0113-KDIPT1-2.4012.359.2017.2.IR | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
0113-KDIPT1-2.4012.359.2017.2.IRinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. zadania własne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2017 r. (data wpływu 29 czerwca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 sierpnia 2017 r. (data wpływu 2 sierpnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ....

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 sierpnia 2017 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina Miasto ... (Wnioskodawca) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Posiada osobowość prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Zadaniem własnym Wnioskodawcy jako jednostki samorządu terytorialnego jest zadanie z zakresu edukacji publicznej na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym .

Gmina Miasto ... wystąpiła w 2017 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... z wnioskiem o dofinansowanie zadania w formie dotacji z zakresu edukacji ekologicznej na projekt .... Celem zadania jest wyposażenie przestarzałej pracowni biologicznej w innowacyjną, funkcjonalną i estetyczną Eko-warsztatownię.

Źródłem finansowania zadania będą środki budżetu Gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem projektu jest zakup pomocy dydaktycznych:

 • mikroskopu - 3 szt.,
 • mikroskopu szkolnego dwuokularowego - 1 szt.,
 • szkiełek podstawowych - 5 szt.,
 • szkiełek nakrywkowych - 10 szt.
 • modelu DNA - 1 szt.,
 • szkieletu gołębia - 1 szt.,
 • modelu rozwoju płodu - 1 szt.,
 • modelu oka - 1 szt.,
 • modelu budowy skóry - 1 szt.,
 • modelu ucha - 1 szt.,
 • lupy stojącej dużej składanej - 3 szt.,
 • modelu budowy komórki - 1 szt.,
 • pakietu filmów „Ekologia” na DVD - 1 szt.,
 • EduROM Biologia - 1 szt.,
 • programu interaktywnego - układ trawienny - 1 szt.,
 • lekcjotek@ Przyroda dla kl. IV-VI - materiały edukacyjne na tablice multimedialną - 1 szt.,
 • akwaterrarium - 1 szt.,
 • zestawu skamieniałości - skarbiec paleontologa - 1 szt.,
 • lornetki - 1 szt.,
 • zestawu DVD - Planeta ziemia (seria BBC) - 1 szt.,
 • zestawu Planeta ziemia - przyszłość planety - 1 szt.,
 • EduROM Fizyka - 1 szt.,
 • plansz interaktywnych 2.0 Chemia - 1 szt.,
 • testera twardości wody - 1 szt.,
 • pasków do twardości wody - 2 szt.,
 • zestawu szkła laboratoryjnego (kolba kulista, probówki z rurką odprowadzającą, kroplomierze szklane, zestaw korków gumowych) - 2 szt.,
 • DVD Ochrona środowiska - 5 szt.,
 • DVD - Żyjesz higienicznie żyjesz dłużej - 1 szt.,
 • zestawu DVD – Dopalacze – zagrożenia - 1 szt.,
 • DVD - Wszystko o odżywianiu i aktywności fizycznej - 1 szt.,
 • DVD - Globalny świat. Środowisko naturalne a globalne współzależności-1 szt.,
 • interaktywnych pomocy dydaktycznych - Odpady i recykling - 1 szt.,
 • DVD „Super Size Me” - 1 szt.,
 • DVD - Wszystko o oszczędzaniu energii - 1 szt.,
 • DVD - Nasze środowisko - segregujemy śmieci - 1 szt.,
 • DVD - Zachowuj się ... Savoir Vivre dla młodych - 1 szt.,
 • defibrylatora szkoleniowego AED z zestawem elektrod - 1 szt.,
 • zestawu DVD i CD - Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach - 1 szt.
 • Stetoskopu - 1 szt.,
 • torby z podstawowym zestawem wyposażenia medycznego - 1 szt..

Zakup sprzętu:

 • Zestawu tablic interaktywnych z projektorem krótkoogniskowym i oprogramowaniem – 1 szt.,
 • Zestawu głośników - 1 sz.,
 • Wizualizera z przystawką do mikroskopu - 1 szt.,
 • Labdisc Bio-Chem - 2 szt.,
 • Zestawu 32 pilotów ResponseCard LT - 1 szt.,
 • Tabletu interaktywnego - 2 szt.

Zakup wyposażenia pracowni:

 • Zestawu mebli - szafy, komody, szafki nad umywalką,
 • Zestawu - szafka ze zlewozmywakiem,
 • Biurko nauczycielskie,
 • Rolety okienne - 3 szt.,
 • Krzesło obrotowe z podłokietnikiem dla nauczyciela,
 • Krzesło uczniowskie - 33 szt.,
 • Fototapety,
 • Tablicy obrotowej suchościernej magnetycznej.

