IBPP3/443-1563/13/UH | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.
IBPP3/443-1563/13/UHinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. podmiot niezarejestrowany
  3. projekt pomocowy
  4. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 grudnia 2013 r. (data wpływu 20 grudnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z 5 marca 2014 r. (data wpływu 11 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z 5 marca 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis stanu faktycznego:

Stowarzyszenie ... (Wnioskodawca) jest organizacją pozarządową działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz U. z 2011 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) i swojego statutu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. ze zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętych programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 31 lipca 2008 r.) organizacja pozarządowa może być beneficjentem i ubiegać się o pomoc na operację tzw. „Małe projekty”, o których mowa w art. 12 ust 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 1 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z art. 4 pkt 3 pod. 1 powyższego rozporządzenia do kosztów kwalifikowanych „małych projektów” zalicza się również podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku gdy Wnioskodawca nie może tego podatku odzyskać z instytucji skarbowej (art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz. UE L 277 z dnia 21.10.2005 r. str. 1, ze zm.).

Organizacja Wnioskodawcy nie prowadzi działalności gospodarczej, działania realizowane w ramach „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” będą skierowane na rozwój. Wszystkie planowane działania w ramach „Małych projektów” będą miały charakter nieodpłatny, więc nie będą generować przychodów. Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Wnioskodawca złożył wniosek oraz podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach osi 4 programu PROW 2007–2013 aby prawidłowo przeprowadzić formułę wniosku, realizacji i rozliczenie projektu Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji po nazwą „Małe projekty” w ramach „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju”.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje

1.Prawidłowa nazwa projektu brzmi „...”.

2.Projekt ten realizowany był w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

3.Projekt polegał na organizacji darmowych, ogólnodostępnych warsztatów z piłki nożnej dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat.

4.W ramach realizowanego projektu poniesione zostały koszty związane z:

  • wydrukiem plakatów i ulotek informacyjnych, zawierające ogólne informacje o zasadach uczestnictwa w projekcie,
  • zatrudnieniem trenera, który prowadził zajęcia w okresie realizacji projektu,
  • zakupem wody mineralnej, która była bezpłatnie rozdawana w trakcie zajęć sportowych dla jego uczestników.

Wszystkie wyżej wymienione koszty związane były bezpośrednio z realizacją projektu, nie miały charakteru zarobkowego. Uczestnictwo w warsztatach związanych z projektem było bezpłatne.

5.Efekty projektu nie miały związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

6.Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT dla wydatków poniesionych w związku z realizacją przez Wnioskodawcę operacji pod nazwą „...” w ramach „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” na tzw. „Małe projekty”, których zakres, kwalifikowalności i tryb przyznawania określa (Dz.U. z 31 lipca 2008 r. Nr 138, poz. 868), finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007–2013, oś 4...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 5 marca 2014 r.):

Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust 4 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, po uprzednim złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca realizował projekt pn. „...”. Realizacja projektu przypadła na okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. W ramach projektu Wnioskodawca zorganizował darmowe, ogólnodostępne warsztaty z piłki nożnej dla dzieci z grupy wiekowej od 9 do 12 lat.

W ramach realizowanego projektu poniesione zostały koszty związane z:

wydrukiem plakatów i ulotek informacyjnych, zawierające ogólne informacje o zasadach uczestnictwa w projekcie, zatrudnieniem trenera, który prowadził zajęcia, zakupem wody mineralnej, która była bezpłatnie rozdawana uczestnikom w trakcie zajęć sportowych. Wszystkie ww. koszty związane były bezpośrednio z realizacją projektu oraz nie miały charakteru zarobkowego. Uczestnictwo w warsztatach związanych z projektem było bezpłatne. Efekty projektu nie miały związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w opisanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług związanego z nabywanymi towarami i usługami dotyczącymi realizacji ww. projektu. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a zatem dokonane zakupy nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny.

Wnioskodawca nie ma zatem możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. „...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.