Brak prawa do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to brak prawa do odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na utworzeniu punktu dydaktycznego

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2018 r. (data wpływu 13 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na utworzeniu punktu dydaktycznego pn. „ ... ” przy Szkole Podstawowej nr ... w ... w ramach konkursu „ ... ” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na utworzeniu punktu dydaktycznego pn. „ ... ” przy Szkole Podstawowej nr ... w ... w ramach konkursu „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina Miasto ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina ubiega się o dotację w ramach konkursu „ ... ” - utworzenie punktu dydaktycznego pn. „ ... ” przy Szkole Podstawowej nr ... w .... Koszt całkowity zadania - 55.556,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków WFOŚiGW - 50.000,00 zł. Projekt utworzenia punktu dydaktycznego pn.: „ ... ” przy Szkole Podstawowej nr ... w ... powstał na podstawie programu zajęć dodatkowych o tej samej nazwie z zakresu edukacji terenowej. Ma on na celu wykorzystanie istniejącego zielonego obszaru przy szkole do zajęć z zakresu przyrody, biologii i ekologii.

2018
15
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2018 r. (data wpływu 14 czerwca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 lipca 2018 r. (data wpływu 30 lipca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: „ ... ”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: „ ... ”. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 lipca 2018 r. o podpis Wnioskodawcy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług. Gmina planuje realizować zadanie pn.: „ ... ” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz częściowo ze środków własnych. Zadanie będzie polegało na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z budynku gminnego w miejscowości X. W budynku tym znajdują się lokale komunalne, które są wynajmowane, a za najem Gmina wystawia najemcom faktury VAT. Wyżej wymienione usługi najmu lokali mieszkalnych są zwolnione z podatku od towaru i usług. Powyższe zadanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest nie jest związane z działalnością opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług).

2018
13
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

Fragment:

U. z 2018r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 05 czerwca 2018 r. (data wpływu 08 czerwca 2018r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 08 czerwca 2018r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Gmina planuje zrealizować zadanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... polegające na demontażu i usunięciu wyrobów zawierających azbest z 54 nieruchomości gospodarstw indywidualnych znajdujących się na terenie Gminy. Nazwa zadania: „ ... ”. Opisywane zdarzenie jest zdarzeniem przyszłym. Przewidziane zadanie należy do zadań własnych gminy o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: ,,Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych Gminy. W szczególności zadania własne obejmą sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej”.

2018
13
sie

Istota:

W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z projektem

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2018 r. (data wpływu 6 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z projektem pn. ... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z projektem pn. ... . We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... , jako osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze gminnym. Art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, iż określone w ustawie zadania publiczne gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina wystąpi z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... o dofinansowanie w formie dotacji na zadanie z dziedziny edukacja ekologiczna w ramach konkursu pn. ... realizowanego przez jednostkę oświatową prowadzoną przez Gminę. W związku z tym zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej stanowiącej niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie.

2018
13
sie

Istota:

W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z zadaniem

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2018 r. (data wpływu 6 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT w związku z zadaniem pn. ... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT w związku z zadaniem pn. ... . We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... , jako osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze gminnym. Art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, iż określone w ustawie zadania publiczne gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina wystąpi z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... o dofinansowanie w formie dotacji na zadanie z dziedziny edukacja ekologiczna w ramach konkursu pn. ... realizowany przez jednostkę oświatową prowadzoną przez Gminę. W związku z tym Gmina zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej stanowiącej niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie.

2018
13
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku w związku z projektem pn. ,,...”.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 czerwca 2018 r. (data wpływu 25 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z projektem pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z projektem pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Miasto ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Z dniem 1 stycznia 2017 r., podjęło łączne (scentralizowane) rozliczenie VAT wraz ze wszystkimi jednostkami po dokonaniu centralizacji rozliczeń VAT. Miasto ... ma zamiar realizować projekt pod nazwą: „ ... ” z zakresu edukacji ekologicznej. Miasto ... przygotowuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ... (WFOŚIGW). Głównym celem projektu jest edukacja ekologiczna mieszkańców miasta .... Projekt w swym planie obejmuje cykl działań mających wpływ na poprawę powietrza, racjonalne wykorzystywanie zasobów wody oraz segregację odpadów, połączonych z zaplanowanymi wydarzeniami w okresie wrzesień-październik 2018 r. oraz czerwiec 2019 r. Pierwszym z planowanych działań podczas całego cyklu jest organizacja akcji tematycznej związanej z segregacją odpadów podczas wydarzenia pn. „ ... ”, organizowanego dla osób starszych.

