0113-KDIPT1-3.4012.435.2018.1.OS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2018 r. (data wpływu 25 maja 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” realizowanego w Przedszkolu Miejskim nr 123 w ramach konkursu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” realizowanego w Przedszkolu Miejskim w ramach konkursu w ramach konkursu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Miasto (dalej: „Miasto” lub „Wnioskodawca”) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, rozliczającym się wspólnie ze swoimi jednostkami organizacyjnymi.

Jako organ prowadzący placówki oświatowe, Miasto będzie ubiegało się o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu pn. „...” projektu pn.: Utworzenie punktu dydaktycznego „...” przy Przedszkolu Miejskim (dalej: „Projekt”).

Celem Konkursu jest wsparcie finansowe w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej najlepszych projektów polegających na zagospodarowaniu wybranego miejsca na terenie należącym do szkoły lub przedszkola, w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej. Jednostką realizującą zadanie będzie Przedszkole Miejskie.

Faktury z tytułu wydatków poniesionych na realizację Projektu zostaną wystawione na Miasto.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) przedszkola są jednostkami organizacyjnymi Miasta, działającymi w formie jednostek budżetowych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy -Miasta, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek tegoż budżetu. Przedszkole, jako jednostka budżetowa rozlicza VAT wspólnie z Miastem.

W ocenie Wnioskodawcy realizacja Projektu należy do zadań własnych Miasta. Podstawą prawną realizacji zadania są, zdaniem Wnioskodawcy: art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 1. 8 oraz 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, ze zm.: dalej: ,,ustawa o samorządzie gminnym) zgodnie, z którymi do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, w tym zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności w zakresie ochrony środowiska i przyrody, edukacji publicznej oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Podstawą prawną realizacji zadania są również zdaniem Wnioskodawcy: art. 4 ust. 1 pkt 1,13 oraz 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, ze zm.: dalej: „ustawa o samorządzie powiatowym”), zgodnie, z którymi powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w szczególności w zakresie edukacji publicznej, ochrony środowiska i przyrody oraz utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

W ramach realizacji Projektu nie będą pobierane żadne opłaty. W szczególności Miasto nie będzie uzyskiwało żadnych przychodów podlegających VAT z tytułu realizacji Projektu.

Faktury VAT dokumentujące wydatki będą zawierały dane nabywcy, tj. Miasta, a odbiorcą będzie jednostka organizacyjna tj. Przedszkole Miejskie.

Na terenie całego ogrodu przedszkolnego powstanie ścieżka przyrodniczo-ekologiczna pt.: „.....” z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych ogrodu. Spacerując ścieżką dzieci razem z nauczycielem będą zatrzymywać się na następujących stacjach:

