Brak prawa do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Brak prawa do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to brak prawa do odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu polegającego na doposażeniu pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego
Fragment:
(...) braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu polegającego na doposażeniu pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół nr 3 i nr 4 w ... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu polegającego na doposażeniu pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół nr 3 i nr 4 w .... Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami z dnia 29 listopada 2017 r. poprzez wskazanie adresu elektronicznego do doręczeń. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 poz. 1868), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Powiat ... z siedzibą władz w ... przy ulicy ... jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT. Powiat zawarł umowę z samorządem Województwa ... nr umowy ... z dnia 31.07.2017 r. o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej infrastruktura społeczna, działania 13.6 „ Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020.
2017
16
gru

Istota:
Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez członka zarządu z tytułu realizacji umowy, o której mowa w przedstawionym stanie faktycznym?
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2017 r. (data wpływu 18 września 2017 r.), uzupełnionym w dniu 2 listopada 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem usług zarządzania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu, ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem usług zarządzania. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest spółką z udziałem Gminy ..... Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: zbierania odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z); obróbki i usuwania odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.12.Z); działalności związanej z rekultywacją i pozostałej działalności usługowej związanej z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z.). Spółka przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202) - dalej zwaną ustawą, prezesa oraz pozostałych członków zarządu spółki (zwanych dalej członkami zarządu) zatrudniała na podstawie umowy o pracę.
2017
13
gru

Istota:
Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez członka zarządu z tytułu realizacji umowy, o której mowa w przedstawionym stanie faktycznym?
Fragment:
Wobec powyższego stanowisko wyrażone we wniosku odnośnie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez członka zarządu uznano za prawidłowe. Końcowo wskazać należy, iż mając na uwadze fakt, że stroną wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest Wnioskodawca będący nabywcą usług zarządzania, zaznacza się, iż interpretacja nie ma mocy wiążącej dla osób świadczących te usługi. W konsekwencji regulacje zawarte w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa nie będą miały zastosowania dla tych osób. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
13
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 09 listopada 2017 r. (data wpływu 14 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „ ...... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „ .... ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina .... jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Gmina .... jako jst złożyła wniosek o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na realizację operacji „ .... ” w zakresie Działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. W ramach przedmiotowego wniosku wykonano przebudowę powyższej drogi. Załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług VAT.
2017
8
gru

Istota:
W zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.
2017
7
gru

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania Program Edukacji Ekologicznej
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2017 r. (data wpływu 31 października 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 października 2017 r. (według daty wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania Program Edukacji Ekologicznej pn. „ ..... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania Program Edukacji Ekologicznej pn. „ .... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 18 października 2017 r. o brakujący dowód opłaty. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina .... złożyła wniosek o dotację na konkurs pn. „ Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018 ” Program Edukacji Ekologicznej pn. „ ..... ”. Zadanie to realizowane będzie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny ...., który jest jednostką organizacyjną Gminy. Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie od 01.02.2018 r. do 15.06.2018 r. Faktury dokumentujące wydatki wystawione będą na: nabywca – Gmina ...., płatnik – Zespół Szkolno-Przedszkolny ...... Realizacja zadania należy do zadań własnych gminy, co wynika z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).
2017
7
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2017 r. (data wpływu 5 października 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu ...... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu ...... We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca, Rejonowy Bank ...., zwany dalej „ Bankiem ” zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ..... wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW ...., w sprawie dofinansowania zadania: ....., w formie pożyczki. Wypełniając odpowiednie rubryki wniosku, dotyczące rozliczenia podatku VAT podano, że Bank jest podatnikiem VAT, ale nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku VAT przy realizacji powyższego zadania i podano art. 43 ust. 1 pkt 40 cyt. ustawy o VAT jako uzasadnienie braku tej możliwości. Wnioskodawca ma obowiązek dołączenia do wniosku opinii organu skarbowego w zakresie braku po stronie Banku prawnej możliwości odliczenia podatku VAT przy realizacji powyższego zadania, ponieważ termomodernizacja budynku Oddziału Banku należy do zadań z dziedziny ochrony powietrza, przy których opinia organu skarbowego jest obligatoryjna.
2017
7
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2017 r. (data wpływu 09 października 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 09 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ .... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina i Miasto ... planuje realizować zadanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... oraz częściowo ze środków własnych. Zadanie będzie polegało na usunięciu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy i Miasta .... Powyższe zadanie nie jest związane z działalnością opodatkowaną (art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług). Gmina ... z tytułu usuwania wyrobów azbestowych nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów i dochodów. Opisywane zdarzenie jest zdarzeniem przyszłym. Przewidziane do realizacji zadanie należy do zadań własnych gminy, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2017 r. (data wpływu 10 października 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ...... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ..... ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Parafia jest jednostką organizacyjną Kościoła, posiada osobowość prawną co wynika z art. 5 i 7 ustawy z dnia 7 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 2013 poz. 1169). Nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie figuruje w ewidencji płatników podatku od towarów i usług, nie jest podatnikiem VAT. Wnioskodawca jest realizatorem/beneficjentem zadania pn. „ ..... ” w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego PROW na lata 2014-2020. Przy złożeniu wniosku o płatność, niezbędnym załącznikiem jest indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT.
2017
6
gru

