Brak prawa do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to brak prawa do odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2018 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W roku 2018 Gmina stosuje współczynnik struktury sprzedaży w wysokości 5%. Gmina zrealizowała inwestycję pod nazwą „ ... ”. Wydatki na inwestycję w 63,63 % zostaną sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pozostałe koszty poniesie Gmina ze środków własnych. Łączny koszt inwestycji wynosi 149912,40 zł. Inwestycja realizowana była w okresie od 19.04.2018 r. do 22.10.2018 r. Zrealizowana inwestycja wpłynęła na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz wzrost jakości życia mieszkańców Gminy poprzez wyposażenie placów rekreacyjnych w : B., W., S., B. i C.

2018
23
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2018 r. (data wpływu 22 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z projektem termomodernizacji budynków – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z projektem termomodernizacji budynków. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółdzielnia informuje że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od sierpnia 1997 roku. Obecnie Spółdzielnia prowadzi proces termomodernizacji budynku ... będącego w jej zasobach mieszkaniowych przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioskodawca uzyskał w tym zakresie interpretację indywidualną nr 0113-KDIPT1-3.4012.847.2017.2.JSO z dnia 6 lutego 2018 roku w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z projektem termomodernizacji budynków. W roku 2019 Zainteresowany przystępuje do kolejnego etapu realizacji projektu związanego z termomodernizacją budynków mieszkalnych będących w zasobach spółdzielni przy współfinansowaniu w formie pożyczki ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2018
23
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację inwestycji pn. „...”

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2018 r. (data wpływu 28 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację inwestycji pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację inwestycji pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Lokalna Grupa Działania ...... w dniu 11 czerwca 2018 r. podpisała umowę o przyznanie pomocy z Województwem ... na przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.3 „ Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ” pn. „ ... ”. Celem projektu jest wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w przedmiocie odnawialnych źródeł energii poprzez organizację wyjazdu studyjnego oraz ośmiu pikników ekologicznych. Lokalna Grupa Działania ....... nie jest „ płatnikiem ” podatku od towarów i usług (VAT), a w ramach projektu nie będzie prowadzona sprzedaż.

2018
20
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „...”

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2018 r. (data wpływu 5 października 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 grudnia 2018 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „ ... ” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „ ... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 14 grudnia 2018 r. (data wpływu) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy oraz wskazania adresu elektronicznego w systemie ePUAP. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku). Gmina X jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 16 maja 2017 r. Lokalna Grupa Działania wybrała do dofinansowania projekt pn. „ ... ” w ramach naboru na operacje w zakresie Przedsięwzięcia I.2.4 Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, poddziałanie: „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach Działania Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach PROW 2014- 2020.

2018
19
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2018 r. (data wpływu 5 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Stowarzyszenie planuje przystąpić do realizacji zadania pod nazwą „ ... ”. Będzie ono realizowane pod warunkiem uzyskania finasowania w ramach projektu grantowego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu realizowane będzie zadanie polegające na organizacji pikniku ekologicznego pt. „ ... ” koncentrującego się podniesieniu poziomu edukacji ekologicznej wśród mieszkańców gminy P., ze szczególnym uwzględnieniem wpływu działalności człowieka na zmiany klimatyczne. Piknik ma charakter otwarty i jest skierowany przede wszystkim do grup defaworyzowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2018
17
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza,że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2018 r. (data wpływu 2 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją zadnia inwestycyjnego pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją zadnia inwestycyjnego pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... jest czynnym podatnikiem VAT. Realizując zadania własne gminy określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ), tj. w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach gminnych dróg, a w szczególności w celu poprawy warunków komunikacyjnych Gmina będzie realizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą „ ... ”. Gmina wnioskuje o pomoc na realizację wskazanego zadania w ramach projektu „ ... ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Faktury VAT dokumentujące wydatki związane z realizacją zadania wystawiane będą na Gminę .... Efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

2018
17
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

Organu z dnia 16 listopada 2018 r. (skutecznie doręczone Stronie w dniu 20 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ Modernizacja gminnej drogi dojazdowej ”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ Modernizacja gminnej drogi dojazdowej ”. Wniosek został uzupełniony pismem Strony z dnia 22 listopada 2018 r. (data wpływu 22 listopada 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 16 listopada 2018 r. znak 0114-KDIP1-1.4012.696.2018.1.MMA. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Gmina (dalej „ Gmina ”) jest zarejestrowanym czynnym płatnikiem VAT. Do zadań własnych Gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póżn. zm. - dalej: „ USG ”) należą m.in. sprawy dotyczące gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Gmina zamierza przystąpić do realizacji projektu z wykorzystaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ”, w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”.