2018
11
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia całości lub części podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej

Fragment:

U. z 2018r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2018r. (data wpływu 06 czerwca 2018r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 czerwca 2018r. (data wpływu 02 lipca 2018r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia całości lub części podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej centrum ... przy Urzędzie Gminy ... - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia całości lub części podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej centrum ... przy Urzędzie Gminy .... Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia z dnia 19 czerwca 2018r. (data wpływu 02 lipca 2018r.) o wskazanie adresu elektronicznego e-PUAP. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W ramach zadań własnych Gmina zamierza rozpoczynać realizację zadania polegającego na „ zagospodarowaniu przestrzeni publicznej centrum ... przy Urzędzie Gminy ... ”. Celem planowanej operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich polegający na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej centrum .... Zostanie wykonane utwardzenie placu z miejscami postojowymi i drogami dojazdowymi wraz z odwodnieniem, powstanie ogrodzenie oraz stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

2018
11
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

W związku z faktem, iż Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek prawny w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu, to pomimo odmiennej argumentacji uznano stanowisko za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego).

2018
10
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2018r. (data wpływu 30 maja 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 czerwca 2018 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ ... ” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ ... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 22 czerwca 2018 r. o doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku). Gmina jest czynnym podatnikiem i płatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu dostawy wody, odprowadzania ścieków oraz wynajmów lokali. Gmina prowadzi działalność mieszaną, tzn. opodatkowaną, zwolnioną oraz niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Z dniem 1 stycznia 2017 roku Gmina dokonała centralizacji rozliczeń podatku VAT i od tego dnia prowadzi wspólne rozliczanie podatku VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Zgodnie z ustawą o VAT, Gmina ustala wskaźniki proporcji, o których mowa w art. 86 oraz art. 90 ustawy o VAT. W roku 2019 Gmina zamierza przystąpić do realizacji zadania pn. „ ... ”.

2018
10
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2018 r. (data wpływu 1 czerwca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 lipca 2018 r. (data wpływu 31 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 lipca 2018 r. (data wpływu 31 lipca 2018 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy, postawienie pytania oraz stanowisko Wnioskodawcy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku). Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Do zakresu działania gminy, w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, zadania własne gminy obejmują m. innymi sprawy edukacji publicznej. Gmina jest organem prowadzącym szkoły podstawowe zlokalizowane na jej terenie. Gmina w 2019 roku zamierza zrealizować zadanie pod nazwą „”.

2018
9
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2018 r. (data wpływu 4 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na utworzeniu punktu dydaktycznego pn. „ ... ” przy Szkole Podstawowej nr ... w ... - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na utworzeniu punktu dydaktycznego pn. „ ... ” przy Szkole Podstawowej nr ... w .... We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina Miasto ... ubiega się o dofinansowanie utworzenia punktu dydaktycznego pn. „ ... ” przy Szkole Podstawowej nr ... w ... w ramach Konkursu pn. „ ... ” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... Celem zadania jest stworzenie ogrodu wkomponowanego w istniejącą infrastrukturę szkoły, który będzie wykorzystany do poznania gatunków roślin i zwierząt, rozbudzenia zainteresowania ekologią, miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla dzieci zachęcającym do eksperymentowania i doświadczania przyrody. Szkoła Podstawowa nr ... w ... jest jednostką budżetową gminy Miasto ....

2018
9
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2018 r. (data wpływu 4 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „.... We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Miasto ... (dalej: „ Miasto ” lub „ Wnioskodawca ”) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, rozliczającym się wspólnie ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Jako organ prowadzący ... placówki oświatowe, Miasto będzie ubiegało się o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... w ramach konkursu pn. „ ... ” projektu pn.: „... (dalej „ Projekt ”). Celem Konkursu jest wsparcie finansowe w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... najlepszych projektów polegających na zagospodarowaniu wybranego miejsca na terenie należącym do szkoły lub przedszkola, w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej.

