1061-IPTPP3.4512.588.2016.1.IŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2016 r. (data wpływu 26 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od nabytych towarów i usług w związku z realizacją zadania termomodernizacji budynku mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od nabytych towarów i usług w związku z realizacją zadania termomodernizacji budynku mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „...” w ... jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1064, z późn. zm.).

Spółdzielnia prowadzi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi oraz zarządza majątkiem własnym, a także majątkiem jej członków na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości pobierane są opłaty od członków i właścicieli lokali na podstawie art. 4 ust. 1-2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r. poz. 1222, z późn zm.). Opłaty te obejmują również tworzony obligatoryjnie na podst. art. 6 ust. 3 ww. ustawy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. W ramach funduszu remontowego Spółdzielnia posiada wyodrębniony fundusz termomodernizacyjny. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług powyższe opłaty są zwolnione z podatku VAT. Z funduszu na termomodernizację Spółdzielnia realizuje remonty polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych i wymianie stolarki okiennej na klatkach schodowych.

W 2016r. Spółdzielnia będzie realizować w ramach funduszu remontowego, remont polegający na termomodernizacji budynku mieszkalnego nr ... zlokalizowanego w ... przy ul. .... Środki funduszu remontowego uzupełniane będą pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wymaga interpretacji indywidualnej odnośnie możliwości odliczania podatku VAT od realizowanych robót remontowych.

Zarząd Spółdzielni podpisał umowy z wykonawcami robót ociepleniowych na wykonanie prac będących przedmiotem wniosku. Kwoty wykazane w umowach są w wartościach brutto. Faktury za wykonane usługi związane z realizacją termomodernizacji budynku mieszkalnego wystawione będą na Spółdzielnię Mieszkaniową „...”.

Usługi nabyte w związku z termomodernizacją budynku będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT tj. z opłatami mieszkańców na fundusz remontowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy spółdzielni przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od nabytych towarów i usług na cele realizacji zadania termomodernizacji budynku mieszkalnego, które stanowi usługę związaną wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, towary i usługi nabywane w związku z termomodernizacją budynku mieszkalnego będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT, tj. czynnościami za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1-2, 4 i 5 o spółdzielniach mieszkaniowych. Stosownie więc do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Spółdzielni nie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług na cele realizacji termomodernizacji budynku mieszkalnego tj. zadania finansowanego ze środków objętych opłatami w ramach funduszu remontowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1-2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, gdyż nabycie tych usług związane jest wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach funduszu remontowego Spółdzielnia posiada wyodrębniony fundusz termomodernizacyjny. Na fundusz remontowy pobierane są opłaty. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług powyższe opłaty są zwolnione z podatku VAT.

W 2016r. Spółdzielnia będzie realizować w ramach funduszu remontowego, remont polegający na termomodernizacji budynku mieszkalnego nr ... zlokalizowanego w ... przy ul. .... Faktury za wykonane usługi związane z realizacją termomodernizacji budynku mieszkalnego wystawione będą na Spółdzielnię Mieszkaniową „...”.

Usługi nabyte w związku z termomodernizacją budynku będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, gdyż usługi nabyte w związku z termomodernizacją budynku będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT od nabytych towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na względzie obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT od nabytych towarów i usług w związku z realizacją projektu polegającego na termomodernizacji budynku mieszkalnego, ponieważ usługi nabyte w związku z termomodernizacją budynku będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.