IBPP3/443-953/14/UH | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących realizacji projektu ...
IBPP3/443-953/14/UHinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. odliczenie podatku
  3. podmiot niezarejestrowany
  4. projekt pomocowy
  5. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 sierpnia 2014 r. (data wpływu 12 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z 30 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących realizacji projektu ... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z 30 października 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących realizacji projektu ....

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie (Wnioskodawca) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, a także na podstawie własnego statutu. Wnioskodawca jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Dnia 26 marca 2014 r. Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach osi 4 leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 na działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania. Projekt po ostatecznej weryfikacji przez Urząd Marszałkowski otrzymał tytuł: ... . Wspomniana impreza zostanie zorganizowana 26–28 września 2014 r. Na terenie dwóch gmin, w którym grupy uczestniczące w rajdzie będą miały szereg zadań do wykonania, za które otrzymają punkty. Rajd adresowany jest do wszystkich szkół z terenu tych dwóch gmin oraz wszystkich innych chętnych szkół i osób. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat lokalnej historii i postaw patriotycznych przez organizację rajdu oraz wykonanie medalionu i tablicy upamiętniającej postać.

Do realizacji projektu potrzebne będzie poniesienie następujących kosztów: koszty wyżywienia uczestników, koszty noclegów dla uczestników, koszty wykonania rekonstrukcji historycznej, koszty wykonania medalionu i tablicy upamiętniającej postać oraz koszty związane z wykonaniem materiałów promocyjnych tj. plakatów, zaproszeń, dyplomów, koszulek. Przewiduje się, że w rajdzie weźmie udział ok. 120 osób, natomiast trzeciego dnia podczas przeprowadzania rekonstrukcji historycznej osób może być nawet 400. Za udział w trzydniowym przedsięwzięciu nie będą pobierane opłaty, wstęp będzie bezpłatny i każda chętna osoba będzie mogła uczestniczyć w przewidzianym programie imprezy. Wykonane materiały promocyjne zostaną bezpłatnie rozdystrybuowane wśród uczestników, nie będą przedmiotem sprzedaży. Plakaty i zaproszenia posłużą rozpowszechnianiu informacji o planowanym przedsięwzięciu. Zatem cała operacja nie będzie generowała żadnych dochodów dla Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT i nie nalicza ani nie odlicza podatku VAT nie składa deklaracji VAT-7, korzysta zatem ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 pkt 1 ustawy o VAT.

Interpretacja ta będzie stanowiła obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność w ramach ww. działania na etapie refundacji wydatków poniesionych na realizację zakresu operacji.

Towary i usługi nabywane na potrzeby realizowanej operacji nie mają jakiegokolwiek związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Dokonane nabycia towarów i usług zostanie udokumentowane fakturami VAT, których nabywcą będzie Wnioskodawca. Udział w rajdzie będzie ogólnodostępny i nieodpłatny dla wszystkich chętnych, nie będą pobierane opłaty za wstęp.

W uzupełnieniu wniosku wskazano prawidłowy tytuł projektu tj. ... .

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizowanym projektem ... ....

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur potwierdzających wydatki związane z realizacją projektu .... ponieważ nie jest zarejestrowane w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenie przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 40 lit. d) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. zmienionym przez art. 1 pkt 55 lit a ww. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw otrzymał brzmienie: zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do art. 96 ust. 3 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust 4 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, po uprzednim złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt ... . Ww. impreza została zorganizowana od 26 do 28 września 2014 r. na terenie dwóch gmin. W związku z realizacją projektu poniesiono koszty wyżywienia uczestników, noclegów, wykonania rekonstrukcji historycznej, wykonania medalionu i tablicy upamiętniającej postać płk ... oraz koszty związane z wykonaniem materiałów promocyjnych jak plakatów, zaproszeń, dyplomów i koszulek. Za udział w trzydniowym przedsięwzięciu nie będą pobierane opłaty, wstęp będzie bezpłatny i każda chętna osoba będzie mogła uczestniczyć w przewidzianym programie imprezy. Materiały promocyjne zostaną bezpłatnie udostępnione uczestnikom. Plakaty i zaproszenia posłużą rozpowszechnianiu informacji o planowanym przedsięwzięciu. Nabywane towary i usługi na potrzeby realizowanego projektu nie mają jakiegokolwiek związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Towary i usługi związane z realizacja projektu zostaną udokumentowane fakturami VAT, na których jako nabywca będzie Wnioskodawca. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7, korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 pkt 1 ustawy o VAT.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w omawianej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT, a dokonane zakupy nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur potwierdzających wydatki związane z realizacją projektu ... .

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.