2018
9
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2018 r. (data wpływu 4 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Miasto Ł. (dalej: „ Miasto ” lub „ Wnioskodawca ”) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, rozliczającym się wspólnie ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Jako organ prowadzący placówki oświatowe, Miasto będzie ubiegało się o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu pn. „ ... ” projektu pn. „ ... ” realizowanego w Szkole Podstawowej nr ...w Ł. (dalej: „ Projekt ”). Celem Konkursu jest wsparcie finansowe w formie dotacji ze środków Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej najlepszych projektów polegających na zagospodarowaniu wybranego miejsca na terenie należącym do szkoły lub przedszkola, w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej.

2018
9
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: ... przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w ...

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2018 r. (data wpływu 4 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: ... przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w ... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: ... przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w .... We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W myśl art. 2 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań gminy należą między innymi zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej. Gmina ... planuje realizować zadanie pn. ... przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w ... finansowane do 90% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ..., a w pozostałej części ze środków własnych gminy. Zadanie będzie realizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w ... dla uczniów klas I-VIII i dzieci uczęszczających do przedszkola.

2018
9
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: ..., przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w ...

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2018 r. (data wpływu 4 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: ..., przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w ... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: ..., przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w .... We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W myśl art. 2 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań gminy należą między innymi zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej. Gmina ... planuje realizować zadanie pn. ..., przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w ... finansowane do 90% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ..., a w pozostałej części ze środków własnych gminy. Zadanie będzie realizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w ... dla uczniów Szkoły Podstawowej ... oraz dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola ....

2018
9
sie

Istota:

Odliczenia.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2018 r. (data wpływu 28 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu pn. „ ...... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku z tytułu realizacji projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca zawarł umowę o powierzeniu grantu pn. „ ...... ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ”. Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju pasji i zainteresowań mieszkańców w miejscowości.... W ramach projektu zaplanowano: zakup sprzętu nagłośnieniowego, zakup gier planszowych, szachów dworskich, orbitrek, piłkarzyki, zestaw kina domowego, ławki do ćwiczeń, atlas – siłownia treningowa, bieżnia magnetyczna, rower magnetyczny, stół do bilardu, stoły do tenisa stołowego – 2 sztuki. Faktury dokumentujące zakupy będą wystawiane na Wnioskodawcę. Efekty realizacji projektu będą własnością Wnioskodawcy. Korzystanie ze sprzętów będzie nieodpłatne.

2018
8
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2018 r. (data wpływu 23 maja 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 czerwca 2018 r. (data wpływu 4 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją Inwestycji - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w z zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją Inwestycji. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 czerwca 2018 r. w zakresie doprecyzowania opisu sprawy oraz wskazania adresu elektronicznego Wnioskodawcy na platformie ePUAP. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ..... (dalej: „ Gmina ” lub „ Wnioskodawca ”) jest zarejestrowana na potrzeby podatku od towarów i usług (dalej VAT), jako podatnik VAT czynny. Gmina realizuje zadania własne, określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w szczególności w sprawach kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Gmina planuje realizację inwestycji polegającej na budowie trzech placów zabaw (dalej: „ Inwestycja ” lub „ Zadanie ”) z elementami urządzeń do ćwiczeń ruchowych. Inwestycja będzie innowacyjna na obszarze Gminy jak również będzie miała wpływ na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

2018
8
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2018 r. (data wpływu 14 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Gmina planuje realizować zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz częściowo ze środków własnych. Zadanie będzie polegało na opracowaniu programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy na lata 2018-2032. Powyższe zadanie nie jest związane z działalnością opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług). Gmina z tytułu opracowania ww. dokumentu nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów i dochodów. Opisywane zdarzenie jest zdarzeniem przyszłym. Przewidziane do realizacji zadnie należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

2018
5
sie

Istota:

W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2018 r. (data wpływu 4 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” przy Szkole Podstawowej im. ... w ... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” przy Szkole Podstawowej im. ... w ... . We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... składa wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... o udzielenie dotacji w ramach Konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „ ... ” – utworzenie punktu dydaktycznego pn.: „ ... ” przy Szkole Podstawowej im. ... w ... . Jednostką realizującą zadanie jest Szkoła Podstawowa im. ... w ... . Za całokształt realizacji przedmiotowego projektu całkowicie odpowiedzialni będą nauczyciele – pracownicy Szkoły Podstawowej im. ... w ..., posiadający stosowne kwalifikacje i doświadczenie w realizacji zadań z zakresu edukacji przyrodniczej, ekologicznej, organizacji konkursów dla dzieci i młodzieży. Projekt (zadanie) polega na zagospodarowaniu miejsca na terenie należącym do szkoły w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej.

