1061-IPTPP1.4512.71.2016.2.IŻ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
1061-IPTPP1.4512.71.2016.2.IŻinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku (data wpływu 22 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupowych dotyczących nabywanej aparatury medycznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupowych dotyczących nabywanej aparatury medycznej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ..... (dalej: PCZ lub Spółka) jest spółką prawa handlowego powołaną do realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz lokalnej społeczności Powiatu .... oraz innych osób zainteresowanych wysokiej klasy świadczeniami medycznymi. Sposób i warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez PCZ określają Regulaminy oraz przepisy prawa powszechnego. W ramach swej działalności PCZ udziela świadczeń komercyjnych, opłacanych przez pacjentów indywidualnie i niekomercyjnych, tj. świadczeń na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia - .... Oddziałem Wojewódzkim. Celem PCZ jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na:

  1. Udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania,
  2. Promocji zdrowia poprzez prowadzenie działań umożliwiających poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

Zakres udzielanych przez PCZ świadczeń obejmuje w szczególności hospitalizację osób wymagających całodobowych świadczeń stacjonarnych podstawowych i specjalistycznych, leczenie urazów, zachorowań i innych stanów pogorszenia zdrowia, również związanych z zagrożeniem życia, podstawową i specjalistyczną ambulatoryjną opieką zdrowotną oraz przeprowadzanie badań profilaktycznych. PCZ w ramach prowadzonej przez siebie działalności leczniczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ale świadczone przez niego usługi są objęte zwolnieniem przedmiotowym określonym w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, Nr. 177, poz. 1054) dalej u.p.t.u. lub ustawa.

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i opodatkowuje przykładowo: usługi wynajmu lokali i miejsc których jest właścicielem lub dysponentem. Wartość sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w sprzedaży ogółem nie przekracza 1%.

W ramach prowadzonej polityki rozwijania możliwości świadczenia usług medycznych oraz polepszania jakości technologicznej realizowanych świadczeń, Spółka pozyskała dofinansowanie ze środków UE na zakup aparatury medycznej niezbędnej do realizowanych zabiegów i świadczeń. Wartość jednostkowa przedmiotu nabycia kwalifikuje się do ujęcia ich jako środki trwale spółki zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych, co też Spółka uczyniła. Aparatura medyczna będąca przedmiotem zakupu jest wykorzystywana wyłącznie do świadczenia usług w zakresie świadczeń medycznych korzystających ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie wyżej wskazanej. Z tego też względu w dacie nabycia Spółka nie odliczyła podatku naliczonego ujętego w fakturach zakupowych dotyczących tejże aparatury.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku nabycia środków trwałych wykorzystywanych wyłączenia do realizacji świadczeń medycznych, co do których wynagrodzenie otrzymywane przez Spółkę korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 u.p.t.u., Spółka posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupowych dotyczących nabywanej aparatury medycznej...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na związek przedmiotu nabywanego z realizacją wyłącznie usług zwolnionych z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy PCZ nie posiadał i nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przepis art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, które nie sianowi dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ustawy.

Nie każda jednak czynność stanowiąca usługę w rozumieniu art. 8 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

PCZ jako spółka prawa handlowego, ze swej istoty powołana jest do prowadzenia działalności zarobkowej w sposób stały, zorganizowany i ciągły. Nadto wykonywane przez Spółkę na rzecz pacjentów świadczenia, immanentnie stanowią same przez się wypełnienie przesłanki do uznania, iż jako wykonywane w ramach działalności gospodarczej. Za wykonane na rzecz pacjentów świadczenia Spółka otrzymuje bowiem wynagrodzenie - w zależności od rodzaju świadczenia od samego pacjenta albo od NFZ. To oznacza, że Spółka posiada niewątpliwie status podatnika w rozumieniu ustawy i z tego też względu (przede wszystkim ale nie wyłącznie) podlegała rejestracji jako podatnik VAT.

Skoro realizacja działalności Spółki jest działalnością gospodarczą podlegającą pod regulację u.p.t.u., Spółka zobowiązana jest do stosowania reguł opodatkowania z ustawy wynikających, zarówno w zakresie zastosowania stawek VAT jak i zakresu i przypadków występowania prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących ich nabycie. Rozwinięciem tej zasady jest norma wyrażona treścią art. 86 ust. 2a oraz art. 90 ust. 1 ustawy, zgodnie z którymi każdy podatnik wykonujący czynności opodatkowane oraz zwolnione z podatku, a także te niepodlegające w ogóle opodatkowaniu, winien w pierwszej kolejności dokonać oceny z jakim rodzajem działalności dany wydatek jest związany. W przypadku uznania, że wydatek związany jest wyłącznie z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu VAT albo zwolnioną z tego podatku, podatnik nie ma prawa odliczyć VAT naliczonego zawartego w dokumentach potwierdzających nabycie towarów i usług.

Skoro zatem nabywana przez Spółkę aparatura medyczna jest wykorzystywana wyłącznie do świadczenia usług zwolnionych z podatku od towarów i usług, Spółka nie mogła odliczyć podatku VAT naliczonego w fakturach zakupowych dokumentujących tenże zakup.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie został spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – aparatura medyczna będąca przedmiotem zakupu jest wykorzystywana wyłącznie do świadczenia usług w zakresie świadczeń medycznych korzystających ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem aparatury medycznej.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupowych dotyczących nabywanej aparatury medycznej, ponieważ nabyty sprzęt medyczny jest wykorzystywany wyłącznie do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Dodatkowo tutejszy Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Należy zatem zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych przez Zainteresowanego, gdyż nie było to przedmiotem wniosku oraz nie zadano pytania w tym zakresie. Wydając przedmiotową interpretację tutejszy Organ oparł się na opisie sprawy, z którego wynika, że aparatura medyczna będąca przedmiotem zakupu jest wykorzystywana wyłącznie do świadczenia usług w zakresie świadczeń medycznych korzystających ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ......, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

brak prawa do odliczenia
1061-IPTPP1.4512.116.2016.2.MSu | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.