1061-IPTPP3.4512.288.2016.1.JM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2016 r. (data wpływu 2 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

... Spółdzielnia Mieszkaniowa w ... jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Prowadzi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi oraz zarządza majątkiem własnym, a także majątkiem jej członków na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości pobierane są opłaty od członków i właścicieli lokali na podstawie art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 119/2003 poz. 1116 z późn. zm.). Opłaty te obejmują również tworzony obligatoryjnie na podstawie art. 6 ust. 3 ww. ustawy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych.

Zgodnie z 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług powyższe opłaty są zwolnione z podatku VAT. W ramach funduszu remontowego Spółdzielnia realizuje remonty polegające na ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych. W czerwcu 2016 r. Spółdzielnia występuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... z wnioskiem o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki na zadanie termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego. .... W budynku nie występują lokale użytkowe. Otrzymane w ramach pożyczki środki będą stanowić uzupełnienie środków z odpisów na fundusz remontowy. Faktury za wykonane usługi związane z realizacją termomodernizacji budynku mieszkalnego wystawione zostaną na SM. Usługi nabyte w związku z termomodernizacją budynku będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT. Złożenie wniosku wymaga obligatoryjnie interpretacji indywidualnej odnośnie możliwości odliczenia podatku VAT od realizowanych robót.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ... Spółdzielni Mieszkaniowej przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego przy realizacji zadania termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego...

Zdaniem Wnioskodawcy przy realizacji zadania nie przysługuje Spółdzielni prawo do odliczenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji tego zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 86. 1. ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Z kolei towary i usługi nabywane w związku z termomodernizacją budynku wielorodzinnego będą związane z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT na podstawie 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) tj. czynnościami, za które pobierane są opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Ww. przepisy ustawy wymieniają następujące rodzaje opłat pobieranych od członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, członków spółdzielni będących właścicielami lokali oraz od właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni: 1) na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości (pobierane od członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali w częściach przypadających na ich lokale, 2) na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni (pobierane od wszystkich członków spółdzielni), 3) na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych (pobierane od właścicieli lokali będących lub niebędących członkami spółdzielni), 4) na pokrycie wydatków związanych ze zobowiązaniami spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu, 5) na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem własnych lokali (pobierane od właścicieli lokali będących lub niebędących członkami spółdzielni), 6) na pokrycie wydatków związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię (pobierane od wszystkich członków spółdzielni), 7) wpłaty na fundusz remontowy. Spółdzielnia nie zwiększa opłat eksploatacyjnych o podatek VAT wobec zwolnienia od tegoż podatku czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tak więc zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy nie przysługuje Spółdzielni prawo odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług na cele realizacji zadania termomodernizacji budynku mieszkalnego, gdyż nabycie tych usług związane jest wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT. Na poparcie naszego stanowiska wskazujemy stanowisko zaprezentowane w interpretacji indywidualnej nr IPTPP2/443-6/14-4/KW Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 06 marca 2014 roku, a także interpretacji nr IPTPP3/4512-501/15-2/MK z dnia 12 stycznia 2016 roku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi oraz zarządza majątkiem własnym, a także majątkiem jej członków na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W ramach funduszu remontowego Wnioskodawca realizuje remonty polegające na ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych. W czerwcu 2016 r. Wnioskodawca występuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki na zadanie termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego. W budynku nie występują lokale użytkowe. Faktury za wykonane usługi związane z realizacją termomodernizacji budynku mieszkalnego wystawione zostaną na Wnioskodawcę. Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Usługi nabyte w związku z termomodernizacją budynku będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, gdyż usługi nabyte w związku z termomodernizacją budynku będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na względzie obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ponieważ usługi nabyte w związku z termomodernizacją budynku będą związane z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.