0114-KDIP1-3.4012.97.2018.1.ISK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Doposażenie świetlicy wiejskiej w remizie OSP oraz impreza kulturalno - integracyjna”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2018 r. (data wpływu 5 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Doposażenie świetlicy wiejskiej w remizie OSP oraz impreza kulturalno - integracyjna” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Doposażenie świetlicy wiejskiej w remizie OSP oraz impreza kulturalno – integracyjna”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Ochotnicza Straż Pożarna zarejestrowana została, jako osoba prawna na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach. Jako stowarzyszenie prowadzi działalność statutową, której jednym z celów jest działalność w dziedzinie kultury, oświaty i sportu, Stowarzyszenie złożyło wniosek pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w remizie OSP oraz impreza kulturalno-integracyjna” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju potencjału społecznego, oferty kulturalnej i zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz poprawi dostępność tej oferty na obszarze. W ramach operacji zostanie doposażona remiza w meble kuchenne oraz sprzęt AGD i RTV oraz zostanie zorganizowana impreza kulturalno-integracyjna. Realizacja operacji przyczyni się do wzrostu dostępności remizy dla różnych grup społecznych. Świetlica zwiększy swoją funkcjonalność, z wyposażenia będą mogli korzystać nieodpłatnie wszyscy mieszkańcy i instytucje działające na obszarze. Realizacja operacji nie służy działalności zarobkowej i nie będzie przynosiła dochodów.

Ochotnicza Straż Pożarna chce zaliczyć koszty podatku VAT realizowanej operacji do kosztów kwalifikowanych projektu i tym samym otrzymać do nich dofinansowanie. Musi jednak wykazać, iż nie ma możliwości odzyskać podatku VAT.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług nie składa deklaracji VAT-7. Dokonane zakupy w celu realizacji ww. operacji nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W wyniku realizacji operacji OSP będzie realizowała nieodpłatną działalność statutową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur związanych z realizacją projektu „Doposażenie świetlicy wiejskiej w remizie OSP oraz impreza kulturalno-integracyjna”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020?

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) Ochotnicza Straż Pożarna, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z faktur, gdyż nabywane towary i usługi nie są przedmiotem dalszego obrotu i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Ochotnicza Straż Pożarna zarejestrowana została, jako osoba prawna na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach. Jako stowarzyszenie prowadzi działalność statutową, której jednym z celów jest działalność w dziedzinie kultury, oświaty i sportu,a Stowarzyszenie złożyło wniosek pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w remizie OSP oraz impreza kulturalno-integracyjna” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju potencjału społecznego, oferty kulturalnej i zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz poprawi dostępność tej oferty na obszarze. W ramach operacji zostanie doposażona remiza w meble kuchenne oraz sprzęt AGD i RTV oraz zostanie zorganizowana impreza kulturalno-integracyjna. Realizacja operacji przyczyni się do wzrostu dostępności remizy dla różnych grup społecznych. Świetlica zwiększy swoją funkcjonalność, z wyposażenie będą mogli korzystać nieodpłatnie wszyscy mieszkańcy i instytucje działające na obszarze. Realizacja operacji nie służy działalności zarobkowej i nie będzie przynosiła dochodów. Wnioskodawca chce zaliczyć koszty podatku VAT realizowanej operacji do kosztów kwalifikowanych projektu i tym samym otrzymać do nich dofinansowanie. Wnioskodawca musi jednak wykazać, iż nie ma możliwości odzyskać podatku VAT. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług nie składa deklaracji VAT-7. Dokonane zakupy w celu realizacji ww. operacji nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W wyniku realizacji operacji OSP będzie realizowała nieodpłatną działalność statutową.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ - jak wynika z wniosku - poniesione wydatki w ramach realizowanego projektu pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w remizie OSP oraz impreza kulturalno-integracyjna”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, czyli realizacja operacji nie służy działalności zarobkowej i nie będzie przynosiła dochodów, oraz Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W wyniku realizacji operacji OSP będzie realizowała nieodpłatną działalność statutową. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia uiszczonego podatku VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy zauważyć, że pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.