0113-KDIPT1-1.4012.45.2018.2.MSU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2018 r. (data wpływu 23 stycznia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 lutego 2018 r. (data wpływu 28 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na wykonaniu remontu budynku starego szpitala celem doprowadzenia do pełnej funkcjonalności na potrzeby Oddziału Urazowo-Ortopedycznego z Chirurgią Kręgosłupa oraz Oddziału Rehabilitacji oraz zakupie aparatury medycznej dla potrzeb powiązanych ze sobą oddziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na wykonaniu remontu budynku starego szpitala celem doprowadzenia do pełnej funkcjonalności na potrzeby Oddziału Urazowo-Ortopedycznego z Chirurgią Kręgosłupa oraz Oddziału Rehabilitacji oraz zakupie aparatury medycznej dla potrzeb powiązanych ze sobą oddziałów.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 23 lutego 2018r. (data wpływu 28 lutego 2018r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy oraz o podpis uprawnionej osoby.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w ......... jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług wykonującym działalność w zakresie ochrony zdrowia, która jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Szpital w ramach czynności opodatkowanych wydzierżawia wolne pomieszczenia, dostarcza media do wynajmowanych pomieszczeń, świadczy usługi sterylizacji, kserokopii dokumentacji medycznej, itp. W tym zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, Szpital częściowo odlicza podatek VAT naliczony w fakturach zakupu.

Wraz z pięcioma szpitalami z terenu województwa ...., Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w ....... przystąpił do realizacji projektu Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa ... poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 (w ramach Osi Priorytetowej 13 - Infrastruktura społeczna, Działania 13.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia).

.... część projektu ma na celu doprowadzenie wyłączonego z użytkowania w 2010 roku budynku pawilonu D (tzw. starego szpitala) do pełnej funkcjonalności na potrzeby Oddziału Urazowo-Ortopedycznego z Chirurgią Kręgosłupa oraz Oddziału Rehabilitacji. Oprócz prac remontowo-budowlanych, zakres rzeczowy inwestycji przewiduje zakup sprzętu na potrzeby obu powiązanych ze sobą oddziałów.

Zarówno infrastruktura szpitalna, jak i wyroby medyczne stanowiące zakres rzeczowy projektu, służyć będą wyłącznie czynnościom zwolnionym z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usługom w zakresie opieki medycznej.

Zakresem niniejszego wniosku objęta jest realizacja .... części projektu, a zatem dotycząca wyłącznie Wnioskodawcy - Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w .......

Wnioskodawca, jako Partner projektu, odpowiedzialny jest za prawidłową realizację zakresu rzeczowego projektu w zakresie zadań przypisanych mu w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu.

Na Wnioskodawcy ciążą obowiązki wynikające przede wszystkim z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ......na lata 2014-2020. Obowiązki te dotyczą zasad prawidłowej realizacji oraz rozliczania projektu.

Wnioskodawca będzie właścicielem efektów powstałych w wyniku realizacji przypadającej mu części projektu objętej zakresem niniejszego wniosku. Mienie powstałe w wyniku realizowanego projektu nie będzie przekazane innemu podmiotowi.

Rozliczenia finansowe nie będą dokonywane pomiędzy Partnerami, Liderem-Partnerami, lecz pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO WL (tj. Zarządem Województwa ....) a poszczególnymi Partnerami w projekcie. Środki z dofinansowania dotyczącego przedstawionej we wniosku części projektu wpłyną bezpośrednio na wydzielone rachunki bankowe (dotyczące zaliczki i refundacji) Wnioskodawcy - SPWSzS w .....

Wszystkie faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w związku z realizacją przedstawionej we wniosku części projektu, wystawiane będą na Wnioskodawcę - SPWSzS w ......

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizowanego zadania polegającego na wykonaniu remontu budynku starego szpitala, celem doprowadzenia do pełnej funkcjonalności na potrzeby Oddziału Urazowo-Ortopedycznego z Chirurgią Kręgosłupa oraz Oddziału Rehabilitacji oraz zakupie aparatury medycznej dla potrzeb powiązanych ze sobą oddziałów, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w ....... ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach związanych z realizowanym zadaniem?

Zdaniem Wnioskodawcy, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w .... nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z realizacji zadania, polegającego na wykonaniu remontu budynku starego szpitala, celem doprowadzenia do pełnej funkcjonalności na potrzeby Oddziału Urazowo-Ortopedycznego z Chirurgią Kręgosłupa oraz Oddziału Rehabilitacji oraz zakupie aparatury medycznej dla potrzeb powiązanych ze sobą oddziałów, ponieważ inwestycja ta będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie do usług zwolnionych z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie zaś do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W związku z tym, że towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji zadania, nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, stwierdzić należy, że nie ma tu zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy.

Z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Szpital nie ma możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących projektu pn. „......” - wykonanie remontu budynku starego szpitala, celem doprowadzenia do pełnej funkcjonalności na potrzeby Oddziału Urazowo-Ortopedycznego z Chirurgią Kręgosłupa oraz Oddziału Rehabilitacji oraz zakup aparatury medycznej dla potrzeb powiązanych ze sobą oddziałów.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe ani kontrola podatkowa. Niniejsza interpretacja podatkowa jest Wnioskodawcy niezbędna do przedłożenia Instytucji Zarządzającej RPO WL.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ – jak wynika z opisu – zarówno mienie powstałe w wyniku realizacji projektu, jak i wyroby medyczne stanowiące zakres rzeczowy projektu, służyć będą wyłącznie czynnościom zwolnionym z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usługom w zakresie opieki medycznej. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją zadania polegającego na wykonaniu remontu budynku starego szpitala, celem doprowadzenia do pełnej funkcjonalności na potrzeby Oddziału Urazowo-Ortopedycznego z Chirurgią Kręgosłupa oraz Oddziału Rehabilitacji oraz zakupie aparatury medycznej dla potrzeb powiązanych ze sobą oddziałów, ponieważ efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.