 1. Rabatka – roślin kwitnących – na lekkim wzniesieniu posadzone zostaną rośliny kwitnące, które będą nas urzekać pięknym kwiatem; dzieci poznają ich nazwy; będą poznawać rozwój roślin od momentu zasadzenia do pełnego rozkwitu, poznają też warunki do prawidłowego wzrostu roślin. Rabatka będzie posiadać tabliczki z nazwami i opisem roślin. Przy rabatce zostaną postawione domki dla owadów, które zainspirują nauczycieli do rozmów na temat różnych gatunków owadów i sposobu ich życia oraz ważnej roli, jaką owady odgrywają w świecie, np. pszczoły.
 2. Stacja Juki – z terenu roślin kwitnących będą przeniesione 4 juki na odrębną stację, posadzone w dwóch rzędach po dwie tworząc alejkę i podsypane białym kamykiem. Zainspirują do rozmów na temat roślin, które nie potrzebują dużej ilości wody.
 3. Rabatka roślin iglastych – dzieci będą mogły obserwować drzewa iglaste, które już rosną na terenie ogrodu przedszkolnego (Świerk pospolity, Sosna zwyczajna, Żywotnik zachodni i inne), nazywać je, zbierać szyszki ze świerku i sosny, porównywać ich wygląd. Będą ustawione tabliczki ze zdjęciem i opisem danego gatunku.
 4. Murszejące drzewo – dzieci zobaczą pień drzewa, z jakich warstw się składa, będą mogły dowiedzieć się, że drzewo stanowi schronienie i dostarcza pokarm małym zwierzętom, owadom, mikroorganizmom nawet po śmierci drzewa. Obok znajdować się będzie tabliczka z opisem.
 5. Nasadzenia tujami yellow ribbon ok. 30 sztuk przy metalowym ogrodzeniu w celu odgrodzenia ogrodu od hałasu i zanieczyszczeń z pobliskiej ulicy.
 6. Rabatka pigwowa – obserwacja rośliny w ciągu całego roku, tabliczka informacyjna na temat rośliny (kwitnienie, owocowanie, wykorzystanie).
 7. Ogródek warzywny w wydzielonym miejscu ogrodu przedszkolnego; w skrzyniach drewnianych powstanie ogródek warzywny; dzieci będą mogły samodzielnie uprawiać warzywa ekologiczne tj. pomidor, ogórek, rzodkiew, marchew itp. Ogródek będzie znajdował się w mini szklarni.
 8. Gra dydaktyczna w rozmiarze 40 cm z zestawem pytań dla dzieci pod nazwą „Ekologiczne koło fortuny: oparte na mechanizmach łożyskowych, wykonane z wodoodpornej konstrukcji, 170 cm wysokości ze stojakiem. Dzieci zdobędą dzięki temu wiedzę na temat drzew i krzewów, zwierząt, grzybów, gospodarki odpadami, alternatywnych źródłach energii.
 9. Ścieżka sensoryczna – będzie to fragment terenu podzielony na odcinki, każdy z nich wyłożony innym materiałem zebranym przez dzieci w czasie jesieni oraz innym zakupionym przez nauczycieli (orzechy laskowe lub skorupki po orzechach, żołędzie lub same „czapeczki” po żołędziach, kasztany, piasek, szyszki różnych gatunków drzew iglastych, kora, drobne kamyki, suche liście)
 10. Stacja – dokarmianie ptaków zimą. Karmniki dla ptaków, już istniejące trzy karmniki na tarasie przedszkolnym oraz karmniki w formie tłuszczu z ziarnem wykonane przez dzieci lub zakupione przez nauczycieli bądź rodziców, zawieszane na krzewach forsycji zimową porą.
 11. Budki lęgowe, które umieszczone będą na drzewach wczesną wiosną.
 12. Ogródek ziołowy w skrzynkach – mięta pieprzowa, szałwia lekarska, bazylia pospolita, majeranek, melisa, rozmaryn, oregano i wiele innych, w salach przedszkolnych w doniczkach zimową porą, następnie przeniesione na ogród przedszkolny. Tabliczki z opisem właściwości poszczególnych gatunków roślin.
 13. Stacja – dendrofon. Poznawanie pojęcia dendrologia Gra polegająca na wydobywaniu nietypowych dźwięków z dobranych pod względem akustycznym fragmentów różnorodnych gatunków drzew.
 14. Stacja – segregacja śmieci do pojemników na terenie ogrodu przedszkolnego, pojemniki ogrodzone pergolami.
 15. Stacja – zestaw interaktywny w formie tablicy pt.: „.....” stanowiącej ciekawą formę przyswajania wiedzy. Dziecko odwraca tabliczkę z ilustracją (w zestawie jest ich 12), by na odwrocie znaleźć ciekawy opis.
 16. Stacje – drzewa liściaste i krzewy. Obserwacja drzew i krzewów na terenie przedszkola i ich kory, liści i owoców. Utrwalanie nazw. Przytulanie drzew – lekcja ciszy, osłuchiwanie ich za pomocą stetoskopów. Ramki drewniane z informacją na temat gatunków drzew liściastych (Jarząb pospolity, Wiąz zwyczajny, Dąb szypułkowy, Topola czarna, Brzoza brodawkowata, Grab zwyczajny, Śliwa zwyczajna, Czereśnia dzika, Klon jawor, Leszczyna pospolita, Forsycja pośrednia, Bez dziki). Zasadzenie Magnolii pośredniej- pielęgnacja. Szereg zajęć dydaktycznych związanych z drzewami oraz ich pielęgnacją, rolą w życiu człowieka i zwierząt (ptaki, owady).
 17. Zajęcia dydaktyczne związane z ekologią i przyrodą, w ciągu całego roku przy stolikach na tarasach przedszkolnych.

