0113-KDIPT1-3.4012.352.2018.2.MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach konkursu pn. „ ” w Szkole Popdstawowej ...

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2018 r. (data wpływu 11 kwietnia 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 czerwca 2018 r. (data wpływu 14 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach konkursu pn. „...” w Szkole Podstawowej nr ... w ... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach konkursu pn. „...” w Szkole Podstawowej nr ... w ...

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 8 czerwca 2018 r. w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

... – Miasto na prawach powiatu (dalej: „Wnioskodawca” lub „Miasto”), jest czynnym podatnikiem VAT, który od 01.01.2017 r. podjął scentralizowane rozliczenie podatku od towarów i usług wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi.

Miasto przygotowuje wniosek w ramach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: „WFOŚiGW”) pn. „...” (dalej: „Konkurs”).

Celem Konkursu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW, najciekawszych projektów w ramach przedszkolnej i szkolnej edukacji ekologicznej, których realizacja przyniesie największe efekty ekologiczne, w następujących obszarach priorytetowych:

 • edukacja ekologiczna obejmująca problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi;
 • edukacja ekologiczna w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu;
 • zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej.

W ramach Konkursu dofinansowane zostaną najciekawsze projekty w ramach przedszkolnej i szkolnej edukacji ekologicznej, których realizacja przyniesie największe efekty ekologiczne. Konkurs skierowany jest do przedszkoli, szkół i ich zespołów oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa ... W imieniu placówki wniosek o dofinansowanie składa jednostka samorządu terytorialnego lub inny organ prowadzący placówkę z terenu województwa ....

Miasto będzie ubiegało się o dotację ze środków WFOŚiGW w ramach Konkursu na realizację przez swoją jednostkę organizacyjną – w Szkole Podstawowej nr ... w ... projektu pn. „...” (dalej: „Projekt”).

W ramach Projektu zaplanowano następujące wycieczki, warsztaty/zajęcia stacjonarne oraz terenowe konkursy oraz inne działania, w których będą wykorzystywane zakupione pomoce dydaktyczne:

 • warsztaty ... – ... – tematyka proponowanych warsztatów odpowiada założeniom projektu „...”, „...”;
 • wycieczka ....;
 • wycieczka: ..., tama ..., ekosystem zalewu, źródła termalne w ...;
 • wycieczka: Zakład Wodociągów ...;
 • wycieczka: SANEPID;
 • wycieczka: Centrum Ogrodnicze ...;
 • Rajd pieszy „Szlakiem ... rzek”;
 • Cykl warsztatów „Młody hydrolog”;
 • Cykl warsztatów o wodzie i zdrowym odżywianiu - Fundacja Edukacyjna „...”;
 • Warsztaty „Woda nas uwodzi” – ... – ...;
 • Wiersz o wodzie – Konkurs ekologiczno-polonistyczny, polegający na napisaniu i zaprezentowaniu własnego wiersza o wodzie;
 • Ryby na niby – Konkurs plastyczno-ekologiczny na rzeźbę z gliny;
 • Woda to życie – Konkurs na plakat o wodzie – grafika komputerowa lub praca plastyczna;
 • Woda źródłem życia” – spot reklamowy z udziałem uczniów klas pierwszych;
 • Koło ekologiczne;
 • Czytanie książek oraz artykułów o wodzie;
 • Dzień wody;
 • Gra terenowa;
 • Festiwal ....

W czasie realizacji projektu zaplanowano zakup następujących pomocy dydaktycznych oraz art. biurowych:

 • papier ksero,
 • papier dekoracyjny,
 • tusze do drukarki,
 • zestaw do badania wody,
 • zestaw walizka Ekobadacza,
 • książki o tematyce związanej z projektem,
 • kompasy.

Faktury VAT dokumentujące wydatki będą zawierały dane nabywcy, tj. Miasta, a odbiorcą będzie jednostka organizacyjna, tj. Szkoła Podstawowa nr ... w ....

