0113-KDIPT1-3.4012.780.2018.1.JM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2018 r. (data wpływu 22 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z projektem termomodernizacji budynków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z projektem termomodernizacji budynków.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia informuje że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od sierpnia 1997 roku.

Obecnie Spółdzielnia prowadzi proces termomodernizacji budynku ... będącego w jej zasobach mieszkaniowych przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioskodawca uzyskał w tym zakresie interpretację indywidualną nr 0113-KDIPT1-3.4012.847.2017.2.JSO z dnia 6 lutego 2018 roku w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z projektem termomodernizacji budynków.

W roku 2019 Zainteresowany przystępuje do kolejnego etapu realizacji projektu związanego z termomodernizacją budynków mieszkalnych będących w zasobach spółdzielni przy współfinansowaniu w formie pożyczki ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W zakres projektu wchodzą bloki:

  • blok nr A;
  • blok nr B;
  • blok nr C;
  • blok nr D,

wobec czego jest zobowiązany przez WFOŚiGW do dostarczenia indywidualnej interpretacji w przedmiotowym zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z projektem termomodernizacji budynków.

Projekt będzie realizowany w istniejących budynkach mieszkalnych, w których występują różne typy własności lokalu mieszkalnego tj.,: spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz lokale z prawem odrębnej własności. W wymienionych blokach nie występują lokale użytkowe.

Koszty ponoszone w trakcie realizacji projektu będą obejmowały koszty kwalifikowane objęte dofinansowaniem z WFOŚiGW, oraz koszty niekwalifikowane ponoszone przez Spółdzielnię. Do kosztów kwalifikowanych zaliczono prace obejmujące: modernizację przegród stropu wewnętrznego i przegród OZP 3, modernizację systemu ciepłej wody oraz systemu grzewczego. Do kosztów niekwalifikowanych należy sporządzenie audytu energetycznego budynków oraz dokumentacji technicznej. Realizacja projektu w przypadku dofinansowania nastąpi w latach 2019-2022.

Zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu będą dokumentowane fakturami wystawionymi na rzecz Spółdzielni. Dofinansowanie z WFOŚiGW nie pochodzi z funduszy unijnych. Koszty niekwalifikowane wraz z nieumorzoną częścią pożyczki będą stanowić element odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, który zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nakłada obowiązek świadczenia na fundusz członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Składając wniosek o przyznanie pożyczki koszty projektu wykazane będą w kwocie brutto, gdyż Spółdzielnia stoi na stanowisku, że nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, ponieważ całość realizowanego zadania nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną i dotyczy wyłącznie czynności zwolnionych z opodatkowania dla towarów
i usług na rzecz członków spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, członków lokali mieszkalnych będących właścicielami lokali mieszkalnych oraz właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółdzielni, że w przypadku realizacji projektu nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z opisanym projektem?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy VAT podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług o ile zakupy te mają związek z czynnościami opodatkowanymi. W przypadku podmiotów takich jak Spółdzielnie, które wykonują zarówno czynności zwolnione z podatku VAT jak i czynności opodatkowane w ustawie VAT zapisano w art. 90 ust. 1 i ust. 2 sposób postępowania, a mianowicie, że najpierw należy dokonać oznaczenia części podatku naliczonego, związanego z działalnością opodatkowaną podatnika (z czynnościami, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego) oraz tej części podatku naliczonego, która jest związana z działalnością zwolnioną (z czynnościami, w związku z którymi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego). Z przepisu wynika, że podatnik ma obowiązek wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami poszczególnego rodzaju, a dopiero jeśli to jest niemożliwe może rozliczać podatek z zastosowaniem proporcji opartej na strukturze sprzedaży. Spółdzielnia corocznie ustala strukturę dla celów odliczania podatku naliczonego, która jest stosowana w przypadku braku możliwości wyodrębnienia kwot podatku naliczonego dla poszczególnych działalności.

Natomiast w przypadku opisanym w niniejszym wniosku dotyczącym realizowanego projektu już na etapie prac przygotowawczych uznano, że naliczony podatek od towarów i usług jaki będzie występował w fakturach zakupu nie podlega odliczeniu w całości, również nie podlega odliczeniu według proporcji sprzedaży, ponieważ termomodernizacja będzie realizowana w budynkach mieszkalnych, będących w zasobach Spółdzielni.

Zdaniem Spółdzielni realizacja powyższego projektu nie ma związku z działalnością podatkowaną podatnika.

W wyniku realizacji tego projektu planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego w postaci zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat ciepła.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa
w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Z opisu sprawy wynika, że Spółdzielnia przystępuje do realizacji projektu związanego z termomodernizacją budynków mieszkalnych będących w zasobach spółdzielni przy współfinansowaniu w formie pożyczki ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu będą dokumentowane fakturami wystawionymi na rzecz Spółdzielni. Całość realizowanego zadania nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną i dotyczy wyłącznie czynności zwolnionych z opodatkowania.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, ponieważ efekty projektu nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną i dotyczyć będą wyłącznie czynności zwolnionych z opodatkowania. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT od nabytych towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na względzie obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Spółdzielni nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z opisanym projektem, ponieważ efekty projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi i będą dotyczyły wyłącznie czynności zwolnionych od podatku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, niniejsza interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.