1061-IPTPP3.4512.137.2016.2.JM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2016 r. (data wpływu 30 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 maja 2016 r. (data wpływu 6 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia (data wpływu 6 maja 2016 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytanie oraz stanowisko Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ... (zwany dalej w skrócie WZMiUW w ...) jest samorządową jednostką budżetową podległą Marszałkowi Województwa ..., zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zgodnie ze statutem, wykonuje zadania własne Marszałka oraz realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z przepisów art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) w zakresie własności wód, gospodarki wodnej i melioracji wodnych oraz ochrony przed powodzią i suszą.

WZMiUW w ... jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a czynności opodatkowane występują głównie w umowach cywilnoprawnych np. umowy najmu, dzierżawy składników majątku oraz użytkowania gruntów.

Wnioskodawca w 2016 r. rozpoczął działania zmierzające do pozyskania dofinansowania w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Zadania z zakresu administracji rządowej, to m.in.: utrzymywanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych, utrzymanie i obsługa budowli piętrzących, zbiorników wodnych, urządzeń zabezpieczających przed powodzią i suszą oraz wałów przeciwpowodziowych, utrzymania i konserwacji rzek i kanałów, a także monitoring wód i urządzeń wodnych umożliwiających ograniczenie skutków działań żywiołów.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ... stanowi samorządową jednostkę budżetową podległą Marszałkowi Województwa ....

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ... jest czynnym podatnikiem VAT w przypadku zawierania umów cywilno-prawnych. W zakresie realizowanych zadań nałożonych przepisami, dla których został powołany Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ... nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Faktury będą wystawiane na Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ....

Zakresem pytania objęte są wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) w zakresie własności wód, gospodarki wodnej i melioracji wodnych oraz ochrony przed powodzią i suszą. Do zadań tych należą: utrzymywanie, konserwacja i remonty urządzeń melioracji wodnych podstawowych, utrzymanie i obsługa budowli piętrzących, zbiorników wodnych, urządzeń zabezpieczających przed powodzią i suszą oraz wałów przeciwpowodziowych, utrzymanie i konserwacja rzek i kanałów, a także monitoring wód i urządzeń wodnych umożliwiających ograniczenie skutków działań żywiołów.

Wydatki objęte zakresem pytania poniesione przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ... będą miały związek z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ... jest odrębnym od Województwa ... czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ... dokonuje odrębnych od Województwa ... rozliczeń podatku VAT.

Województwo ... w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług uwzględnia fakt odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie postawione w uzupełnieniu wniosku).

Czy w powyższej sytuacji Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ... ma prawną możliwość odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach wystawionych przez wykonawców dokumentujących poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku) zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ... stanowi samorządową jednostkę budżetową podległą Marszałkowi Województwa .... Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ..., jest czynnym podatnikiem VAT w przypadku zawierania umów cywilno-prawnych. W zakresie realizowanych zadań nałożonych przepisami, dla których został powołany Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ... nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawiony powyżej przepis wyklucza prawną możliwość odzyskania kwoty podatku od towarów i usług (VAT) zawartego w fakturach dokumentujących poniesione wydatki na realizację zdań z zakresu administracji rządowej ponieważ nie będą spełnione warunki określone w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do tego przepisu podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianym przypadku planowane wydatki nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi.

Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca stwierdza, iż nie przysługuje mu prawo do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę naliczonego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w 2016 r. rozpoczął działania zmierzające do pozyskania dofinansowania w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Zakresem pytania objęte są wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne w zakresie własności wód, gospodarki wodnej i melioracji wodnych oraz ochrony przed powodzią i suszą. Do zadań tych należą: utrzymywanie, konserwacja i remonty urządzeń melioracji wodnych podstawowych, utrzymanie i obsługa budowli piętrzących, zbiorników wodnych, urządzeń zabezpieczających przed powodzią i suszą oraz wałów przeciwpowodziowych, utrzymanie i konserwacja rzek i kanałów, a także monitoring wód i urządzeń wodnych umożliwiających ograniczenie skutków działań żywiołów. Faktury będą wystawiane na Wnioskodawcę. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT w przypadku zawierania umów cywilno-prawnych. Wnioskodawca jest odrębnym od Województwa czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca dokonuje odrębnych od Województwa ... rozliczeń podatku VAT. Województwo w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług uwzględnia fakt odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez Wnioskodawcę. Wydatki objęte zakresem pytania poniesione przez Wnioskodawcę będą miały związek z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca – wydatki objęte zakresem pytania poniesione przez Wnioskodawcę będą miały związek z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego zadania. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na względzie obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – wydatki objęte zakresem pytania poniesione przez Wnioskodawcę będą miały związek z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.