W zajęciach realizowanych w ramach projektu nieodpłatnie brali udział mieszkańcy terenu LGD .... Faktury dokumentujące zakup towarów i usług są wystawione na Wnioskodawcę. Towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji ww. projektu nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT czynnym.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w omawianej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Opis sprawy jednoznacznie wskazuje, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT czynnym oraz towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji ww. projektu nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.