Brak prawa do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Brak prawa do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to brak prawa do odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 projektu.
Fragment:
Wnioskodawca wskaza3, ?e obiekty objete zadaniem s3u?1 wykonywaniu owiadczen zdrowotnych, b1dY stanowi1 niezbedne dla nich zaplecze techniczne i s3u?1 do owiadczenia us3ug, które s1 zwolnione od podatku od towarów i us3ug. Zatem, Wnioskodawca nie bedzie mia3 prawa do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego w zwi1zku z realizowanym zadaniem. Tym samym Wnioskodawca nie bedzie mia3 prawa do otrzymania z tego tytu3u zwrotu ró?nicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie bedzie mia3 równie? mo?liwooci uzyskania zwrotu podatku na zasadach okreolonych w rozdziale 4 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca owiadczenia us3ug oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonuj1cej nabycia (importu) towarów lub us3ug (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spe3nia. Woród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie orodków finansowych ze Yróde3 okreolonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporz1dzenia, a w zakresie orodków pochodz1cych z bud?etu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Poniewa? Wnioskodawca nie spe3nia tego warunku, nie bedzie mia3 zatem mo?liwooci ubiegania sie o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdzia3u 4 cyt. rozporz1dzenia.
2017
19
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 projektu.
Fragment:
Wnioskodawca wskaza3, ?e obiekty objete zadaniem s3u?1 wykonywaniu owiadczen zdrowotnych i s3u?1 do owiadczenia us3ug, które s1 zwolnione od podatku od towarów i us3ug. Zatem, Wnioskodawca nie bedzie mia3 prawa do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego w zwi1zku z realizowanym zadaniem. Tym samym Wnioskodawca nie bedzie mia3 prawa do otrzymania z tego tytu3u zwrotu ró?nicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie bedzie mia3 równie? mo?liwooci uzyskania zwrotu podatku na zasadach okreolonych w rozdziale 4 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca owiadczenia us3ug oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonuj1cej nabycia (importu) towarów lub us3ug (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spe3nia. Woród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie orodków finansowych ze Yróde3 okreolonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporz1dzenia, a w zakresie orodków pochodz1cych z bud?etu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Poniewa? Wnioskodawca nie spe3nia tego warunku, nie bedzie mia3 zatem mo?liwooci ubiegania sie o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdzia3u 4 cyt. rozporz1dzenia.
2017
19
sty

Istota:
Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z przebudową drogi gminnej?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2016 r. (data wpływu 14 października 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina zamierza przystąpić do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej. W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonana przebudowa i utwardzenie drogi masą bitumiczną. Powyższa inwestycja w zakresie przebudowy drogi jest dokonywana w ramach realizacji zadań własnych gminy, do których zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) należy w szczególności zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie utrzymania dróg gminnych. Gmina pragnie zaznaczyć, że majątek powstały wskutek realizacji przedmiotowej inwestycji będzie służył zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności nie będzie on wykorzystywany przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.
2016
21
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2016 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ ... ” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina wystąpiła z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej na operację typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestowania w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi gminnej. Droga o nawierzchni bitumicznej. Szerokość 3,5 - 5,0 m wraz z poboczami o szerokości 0,50 - 0,75 m na długości 2,175 km. Dofinansowanie ma wynosić 63,63% kosztów kwalifikowalnych brutto z programu PROW 2014 - 2020. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu gminy.
2016
16
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
Fragment:
U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2016 r. (data wpływu 31 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ ... ” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Powiat jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Realizując zadania własne, określone w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, z późn. zm.) tj. w zakresie dróg publicznych, Powiat realizuje zadania pod nazwą „ Z. ... ”, w skład którego wchodzi realizacja zadania częściowego: Zadanie nr 2 – „ Przebudowa drogi nr ... ”, dł. odc. 3,480 km. Powiat realizuje zadanie z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „ Europa inwestująca w obszary wiejskie ”. Faktury VAT, dokumentujące wydatki związane z realizacją zadania, będą wystawiane na Powiat. Efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.
2016
16
gru

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki. Odliczenia może dokonać czynny podatnik podatku od towarów i usług a nabyte towary i usługi powinny być wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych. Ustawa nie przewiduje możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wykonywaniem czynności, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Związek pomiędzy zakupem towarów i usług a wykonaniem czynności opodatkowanych jest warunkiem koniecznym dla zastosowania procedury określonej w art. 86 ust. 1 ww. ustawy. Podatnikami podatku od towarów i usług – zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z ust. 6 powołanego artykułu wynika, iż nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
2016
26
lip

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej „ ustawą ”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.
2016
15
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2016r. (data wpływu 16 maja 2016 r.) uzupełnionym w dniu 15 czerwca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku realizacją zadania: „ ..... ”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku realizacją zadania: „ ..... ”. Wniosek uzupełniono w dniu 15 czerwca 2016 r. o adres elektroniczny do doręczeń na platformie e-Puap. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina .... planuje realizować zadanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .... oraz częściowo ze środków własnych. Zadanie będzie polegało na usunięciu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy ...... Zadanie obejmuje usunięcie odpadów zmagazynowanych na nieruchomościach, bez demontażu. Powyższe zadanie nie jest związane z działalnością opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług). Gmina ..... z tytułu usuwana wyrobów azbestowych nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów i dochodów. Gmina nie jest zarejestrowana jako podatnik podatku VAT.
2016
29
cze

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2016 r. (data wpływu 6 maja 2016 r.), uzupełnionym w dniu 25 maja 2016r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania „ ..... ”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania „ ..... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem w dniu 25 maja 2016r. w zakresie doprecyzowania opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku). Gmina .... zamierza realizować zadanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .... oraz częściowo ze środków własnych. Zadanie będzie polegało na demontażu i usunięciu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy ...... Powyższe zadanie nie jest związane z działalnością opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Gmina .... z tytułu demontażu i usuwania wyrobów azbestowych nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów i dochodów. Opisywane zdarzenie będzie zdarzeniem przyszłym. Przewidziane do realizacji zadanie należy do zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
2016
16
cze

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości oraz zwrotu różnicy tego podatku w związku z realizacją projektu polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej
Fragment:
W myśl tego przepisu – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi. Na mocy art. 87 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87. Jak wynika z powołanego wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
2016
15
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.