IBPP3/443-953/14/UH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących realizacji projektu ...

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 sierpnia 2014 r. (data wpływu 12 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z 30 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących realizacji projektu ... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z 30 października 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących realizacji projektu ....

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie (Wnioskodawca) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, a także na podstawie własnego statutu. Wnioskodawca jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Dnia 26 marca 2014 r. Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach osi 4 leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 na działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania. Projekt po ostatecznej weryfikacji przez Urząd Marszałkowski otrzymał tytuł: ... . Wspomniana impreza zostanie zorganizowana 26–28 września 2014 r. Na terenie dwóch gmin, w którym grupy uczestniczące w rajdzie będą miały szereg zadań do wykonania, za które otrzymają punkty. Rajd adresowany jest do wszystkich szkół z terenu tych dwóch gmin oraz wszystkich innych chętnych szkół i osób. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat lokalnej historii i postaw patriotycznych przez organizację rajdu oraz wykonanie medalionu i tablicy upamiętniającej postać.

Do realizacji projektu potrzebne będzie poniesienie następujących kosztów: koszty wyżywienia uczestników, koszty noclegów dla uczestników, koszty wykonania rekonstrukcji historycznej, koszty wykonania medalionu i tablicy upamiętniającej postać oraz koszty związane z wykonaniem materiałów promocyjnych tj. plakatów, zaproszeń, dyplomów, koszulek. Przewiduje się, że w rajdzie weźmie udział ok. 120 osób, natomiast trzeciego dnia podczas przeprowadzania rekonstrukcji historycznej osób może być nawet 400. Za udział w trzydniowym przedsięwzięciu nie będą pobierane opłaty, wstęp będzie bezpłatny i każda chętna osoba będzie mogła uczestniczyć w przewidzianym programie imprezy. Wykonane materiały promocyjne zostaną bezpłatnie rozdystrybuowane wśród uczestników, nie będą przedmiotem sprzedaży. Plakaty i zaproszenia posłużą rozpowszechnianiu informacji o planowanym przedsięwzięciu. Zatem cała operacja nie będzie generowała żadnych dochodów dla Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT i nie nalicza ani nie odlicza podatku VAT nie składa deklaracji VAT-7, korzysta zatem ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 pkt 1 ustawy o VAT.

Interpretacja ta będzie stanowiła obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność w ramach ww. działania na etapie refundacji wydatków poniesionych na realizację zakresu operacji.

Towary i usługi nabywane na potrzeby realizowanej operacji nie mają jakiegokolwiek związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Dokonane nabycia towarów i usług zostanie udokumentowane fakturami VAT, których nabywcą będzie Wnioskodawca. Udział w rajdzie będzie ogólnodostępny i nieodpłatny dla wszystkich chętnych, nie będą pobierane opłaty za wstęp.

W uzupełnieniu wniosku wskazano prawidłowy tytuł projektu tj. ... .

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizowanym projektem ... ....

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur potwierdzających wydatki związane z realizacją projektu .... ponieważ nie jest zarejestrowane w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenie przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 40 lit. d) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. zmienionym przez art. 1 pkt 55 lit a ww. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw otrzymał brzmienie: zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do art. 96 ust. 3 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust 4 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, po uprzednim złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt ... . Ww. impreza została zorganizowana od 26 do 28 września 2014 r. na terenie dwóch gmin. W związku z realizacją projektu poniesiono koszty wyżywienia uczestników, noclegów, wykonania rekonstrukcji historycznej, wykonania medalionu i tablicy upamiętniającej postać płk ... oraz koszty związane z wykonaniem materiałów promocyjnych jak plakatów, zaproszeń, dyplomów i koszulek. Za udział w trzydniowym przedsięwzięciu nie będą pobierane opłaty, wstęp będzie bezpłatny i każda chętna osoba będzie mogła uczestniczyć w przewidzianym programie imprezy. Materiały promocyjne zostaną bezpłatnie udostępnione uczestnikom. Plakaty i zaproszenia posłużą rozpowszechnianiu informacji o planowanym przedsięwzięciu. Nabywane towary i usługi na potrzeby realizowanego projektu nie mają jakiegokolwiek związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Towary i usługi związane z realizacja projektu zostaną udokumentowane fakturami VAT, na których jako nabywca będzie Wnioskodawca. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7, korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 pkt 1 ustawy o VAT.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w omawianej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT, a dokonane zakupy nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur potwierdzających wydatki związane z realizacją projektu ... .

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.