Brak prawa do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Brak prawa do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to brak prawa do odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją zadania.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2017 r. (data wpływu 1 sierpnia 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 września 2017 r. (data wpływu 13 września 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części z tytułu nabycia towarów i usług związanych z budową mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp, przyłączonej do sieci budynku Szkoły Podstawowej im. ... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części z tytułu nabycia towarów i usług związanych z budową mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp, przyłączonej do sieci budynku Szkoły Podstawowej im. .... Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 września 2017 r. poprzez wskazanie sposobu doręczania korespondencji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W 2017 roku Gmina ubiegać się będzie o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... do budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp przyłączonej do sieci budynku Szkoły Podstawowej im. .... Zadanie będzie polegało na budowie na dachu budynku szkoły mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp, która następnie będzie produkowała energię elektryczną na potrzeby szkoły.
2017
14
paź

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części z tytułu nabycia towarów i usług związanych z budową mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp, przyłączonej do sieci budynku Publicznego Gimnazjum
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2017 r. (data wpływu 1 sierpnia 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 września 2017 r. (data wpływu 13 września 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części z tytułu nabycia towarów i usług związanych z budową mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp, przyłączonej do sieci budynku Publicznego Gimnazjum im.....– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części z tytułu nabycia towarów i usług związanych z budową mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp, przyłączonej do sieci budynku Publicznego Gimnazjum ..... Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 września 2017 r. poprzez wskazanie sposobu doręczania korespondencji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W 2017 roku Gmina ubiegać się będzie o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... do budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp przyłączonej do sieci budynku Publicznego Gimnazjum im. ..... Zadanie będzie polegało na budowie na dachu budynku szkoły mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp, która następnie będzie produkowała energię elektryczną na potrzeby szkoły.
2017
14
paź

Istota:
W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.
Fragment:
Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.
2017
14
paź

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2017 r. (data wpływu 1 września 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ .... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Powiat ... (Wnioskodawca) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). W 2017 roku Powiat zamierza realizować zadanie pn. „ ... ” zwanym dalej "Zadaniem". Przedmiotowe Zadanie będzie polegało na usunięciu obumarłych i obumierających konarów, posuszu i chorych gałęzi stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa oraz wykonaniu wzmocnień mechanicznych, dalej zwanych "zabiegami pielęgnacyjnymi". Wnioskodawca planuje realizację Zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... (dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 90% całkowitego kosztu Zadania) oraz ze środków własnych. Poniesione przez Powiat wydatki związane z realizacją Zadania będą dokumentowane wystawionymi na Powiat fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami naliczonego podatku VAT.
2017
6
paź

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2017 r. (data wpływu 3 lipca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 sierpnia 2017 r. (data wpływu 23 sierpnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania „ .... ”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania „ ..... ”. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 sierpnia 2017 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Miasto ..... jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. W ramach struktur Miasta działa Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK), który jest komórką organizacyjną Urzędu Miasta ..... WGK pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta, a pobrane dochody odprowadza na rachunek tegoż budżetu. Przedmiotem działalności Wydziału Gospodarki Komunalnej jest w szczególności utrzymywanie we właściwym stanie technicznym i estetycznym obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej znajdujących się na administrowanych terenach. Miasto za pośrednictwem WGK ubiega się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .... na realizację zadania pn. „ ..... ”, w wyniku którego wybuduje na rzece ... zbiornik „ ... ”.
2017
3
paź

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Według art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. Jednakże w przypadku gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2017
23
wrz

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.
Fragment:
Organ informuje, iż niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ ..... ”. Natomiast w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: „ ..... ”, „ ...... ”, zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego .... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.
2017
20
wrz

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.
Fragment:
Organ informuje, iż niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ ..... ”. Natomiast w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: „ .... ”, „ ..... ”, zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ....., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.
2017
20
wrz

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.
Fragment:
Organ informuje, iż niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ ..... ”. Natomiast w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: „ ..... ”, „ ...... ”, zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.
2017
20
wrz

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2017 r. (data wpływu 14 lipca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 sierpnia 2017 r. (data wpływu 9 sierpnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” realizowanego w Szkole Podstawowej w ... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” realizowanego w Szkole Podstawowej w .... Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 sierpnia 2017 r. poprzez wskazanie sposobu doręczenia korespondencji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... (Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina ubiega się o dotację w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... pn. Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018. Dofinansowanie zadania w formie dotacji nie może przekroczyć 85% kosztów całkowitych, 15% stanowi udział własny. W ramach projektu pn. „ ... ” realizowanego w Szkole Podstawowej w ... zostaną zakupione pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną, nagrody dla uczniów wyróżnionych w konkursach ekologicznych, dyplomy uczestnictwa dla uczniów biorących udział w konkursach oraz zostanie opłacony transport, bilety wstępu, zajęcia warsztatowe z dziedziny ekologii.
2017
16
wrz

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2017 r. (data wpływu 17 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ..... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ..... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina .... (Wnioskodawca) zwraca się o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości prawnej odliczenia podatku od towarów i usług (VAT), w związku z planowanym projektem pt. „ ..... ” oraz przedstawia w tej sprawie następujące stanowisko. Gmina na realizację ww. projektu, oprócz środków z budżetu Gminy, wystąpiła z wnioskiem o udzielenie dotacji w ramach Konkursu pn. "Nasza Eko-pracownia" do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ...... Gmina ..... jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina prowadzi działalność z zakresu dostarczania wody na terenie Gminy, wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych. W związku z uzyskanymi dochodami oraz ponoszonymi kosztami z tytułu dostarczania wody, Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
2017
16
wrz

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2017 r. (data wpływu 25 lipca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 sierpnia 2017 r. (data wpływu 31 sierpnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ..... ”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ..... ”. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 31 sierpnia 2017 r. poprzez wskazanie adresu elektronicznego do doręczeń oraz doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku). Powiat .... jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). W 2017 roku Wnioskodawca zamierza realizować zadanie pn. „ ..... ” zwanym dalej „ Zadaniem ”. Przedmiotowe zadanie będzie polegało na demontażu istniejącego kotła opalanego peletem oraz dostawie i montażu nowego kotła o mocy 160 kW również opalanego peletem. Powiat .... planuje realizację zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .... (dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 60% całkowitego kosztu Zadania) oraz ze środków własnych.
2017
16
wrz

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2017 r. (data wpływu 4 lipca 2017 r.), uzupełnione pismem z dnia 4 sierpnia 2017 r. (data wpływu 16 sierpnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ ..... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ ..... ”. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 sierpnia 2017 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, własnego stanowiska oraz wskazanie sposobu doręczania korespondencji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 4 sierpnia 2017 r.). Gmina Miasto .... (Wnioskodawca) ubiega się o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ ..... ” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ...... Przedmiotem termomodernizacji w przedszkolu będzie ocieplenie ścian, stropodachu oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne. Ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych wykonane będzie styropianem ekstrudowanym o grubości 8 cm. Docieplenie ścian zewnętrznych fundamentów i ścian piwnicznych wykonane będzie od poziomu ław fundamentowych na całej wysokości ścian piwnic.
2017
15
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.