Kalendarium zajęć/wydarzeń realizowanych w ramach Projektu:

 1. Uroczyste otwarcie ekopracowni pod chmurką pod nazwą: „.....”.
 2. Zbieranie przez dzieci owoców drzew owocowych oraz dojrzałych orzechów laskowych, które opadły z leszczyny. Suszenie orzechów laskowych (w przypadku deszczowej pogody). Rozmowa z dziećmi na temat właściwego przechowywania orzechów laskowych. Smakowanie owoców, zwrócenie uwagi na walory zdrowotne.
 3. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, poznawanie zjawiska kwaśnych deszczów i szkodliwego wpływu na rozwój roślin na podstawie opowiadań i ilustracji.
 4. Dokarmianie ptaków poprzez wsypywanie odpowiednich nasion do karmników, wieszanie karmników zakupionych lub własnoręcznie zrobionych (kule z ziarnami, butelki z ziarnem). Zawieszanie karmników z jabłkiem. Wystawianie pojemników z wodą w celu dopajania ptaków. Dokarmianie w sposób systematyczny. Akcja na terenie przedszkola: „...” – zbiórka karmy dla ptaków przez rodziców.
 5. Wykonanie odlewów gipsowych liści drzew liściastych z zakupionych foremek. Rozpoznawanie i nazywanie liści gatunków drzew. Odszukanie właściwego drzewa (będącego w stanie spoczynku) w ogrodzie przedszkolnym. Zapoznanie z rolą, jaką odgrywają liście dla rośliny. Wyjaśnianie przyczyny braku liści drzew liściastych zimą na drzewach.
 6. Akcja na terenie przedszkola: „...” z pomocą rodziców.
 7. Nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „...” – zajęcia z ekspertem.
 8. Obchody Dnia Ziemi – sprzątanie ogrodu. Prawidłowe segregowanie śmieci – omówienie zasad segregacji wykorzystując pojemniki na śmieci na terenie ogrodu przedszkolnego.
 9. Sadzenie zakupionych sadzonek – kapusta, sałata, brokuł, kalafior, pomidor, ogórek, dynia. Wysiew kopru. Podlewanie. Odchwaszczanie. Zabezpieczanie folią lub agrowłókniną sadzonek (mini szklarnia).
 10. Lekcje ciszy według Marii Montessori – przekazywanie pojemnika z wodą, przesypywanie grochu i inne.
 11. Z ogródka ziołowego: Zbiory i suszenie: szałwia, lawenda, rozmaryn.
 12. Z ogródka ziołowego: Suszenie: majeranek, melisa, mięta, lebiodka.
 13. Suszenie: macierzanka, mięta, lebiodka, majeranek. Dodawanie przypraw do potraw.
 14. Leczenie chorego drzewa – poznawanie sposobów ratowania drzewa z ,.poszarpaną’ korą.
 15. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, poznawanie zjawiska kwaśnych deszczów i szkodliwego wpływu na rozwój roślin na podstawie opowiadań i ilustracji.
 16. Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.
 17. Hodowla patyczaka – obserwacja zwierzęcia, pielęgnacja.
 18. Konkurs ogólnoprzedszkolny – Quiz „... – wiedza z naszego ogródka” dla wszystkich dzieci z przedszkola. Odpowiedzialna grupa Sowy.
 19. Wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta pod ochroną; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków - zajęcia przy stolikach na tarasie przedszkolnym.
 20. Zakładanie budek lęgowych dla ptaków, po oczyszczeniu i przygotowaniu do nowego sezonu - przypomnienie informacji, dlaczego człowiek szykuje budki ptakom.
 21. Przedstawienie teatralne pt.: „...
 22. Stacja – dendrofon. Poznawanie pojęcia dendrologia. Gra polegająca na wydobywaniu nietypowych dźwięków z dobranych pod względem akustycznym fragmentów różnorodnych gatunków drzew. Korzystanie przez cały rok.

