1061-IPTPP3.4512.608.2016.2.IŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2016 r. (data wpływu 2 listopada 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 grudnia 2016 r. (data wpływu 28 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od nabytych towarów i usług w związku z realizacją zadania polegającego na ocieplaniu budynków mieszkalnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od nabytych towarów i usług w związku z realizacją zadania polegającego na ocieplaniu budynków mieszkalnych.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 20 grudnia 2016 r. w zakresie przedstawienia pytania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „...” w ... złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na ocieplaniu budynków mieszkalnych. Spółdzielnia Mieszkaniowa „...” jest płatnikiem podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku. Spółdzielnia prowadzi działalność związaną z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości. Na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości Spółdzielnia pobiera opłaty od członków i właścicieli na podstawie art. 4 ust 1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1116, z późn. zm.).

Rodzaje pobieranych opłat:

  1. Na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości pobierane od członków Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali w częściach przypadających na ich lokale.
  2. Na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.
  3. Na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych.
  4. Na pokrycie wydatków związanych ze zobowiązaniami Spółdzielni z innych tytułów przez uiszczenie opłat zgodnie z postanowieniami Statutu.
  5. Na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem własnych lokali.
  6. Na pokrycie wydatków związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię.
  7. Wpłaty na fundusz remontowy.

Spółdzielnia nie podwyższa opłat na eksploatację o podatek VAT ze względu na zwolnienie od tego podatku czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółdzielnia na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nalicza fundusz remontowy który jest jednym ze składników opłat. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług opłaty pobierane przez Spółdzielnię zwolnione są z podatku VAT.

Spółdzielnia zamierza od 2017 roku realizować remonty polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych. Przeznaczy na ten cel środki zgromadzone na koncie funduszu remontowego. Spółdzielnia zamierza wystąpić z wnioskiem o udzielenie pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... Jednym z warunków uzyskania środków finansowych jest przedłożenie w Funduszu indywidualnej interpretacji o możliwości odliczenia podatku VAT od realizowanych prac ociepleniowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „...” jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Faktury za usługi związane z realizacją ocieplenia budynków mieszkalnych będą wystawiane na Wnioskodawcę, czyli na Spółdzielnię Mieszkaniową „...” w .... Usługi nabyte w związku z realizacją zadania ocieplania budynków będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółdzielni przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług na cele realizacji zadania polegającego na ocieplaniu budynków mieszkalnych, które stanowi usługę związaną wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy Spółdzielnia Mieszkaniowa „...” odnosząc się do zdarzenia przyszłego jakim jest realizacja ociepleń budynków mieszkalnych, uważa że nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług na cele realizacji wymienionego zadania. Nabycie towarów i usług związane jest wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Spółdzielnia prowadzi działalność związaną z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości. Na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości Spółdzielnia pobiera opłaty od członków i właścicieli. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług opłaty pobierane przez Spółdzielnię zwolnione są z podatku VAT. Spółdzielnia zamierza od 2017 roku realizować remonty polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych. Faktury za usługi związane z realizacją ocieplenia budynków mieszkalnych będą wystawiane na Wnioskodawcę, czyli na Spółdzielnię Mieszkaniową „...” w .... Usługi nabyte w związku z realizacją zadania ocieplania budynków będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, gdyż usługi nabyte w związku z ocieplaniem budynków mieszkalnych będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT od nabytych towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na względzie obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na ocieplaniu budynków mieszkalnych, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca usługi nabyte w związku z realizacją ww. zadania będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.