2018
5
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2018 r. (data wpływu 8 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. ... Miasto na prawach powiatu (dalej jako: Wnioskodawca lub Miasto) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej jako: VAT). Miasto planuje w 2018 r. realizację zadania pn. „ ... ”. W związku z powyższym, Miasto wystąpiło z wnioskami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... (dalej: WFOŚiGW) o dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez WFOŚiGW wniosków Miasta o dofinansowanie i po zawarciu stosowanej umowy z WFOŚiGW, Miasto przekaże uzyskane środki finansowe razem z zabezpieczonymi w budżecie Miasta pozostałymi środkami budżetowymi na konto Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ... (dalej: KM PSP) celem realizacji ww. zadania.

2018
4
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2018 r. (data wpływu 4 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ” przy Szkole Podstawowej w ... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ” przy Szkole Podstawowej w .... We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina składa wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie dotacji w ramach Konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „ ... ” przy Szkole Podstawowej w .... Jednostką realizującą zadanie jest Szkoła Podstawowa. Za całokształt realizacji przedmiotowego projektu całkowicie odpowiedzialni będą nauczyciele – pracownicy Szkoły Podstawowej, posiadający stosowne kwalifikacje i doświadczenie w realizacji zadań z zakresu edukacji przyrodniczej, ekologicznej, organizacji konkursów dla dzieci i młodzieży. Projekt (zadanie) polega na zagospodarowaniu miejsca na terenie należącym do szkoły w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej, przyrodniczej.

2018
4
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2018 r. (data wpływu 4 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina (dalej Gmina) jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT. Od 1 stycznia 2017 r. podjęła scentralizowane rozliczenie podatku VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Gmina zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania projektu pn. „ ... ” w ramach operacji „ ... ”, działanie „ ... ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiotem inwestycji jest: rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków ..., gm. ...wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan, c.o. i elektrycznej oraz częściową rozbiórkę budynku. Projektuje się lokalne CO zasilane gazem płynnym ze zbiornika, odprowadzanie ścieków do szczelnego szamba oraz zagospodarowanie terenu działki.

2018
4
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2018 r. (data wpływu 8 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Miasto ... (dalej: „ Miasto ” lub „ Wnioskodawca ”) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT rozliczającym się wspólnie ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Jako organ prowadzący placówki oświatowe, Miasto będzie ubiegało się o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „ ... ” – program realizowany przez CZP Nr 3 (dalej: „ Projekt ”). Jednostką realizującą zadanie będzie CZP nr 3. Faktury z tytułu wydatków poniesionych na realizację Projektu zostaną wystawione na Miasto. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) szkoły są jednostkami organizacyjnymi Miasta, działającymi w formie jednostek budżetowych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy – Miasta, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek tegoż budżetu.

2018
4
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu z zakresu przebudowy Domu Ludowo - Strażackiego w O. na potrzeby domu kultury

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2018 r. (data wpływu 6 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu z zakresu przebudowy Domu Ludowo - ...... na potrzeby domu kultury – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu z zakresu przebudowy Domu Ludowo -..... na potrzeby domu kultury. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ubiega się o dofinansowanie na Zadanie pn. „ ... ” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w x. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - operacje typu „ Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne ”. Urząd wymaga przedłożenia interpretacji indywidualnej, co do braku możliwości odliczenia podatku VAT przez Gminę. W ramach zadania przeprowadzona zostanie przebudowa budynku Domu Ludowo - .... w zakresie: remontu sali widowiskowej, remontu pomieszczenia małej sali, przebudowy toalet oraz kredensu wraz z zapleczem magazynowym, docieplenie ścian oraz stropodachu wraz z częściową wymianą stolarki okiennej, przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej, ciepłej wody użytkowej oraz elektrycznej.

