0115-KDIT1-3.4012.319.2018.1.BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Odliczenie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2018 r. (data wpływu 5 czerwca 2018 r.), uzupełnionym w dniu 23 lipca 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu pn. „......” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku z tytułu realizacji projektu pn. „....”.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe.

Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w ...to samorządowa instytucja kultury, która została powołana Uchwałą Nr ...Rady Gminy w ...dnia ... 1999 r. i wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora – Gminę.... Ośrodek prowadzi działalność od ... 1999 r. Przychody GOKiT stanowią:

 • dotacje z budżetu Gminy ....na zapewnienie statutowej działalności Ośrodka,
 • dochody własne z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • darowizny.

W celu pozyskania środków finansowych GOKiT może prowadzić działalność gospodarczą poprzez:

 • przekazywanie w najem lub dzierżawę obiektów i terenów czasowo niezagospodarowanych,
 • świadczenie usług plastycznych, muzycznych, gastronomicznych oraz handel art. użytku kulturalnego
 • prowadzenie pól namiotowych.

Cały dochód z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizowanie celów statutowych GOKiT m.in. na:

 • edukację kulturalną i wychowanie poprzez sztukę,
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i ochronę dóbr kultury,
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej w 2017 r. nie przekroczyły kwoty 200 tys. zł. Od 1 lipca 2018 r. Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w .....będzie realizował projekt pn. „...” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Działanie 19 „Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W ramach projektu przeprowadzone będą nieodpłatne warsztaty kulinarne i rękodzielnicze, w których wezmą udział osoby z grup defaworyzowanych. Zorganizowane będą 4 konkursy dla osób biorących udział w warsztatach. Natomiast na zakończenie realizowanych od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. warsztatów odbędzie się impreza podsumowująca projekt.

Wydatki poniesione podczas realizacji projektu:

 • zakup materiałów pasmanteryjnych potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów rękodzielniczych,
 • zakup usług instruktora warsztatów rękodzielniczych,
 • zakup art. spożywczych potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych,
 • zakup usług instruktora warsztatów kulinarnych,
 • zakup nagród rzeczowych na konkursy kulinarne i rękodzielnicze,
 • zakup elementów potrzebnych do przygotowania stoisk z twórczością ludową,
 • zakup usług ochrony podczas imprezy podsumowującej,
 • oprawa artystyczna imprezy,
 • nagłośnienie,
 • zakup artykułów spożywczych do przygotowania cateringu,
 • opłata za przygotowanie cateringu.

Impreza podsumowująca projekt odbędzie się nieodpłatnie. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki ma możliwość odliczenia kwoty podatku VAT od ww. wydatków poniesionych podczas realizacji projektu pn. „....”?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku VAT od wydatków poniesionych podczas realizacji projektu pn. „....”. Wnioskodawca uważa, że ma prawo stosować zwolnienie podmiotowe zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 200 tys. zł. Ponadto sprzedaż usług kulturalnych świadczonych przez GOKiT podlega zwolnieniu z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33a ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Stosownie do cytowanego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki: odliczenia dokonuje podatnik a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy podkreślić, iż warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zaistnienie związku zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Analiza przedstawionych we wniosku okoliczności oraz treść powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków w związku z realizacją ww. projektu, gdyż – jak wynika z treści wniosku – Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Nie zostanie zatem spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku wynikający z treści art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Końcowo zauważyć należy, ze w niniejszej interpretacji nie rozstrzygnięto kwestii dotyczącej zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż nie było to przedmiotem zapytania.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.