Brak prawa do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to brak prawa do odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
cze

Istota:

Braku prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do planowanego zadania

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2018 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do planowanego zadania ... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do planowanego zadania .... We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... planuje realizować zadanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... oraz częściowo ze środków własnych pozyskanych od uczestników projektu. Zadanie będzie polegało na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy .... Powyższe zadanie nie jest związane z działalnością opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2017.201)). Gmina ... z tytułu usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest nie będzie pozyskiwać żadnych przychodów i dochodów. Opisywane zdarzenie jest zdarzeniem przyszłym. Przewidziane do realizacji zadanie należy do zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

2018
16
cze

Istota:

Braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2018 r. (data wpływu 5 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dni 18 maja 2018 r. (data wpływu 23 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ ... ” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w z zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 maja 2018 r. w zakresie doprecyzowania opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku). ... - Miasto na prawach powiatu (dalej „ Wnioskodawca ” lub Miasto ) - jest czynnym podatnikiem VAT, który od 01.01.2017 r. podjął scentralizowane rozliczenie podatku od towarów i usług wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Jedną z jednostek organizacyjnych Miasta jest Zarząd Zieleni Miejskiej (dalej ZZM), utworzony na podstawie Uchwały nr ... Rady Miejskiej w ... z dnia 12 września 2012 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „ Zarząd Zieleni Miejskiej ” w ... i nadania jej statutu. ZZM jest jednostką budżetową Miasta, która zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.

2018
15
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2018 r. (data wpływu 9 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 czerwca 2018 r. (data wpływu 5 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pt. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pt. „ ... ”. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 1 czerwca 2018 r. o kwestie związane z reprezentacją. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Stowarzyszenie jest organizacją, która nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stowarzyszenie świadczy usługi wyłącznie statutowe, które zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione z podatku VAT i są realizowane przez Stowarzyszenie nieodpłatnie. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W bieżącym roku Stowarzyszenie będzie realizować umowę przyznania pomocy na operację z zakresu projektów grantowych w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2018
14
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2018 r. (data wpływu 24 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „” w Zespole Szkół – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „” w Zespole Szkół. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Powiat jest czynnym podatnikiem podatku VAT, rozlicza i składa comiesięczne deklaracje VAT-7 do właściwego Urzędu Skarbowego. Powiat w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 i 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2017 r. poz. 1868, zm Dz. U z 2018 r. poz. 130), wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. prowadzenia placówek oświatowych, edukacji publicznej, pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych. Z uwagi na nałożone ustawą zadania utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych Powiat zamierza przystąpić do realizacji zadania pn. „” w Zespole Szkół ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „”.

2018
13
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

Fragment:

(...) braku prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do zadania pn. „ ... ” realizowanego przez Przedszkole Samorządowe nr ... w ... - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do zadania pn. „ ... ” realizowanego przez Przedszkole Samorządowe nr ... w .... Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami z dnia 11 maja 2018 r. (data wpływu 16 maja 2018 r.) oraz z dnia 16 maja 2018 r. (data wpływu 18 maja 2018 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku). Gmina ... planuje realizować zadanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... oraz częściowo ze środków własnych. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW w ... w ramach konkursu pn. „ ... ”. Zadanie będzie realizowane przez jednostkę organizacyjną Gminy ... tj. Przedszkole Samorządowe nr ..., ul. ..., NIP: ..., Regon: .... Celem zadania jest utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej na terenie Przedszkola.

2018
13
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

Fragment:

(...) braku prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do zadania pn. „ ... ” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. ... w ... - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do zadania pn. „ ... ” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. ... w .... Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami z dnia 11 maja 2018 r. (data wpływu 16 maja 2018 r.) oraz z dnia 16 maja 2018 r. (data wpływu 18 maja 2018 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku). Gmina ... planuje realizować zadanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... oraz częściowo ze środków własnych. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW w ... w ramach konkursu pn. „ ... ”. Zadanie będzie realizowane przez jednostkę organizacyjną Gminy ... tj. Szkołę Podstawową im. ... w ..., ul. ..., NIP:..., Regon: .... Celem zadania jest utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej na terenie Szkoły Podstawowej.

2018
13
cze

Istota:

W zakresie uznania dostawy zwierząt za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i zastosowanie dla ww. dostawy stawki podatku VAT w wysokości 0%

Fragment:

(...) terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi), (uchylony), specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, (uchylony) –z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. W myśl art. 42 ust. 4 ustawy, w przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez ich nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik oprócz dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, powinien posiadać dokument zawierający co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów; adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy; określenie towarów i ich ilości; potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub 2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju; rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu – w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.

