Brak prawa do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Brak prawa do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to brak prawa do odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Na mocy art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
2018
17
mar

Istota:
Braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2018 r. (data wpływu 25 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina ... zwraca się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od planowanych do poniesienia nakładów na wykonanie zadania. Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „ ... ” do Urzędu Marszałkowskiego w ... . Budowa placu zabaw zakończyła się w grudniu 2017 r. Projekt dotyczył budowy placu zabaw w miejscowości ... . Zagospodarowano teren o powierzchni 60 m2 w następujące elementy urządzenia: zestaw zabawowy (m.in. zjeżdżalnia metalowa, most linowy, wieża kwadratowa itp.), huśtawki (m.in. wagową), karuzelę, sprężynowiec, ławkę metalową, piaskownicę sześcioboczną, zjazd linowy, kosz metalowy na śmieci, tablicę z regulaminem.
2018
10
mar

Istota:
Brak prawa do odliczenia.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 grudnia 2017 r. (data wpływu 9 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Ochotnicza Straż Pożarna w ... jest osobą prawną. Nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. OSP będzie realizować projekt pn. „ ... ” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lala 2014-2020. Projekt obejmuje m. in.: roboty budowlane, montaż klimatyzatorów, zakup profesjonalnego, nowoczesnego sprzętu gastronomicznego oraz wyposażenia kuchni. Wszystkie te prace mają na celu przebudowę świetlicy wiejskiej przy OSP umożliwiając pełniejsze korzystanie z jej zasobów członkom OSP oraz mieszkańcom ... i okolic. Całkowita wartość projektu 75 144,35 (łącznie z podatkiem VAT) przy dofinansowaniu operacji w wysokości 100 %.
2018
28
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia i odzyskania podatku.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2017 r. (data wpływu 21 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia lub odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn.: „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia lub odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn.: „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Stowarzyszenie ... zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestr Stowarzyszeń od 30.12.2013 r. i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210). Stowarzyszenie ... w dniu 30-11-2017 podpisało z Lokalną Grupą Działania „ ... ” umowę o powierzenie grantu w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z tym Stowarzyszenie jest zobligowane do dostarczenia indywidualnej interpretacji dotyczącej możliwości lub braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT). Stowarzyszenie ... nie jest czynnym podatnikiem od towarów i usług (VAT) i nie składa deklaracji VAT-7, ponadto Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców KRS.
2018
28
lut

Istota:
Braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2017 r. (data wpływu 13 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „ ..... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „ .... ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Ochotnicza Straż Pożarna .... realizuje operację pt. „ .... ”. Operacja ta realizowana jest z grantu uzyskanego w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ .... ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ”, Poddziałanie 19.2 „ Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”. Środki zostaną wypłacone w postaci refundacji na konto grantobiorcy w kwocie odpowiadającej wysokości poniesionych wydatków na podstawie złożonego wniosku o płatność. Refundacja stanowi 90% poniesionych kosztów. Resztę stanowią środki własne OSP ..... Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
2018
23
lut

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji
Fragment:
W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.
2018
27
sty

Istota:
W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.
Fragment:
W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2018
18
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT w związku z zakupem pomocy dydaktycznych
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2017 r. (data wpływu 30 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT w związku z zakupem pomocy dydaktycznych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT w związku z zakupem pomocy dydaktycznych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina .... podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa ..... dotyczącą realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. "....." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ..... na lata 2014-2020, Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna. Realizacja tego zadania mieści się w katalogu zadań publicznych do realizacji, których Gmina została powołana. Zgodnie z brzmieniem art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1900 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875), do zadań własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy, m.in. edukacji publicznej (art. 7 ust. l pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym). Jednym z najważniejszych zadań Gminy, jako organu prowadzącego szkołę jest zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki, dbanie o bazę dydaktyczną szkoły.
2018
17
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących realizacji zadania
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2017 r. (data wpływu 13 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących realizacji zadania pt. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących realizacji zadania pt. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina jest inwestorem zadania „ Termomodernizacja budynków użyteczności w Gminie ... ”. Inwestycja dotyczy budynku w którym mieści się Dzienny Dom Senior-.... Na realizację projektu Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020. Realizacja inwestycji należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z ww. ustawą do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspakajanie zbiorowych potrzeb należy do zadań własnych Gminy.
2018
13
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2017 r. (data wpływu 2 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn.: „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn.: „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy ... złożyło (poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania) wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pt.: „ .... ”. Jest to operacja w ramach działania 19.2 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” oraz programu operacyjnego „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach PROW na lata 2014-2020. W chwili złożenia wniosku o dofinansowanie Urząd Marszałkowski Województwa ...wymaga przedłożenia interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT). Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy ... jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ww. zadanie realizuje zgodnie ze statutem, w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji, rozwijania i krzewienia wśród społeczności lokalnej kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, wspomaganie działalności i rozwoju stowarzyszeń, fundacji i społeczności lokalnej.
2018
11
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.