2018
4
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2018 r. (data wpływu 6 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pod nazwą: – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pod nazwą:. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej VAT). Gmina jest Jednostką Samorządu Terytorialnego i wykonuje zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. Gmina prowadzi także działalność z zakresu dostarczania wody na terenie gminy, wynajmuje lokale mieszkalne, dzierżawi grunty. W związku z uzyskanymi dochodami oraz ponoszonymi kosztami z tytułu działalności określonej jak wyżej, Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zdarzenie przyszłe: Realizacja projektu pod nazwą, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do zadań w ramach projektu należeć będzie: zakup elementów wyposażenia punktu dydaktycznego (tablica (...)

2018
4
sie

Istota:

Odliczenie.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2018 r. (data wpływu 5 czerwca 2018 r.), uzupełnionym w dniu 23 lipca 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu pn. „ ...... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku z tytułu realizacji projektu pn. „ .... ”. We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe. Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w ...to samorządowa instytucja kultury, która została powołana Uchwałą Nr ...Rady Gminy w ...dnia ... 1999 r. i wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora – Gminę.... Ośrodek prowadzi działalność od ... 1999 r. Przychody GOKiT stanowią: dotacje z budżetu Gminy ....na zapewnienie statutowej działalności Ośrodka, dochody własne z prowadzonej działalności gospodarczej, darowizny. W celu pozyskania środków finansowych GOKiT może prowadzić działalność gospodarczą poprzez: przekazywanie w najem lub dzierżawę obiektów i terenów czasowo niezagospodarowanych, świadczenie usług plastycznych, muzycznych, gastronomicznych oraz handel art. użytku kulturalnego prowadzenie pól namiotowych.

2018
4
sie

Istota:

Odliczenia.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2018 r. (data wpływu 19 czerwca 2018 r. ), uzupełnionym w dniu 5 lipca 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu pn. „ ..... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu pn. „ ..... ”. We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina zamierza w 2018 r. przystąpić do realizacji projektu pn. „ .... ” (dalej: „ Projekt ”). Na realizację Projektu Gmina planuje pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .....na lata 2014-2020 na operacje typu „ Włączenie społeczne ” w ramach działania „ Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej ”. Projekt realizowany będzie na terenie Gminy. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 24 mieszkańców Gminy, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną i intelektualną, chorych psychicznie, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie ich zatrudnienia w okresie od 1 września 2018 r. do 31 maja 2020 r.

2018
29
lip

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2018 r. (data wpływu 4 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją w ramach zawartej umowy z Zarządem Stowarzyszenia Y zadania służącego osiągnięciu celu Projektu grantowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją w ramach zawartej umowy z Zarządem Stowarzyszenia Y zadania służącego osiągnięciu celu Projektu grantowego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Stowarzyszenie X zrejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestr Stowarzyszeń na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 210). W dniu 24 października 2017 r. Stowarzyszenie realizując cele statutowe podpisało z Zarządem Stowarzyszenia Y, działającego jako Lokalna Grupa Działania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 z późn. zm.), umowę Powierzenia grantu na realizację zadania służącego osiągnięciu (...)

2018
27
lip

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. ,,...” przy Szkole Podstawowej w ...

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza,że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2018 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „ ... ” przy Szkole Podstawowej w ... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: braku prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „ ... ” przy Szkole Podstawowej w..., braku prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „ ... ” przy Szkole Podstawowej w .... We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... na projekty realizowane w ramach konkursu pn.„ ... ”: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „ ... ” przy Szkole Podstawowej w .... Zadanie ma być realizowane w latach 2018-2020. W ramach projektu planuje się m.in. zakup wyposażenia (wiata, ławki i stoły), zakup roślin oraz przygotowanie gruntu pod nasadzenia i dokonanie nasadzeń; zakup grysu, torfu, sprzętu ogrodniczego, materiałów budowlanych oraz pomocy dydaktycznych, Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „ ... ” przy Szkole Podstawowej w ....

2018
25
lip

Istota:

Brak prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego w związku z realizacją zadania

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2018 r. (data wpływu 17 maja 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ...planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania pn. „ ... ” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... Celem realizowanego zadania jest zagospodarowanie wybranego miejsca na terenie należącym do szkoły, w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej. Gmina ...jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją zadania będą wystawiane na Gminę ...jako „ nabywcę ” (NIP:), „ odbiorcą ” będzie Szkoła Podstawowa w ... będąca jednostką organizacyjną Gminy. Efekty zrealizowanego zadania będą służyły do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.