IBPP3/443-659/13/UH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2013r. (data złożenia w tut. organie 3 czerwca 2013r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 lipca 2013r. (data złożenia w tut. organie 12 lipca 2013r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2013r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 lipca 2013r. (złożonym osobiście do tut. organu w dniu 12 lipca 2013r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu znak: IBPP3/443-659/13/UH z dnia 3 lipca 2013r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zaistniałego stanu faktycznego:

W miesiącu czerwcu 2012r. jako Klub Sportowy Wnioskodawca był organizatorem jubileuszu 25-lecia Klubu. Na ten cel zostały pozyskane środki z Lokalnej Grupy Działania w ramach małych projektów „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” PROW na lata 2007 – 2013.

W piśmie z dnia 12 lipca 2013r. Wnioskodawca wskazał tytuł projektu: „...”.

Projekt realizowany był w dniach 29 – 30 czerwca 2012r. W związku z jego realizacją dokonano następujących zakupów: zaprojektowanie i wydruk plakatów, nagranie i emisja spotów promocyjnych, opracowanie i wydrukowanie albumu, przygotowanie i nagranie filmu promocyjnego, zakup pucharów pamiątkowych, obiad dla zawodników oraz gości honorowych, wynajem zabawek dmuchanych, wynajem sceny zadaszonej wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, honorarium za występ zespołu muzycznego pokaz sztucznych ogni.

Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7. Zakupy, które były dokonywane w związku z realizacją projektu udokumentowane były fakturami VAT, w których jako nabywca wskazany jest Wnioskodawca.

Towary i usługi nabywane na potrzeby zrealizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, bo Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT czynnym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie sformułowane w piśmie z dnia 12 lipca 2013r.:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami dokonanymi na potrzeby realizacji projektu „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że jako Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i jednocześnie nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „...”.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Należy w tym miejscu zauważyć, iż zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do art. 96 ust. 3 podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Zaznaczenia wymaga, iż zgodnie z art. 96 ust 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”, po uprzednim złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt pn. „...” w związku z 25-leciem Klubu.

W związku z realizacją ww. projektu Wnioskodawca poniósł wydatki na zaprojektowanie i wydruk plakatów, nagranie i emisja spotów promocyjnych, opracowanie i wydrukowanie albumu, przygotowanie i nagranie filmu promocyjnego, zakup pucharów pamiątkowych, obiad dla zawodników oraz gości honorowych, wynajem zabawek dmuchanych, wynajem sceny zadaszonej wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, honorarium za występ zespołu muzycznego pokaz sztucznych ogni. Powyższe zakupy związane z realizacją projektu udokumentowane zostały fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawca. Towary i usługi nabywane na potrzeby zrealizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny. Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług związanego z nabywanymi towarami i usługami dotyczącymi realizacji przedmiotowego projektu. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a zatem dokonane zakupy nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny.

Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn. „ ...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Tutejszy Organ informuje ponadto, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie podniesione w opisie stanu faktycznego oraz własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w niniejszej interpretacji rozpatrzone. Interpretacja ta nie rozstrzyga zatem, czy Wnioskodawca faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej bowiem przedstawione w opisie stanu faktycznego okoliczności, jak również przedstawione pytanie i wskazany przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, mający być przedmiotem interpretacji wskazują, iż intencją złożonego wniosku jest uzyskanie interpretacji w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w ... .