Brak prawa do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to brak prawa do odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
paź

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na odtworzenie zabytkowej kaplicy

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2018 r. (data wpływu 1 października 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na odtworzenie zabytkowej kaplicy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 października 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na odtworzenie zabytkowej kaplicy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Od dnia 5 czerwca 2009 r. Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawczyni prowadzi Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „ ... ”, w którym oferuje m.in.: usługi noclegowe (kod PKD 55.20.Z), wypożyczalnię sprzętu sportowego (kod PKD 77.21.Z), prowadzi placówkę gastronomiczną (kod PKD 56.10.Z), prowadzi park rozrywki (park linowy – kod PKD 93.21.Z). Prowadząc powyższą działalność Wnioskodawczyni posługuje się numerem NIP, który to numer jest przypisany do Wnioskodawczyni jako osoby fizycznej. W kwietniu 2017 r. Wnioskodawczyni działając jako właścicielka i dysponentka starego cmentarza i usytuowanej na nim kaplicy grobowej wystąpiła do Wojewody za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi ... z wnioskiem o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”.

2018
20
paź

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2018 r. (data wpływu 9 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 października 2018 r. (data wpływu 9 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ,,... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ,,.... Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 3 października 2018 r. (data wpływu 9 października 2018 r.) w zakresie wskazania adresu elektronicznego w systemie ePUAP, doprecyzowania opisu sprawy oraz wskazania przedmiotu wniosku. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W dniu 29 maja 2018 r. Gmina złożyła Wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie dotacji w ramach konkursu pn. „ ... ”. Źródłami finansowania inwestycji będą: budżet gminy, dotacja z WFOŚiGW. Realizacja zadania polegająca na utworzeniu Punktu Dydaktycznego pn. należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym - sprawy edukacji publicznej.

2018
20
paź

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2018 r. (data wpływu 28 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu „ ... ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania „ Dziedzictwo naturalne ” poddziałanie „ Infrastruktura Uzdrowiskowa ”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego gminy poprzez rozwój publicznej infrastruktury uzdrowiskowej nad jeziorem. Realizacja projektu przyczyni się do realizacji celu polegającego na podwyższeniu atrakcyjności turystycznej i dostępności plaży nad jeziorem oraz celu jakim jest podniesienie jakości życia mieszkańców. Po zakończeniu realizacji zadania właścicielem produktu będzie Gmina.

2018
20
paź

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

Organu z dnia 25 września 2018 r. (skutecznie doręczone Stronie w dniu 28 września 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ Modernizacja świetlicy wiejskiej drogą do nowej jakości życia mieszkańców ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ Modernizacja świetlicy wiejskiej drogą do nowej jakości życia mieszkańców ”. Wniosek został uzupełniony pismem Strony z dnia 28 września 2018 r. (data wpływu 5 października 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 25 września 2018 r. znak 0114-KDIP1-1.4012.553.2018.1.MMA. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca realizuje operację pn. „ Modernizacja świetlicy wiejskiej drogą do nowej jakości życia mieszkańców ” współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 349 i 1888 z 2016 r., poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r.,poz. 5 i 60).

2018
19
paź

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu materiałów na cele przedszkolne

Fragment:

U. z 2018r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2018 r. (data wpływu 05 września 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 08 października 2018 r. (data wpływu 09 października 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu materiałów na cele przedszkolne - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 05 września 2018r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu materiałów na cele przedszkolne. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 08 października 2018 r. (data wpływu 09 października 2018 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku). W 2003r. Wnioskodawca rozpoczął działalność w zakresie usług budowlanych. Zarejestrował się jako czynny płatnik podatku VAT i nadal nim jest, gdyż nie wygasły jeszcze gwarancje na wykonane wcześniej budowy, co wiąże się z naprawami i likwidowaniem zaistniałych usterek. W 2014r. Wnioskodawca zmienił profil prowadzonej działalności i świadczy usługi sprawowania opieki nad dziećmi w wieku 3 lat, są to żłobki i przedszkola. Wnioskodawca nadmienia, iż jest to główny profil prowadzonej działalności. Usług budowlanych Wnioskodawca nie prowadzi, ale nie zostały wyrejestrowane ze względu na naprawy gwarancyjne.

2018
11
paź

Istota:

W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

Fragment:

(...) braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ..... ” przy Szkole Podstawowej ......– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ....... ” przy Szkole Podstawowej ....... Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 września 2018 r. wg daty nadania (data wpływu 19 września 2018 r.) o podpis Wnioskodawcy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ...... (dalej Gmina) jest obecnie (od 1 stycznia 2011 r.) czynnym podatnikiem VAT i posiada własny numer NIP i Regon - deklaracja VAT-R zgłoszenie rejestracji w zakresie podatku VAT. Od dnia 1 stycznia 2017 r. Gmina składa deklarację VAT-7 i rozlicza podatek od towarów i usług wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.

2018
6
paź

Istota:

Braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2018 r. (data wpływu 8 sierpnia 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 września 2018 r. (data wpływu 18 września 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „ ... ”. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 września 2018 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „ Kształtowanie przestrzeni publicznej ” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ” wniosek na dofinansowanie operacji pn. „ ... ”. Operacja zakłada zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rynku ... poprzez: budowę fontanny z oświetleniem w formie klasycznej, wykonanie posadzki obok fontanny z kostki betonowej, zamontowanie ławek i koszy, w tym ławki wyposażonej w panel fotowoltaiczny i dwa porty USB, budowę oświetlenia parkowego. Planowany koszt inwestycji to 276 082,72 zł, z czego dofinansowanie w ramach PROW 175 671,00 zł.

2018
4
paź

Istota:

Uznanie transakcji zbycia (rozliczenia):
 • prac adaptacyjnych za dostawę towarów podlegającą zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wyposażenia za dostawę towarów podlegającą zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • Fragment:

  Pozwala na zachowanie zasady neutralności VAT (brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wiąże się z brakiem obowiązku wykazania podatku należnego). Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług ujęte zostały głównie w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. I tak, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy). Dalej, należy zwrócić uwagę na treść art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, gdzie zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że: w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

  2018
  26
  wrz

  Istota:

  W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

  Fragment:

  U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2018 r. (data wpływu 20 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ .... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W dniu ... ....... Parafia ...... w ..... (Wnioskodawca) podpisała z Zarządem Stowarzyszenia „ ...... ”, działającego jako Lokalna Grupa Działania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378, z późn. zm.) umowę Powierzenia grantu na realizację zadania służącego osiągnięciu celu Projektu grantowego w ramach działania 19 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „ ..... ”, Nr umowy ... (kopia umowy w załączeniu).

  2018
  22
  wrz

  Istota:

  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu inwestycyjnego.

  Fragment:

  U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2018 r. (data wpływu 8 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „”. W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt „ 33a ” ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86, 650) Gminny Ośrodek Kultury jako instytucja kultury jest zwolniony z podatku VAT. Działalność dochodowa GOK to wynajem sal i naczyń, ewidencja w księgach rachunkowych na podstawie wystawianych faktur. Z racji obrotów nieprzekraczających 20 tysięcy zł rocznie GOK nie posiada kasy fiskalnej. Gminny Ośrodek Kultury złożył wniosek pt. „” o przyznanie pomocy na operację „ Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne ” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.