0113-KDIPT1-3.4012.514.2018.1.JSO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku w związku z projektem pn. ,,...”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 czerwca 2018 r. (data wpływu 25 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z projektem pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z projektem pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Miasto ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Z dniem 1 stycznia 2017 r., podjęło łączne (scentralizowane) rozliczenie VAT wraz ze wszystkimi jednostkami po dokonaniu centralizacji rozliczeń VAT.

Miasto ... ma zamiar realizować projekt pod nazwą: „...” z zakresu edukacji ekologicznej.

Miasto ... przygotowuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ... (WFOŚIGW).

Głównym celem projektu jest edukacja ekologiczna mieszkańców miasta .... Projekt w swym planie obejmuje cykl działań mających wpływ na poprawę powietrza, racjonalne wykorzystywanie zasobów wody oraz segregację odpadów, połączonych z zaplanowanymi wydarzeniami w okresie wrzesień-październik 2018 r. oraz czerwiec 2019 r.

Pierwszym z planowanych działań podczas całego cyklu jest organizacja akcji tematycznej związanej z segregacją odpadów podczas wydarzenia pn. „...”, organizowanego dla osób starszych. Podczas tego wydarzenia uczestnicy akcji będą mogli zapoznać się z zasadami dotyczącymi segregowania odpadów. Zaplanowano przedstawienie artystyczne związane z tematyką segregacji odpadów.

Drugim z planowanych działań jest wydarzenie, podczas którego otwarta zostanie tężnia solankowa. Podczas wydarzenia zaplanowano przedstawienie artystyczne dot. racjonalnego gospodarowania wodą.

Kolejnym wydarzeniem organizowanym w ramach całego projektu będzie „...”. Planuje się organizację akcji promującej korzystanie z niskoemisyjnych środków transportu wraz z wyłączeniem ulicy z ruchu samochodów. Na tym terenie planowana jest wystawa samochodów elektrycznych, innowacyjnych rowerów miejskich/górskich oraz innych środków transportu tj. hulajnogi, rolki. Pokaz ten połączony będzie z możliwością znakowania rowerów przez Policję, kursem pierwszej pomocy.

Czwartym wydarzeniem jest akcja pn. .... Celem tego wydarzenia jest powiązanie tematu ochrony środowiska wraz z promocją zdrowego trybu życia. Przedsięwzięcie obejmować będzie zbieranie odpadów z przedstawieniem nowych zasad segregowania odpadów.

Piątym wydarzeniem jest akcja edukacyjna propagująca ochronę powietrza, organizowana podczas zaplanowanego eventu pn. „...”. W ramach akcji planuje się kolejne- trzecie przedstawienie artystyczne związane z ochroną powietrza oraz problemem smogu w miastach.

W ramach całej akcji i chęci propagowania racjonalnego wykorzystywania zasobów wody, a także prawidłowego segregowania odpadów, planuje się usytuowanie na terenie miejskim zdrojów ulicznych oraz stacji odbioru elektroodpadów, zgniatarek do butelek i tablic informacyjnych z zasadami segregacji odpadów.

WFOŚiGW decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmie na podstawie złożonego przez Miasto Wniosku. Fundusz uzależnia przyznanie dofinansowania od oceny planowanego efektu ekologicznego i rzeczowego zadania.

Dotacja oraz dofinansowanie w formie przekazania państwowym jednostkom budżetowym mogą być przyznawane do 90% całkowitego kosztu zadania na edukację ekologiczną.

Wymogiem WFOŚiGW jest przedłożenie wydanej w przedmiotowym zakresie interpretacji indywidualnej, gdy wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz ubiega się o rozliczanie w kwotach brutto.

Realizacja zadania została przewidziana na okres: 1.09.2018 r. - 31.06.2019 r.

W przypadku otrzymania dotacji z WFOŚiGW pokryje ona częściowo koszty związane zakupem:

 • Książki edukacyjne nt. ochrony powietrza oraz występującym smogu – 1000 szt.
 • Wydruk fotografii – 50 szt.
 • Tabliczki z hasłami edukacyjnymi oraz informującymi na trasie przeprowadzanej akcji pn. ... o tematyce związanej z odpadami – 20 szt.
 • Stacje odbioru elektroodpadów – 3 szt.
 • Torby bawełniane z logiem akcji – 1000 szt.
 • Koszulki sportowe z logiem akcji – 200 szt.
 • Bidony na wodę – 50 szt.
 • Opaski odblaskowe z tłoczeniem – 200 szt.
 • Lampki rowerowe LED – 100 szt.
 • Stacje wody pitnej wraz z montażem i instalacją na terenie miasta ... – 3 szt.
 • Spektakle teatralne na terenie prowadzonych akcji tematycznych – 3 szt.
 • Ulotki informacyjne, wymiar a5 – 3000 szt.
 • Plakaty informacyjne, wymiar a2 –1500 szt.
 • Zagniatarki do butelek – 30 szt.
 • Tablice informacyjne z zasadami segregacji odpadów – 200 szt.

Jednym z warunków otrzymania dofinansowania będzie złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania wraz z wymaganymi załącznikami.

Działaniami w ramach realizacji projektu zostaną objęci mieszkańcy miasta ....

Realizowane działania w ramach programu mają cel edukacyjny. Zakupione materiały i usługi nie będą służyły działalności opodatkowanej.

Faktury VAT dokumentujące wydatki dotyczące opisanego zadania będą zawierały dane nabywcy tj. Miasta ..., a odbiorcą będzie Jednostka obsługująca Miasto ... Urząd Miasta.

Spektakle będą ogólnodostępne, a zakupione gadżety promocyjne będą przekazywane nieodpłatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wydatków w ramach realizowanego projektu „...”, dla którego Miasto będzie występowało z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ...?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1948) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, w tym zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności edukacji publicznej.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W myśl art. 15 ust. 6 u.p.t.u., nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza, zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

W związku z tym cała wartość podatku VAT określonego na fakturach zakupu od dokonanych zakupów sfinansowanych zarówno z dotacji WFOŚiGW jak i budżetu Miasta, a dotyczącego projektu „...” nie będzie podlegała odliczeniu w deklaracji VAT.

Według Miasta ... nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego w związku z nakładami w ramach opisanego zadania.

Powyższe Wnioskodawca argumentuje tym, iż zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Miasto do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i służyły będą tylko i wyłącznie do realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego organizowanego nieodpłatnie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie należy wskazać, że publikator ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wskazany we wniosku przez Wnioskodawcę, Dz. U. z 2016 roku, poz. 1948, jest nieaktualny. Obecnie tekst jednolity ww. ustawy opublikowany został w Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17,43-300 Bielsko-Biała.