0113-KDIPT1-3.4012.332.2018.2.MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2018 r. (data wpływu 5 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dni 18 maja 2018 r. (data wpływu 23 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w z zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 maja 2018 r. w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

... - Miasto na prawach powiatu (dalej „Wnioskodawca” lub Miasto ) - jest czynnym podatnikiem VAT, który od 01.01.2017 r. podjął scentralizowane rozliczenie podatku od towarów i usług wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi.

Jedną z jednostek organizacyjnych Miasta jest Zarząd Zieleni Miejskiej (dalej ZZM), utworzony na podstawie Uchwały nr ... Rady Miejskiej w ... z dnia 12 września 2012 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd Zieleni Miejskiej” w ... i nadania jej statutu. ZZM jest jednostką budżetową Miasta, która zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 2077) pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta, a pobrane dochody odprowadza na rachunek tegoż budżetu. Podstawą gospodarki ZZM jest plan finansowy jednostki.

Przedmiotem działalności ZZM jest w szczególności:

 • wykonywanie zadań z zakresu utrzymania urządzonych terenów zielonych w Mieście,
 • utrzymanie zieleni wysokiej (drzew i krzewów) oraz zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych,
 • prowadzenie gospodarki leśnej w lasach powierzonych w administrowanie ZZM,
 • prowadzenie ogrodu botanicznego w zakresie obowiązków ustawowych,
 • sprawowanie ochrony nad obszarami rezerwatów przyrody na terenie Miasta,
 • prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej oraz
 • popularyzowanie aktywnych form wypoczynku.

W ramach realizacji zadań związanych z gospodarką leśną, ZZM zajmuje się:

 • prowadzeniem gospodarki leśnej w powierzonych lasach komunalnych z zachowaniem bogactwa przyrodniczego, w tym dziko występujących roślin zwierząt i grzybów, siedlisk przyrodniczych, krajobrazu oraz dóbr kultury,
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miasta ...,
 • popularyzacją wiedzy przyrodniczej, w szczególności prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej na terenie Lasu ...,
 • opieką i udzielaniem pomocy zwierzętom dzikim (wolno żyjącym) na obszarze Miasta w tym prowadzeniem ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt.

W ramach swojej działalności na terenach lasów komunalnych, ZZM wykonuje również czynności opodatkowane VAT, tj. dzierżawę lub najem powierzchni na terenach leśnych oraz sprzedaż drewna opalowego i użytkowego. Natomiast w ramach działalności na terenach lasów niepaństwowych ZZM nie wykonuje czynności opodatkowanych VAT, ani zwolnionych z VAT, lecz jedynie czynności administracyjne, w szczególności: lustracje terenów, ustalanie zadań z zakresu gospodarki leśnej do wykonania przez właścicieli lasów w formie decyzji administracyjnych, udzielanie instruktażu i doradztwa dla właścicieli lasów. Za wykonywanie ww. czynności administracyjnych ZZM nie pobiera żadnych opłat.

Wnioskodawca, za pośrednictwem swojej jednostki organizacyjnej - ZZM będzie ubiegał się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... na realizację zadania bieżącego pn. „...” (dalej „Zadanie”). Jednostką realizującą Zadanie będzie ZZM. We wniosku o udzielenie dotacji należy wskazać czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy służące do wykonania Zadania.

Faktury zakupowe, związane z realizacją Zadania wystawione zostaną na Wnioskodawcę. Nie można jednak wykluczyć, że znajdą się na nich dane ZZM jako odbiorcy faktury.

Z uwagi na specyfikę poszczególnych obszarów, zakres rzeczowy prac w ramach Zadania obejmie:

 • na terenie siedlisk łąkowych położonych w obszarze ... - dwukrotne wykaszanie mechaniczne z rozdrobnieniem i pozostawieniem biomasy na gruncie, a w miejscach trudno dostępnych - wykaszanie ręczne,
 • jednokrotne wykaszanie ręczne ze zgrabieniem biomasy i po przesuszeniu - uprzątnięcie jej poza obszar koszenia na obszarze użytku ekologicznego „...”,
 • dwukrotne wykaszanie mechaniczne z pozostawieniem biomasy na obszarze „...”,
 • wykaszanie ręczne (w miejscach podmokłych) oraz mechaniczne (na obszarze gdzie będzie możliwe przeprowadzenie prac przy wykorzystaniu sprzętu) - zabieg będzie wykonany pod koniec okresu wegetacyjnego i obejmie również zgrabienie biomasy i złożenie jej na obrzeżach obszaru koszenia „...”,
 • jednokrotne wykoszenie ręczne ze zgarbieniem biomasy i złożeniem jej na obrzeżach obszaru koszenia „...”,
 • dwukrotne koszenie mechaniczne z zebraniem biomasy w miejscach trudno dostępnych - wykaszanie ręczne na terenie siedlisk łąkowych kompleksu leśnego „...”.