W uzupełnieniu wniosku, w odpowiedzi na pytanie Organu o treści: „Do wykonywania jakich czynności będą wykorzystywane efekty projektu objętego zakresem wniosku, tj. czy do czynności:

 • opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
 • zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
 • niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?” wskazano:

Wnioskodawca zaznacza, że w jego ocenie pytanie zawarte w wezwaniu przez Organ jest w istocie pytaniem o własne stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego i jako takie nie stanowi ono elementu opisu zdarzenia przyszłego - powinno ono być przedmiotem rozstrzygnięcia Organu w interpretacji. Niemniej w związku z wezwaniem Organu, Wnioskodawca przedstawia poniżej odpowiedź na pytanie zawarte w wezwaniu.

Wnioskodawca wskazuje, że jego zdaniem (tak jak zostało to już wskazane we wniosku, w części uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy), towary i usługi nabyte w związku z realizacją Projektu, o których mowa we wniosku, będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie mieć możliwość prawną odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową nr ... w ... projektu pn. „...” w ramach konkursu pn. „...”?

Zdaniem Wnioskodawcy,

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2. bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm., dalej: „ustawa o samorządzie gminnym”), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 1, 8 oraz 19 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, w tym zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności ochrony środowiska oraz edukacji publicznej i utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Ponadto, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 13 oraz 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm. – dalej: ustawa o samorządzie powiatowym), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w szczególności w zakresie edukacji publicznej i ochrony środowiska, a także utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114 art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy o VAT. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Mając na uwadze brzmienie wyżej powołanych przepisów. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego w związku z nakładami poniesionymi w ramach opisanego Projektu.

Zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane przez jednostkę organizacyjną Wnioskodawcy do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, ale służyły będą tylko i wyłącznie do realizacji zadania publicznego, do którego jednostka została powołana, tj. realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska oraz edukacji publicznej.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Zatem uznać należy, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn., których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza, zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Konsekwentnie, należy uznać, że Wnioskodawca nie będzie miał prawnej możliwości odliczenia naliczonego w związku z Projektem realizowanym w Szkole Podstawowej nr ... w ..., ponieważ wydatki w ramach Projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi.

Na potwierdzenie prawidłowości przedstawionego rozumowania Miasto wskazuje na szereg przykładowych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych w imieniu Ministra Finansów dla innych jednostek samorządu trygonalnego (gmin i miast), wskazując jednocześnie, że interpretacje te dotyczą tożsamego do Miasta stanu faktycznego, dla których wydano następujące, przykładowe interpretacje indywidualne, tj.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 1 grudnia 2017 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.740.2017.1.JSO, w której organ podatkowy stwierdził, że: „Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – zadanie nie jest związane z działalnością opodatkowaną. W związku z powyższym, Zainteresowany nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego od ponoszonych wydatków z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.”;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 29 września 2017 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.417.2017.2.MWJ, w której organ podatkowy stwierdził, że: „Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku od towaru i usług w związku z realizacją projektu pn. ,,....” ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018” w Zespole Szkół w ..., ponieważ towary i usługi nabyte w związku z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.”;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 16 sierpnia 2017 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.403.2017.1.OS, w której organ podatkowy stwierdził, że: „Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania Edukacja Ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym nr ,,......” o którym mowa we wniosku, ponieważ zakupione towary i usługi w związku z realizacją tego zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 z 11 grudnia 2006 r., s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem, tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Katalog zadań własnych gminy został określony w art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. ochrony środowiska i przyrody (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym) oraz edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w zakresie edukacji publicznej oraz ochrony środowiska i przyrody.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie będzie spełniony, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu. Tym samym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach konkursu pn. „...” w Szkole Podstawowej nr ... w ..., ponieważ efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, niniejsza interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy zauważyć, że wskazane we wniosku przez Wnioskodawcę publikatory ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm. oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm. są nieaktualne. Obecnie tekst jednolity ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym opublikowany został w Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm., a tekst jednolity ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym opublikowany został w Dz. U. z 2018 r., poz. 995, z późn. zm.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.