2018
13
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2018 r. (data wpływu 16 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina w 2018 roku planuje realizować zadanie inwestycyjne pn. „ ... ”. Działania w ramach realizacji tego zadania będą polegały na pielęgnacji drzewostanu w alei, wycinki drzew starych, zniszczonych, suchych oraz nasadzeniu nowych. Wykonanie powyższych prac zostanie zlecone firmom, z którymi Gmina zawrze umowy na realizację tych usług i będzie ponosić koszty ich realizacji. Gmina planuje zwrócić się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o zwrot części poniesionych kosztów na realizację zadania rewitalizacji zabytkowej alei w miejscowości .... Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupy towarów i usług w ramach realizacji zadania „ ... ” nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
29
maj

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania

Fragment:

Nr 347 z 11 grudnia 2006 r., s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

2018
29
maj

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2018 r. (data wpływu 27 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją konkursu pn.: „Program Edukacji Ekologicznej pn.: „ ”, realizowanego w Szkole Podstawowej im. ...” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją konkursu pn.: „Program Edukacji Ekologicznej pn.: „ ... ”, realizowanego w Szkole Podstawowej im. ...”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina składa do WFOŚiGW wniosek o udzielenie dotacji w ramach Konkursu pn.: „ Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019 ” – projekt pn.: „Program Edukacji Ekologicznej pn.: „ ... ”, realizowany w Szkole Podstawowej im. ... w.... W ramach tego zadania będą realizowane: zakup pomocy dydaktycznych – 15 567,00 zł; wycieczki – 6 403,00 zł; warsztaty i zajęcia stacjonarne – 2 500,00 zł konkursy z nagrodami indywidualnymi dla uczniów – 2 494,00 zł zakup artykułów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych – 2 856,00 zł Koszt całkowity zadania ogółem – 29 820,00 zł Wnioskowana dotacja – 26 838,00 zł Udział własny – 2 982,00 zł.

2018
28
maj

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu pn.: „...”

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2018 r. (data wpływu 23 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu pn.: „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu pn.: „ .... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... posiada osobowość prawną i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina jest podatnikiem podatku VAT czynnym w zakresie czynności dotyczących sprzedaży i dzierżawy gruntów, wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadania własne wynikające z ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) służące zgodnie z art. 7 wspomnianej ustawy zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, które nie wchodzą w zakres czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

2018
28
maj

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu pn.: „...”

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2018 r. (data wpływu 23 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu pn.: „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu pn.: „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... posiada osobowość prawną i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina jest podatnikiem podatku VAT czynnym w zakresie czynności dotyczących sprzedaży i dzierżawy gruntów, wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadania własne wynikające z ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) służące zgodnie z art. 7 wspomnianej ustawy zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, które nie wchodzą w zakres czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

2018
26
maj

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług w związku z realizacją operacji

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2018 r. (data wpływu 29 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług w związku z realizacją operacji pt. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług w związku z realizacją operacji pt. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Ochotnicza Straż Pożarna w ... jest organizacją społeczną działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach i ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a jej szczegółowe zadania oraz organizację określa własny statut. OSP nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie działalność statutową. Utrzymuje się ze składek członkowskich i darowizn oraz pieniędzy z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Podstawowe cele realizuje w zakresie prowadzenia działalności zapobiegania pożarom, współdziałania z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. Bierze udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych ochrony środowiska, klęsk i zdarzeń losowych.

2018
25
maj

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2018 r. (data wpływu 30 marca 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 maja 2018 r. (data wpływu 18 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 maja 2018 r. poprzez wskazanie prawidłowego adresu elektronicznego do doręczeń oraz doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina planuje zrealizować zadanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz częściowo ze środków własnych. Zadanie będzie polegało na demontażu i usunięciu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy. Powyższe zadanie nie jest związane z działalnością opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług). Gmina z tytułu demontażu i usuwania wyrobów azbestowych nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów i dochodów. Opisywane zdarzenie jest zdarzeniem przyszłym.

2018
23
maj

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2018 r. (data wpływu 13 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 maja 2018 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 2 maja 2018 r. (data wpływu) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy oraz sposobu reprezentacji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Powiat jest czynnym podatnikiem podatku VAT, rozlicza i składa comiesięczne deklaracje VAT-7 do właściwego Urzędu Skarbowego. Powiat w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 i 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2017 r. poz. 1868, zm Dz. U. z 2018 r. poz. 130), wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych. Z uwagi na nałożone ustawą zadania pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych, Powiat zamierza przystąpić do realizacji zadania pn. „ ... ” z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w ramach „ ... ” obszar D (likwidacja barier transportowych).