Obszary, na terenie których wykonywane będzie Zadanie to tereny ogólnodostępne, przeznaczone do użytku zarówno dla mieszkańców Miasta, jak i dla osób przyjezdnych. Korzystanie z nich ma charakter nieodpłatny.

W uzupełnieniu wniosku, w odpowiedzi na pytanie Organu o treści: „Do wykonywania jakich czynności będą wykorzystywane efekty projektu objętego zakresem wniosku, tj. czy do czynności:

 • opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
 • zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
 • niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?” wskazano:

Wnioskodawca zaznacza, że w jego ocenie pytanie zawarte w Wezwaniu przez Organ jest w istocie pytaniem o własne stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego i jako takie nie stanowi ono elementu opisu zdarzenia przyszłego - powinno ono być przedmiotem rozstrzygnięcia Organu w interpretacji Niemniej w związku z wezwaniem Organu, Wnioskodawca przedstawia poniżej odpowiedź na pytanie zawarte w Wezwaniu.

W odpowiedzi na zadane pytanie, Wnioskodawca wskazuje, że jego zdaniem (tak jak zostało to już wskazane we wniosku, w części uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy), towary i usługi nabyte w związku z realizacją Zadania, o których mowa we wniosku, będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją Zadania?

Zdaniem Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją Zadania.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017 roku, poz. 1875 ze zm. dalej „ustawa o samorządzie gminnym”), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Na podstawie art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy), zieleni gminnej i zadrzewień (art. 7 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy).

Ponadto, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 12 oraz 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm., dalej „ustawa o samorządzie powiatowym”) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w szczególności w zakresie gospodarki wodnej edukacji publicznej, ochrony środowiska i przyrody.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Mając na uwadze brzmienie wyżej powołanych przepisów, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie będzie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Zadania.

Zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane przez jednostkę organizacyjną Wnioskodawcy do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, ale służyły będą tylko i wyłącznie do realizacji zadania publicznego do którego jednostka została powołana, tj. zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej oraz zieleni gminnej i zadrzewień. Zdaniem Wnioskodawcy realizacja Zadania mieści się bowiem w zakresie wskazanych powyżej zadań własnych gminy i powiatu.

Wnioskodawca wskazuje ponadto, że obszary, na terenie których realizowane będą przedmiotowe czynności to tereny ogólnodostępne i korzystanie z nich przez mieszkańców ... oraz osoby spoza miasta ma charakter nieodpłatny. W ocenie Miasta tereny te niezwiązane są w żaden sposób z prowadzeniem działalności gospodarczej i nie są wykorzystywane do wykonywania takiej działalności.

Wnioskodawca pragnie także podkreślić, że czynności, które będą realizowane w ramach Zadania stanowią zabieg wpisujący się w ochronę czynną prowadzoną na terenach o cennych wartościach przyrodniczo-krajobrazowych. Obszary objęte Zadaniem znajdują się w granicach Parku Krajobrazowego ... bądź w jego otulinie, a część terenów: Łąki na ... oraz ... i ... dodatkowo zostały objęte indywidualną formą ochrony przyrody z katalogu form wskazanych w art. 6 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.) jaką jest użytek ekologiczny. Największe pod względem powierzchni łąki leśne w Parku Leśnym ... w całości mieszczą się w granicach lasów ... o kategorii lasów ochronnych. Specyfika ekosystemów łąkowych o wyjątkowych walorach przyrodniczo-krajobrazowych wymusza natomiast wykonanie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych warunkujących trwałość ekosystemu. Z uwagi na charakter prowadzonych prac nie będą one więc wpływać na uzyskanie lub generowanie dochodów z działalności ZZM, tak jak ma to miejsce np. w przypadku sprzedaży surowca drzewnego. Ponadto, pozyskana ewentualnie biomasa z gruntu nie będzie w żaden sposób wykorzystana w dalszym obiegu, który mógłby generować przychód.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Zatem uznać należy, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub nie podlegających temu podatkowi.

Konsekwentnie, należy uznać, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia VAT naliczonego w związku z realizacją Zadania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 z 11 grudnia 2006 r., s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem, tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 ww. ustawy).

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie został spełniony, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – efekty Zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn.: „...”, ponieważ efekty Zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, niniejsza interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy zauważyć, że wskazane we wniosku przez Wnioskodawcę publikatory ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm. oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm. są nieaktualne. Obecnie tekst jednolity ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym opublikowany został w Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm., a tekst jednolity ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym opublikowany został w Dz. U. z 2018 r., poz. 995, z późn. zm.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.