Istota:
Braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2017 r. (data wpływu 16 października 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „ ..... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „ ..... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi .... „ .... ” realizuje operację pod nazwą: „ ..... ” w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przedsięwzięcie 1.3.1 budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Głównym celem tych działań jest aktywizacja społeczności lokalnej zamieszkałej na obszarze działania Stowarzyszenia, budowanie kapitału społecznego, a poprzez to pobudzanie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój terenu działań Wnioskodawcy. Celami Stowarzyszenia zgodnie ze statutem są m.in. inicjowanie i kreowanie działań społecznych, (...)
2017
6
gru

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2017 r. (data wpływu 18 października 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania, w ramach konkursu pn. „ Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018 ”, planowanego do realizacji w Publicznej Szkole .... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania, w ramach konkursu pn. „ Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018 ”, planowanego do realizacji w Publicznej Szkole Podstawowej ...... We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina (Wnioskodawca) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wydatki poniesione na realizację projektu będą udokumentowane fakturami wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy. Gmina przygotowuje wniosek o udzielenie dotacji w ramach konkursu pn. „ Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018 ” planowanego do realizacji w Publicznej Szkole Podstawowej .... ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....
2017
6
gru

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia kwot podatku VAT, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację szkolenia.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2017 r. (data wpływu 31 października 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia kwot podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację szkolenia – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia kwot podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację szkolenia. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest organizacją pozarządową (stowarzyszenie) działającą na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowaną w KRS. W ramach działalności statutowej, wnioskodawca organizuje m.in. wyjazdy studyjne, szkolenia dla rolników, mieszkańców wsi oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, które to szkolenia są finansowane ze środków publicznych (ze środków UE, które stanowią środki publiczne w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Będąc partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będzie realizował operację pt. „ Społeczny Lider Obszarów Wiejskich ”- szkolenie, finansowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, w konkursie dla partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016-2017.
2017
6
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących czynności zarządzania.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2017 r. (data wpływu 25 sierpnia 2017 r.), uzupełnionym w dniu 20 października 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących czynności zarządzania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 20 października 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących czynności zarządzania. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest Spółką z udziałem Gminy S... i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność gospodarczą polegającą na zaspakajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Miasto S... w zakresie organizacji ruchu drogowego, targowisk, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Spółka przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) – dalej zwaną ustawą, prezesa oraz pozostałych członków zarządu spółki (zwanych dalej członkami zarządu) zatrudniała na podstawie umowy o pracę. Stosownie do treści postanowień ustawy z członkami organu zarządzającego Wnioskodawca zawiera umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia przez nich funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takich członków, bez względu na to, czy działają oni w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2017
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.