Elementy wyposażenia Projektu: tablice informacyjne, tablice dydaktyczne, tabliczki do oznaczenia roślin, gry/instalacje dydaktyczne, dendrofon domki dla owadów, gazony drewniane, pergole osłaniające puszki na odpady i kompostownik. Ziemia, kora, geowłóknina do wykonania nasadzeń. Skrzynie na warzywa i zioła. Sprzęt ogrodniczy dla dzieci, tj. konewki, grabie, szpadle itp., taczka piaskowa.

Nasadzenia: Magnolia Stellate, Tuja occidentalis yellow ribbon, Rododendron „Golden Eagle”, Rododendron „Pearces American Beaty”, Hortensja bukietowa „Vanille Fraise Renly”, Lawenda Stoeches, lawenda francuska, Budolleje Olavidii „Ile de France”, Róża parkowa „Eden Rose”, Róża parkowa „Graham Thomas”, Róża venrose, Lobelia, geowłóknina, ziemia, przygotowanie gruntu pod nasadzenia.

Planowane do zakupu pomoce dydaktyczne służące do realizacji Projektu: „...” – laboratorium do obserwacji podziemnej części rośliny, stetoskop, lupy, pojemniki do obserwacji owadów z lupą, lornetki, przewodniki drzewa i krzewy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Miasto będzie uprawnione do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją Projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.; dalej: „ustawa o VAT”) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114. art. 119 ust. 4. art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza, zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego, związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania własne obejmują m.in. sprawy z zakresu ochrony środowiska i przyrody (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym), edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy) jak i również z zakresu utrzymania gminnych obiektów i utrzymania urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy).

Art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi natomiast, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Zadania własne miasta na prawach powiatu obejmują te same sprawy na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 13 i 19 ustawy o samorządzie powiatowym.

W ocenie Miasta, w niniejszej sprawie nabyte towary i usługi nie będą w żaden sposób wykorzystywane w ramach działalności opodatkowanej, gdyż czynności wykonywane przez Miasto w ramach realizacji Projektu związane będą z zadaniami własnymi Miasta tj. zadaniami z zakresu ochrony środowiska i przyrody, edukacji publicznej oraz utrzymania urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych Nabywane towary i usługi, służące realizacji przedmiotowych zadań, w ocenie Wnioskodawcy wykorzystane zostaną, zatem wyłącznie do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, zdaniem Miasta nie ma tym samym możliwości przyporządkowania części lub całości kwot podatku naliczonego do poszczególnych rodzajów czynności, gdyż poniesione wydatki będą w całości związane z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu.

W związku z powyższym, w ocenie Miasta nie będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją Projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, edukacji publicznej i utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 1, 8 i 15 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1, 13 i 19 ww. ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie edukacji publicznej, ochrony środowiska i przyrody oraz utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Zainteresowany nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji przedmiotowego zadania. W związku z powyższym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” realizowanego w Przedszkolu Miejskim w ramach konkursu w ramach konkursu pn. „...”, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – efekty ww. projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie należy zauważyć, że wskazane we wniosku przez Wnioskodawcę publikatory ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm. oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm. są nieaktualne. Obecnie tekst jednolity ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym opublikowany został w Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm., a tekst jednolity ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym opublikowany został w Dz. U. z 2018 r., poz. 995, z późn. zm.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.