2018
22
maj

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Organu z dnia 26 kwietnia 2018 r. znak: 0114-KDIP1-1.4012.218.2018.1.MMA (skutecznie doręczone Stronie w dniu 7 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Wniosek został uzupełniony pismem Strony z dnia 7 maja 2018 r. (data wpływu 11 maja 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 26 kwietnia 2018 r. znak 0114-KDIP1-1.4012.218.2018.1.MMA. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w piśmie z dnia 7 maja 2018 r.): W związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy pomiędzy N. a Urzędem Marszałkowskim Województwa w ramach przeprowadzenia zamierzonej operacji pt. „ Rozwój działalności gospodarczej w zakresie dentystycznej praktyki lekarskiej poprzez modernizację gabinetu stomatologicznego ” konieczne jest uzyskanie kwalifikowalności VAT w prowadzeniu działalności stomatologicznej. Uwzględniając powyższe Wnioskodawca prosi o przedstawienie interpretacji indywidualnej. W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że oczekuje interpretacji prawa do odliczenia podatku VAT w związku z nabytymi towarami związanymi z realizacja operacji modernizacji gabinetu stomatologicznego.

2018
20
maj

Istota:

W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia

Fragment:

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

2018
20
maj

Istota:

W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia

Fragment:

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

2018
18
maj

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2018 r. (data wpływu 8 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 marca 2018 r. (data wpływu 26 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 marca 2018 r. (data wpływu 26 kwietnia 2018 r.) w zakresie prawa do reprezentacji Wnioskodawcy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca Powiat X jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Powiat ..., jako Lider projektu, złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu „”, Działanie 1.2 polegającym na cyfryzacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych poszczególnych powiatów województwa oraz hardwer’owo-softwer’ową rozbudowę istniejących systemów dla potrzeb e-usług. W tym zakresie przewiduje się: wykonanie cyfrowej ortofotomapy dla obszaru powiatów uczestniczących w projekcie, wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków wytypowanych obrębów ewidencyjnych polegającej na zastąpieniu danych (...)

2018
17
maj

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2018 r. (data wpływu 27 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Ochotnicza Straż Pożarna w ... zamierza realizować projekt pn. „ ... ” dofinansowany ze środków UE. W ramach operacji jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej zamierza zakupić wyposażenie, które jest niezbędne do prowadzenie statutowej działalności. Zaplanowano kupno 30 krzeseł, kuchni i butli gazowej, które będą wykorzystywane podczas organizowanych spotkań integracyjnych. Będzie to uzupełnienie brakujących elementów w istniejącym już wyposażeniu. Oprócz elementów gastronomicznych przewidziano również zakup sprzętu do ratownictwa gaśniczego tj. mundury 5 szt., hełmy strażackie – 4 szt., buty strażackie – 3 szt., rękawice – 2 szt., które są niezbędne do prowadzenia akcji gaśniczych jak również podczas doskonalenia umiejętności.

2018
17
maj

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2018 r. (data wpływu 27 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Ochotnicza Straż Pożarna w ... zamierza realizować projekt pn. „ ... ” dofinansowany ze środków UE. W ramach operacji jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej zamierza zakupić sprzęt do ratownictwa gaśniczego tj. hełm strażacki 5 szt., buty strażackie 10 par, mundury wyjściowe 2 szt., maszt oświetleniowy 1 szt., rękawice strażackie 5 szt., sygnalizator 1 szt., wąż do motopompy 4 szt., które są niezbędne do prowadzenia akcji gaśniczych jak również podczas doskonalenia umiejętności. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Jednostka OSP będzie wykorzystywała towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
17
maj

Istota:

W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług przy realizacji operacji

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2018 r. (data wpływu 29 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług przy realizacji operacji pt. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług przy realizacji operacji pt. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Ochotnicza Straż Pożarna w ... jest organizacją społeczną działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach i ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a jej szczegółowe zadania oraz organizację określa własny statut. OSP nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie działalność statutową. Utrzymuje się ze składek członkowskich i darowizn oraz pieniędzy z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Podstawowe cele realizuje w zakresie prowadzenia działalności zapobiegania pożarom, współdziałania z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. Bierze udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych ochrony środowiska, klęsk i zdarzeń losowych.