IBPP3/443-749/14/UH | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących realizację projektu pn. „...”.
IBPP3/443-749/14/UHinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. podmiot niezarejestrowany
 3. projekt pomocowy
 4. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 czerwca 2014 r. (data wpływu 30 czerwca 2014 r.) uzupełnionym pismem z 8 września 2014 r. (data wpływu 9 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących realizację projektu pn. „...”. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących realizację projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismami z 8 września 2014 r. (data wpływu 9 września 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie z 27 sierpnia 2014 r. znak: IBPP3/443-749/14/UH.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Ludowy Klub Sportowy ... (Wnioskodawca) złożył do Lokalnej Grupy Działania wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013. W związku z tym Wnioskodawca realizuje projekt pod nazwą: „...”.

Celem operacji jest utworzenie sekcji dziecięcej piłki nożnej, propagowanie aktywnego stylu życia przez organizację zajęć ogólnorozwojowych i piłkarskich dla dzieci oraz organizację festynu sportowo-rekreacyjnego. Operacja zakłada przeprowadzenie zajęć ogólnorozwojowych i piłkarskich dla 20 osobowej grupy chłopców w wieku 10–12 lat. Działanie ma charakter ogólnodostępny i bezpłatny, co umożliwi udział dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich. Zadanie nie przyniesie dochodu Wnioskodawcy.

W ramach realizacji projektu będzie konieczny zakup sprzętu piłkarskiego:

 • 20 kompletów strojów piłkarskich (w ramach kompletu spodenki, koszulka, getry i ochraniacze),
 • 20 par butów piłkarskich,
 • 3 sztuk piłka meczowa,
 • 20 sztuk piłka treningowa,
 • 2 sztuk drabinka koordynacyjna,
 • 15 sztuk pachołków.

Zakup tego sprzętu jest niezbędny do osiągnięcia celu operacji. Sprzęt będzie ogólnodostępny i wypożyczany nieodpłatnie zainteresowanym piłkarzom.

Podsumowaniem projektu będzie zorganizowanie dla młodych zawodników festynu pn. „...” 9 sierpnia 2014 r. Impreza będzie ogólnodostępna i bezpłatna. Impreza nie będzie imprezą masową i nie wymaga dodatkowych pozwoleń i uzgodnień. Wskaźnikiem produktu będzie utworzenie sekcji dziecięcej piłki nożnej. Wskaźnikiem rezultatu będzie liczba osób, które wezmą udział w części sportowej imprezy oraz liczba wszystkich uczestników festynu. W ramach realizacji zadania na Wnioskodawcę zostaną wystawione faktury VAT przez podatników będących płatnikami VAT. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja zadania nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz nie składa deklaracji VAT–7. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnego przychodu. Prowadzone działania projektowe będą ogólnodostępne i nieodpłatne.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania (złożenia wniosku o płatność) przypada na wrzesień 2014 r. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o płatność jest indywidualna interpretacja w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Realizacja przedmiotowej operacji nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast przyczyni się do promowania zdrowego trybu życia oraz wpłynie na rozwój aktywności społeczności lokalnej przez promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania „...”– w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania „...”– w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na tata 2007 – 2013, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 40 lit. d) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Art. 96 ust. 4 ustawy stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...”. Celem realizacji operacji jest utworzenie sekcji dziecięcej piłki nożnej, propagowanie aktywnego stylu życia przez organizację zajęć ogólnorozwojowych i piłkarskich dla dzieci oraz organizację festynu sportowo-rekreacyjnego. Operacja zakłada przeprowadzenie zajęć ogólnorozwojowych i piłkarskich dla 20 osobowej grupy chłopców w wieku 10–12 lat. W ramach realizacji projektu Wnioskodawca zakupi sprzęt piłkarski: 20 kompletów strojów piłkarskich (w ramach kompletu spodenki, koszulka, getry i ochraniacze), 20 par butów piłkarskich, 3 sztuki piłka meczowa, 20 sztuk piłka treningowa, 2 sztuki drabinka koordynacyjna, 15 sztuk pachołków. Podsumowaniem projektu będzie zorganizowanie dla młodych zawodników festynu pn. „...” 9 sierpnia 2014 r. Impreza będzie ogólnodostępna i bezpłatna. Sprzęt będzie ogólnodostępny i wypożyczany nieodpłatnie zainteresowanym piłkarzom. Działanie w ramach projektu ma charakter ogólnodostępny i bezpłatny. Realizacja zadania nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w omawianej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Opis sprawy jednoznacznie wskazuje, że Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, a zakupy związane z realizacją zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-749/14/UH | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.