IBPP3/443-1067/14/UH | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku lub zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...”
IBPP3/443-1067/14/UHinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. odliczenie podatku
  3. podmiot niezarejestrowany
  4. projekt pomocowy
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 sierpnia 2014 r. (data wpływu 2 września 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku lub zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku lub zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie ... (Wnioskodawca) działa zgodnie z przepisami Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 ze zm.) oraz statutu. Wnioskodawca w okresie od lipca 2014 r. do września 2014 r. realizować będzie projekt pn. „...” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013 z zakresu „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. W okresie realizacji projektu zostanie przeprowadzonych 36 godzin warsztatów robienia wieńca dożynkowego i tradycyjnego ziela a także zostaną zorganizowane tradycyjne dożynki.

W ramach projektu zostaną poniesione następujące koszty:

  1. Koszty organizacji warsztatów robienia wieńca dożynkowego i tradycyjnego ziela (wynagrodzenie instruktora prowadzącego warsztaty, koszty wynajmu sali na warsztaty, zakupu materiałów na warsztaty, zakupu papieru i tuszu),
  2. Koszty organizacji tradycyjnych dożynek (koszty zakupu materiałów do przygotowania dekoracji okolicznościowej, koszty zakupu chust ludowych dla grupy wieńcowej, koszty wynagrodzenia dla zespołu muzycznego, organizacja pokazu jadła regionalnego, koszty zakupu słodyczy dla uczestników parady dożynkowej, koszty zakupu środków czystości i materiałów higienicznych, koszty utrzymania porządku na parkingu i obok budynku w trakcie zabawy dożynkowej przez OSP),
  3. Koszty zakupu usług (wyżywienie uczestników warsztatów, wynagrodzenie obsługi finansowo księgowej, wynagrodzenie koordynatora projektu),
  4. Wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie (uporządkowanie sali i materiałów każdorazowo po zakończeniu warsztatów, zebranie suszenie kłosów, kwiatów, mchu, traw, ziół niezbędnych do przygotowania wieńca i ziela, przygotowanie dekoracji okolicznościowej sali, opracowanie treści przyśpiewek prezentowanych podczas dożynek, udział w paradzie dożynkowej, uporządkowanie sali, naczyń i terenu wokół budynku po imprezie, przygotowanie dokumentacji zdjęciowej, dyplomów dla uczestników warsztatów, przygotowanie plakatów ogłoszeniowych).

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, działania realizowane w ramach projektu będą miały charakter ogólnodostępny i nieodpłatny, wiec nie będą generować przychodów.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7. Zakupy związane z realizacją projektu „...” udokumentowane będą fakturami VAT, na których Wnioskodawca figurował będzie jako nabywca. Zakupione towary i usługi nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn. „...” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013 z zakresu „Małych projektów”.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia ani do zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn. „...” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 7007–2013 z zakresu „Małych projektów”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Powyższe wynika z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w okresie od lipca 2014 r. do września 2014 r. zrealizuje projekt pn. „...” W okresie realizacji projektu zostanie przeprowadzonych 36 godzin warsztatów robienia wieńca dożynkowego i tradycyjnego ziela a także zostaną zorganizowane tradycyjne dożynki. W związku z realizacja ww. projektu Wnioskodawca poniesie koszty na organizację warsztatów robienia wieńca dożynkowego i tradycyjnego ziela, koszty na organizację tradycyjnych dożynek oraz koszty zakupu usług (wyżywienie uczestników warsztatów, wynagrodzenie obsługi finansów-księgowej, wynagrodzenie koordynatora projektu). Działania realizowane w ramach projektu będą miały charakter ogólnodostępny i nieodpłatny, nie będą generować przychodów. Zakupione towary i usługi nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zakupy związane z realizacją ww. projektu udokumentowane będą fakturami VAT, w których jako nabywca będzie figurował Wnioskodawca. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Analiza przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wskazuje, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest fakt, że zakupione towary i usługi nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”. Tym samym w stosunku do Wnioskodawcy nie będzie miała zastosowania regulacja prawna określona w art. 87 ust. 1 ustawy. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do zwrotu różnicy podatku VAT.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.