2018
14
gru

Istota:

W zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z realizacją operacji

Fragment:

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

2018
14
gru

Istota:

W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na nadbudowie budynku szpitala

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2018 r. (data wpływu 26 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na nadbudowie budynku szpitala – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 października 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na nadbudowie budynku szpitala. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawcą jest ... spółka z o.o., w dalszej części zwana spółką lub szpitalem uzdrowiskowym, która jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i składa miesięczne deklaracje VAT-7. Wnioskodawca świadczy usługi medyczne zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca złożył wiosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią ....

2018
13
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

(...) braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ ... ” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 października 2018r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ .... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 8 października 2018r. (data wpływu 12 października 2018r.) oraz z dnia 27 listopada 2018r. (data wpływu 28 listopada 2018r.) o doprecyzowanie opisu sprawy i własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniach wniosku). Gmina ... jest zarejestrowana na potrzeby podatku od towarów i usług, jako podatnik VAT czynny. Gmina realizuje zadania własne, określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, między innymi w zakresie ochrony zdrowia oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Gmina planuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „ .... ”, który jest jej własnością.

2018
13
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku

Fragment:

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W myśl ust. 6 powołanego artykułu, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

2018
12
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2018 r. (data wpływu 19 września 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 listopada 2018 r. (data wpływu 26 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 listopada 2018 r. (data wpływu 26 listopada 2018 r.) w zakresie prawa do reprezentacji Wnioskodawcy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Stowarzyszenie „” nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku VAT. W czerwcu br. został złożony do Lokalnej Grupy Działania, wniosek o powierzenie grantu na realizację operacji pn. „” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Radę Stowarzyszenia zostanie podpisana umowa o powierzenie grantu z LGD na realizację ww. operacji. Celem przedmiotowej operacji jest rozwinięta infrastruktura rekreacyjna poprzez zbudowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. ... .

2018
12
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2018 r. (data wpływu 19 września 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 listopada 2018 r. (data wpływu 26 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 listopada 2018 r. (data wpływu 26 listopada 2018 r.) w zakresie prawa do reprezentacji Wnioskodawcy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Stowarzyszenie „” nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku VAT. W czerwcu br. został złożony do Lokalnej Grupy Działania, wniosek o powierzenie grantu na realizację operacji pn. „” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Radę Stowarzyszenia zostanie podpisana umowa o powierzenie grantu z LGD na realizację ww. operacji. Celem przedmiotowej operacji jest rozwinięta infrastruktura rekreacyjna poprzez zbudowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. ... .

2018
12
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2018 r. (data wpływu 18 października 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Stowarzyszenie (Wnioskodawca) nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT czynny. Stowarzyszenie będzie realizować projekt współfinasowany przez Unię Europejską w ramach PROW na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”. Wniosek o dofinansowanie zasłał złożony w Lokalnej Grupie Działania i dotyczy budowy miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości ... Stowarzyszenie zamierza zrealizować projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej który związany będzie z budową miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości ... Stowarzyszenie (Wnioskodawca) nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT czynny. Projekt będzie współfinasowany przez Unię Europejską w ramach PROW na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”.

2018
12
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2018 r. (data wpływu 30 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację inwestycji pn. „ Z. ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację inwestycji pn. „ Z. ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina S. (dalej: „ Gmina ” ) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) do zadań własnych Gminy należy m.in. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty dotyczących edukacji publicznej. W ramach ww. zadania Gmina planuje zrealizować w 2018 r. przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „ Z. ” (dalej: „ Inwestycja ”, „ Przedszkole ”), polegające na rozbudowie Zespołu ... nr ..... W celu wykonania Inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 w ramach działania „ Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną ”.

