IBPP2/4512-6/15/RSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją operacji, polegającej na doposażeniu OSP w K. w mundury galowe oraz okrycia wierzchnie (peleryny), w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją operacji, polegającej na doposażeniu OSP w K. w mundury galowe oraz okrycia wierzchnie (peleryny), w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją operacji, polegającej na doposażeniu OSP w K. w mundury galowe oraz okrycia wierzchnie (peleryny), w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Ochotnicza Straż Pożarna w K. (dalej: Wnioskodawca) działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
  • statutu OSP w K..

Podstawowa działalność Wnioskodawcy to działalność na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami, ratownictwo drogowo-techniczne oraz podejmowanie innych działań na rzecz społeczności lokalnej określone w statucie OSP.

Wnioskodawca, na mocy par. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, jako osoba prawna wnioskował o pomoc finansową, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i wdrażany za pośrednictwem Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lat 2007-2013, oś 4 LEADER.

Operacja polega na doposażeniu Wnioskodawcy w mundury galowe oraz okrycia wierzchnie (peleryny). Zakup umundurowania jest niezbędny do kontynuowania prowadzonej przez OSP działalności statutowej polegającej na kultywowaniu miejscowych tradycji i obyczajów. Planowany termin zakończenia realizacji operacji to pierwszy kwartał 2015 r.

Zrealizowana operacja nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. Operacja nie będzie generować przychodów związanych z podatkiem VAT, a wszystkie zakupy towarów i usług nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie był i nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT, nie składał i nie składa deklaracji VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją operacji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie może on odliczyć podatku VAT naliczonego od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją operacji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ustawy o VAT).

Art. 96 ust. 4 ustawy stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, wdrażany za pośrednictwem Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lat 2007-2013, oś 4 LEADER. Operacja polega na doposażeniu Wnioskodawcy w mundury galowe oraz okrycia wierzchnie (peleryny). Zakup umundurowania jest niezbędny do kontynuowania prowadzonej przez OSP działalności statutowej polegającej na kultywowaniu miejscowych tradycji i obyczajów. Planowany termin zakończenia realizacji operacji to pierwszy kwartał 2015 r. Zrealizowana operacja nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. Operacja nie będzie generować przychodów związanych z podatkiem VAT, a wszystkie zakupy towarów i usług nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie była i nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT, nie składał i nie składa deklaracji VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a dokonane zakupy (mundury galowe oraz okrycia wierzchnie (peleryny) nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym, stosownie do powołanych wyżej unormowań, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupionych ww. towarów w związku z realizacją przedstawionej we wniosku operacji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, a w szczególności wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.