0113-KDIPT1-3.4012.440.2018.1.JM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2018 r. (data wpływu 25 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „...” realizowanego w Szkole Podstawowej w ramach konkursu pn. „...– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „...” realizowanego w Szkole Podstawowej w ramach konkursu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Miasto (dalej: „Miasto” lub „Wnioskodawca”) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, rozliczającym się wspólnie ze swoimi jednostkami organizacyjnymi.

Jako organ prowadzący placówki oświatowe, Miasto będzie ubiegało się o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu pn. „...”, projektu pn. „...” realizowanego w Szkole Podstawowej (dalej: „Projekt”).

Celem Konkursu jest wsparcie finansowe w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej najlepszych projektów polegających na zagospodarowaniu wybranego miejsca na terenie należącym do szkoły lub przedszkola, w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej.

Jednostką realizującą zadanie będzie Szkoła Podstawowa.

Faktury z tytułu wydatków poniesionych na realizację Projektu zostaną wystawione na Miasto.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) szkoły są jednostkami organizacyjnymi Miasta, działającymi w formie jednostek budżetowych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy – Miasta, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek tegoż budżetu. Szkoła, jako jednostka budżetowa rozlicza VAT wspólnie z Miastem.

W ocenie Wnioskodawcy realizacja Projektu należy do zadań własnych Miasta. Podstawą prawną realizacji zadania są, zdaniem Wnioskodawcy: art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 1, 8 oraz 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, ze zm.: dalej: „ustawa o samorządzie gminnym”) zgodnie, z którymi do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, w tym zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności w zakresie ochrony środowiska i przyrody edukacji publicznej oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Podstawą prawną realizacji zadania są również zdaniem Wnioskodawcy: art. 4 ust. 1 pkt 1, 13 oraz 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, ze zm. dalej: „ustawa o samorządzie powiatowym”), zgodnie, z którymi powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w szczególności w zakresie edukacji publicznej, ochrony środowiska i przyrody oraz utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

W ramach realizacji Projektu nie będą pobierane żadne opłaty. W szczególności Miasto nie będzie uzyskiwało żadnych przychodów podlegających VAT z tytułu realizacji Projektu.

Faktury VAT dokumentujące wydatki będą zawierały dane nabywcy tj. Miasta, a odbiorcą będzie jednostka organizacyjna tj. Szkoła Podstawowa.