2018
9
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia VAT w związku z realizacją.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2018 r. (data wpływu 6 listopada 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 listopada 2018 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na przebudowie drogi powiatowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na przebudowie drogi powiatowej. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 29 listopada 2018 r. (data wpływu) w zakresie sposobu reprezentacji. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z2018 r., poz. 995 z późn. zm.) Powiat realizuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Powiat z siedzibą władz w ... przy ul. ... jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT. Powiat zawarł umowę z samorządem Województwa ... w dniu 17.07.2017 r., nr umowy ... o dofinansowanie projektu: „ ... ” poprawa spójności komunikacyjnej Województwa poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Mobilność Regionalna i Ekologiczny Transport, Działania 8.2 Lokalny Układ Transportowy.

2018
9
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia VAT w związku z realizacją.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2018 r. (data wpływu 6 listopada 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 listopada 2019 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na przebudowie drogi powiatowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na przebudowie drogi powiatowej. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 29 listopada 2018 r. (data wpływu) w zakresie sposobu reprezentacji. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z2018 r., poz. 995 z późn. zm.) Powiat realizuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Powiat z siedzibą władz w ... przy ul. ... jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT. Powiat zawarł umowę z samorządem Województwa w dniu 17.07.2017 r., nr umowy ... o dofinansowanie projektu: „ ... ” poprawa spójności komunikacyjnej Województwa poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Mobilność Regionalna i Ekologiczny Transport, Działania 8.2 Lokalny Układ Transportowy.

2018
6
gru

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania

Fragment:

(...) VAT. Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług zakłada z kolei, iż wydatki poczynione celem ich uzyskania stanowiły element cenotwórczy transakcji obciążonych podatkiem należnym, rodzącym prawo do odliczenia (innymi słowy, wydatki te powinny stanowić część składową kosztów świadczenia, uwzględnioną w cenie). Wskazując na powyższe TSUE stwierdził, że brak bezpośredniego związku pomiędzy zakupami (wydatkami) a transakcją opodatkowaną wyrażającego się w braku konkretnej transakcji opodatkowanej nie musi zawsze prowadzić do utraty prawa do odliczenia VAT. W przypadku, bowiem wydatków zaliczanych do tzw. kosztów ogólnych, wprawdzie nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy zakupem tych towarów i usług a sprzedażą opodatkowaną, lecz w sytuacji, gdy stanowią one element cenotwórczy produktów podatnika, pozostając w ten sposób w bezpośrednim związku z jego opodatkowaną działalnością gospodarczą, prawo do odliczenia z tytułu tych zakupów (wydatków) powinno przysługiwać podatnikowi w takim zakresie, w jakim ogólna działalność daje prawo do odliczenia VAT. Podobnie stanowisko zostało wyrażone w wyrokach TSUE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie C-98/98 Commissioners of Customs and Excise przeciw Midland Bank plc oraz z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/98 Abbey National plc przeciwko Commissioners of Customs and Excise).

2018
1
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2018 r. (data wpływu 26 września 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia VAT z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia VAT z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług rozliczającym się z podatku. Realizując zadania własne Gminy, określone w art. 7 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) tj. w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty Gmina zamierza realizować zadanie : „ ... ”. Projekt grantowy w zakresie zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego, przyrodniczego i turystycznego w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie obejmowało rewitalizację zabytkowej kapliczki w miejscowości ... na działce o nr ..., stanowiącej własność Gminy ....

2018
30
lis

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2018 r. (data wpływu 02 października 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu pn.: „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 02 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu pn.: „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Izba ... Województwa ... utworzona Ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1027) nie prowadzi działalności gospodarczej w myśl przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221). Izba... Województwa ... jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym ... i posiada numer NIP .... Izba ... Województwa ... nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny podatku od towarów i usług, nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT i w związku z tym faktem w żaden sposób nie może odzyskać podatku VAT. Izba ... Województwa ... będzie się ubiegać o zwrot środków finansowych z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Działania Transfer Wiedzy i działalność informacyjna objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności.