Brak prawa do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Brak prawa do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to brak prawa do odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2017 r. (data wpływu 4 kwietnia 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 maja 2017 r. (data wpływu 22 maja 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ..... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ..... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 22 maja 2017 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, własnego stanowiska oraz wskazanie sposobu doręczenia korespondencji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (z uwzględnieniem pisma stanowiącego uzupełnienie wniosku). Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Zamierza ubiegać się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .... na zadanie pn. „ .... ”. W związku z tym, że beneficjentem pomocy będzie Wnioskodawca (zarejestrowany podatnik VAT) do wniosku zobowiązany jest dołączyć interpretację indywidualną w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług (VAT). Ponadto wskazano, że faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją zadania będą wystawione na beneficjenta tj.
2017
26
cze

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2017 r. (data wpływu 4 maja 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 czerwca 2017 r. (data wpływu 20 czerwca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „ ... ”. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 czerwca 2017 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz podanie adresu elektronicznego do doręczeń. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... planuje realizować zadanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... oraz częściowo ze środków własnych. Zadanie będzie polegało na demontażu i usunięciu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy .... Powyższe zadanie nie jest związane z działalnością opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług). Gmina z tytułu demontażu i usuwania wyrobów azbestowych nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów i dochodów. Opisywane zdarzenie jest zdarzeniem przyszłym.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku realizacją inwestycji
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2017 r. (data wpływu 5 maja 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 maja 2017 r. (data wpływu 31 maja 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku realizacją inwestycji pn. „ ..... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku realizacją inwestycji pn. „ ..... ”. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 maja 2017 r. poprzez wskazanie sposobu doręczania korespondencji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina .... realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „ .... ”, złożonego na operacją typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową, wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja tego zadania mieści się w katalogu zadań publicznych, do realizacji których gmina została powołana.
2017
26
cze

Istota:
Brak prawa do odliczenia/odzyskania podatku.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 kwietnia 2017 r. (data wpływu 27 kwietnia 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 czerwca 2017 r. (data wpływu 14 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 czerwca 2017 r. (data wpływu 14 czerwca 2017 r.) o opłatę od wniosku o wydanie interpretacji oraz wskazanie adresu elektronicznego ePUAP. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina .... realizuje jako partner projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „ ..... ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... na lata 2014-2020, Działanie 6.1. Bezpieczeństwo ekologiczne. Realizacja tego zadania mieści się w katalogu zadań publicznych, do realizacji których gmina została powołana. Zgodnie z brzmieniem art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty.
2017
26
cze

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2017 r. (data wpływu 29 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z utworzeniem nowoczesnej Eko-pracowni w Szkole Podstawowej .... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z utworzeniem nowoczesnej Eko-pracowni w Szkole Podstawowej ..... We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W 2017 roku Gmina .... ubiegać się będzie o dofinansowanie do projektu pn. „ .... ” w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych im. ...... Zadanie będzie polegało na utworzeniu nowoczesnej Eko-pracowni w Szkole Podstawowej ...... Istniejąca pracownia zostanie wyremontowana (pomalowane ściany, sufit i lamperia, zamontowane nowoczesne oświetlenie LED) i wyposażona w: pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną, zestaw interaktywny Quomo Premium, laptopa, elementy wyposażenia takie jak: krzesła, stoliki, stojak na mapy, tablicę korkową, fototapetę, rolety, doniczki, meble na wymiar, krzesło nauczycielskie, tablicę białą suchościeralną oraz rośliny doniczkowe.
2017
22
cze

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach realizacji inwestycji
Fragment:
(...) braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach realizacji inwestycji pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach realizacji inwestycji pn. „ ... ”. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 9 maja 2017 r. oraz 29 maja 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie zadanego pytania oraz własnego stanowiska. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu wniosku z dnia 29 maja 2017 r.). Muzeum ... w ... prowadzi działalność na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.). Organem prowadzącym Muzeum jest Starostwo Powiatowe w .... Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzanego przez Powiat ... pod numerem .... Rodzaj prowadzonej przez Muzeum działalności sklasyfikowany jest w PKWiU 2008 w Dziale 91 – usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury 91.02.10 Usługi świadczone przez muzea.
2017
20
cze

Istota:
Brak prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT w związku z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2017 r. (data wpływu 22 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT w związku z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w .... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT w związku z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w .... We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... realizuje jako partner projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „ ... ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020, Działanie 6.1. Bezpieczeństwo ekologiczne. Realizacja tego zadania mieści się w katalogu zadań publicznych, do realizacji których gmina została powołana. Zgodnie z brzmieniem art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z poźn. zm.), do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym).
2017
15
cze

Istota:
Brak prawa do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 z 11 grudnia 2006 r., s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.
2017
15
cze

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu przez Nadleśnictwo.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2017 r. (data wpływu 13 kwietnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 kwietnia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W oparciu o postanowienia art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2100, ze zm.; dalej jako ustawa o lasach), Lasy Państwowe jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. Stosownie do postanowień art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o lasach, w skład Lasów Państwowych wchodzą m.in. nadleśnictwa. Nadleśnictwo, będące jednostką organizacyjną ...PGL..., jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność gospodarczą zdefiniowaną w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710; dalej jako u.p.t.u.). Nadleśnictwo w zakresie realizowanych zadań określonych przepisami ustawy o lasach wykonuje również czynności, które są wyłączone z systemu VAT, tj. czynności które nie zostały wymienione w art. 5 ust. 1 u.p.t.u.
2017
9
cze

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadań bieżących
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2017 r. (data wpływu 31 marca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 maja 2017 r. (data wpływu 22 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadań bieżących dotyczących wykaszania traw na terenach łąkowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadań bieżących dotyczących wykaszania traw na terenach łąkowych. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 15 maja 2017 r. (data wpływu 22 maja 2017 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku). Zarząd Zieleni Miejskiej jest gminną jednostką samorządową, utworzoną na podstawie Uchwały nr ... Rady Miejskiej w ... dnia 12 września 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „ Zarząd Zieleni Miejskiej ” w ... i nadania jej statutu. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Zieleni Miejskiej jest jednostką organizacyjną Miasta ... działającą w formie jednostki budżetowej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy – Miasta ..., a pobrane dochody odprowadza na rachunek tegoż budżetu.
2017
8
cze

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2017 r. (data wpływu 20 marca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „ ..... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „ .... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina .... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... o dofinansowanie projektu pn. „ ..... ” w ramach konkursu „ Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa ..... – edycja 2017 ”. W ramach projektu Gmina przewiduje zakup następujących usług: transport koleją mieszkańców województwa .... do miejscowości .... i z powrotem (18 przejazdów w okresie wakacyjnym), transport busami uczestników projektu z miejscowości .... do miejscowości .... i z powrotem, usługa przewodnika (prelekcje, oprowadzanie, przeprowadzenie zajęć z zakresu czynnej ochrony przyrody), wykonanie materiałów promujących projekt.
2017
8
cze

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2017 r. (data wpływu 10 kwietnia 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 maja 2017 r. (data wpływu 24 maja 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania pn. „ .... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania pn. „ ..... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 19 maja 2017 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy i własnego stanowiska. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (z uwzględnieniem pisma stanowiącego uzupełnienie wniosku). Wnioskodawca wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .... o dofinansowanie zadania pn. „ .... ” polegającego na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy. Do wniosku aplikacyjnego należy przedłożyć interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Zadanie będzie realizowane samodzielnie, bez współudziału innych jednostek samorządu terytorialnego.
2017
7
cze

Istota:
Brak prawa do odliczenia/odzyskania podatku.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 kwietnia 2017 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... realizuje jako partner projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „ ... ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020, Działanie 6.1. Bezpieczeństwo ekologiczne. Realizacja tego zadania mieści się w katalogu zadań publicznych, do realizacji których gmina została powołana. Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 446, z późn. zm.), do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty i w szczególności obejmują sprawy m.in. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.
2017
7
cze

Istota:
Brak prawa do odliczenia/odzyskania podatku.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 kwietnia 2017 r. (data wpływu 21 kwietnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... realizuje jako partner projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „ ... ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020, Działanie 6.1. Bezpieczeństwo ekologiczne. Realizacja tego zadania mieści się w katalogu zadań publicznych, do realizacji których gmina została powołana. Zgodnie z brzmieniem art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z poźn. zm.), do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym).
2017
7
cze

Istota:
Brak prawa do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego związanego z realizacją projektu
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia z dnia 19 kwietnia 2017 r. (data wpływu 24 kwietnia 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 maja 2017 r. (data wpływu 17 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego związanego z realizacją projektu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego związanego z realizacją projektu. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 12 maja 2017 r. (data wpływu 17 maja 2017 r.) o wskazanie nazwy projektu objętego wnioskiem oraz adresu elektronicznego do doręczeń e-PUAP. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina Miasto ... jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i wykonuje czynności opodatkowane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W latach 2017-2018 Gmina Miasto ... zamierza realizować programy ekologiczne współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... Realizatorami projektów, których grupę docelową stanowią dzieci i młodzież z placówek oświatowych, będą poszczególne przedszkola i szkoły i na te placówki będą wystawiane faktury i rachunki (Gmina Miasto ... jest jedynie wnioskodawcą ze względu na fakt, iż placówki te nie posiadają osobowości prawnej – realizatorem będzie placówka oświatowa).
2017
27
maj

Istota:
Brak prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT związanego z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia z dnia 18 kwietnia 2017 r. (data wpływu 25 kwietnia 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 maja 2017 r. (data wpływu 10 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT związanego z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT związanego z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 4 maja 2017 r. (data wpływu 10 maja 2017 r.) o wskazanie adresu elektronicznego do doręczeń e-PUAP. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... realizuje jako partner projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „ ... ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020. Działanie 6.1. Bezpieczeństwo ekologiczne. Realizacja tego zadania mieści się w katalogu zadań publicznych, do realizacji których gmina została powołana. Zgodnie z brzmieniem art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty.
2017
27
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.