W ramach Projektu zaplanowany został punkt dydaktyczny, na terenie którego odbywać się będą zajęcia dla całej społeczności szkolnej, począwszy od klasy I do klasy VIII. Będzie to miejsce zdobywania przez uczniów nowych doświadczeń, nowych umiejętności, a także miejsce wypoczynku. Dzięki punktowi dydaktycznemu nauczyciele będą mogli realizować efektywniej treści z przedmiotów przyrodniczych. Uczniowie udoskonalą umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych, dzięki którym rozwiną umiejętności rozpoznawania gatunków roślin, zwierząt, a także będą mogli obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku oraz czerpać radość z obcowania z naturą. Na istniejącym terenie znajduje się alejka wyłożona kostką, którą planuje się pozostawić, dzięki czemu teren podzielony zostanie na część otwartą – służącą obserwacji przyrody, zdobywaniu wiedzy praktycznej oraz część zadaszoną do opracowania wyników i utrwalenia wiedzy. Punkt dydaktyczny będzie wyposażony w nowoczesną wiatę – ok. 60 m2, zadaszoną, z której uczniowie będą mogli korzystać niezależnie od warunków pogodowych. Pod wiatą będą ustawione ławy i stoły dla ok 30 osób. Naprzeciwko wiaty planuje się umieścić tablicę kredową, aby można było przeprowadzać część lekcji również metodą tradycyjną lub wykorzystać do eksponowania prac uczniów. Po drugiej stronie alejki zostaną ustawione dwie interaktywne gry dydaktyczne. Jedna z nich ,,”, to konstrukcja wykonana z drewna iglastego, na słupie którego umieszczony jest sześcian obrotowy, którego trzy ściany o wymiarach 80/90 cm tworzą panel interaktywny z informacjami dydaktycznymi (labirynt), a jedną ścianę stanowi ogólna treść dydaktyczna dotycząca budowy lasu. Panele sześcianu zawierają następujące informacje: tablica główna ze schematem budowy lasu, runo leśne, warstwa podszytu, warstwa drzew. Druga konstrukcja to gra typu memo „Które zwierzę tu było i ślad po sobie pozostawiło”, również o drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym. Ta gra ma na celu uświadomić, że każdy z nas może nauczyć się rozpoznawać ślady pozostawione przez zwierzęta w lesie, na polu i w ogrodzie. Dzięki grze dzieci nauczą się, do kogo należy zrzucone poroże, kto zamieszkuje norę, kto wykuwa dziuplę w drzewie, do kogo wyłącznie należą wypluwki. Na ścianach kontenerów garażowych planuje się umieścić następujące plansze „....”, „....”, „....”, „....”, „....”, „....”, „.....”, „.....”, „.....”, „....”, „....”, „....”. W części otwartej stworzona zostanie „.....”, dzięki której dzieci będą mogły uczyć się i poznawać świat zmysłami, a także będzie wykorzystana na lekcjach przyrody i geografii do rozpoznawania skał. Pola ścieżki wypełniać będą piasek, żwir, ił, glina, granit, wapień, piaskowiec, szyszki sosny świerku, kora. Powstanie również rumowisko skalne. W ogrodzie zainstalowana zostanie klasyczna klatka meteorologiczna, która wykorzystana zostanie podczas lekcji o składnikach pogody i sposobach ich pomiarów W ogrodzie zainstalowane zostaną budki lęgowe dla ptaków karmniki, poidełka oraz hotele dla owadów. Na obrzeżach ogrodu planuje się postawić 4 ławki do siedzenia. Stworzona zostanie również rabata z różnymi roślinami, które będą wykorzystane podczas wielu lekcji przyrody (np.: rośliny cebulowe, użytkowe, zioła, byliny, rośliny kwitnące) budowa kwiatu, wykorzystanie roślin w życiu człowieka, znaczenie roślin w przyrodzie. Na rabacie posadzone zostaną krzewy maliny, świdośliwy, porzeczki, rośliny cebulowe tulipany, szafirki, żonkile; byliny, żagwin, dąbrówka rozłogowa, niezapominajki oraz rabata z ziół: bazylia, tymianek, rozmaryn, mięta, melisa. Planuje się dosadzić dwie ozdobne rośliny: bez lilak oraz magnolia. Na pergoli umieszczonej z boku garażu poprowadzone zostaną dwa pnącza: Clematis oraz bluszcz. Wzdłuż ogrodzenia przesadzone zostaną forsycje oraz jaśminowce, które obecnie rosną na terenie projektowanego ogrodu.

Kalendarium zajęć/wydarzeń realizowanych w oparciu o utworzony punkt dydaktyczny.

 • Realizacja cotygodniowych zajęć i kół:
   • przyrodniczego dla klas I-III,
   • Młodego Obserwatora przyrody dla klas IV-VIII,
   • koło eksperymentalne dla klas IV-VI,
   • teatralnego (przygotowanie spektaklu ekologicznego).
  • Konkurs ,,”;
  • Posadzenie roślin cebulowych;
  • Otwarcie ogrodu;
    • Happening ekologiczny,
    • Wystawa prac konkursowych,
    • „”
    • ....”, „....”, „.....”.
   • Osiedlowy przegląd filmów przyrodniczych;
   • Konkurs fotograficzny „....”;
   • Międzyszkolny Przegląd teatralny – ekospektakl;
   • Wystawa prac plastycznych „....”, „....”;
   • Plenerowy spektakl teatralny poruszający zagadnienia ekologiczne przygotowany przez szkolną grupę teatralną,
   • zajęć dydaktycznych.

