0113-KDIPT1-2.4012.766.2018.1.KT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na nadbudowie budynku szpitala

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2018 r. (data wpływu 26 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na nadbudowie budynku szpitala – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na nadbudowie budynku szpitala.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawcą jest ... spółka z o.o., w dalszej części zwana spółką lub szpitalem uzdrowiskowym, która jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i składa miesięczne deklaracje VAT-7. Wnioskodawca świadczy usługi medyczne zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca złożył wiosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią .... Uchwałą nr ... Zarządu Województwa ... z dnia 16 października 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr ... projekt został wybrany do dofinansowania. W związku z uznaniem we wniosku o dofinansowanie projektu wydatków wraz z podatkiem VAT jako kwalifikowane oraz przedłożeniem oświadczenia o braku możliwości odzyskania podatku VAT Urząd Marszałkowski wskazał jako jeden z warunków niezbędnych do podpisania umowy wystąpienie o wydanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej brak prawa do odliczenia VAT od zakupów związanych z planowaną inwestycją prowadzoną przez Wnioskodawcę.

W wyniku realizacji projektu zostanie wykonana nadbudowa istniejącego budynku szpitala. Celem nadbudowy jest stworzenie 50 nowych miejsc sanatoryjnych.

Zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego przedmiot przeważającej działalności Wnioskodawcy to działalność szpitali (PKD 86.10.Z).

Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawie towarów i świadczeniu usług ściśle z tymi usługami związanych.

Wśród usług medycznych świadczonych przez spółkę można wydzielić usługi świadczone na podstawie:

  1. Umowy podpisanej z NFZ – pacjenci z chorobami układu krążenia są kierowani do szpitala na rehabilitację kardiologiczną stacjonarną w ramach ubezpieczenia NFZ. Pacjenci w ramach skierowania objęci są całodobową opieką lekarsko pielęgniarską. O długości pobytu decyduje NFZ, najczęściej rehabilitacja trwa od 3 do 5 tygodni w zależności od stanu pacjenta. Na początku rekonwalescencji pacjent jest badany i na podstawie przeprowadzonego badania oraz historii choroby zlecane są odpowiednie zabiegi i proponowany program ćwiczeń. Ponadto pacjent jest pod opieką zarówno psychologa jak i dietetyka.
  2. Umowy podpisanej z ZUS w wyniku wygranego konkursu. W ramach umowy ZUS będzie kierował pacjentów ze schorzeniami układu krążenia do szpitala na rehabilitację kardiologiczną stacjonarną. Rehabilitacja będzie przeprowadzana w turnusach trwających 24 dni. Pacjenci w okresie pobytu objęci są całodobową opieką lekarsko pielęgniarską. Po przyjęciu do szpitala pacjenci mają wykonywane badania lekarskie oraz testy wysiłkowe celem oceny wydolności serca i ustaleniu odpowiedniego modelu rehabilitacji kardiologicznej.
  3. Umów podpisanych ze szpitalami na Koordynowaną Opiekę Zdrowotną. W tych umowach Wnioskodawca jest podwykonawcą dla szpitali. Pacjenci kierowani są ze szpitali na rehabilitację do szpitala uzdrowiskowego. Podobnie jak wyżej są to pacjenci objęci całodobową opieką, zakres świadczeń rehabilitacyjnych i ćwiczeń ustalany jest po przeprowadzonym na wstępie badaniu lekarskim. Celem badania jest ustalenie rodzajów zabiegów i ćwiczeń, umożliwiających pacjentom w jak największym stopniu odzyskanie pełnej sprawności. Ponadto pacjenci są pod opieką zarówno psychologa jak i dietetyka. Są to pobyty trwające od kilku do kilkunastu dni.
  4. Oraz zabiegi komercyjne – pacjenci bez skierowania zgłaszający się na zabiegi ambulatoryjne. W pierwszej kolejności przeprowadzone jest badanie. Po badaniu lekarz akceptuje lub nie (w przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań medycznych) zabiegi, na które zgłosił się pacjent lub sugeruje inne optymalne z punktu widzenia stanu jego zdrowia. Oferta na zabiegi ambulatoryjne nie zawiera wyżywienia i noclegów.
  5. Pacjenci komercyjni wykupujący turnusy uzdrowiskowe, na wstępie podlegają badaniu, na podstawie którego lekarz zezwala na zabiegi mieszczące się w pakiecie wykupionym przez pacjenta, jeśli nie ma przeciwwskazań lub zleca inne odpowiednie do stanu zdrowia pacjenta.

Rehabilitacja prowadzona w szpitalu oparta jest o indywidualnie dobrany schemat treningowy przygotowany przez lekarza we współpracy z magistrem fizjoterapii.

Nowe miejsca powstałe w wyniku rozbudowy budynku szpitala będą wykorzystywane do rehabilitacji pacjentów kierowanych przez NFZ i ZUS.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu materiałów i usług wykorzystanych do nadbudowy budynku szpitala?

Zdaniem Wnioskodawcy, Zainteresowanemu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wykorzystanych do nadbudowy budynku szpitala. Szpital uzdrowiskowy świadczy usługi medyczne zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług. W dobudowanej części szpitala świadczone będą usługi rehabilitacyjne na rzecz pacjentów kierowanych przez NFZ i ZUS – czyli usługi zwolnione z podatku VAT. Mając na uwadze art. 86 ust. 1: „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego” podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego zawartego w planowanych zakupach towarów i usług, ponieważ zakupione towary i usługi wykorzystane zostaną do utworzenia miejsc sanatoryjnych, gdzie będą świadczone usługi zwolnione z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej – na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy – rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ z wniosku nie wynika, że towary i usługi w ramach realizowanego projektu będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jak wskazał Wnioskodawca rozbudowany budynek szpitala będzie wykorzystywany do rehabilitacji pacjentów kierowanych przez NFZ i ZUS. W związku z powyższym, Zainteresowany nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na nadbudowie budynku szpitala, ponieważ towary i usługi nabyte w ramach przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, w tym w szczególności wykorzystywania rozbudowanego budynku do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.