1061-IPTPP2.4512.55.2016.2.JS | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
1061-IPTPP2.4512.55.2016.2.JSinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2016 r. (data wpływu 18 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 marca 2016 r. (data wpływu 29 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na dociepleniu szczytów budynków mieszkalnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na dociepleniu szczytów budynków mieszkalnych.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 marca 2016 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu wniosku).

Spółdzielnia Mieszkaniowa „....” jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i wykonuje czynności zwolnione z VAT, jak również i opodatkowane. Spółdzielnia w ramach Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pobiera od swoich członków i właścicieli mieszkań opłaty na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości. Opłaty te (w tym również opłaty z tytułu Funduszu Remontowego) są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT. Czynności opodatkowane podatkiem VAT stanowią usługi najmu pomieszczeń użytkowych oraz usługi dzierżawy terenów będących w zasobach Spółdzielni. Spółdzielnia nie korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W 2016 roku Spółdzielnia będzie realizowała w ramach funduszu remontowego, remonty polegające na ocieplaniu szczytów 4 budynków mieszkalnych. W jednym z budynków występuje lokal użytkowy o powierzchni 15,07 m2 usytuowany w pierwszej klatce na 11 piętrze i nie ma styku ze szczytem budynku mieszkalnego.

Środki funduszu remontów uzupełnione będą pożyczkami na każde wyodrębnione zadanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wymaga interpretacji indywidualnej odnośnie możliwości odliczenia podatku VAT od realizowanych robót ociepleniowych. Usługi nabyte w związku z ociepleniem budynków będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT, tj. z opłatami mieszkańców na Fundusz Remontowy.

Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną są następujące zadania remontowe:

  1. Ocieplenie ścian szczytowych budynku mieszkalnego nr 504 zlokalizowanego .....,
  2. Ocieplenie ścian szczytowych budynku mieszkalnego nr 505a zlokalizowanego .....,
  3. Ocieplenie ścian szczytowych budynku mieszkalnego nr 508 zlokalizowanego .....,
  4. Ocieplenie ścian szczytowych budynku mieszkalnego nr 509 zlokalizowanego ......

Na każde zadanie przygotowany jest Harmonogram rzeczowo-finansowy. Kwoty wskazane w harmonogramach są w wartościach brutto. Zarząd Spółdzielni podpisał Umowę z wykonawcą robót ociepleniowych na wykonanie prac będących przedmiotem wniosku. Faktury dokumentujące ponoszone wydatki w ramach wyżej wskazanych zadań będą wystawiane na Spółdzielnię Mieszkaniową „.....”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółdzielni przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług na cele realizacji zadania docieplenia szczytów budynków mieszkalnych, które stanowi usługę związaną wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), towary i usługi nabywane w związku z dociepleniem budynków będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT, tj. czynnościami, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 o spółdzielniach mieszkaniowych. Stosownie więc do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Spółdzielni nie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług na cele realizacji zadania ocieplenia szczytów budynków mieszkalnych, tj. zadania finansowanego ze środków objętych opłatami w ramach Funduszu Remontowego, o których mowa w art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, gdyż nabycie tych usług związane jest wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – usługi nabyte w związku z ociepleniem budynków będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na dociepleniu szczytów budynków mieszkalnych, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – efekty projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Należy zatem zaznaczyć, iż w niniejszej interpretacji Organ nie oceniał zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez Zainteresowanego, gdyż nie było to przedmiotem wniosku oraz nie zadano pytania w tym zakresie. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy, w którym wskazano, iż usługi nabyte w związku z ociepleniem budynków będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.