   Elementy wyposażenia Projektu: tablice informacyjne tablice dydaktyczne, plansze, tabliczki do oznaczenia roślin, gry/instalacje dydaktyczne/ścieżki sensoryczne, domki dla owadów, ule dydaktyczne, rzeźby zwierząt, zegar słoneczny, rumowisko skalne/stanowisko geologiczne, stacja meteorologiczna z wyposażeniem, budki, karmniki/poidełka dla ptaków, oczko wodne, kaskada wodna, ławki, stoły, wiaty/zadaszenia, mostki drewniane, gazony drewniane, palisady, pergole, kosze na odpady, żwir, torf, ziemia, kora, geowłóknina, kompostownik system nawadniający, sprzęt ogrodniczy tj. konewki, grabie, szpadle itp. zewnętrzne stacje wody pitnej, alejki: krawężniki, płyty chodnikowe, obrzeża betonowe, ogrodzenie punktu dydaktycznego, system monitoringu.

   Planowane do zakupu pomoce dydaktyczne służące do realizacji Projektu: sztalugi, binokulary, lupy, klucze do oznaczania roślin.

   W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

   Czy Miasto będzie uprawnione do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją Projektu?

   Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm. dalej: „ustawa o VAT”) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

   W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

   Stosownie do cytowanych wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

   Przedstawiona powyżej zasada wyklucza, zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

   Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

   Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

   Należy zauważyć. że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

   Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

   Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

   Na podstawie art. 7 ust. ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania własne obejmują m.in. sprawy z zakresu ochrony środowiska i przyrody (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym), edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy) jak i również z zakresu utrzymania gminnych obiektów i utrzymania urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy).

   Art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi natomiast, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Zadania własne miasta na prawach powiatu obejmują te same sprawy na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 13 i 19 ustawy o samorządzie powiatowym.

   W ocenie Miasta, w niniejszej sprawie nabyte towary i usługi nie będą w żaden sposób wykorzystywane w ramach działalności opodatkowanej, gdyż czynności wykonywane przez Miasto w ramach realizacji Projektu związane będą z zadaniami własnymi Miasta tj. zadaniami z zakresu ochrony środowiska i przyrody edukacji publicznej oraz utrzymania urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Nabywane towary i usługi, służące realizacji przedmiotowych zadań, w ocenie Wnioskodawcy wykorzystane zostaną, zatem wyłącznie do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, zdaniem Miasta nie ma tym samym możliwości przyporządkowania części lub całości kwot podatku naliczonego do poszczególnych rodzajów czynności, gdyż poniesione wydatki będą w całości związane z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu.

   W związku z powyższym, w ocenie Miasta nie będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją Projektu.

   W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

   Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

   W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

   Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

   W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

   Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

   Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

   W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

   Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

   Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

   Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

   Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

   Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, edukacji publicznej i utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 1, 8 i 15 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

   Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1, 13 i 19 ww. ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie edukacji publicznej, ochrony środowiska i przyrody oraz utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

   Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

   Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Zainteresowany nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od ponoszonych wydatków z tytułu realizacji przedmiotowego zadania. W związku z powyższym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

   Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „...” realizowanego w Szkole Podstawowej w ramach konkursu pn. „...”, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – efekty ww. projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

   Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

   Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

   Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

   Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

   Jednocześnie należy zauważyć, że wskazane we wniosku przez Wnioskodawcę publikatory ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm. oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm. są nieaktualne. Obecnie tekst jednolity ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym opublikowany został w Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm., a tekst jednolity ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym opublikowany został w Dz. U. z 2018 r., poz. 995, z późn. zm.

   Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

   1. z zastosowaniem art. 119a;
   2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

   Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

   Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny, co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

   Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.