Ponadto przewiduje się zakup armatury sanitarnej, zakup farb do malowania drzwi, ścian, stelaży ławek szkolnych, wymianę oświetlenia, położenie fototapety, zakup i montaż płytek ceramicznych, płyt kartonowo-gipsowych, zakup materiałów i wykonanie tablicy na ekspozycje prac uczniowskich, zakup i montaż homogenicznej wykładziny podłogowej, zakup usługi montażu zestawu interaktywnego wraz z konfiguracją. Większość prac zostanie wykonana przez konserwatorów szkolnych w zakresie malowania ścian, drzwi, stelaży stolików uczniowskich, wymiany oświetlenia, montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej, położeniu fototapety, glazury, montażu tablic informacyjnych, rolet.

Termin realizacji zadania przewiduje się na koniec 30 października 2017 r., uruchomienie procedury wyłonienia Wykonawcy towarów i usług planowany jest na trzeci kwartał 2017 r. Projekt realizowany jest w jednym etapie. Wszystkie zakupy dokonywane w ramach projektu będą dokumentowane fakturami wystawionymi na Gminę. Nabyty majątek będzie stanowił własność Gminy. Efekty powstałe w związku z realizacją projektu pn. ... zostaną przekazane w użytkowanie nieodpłatnie na podstawie protokołu przekazania (PT) Szkole Podstawowej nr .... Szkoła Podstawowa jest częścią Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr ... w ..., ul. ..., który jest jednostką budżetową Gminy powołaną do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie oświaty. Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr ... w ... nie jest odrębnym zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie dokonuje odrębnych od Gminy rozliczeń dla potrzeb podatku VAT. W związku z tym Gmina w swoich rozliczeniach z zakresie podatku VAT nie uwzględnia odrębności rozliczeń podatkowych Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr .... w ....

W piśmie z dnia 2 sierpnia 2017 r. stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazał, iż Gmina Miasto ... za pośrednictwem Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr ... w ..., którego częścią jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr ... w związku z realizacją projektu pn. „...” nabywane towary i usługi będzie wykorzystywała do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Czynności niepodlegające opodatkowaniu wykonywane przez jednostkę dotyczą działalności szkoły w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, natomiast działalność zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT polega na sprzedaży posiłków dla uczniów szkoły (usługi stołówkowe).

Wobec powyższego Gmina Miasto ... w ramach realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr ... w ... projektu nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu bowiem nabywane towary i usługi wykorzystywane będą wyłącznie do czynności niepodlegających lub zwolnionych od podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy istnieje możliwość odliczenia całego podatku VAT w odniesieniu do wydatków na wyposażenie w ramach realizowanego projektu pn. „...” w Publicznej Szkole Podstawowej Nr ... im. ... w ..., dla którego Miasto wraz z Jednostką będzie występowało z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ...?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, w tym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności edukacji publicznej.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Według stanowiska Wnioskodawcy nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nakładami w ramach opisanego zadania. Powyższe Miasto argumentuje tym, że zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane przez jednostkę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i służyły będą tylko i wyłącznie do realizacji zadania publicznego, do którego jednostka została powołana.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem uniemożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykorzystywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

W związku z tym cała wartość podatku VAT określonego na fakturach zakupu od dokonanych zakupów sfinansowanych zarówno z dotacji WFOŚiGW jak i budżetu Miasta, a dotyczącego projektu „...” w Publicznej Szkole Podstawowej Nr ... im. ... w ... nie będzie podlegała odliczeniu w deklaracji VAT.

Według Miasta nie przysługuje prawo do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nakładami opisanego zadania. Powyższe Miasto argumentuje tym, iż zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Jednostkę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i służyły będą tylko i wyłącznie do realizacji zadania, do którego Jednostka została powołana.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Katalog zadań własnych gminy został określony w art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym. Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – nabywane towary i usługi będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz do czynności zwolnionych od tego podatku. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia kwoty naliczonego podatku w związku z wydatkami ponoszonymi z tytułu realizacji tego projektu. Tym samym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” w Publicznej Szkole Podstawowej Nr ... im. ... w ..., ponieważ nabywane towary i usługi w ramach ww. projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

brak prawa do odliczenia
0113-KDIPT1-2.4012.327.2017.1.JS | Interpretacja indywidualna

zadania własne
0113-KDIPT1-1.4012.178.2017.1.RG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.