Brak prawa do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to brak prawa do odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2018 r. (data wpływu 19 września 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 listopada 2018 r. (data wpływu 26 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 listopada 2018 r. (data wpływu 26 listopada 2018 r.) w zakresie prawa do reprezentacji Wnioskodawcy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Stowarzyszenie „” nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku VAT. W czerwcu br. został złożony do Lokalnej Grupy Działania, wniosek o powierzenie grantu na realizację operacji pn. „” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Radę Stowarzyszenia zostanie podpisana umowa o powierzenie grantu z LGD na realizację ww. operacji. Celem przedmiotowej operacji jest rozwinięta infrastruktura rekreacyjna poprzez zbudowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. ... .

2018
12
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2018 r. (data wpływu 19 września 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 listopada 2018 r. (data wpływu 26 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 listopada 2018 r. (data wpływu 26 listopada 2018 r.) w zakresie prawa do reprezentacji Wnioskodawcy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Stowarzyszenie „” nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku VAT. W czerwcu br. został złożony do Lokalnej Grupy Działania, wniosek o powierzenie grantu na realizację operacji pn. „” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Radę Stowarzyszenia zostanie podpisana umowa o powierzenie grantu z LGD na realizację ww. operacji. Celem przedmiotowej operacji jest rozwinięta infrastruktura rekreacyjna poprzez zbudowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. ... .

2018
12
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2018 r. (data wpływu 18 października 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Stowarzyszenie (Wnioskodawca) nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT czynny. Stowarzyszenie będzie realizować projekt współfinasowany przez Unię Europejską w ramach PROW na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”. Wniosek o dofinansowanie zasłał złożony w Lokalnej Grupie Działania i dotyczy budowy miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości ... Stowarzyszenie zamierza zrealizować projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej który związany będzie z budową miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości ... Stowarzyszenie (Wnioskodawca) nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT czynny. Projekt będzie współfinasowany przez Unię Europejską w ramach PROW na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”.

2018
12
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2018 r. (data wpływu 30 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację inwestycji pn. „ Z. ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację inwestycji pn. „ Z. ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina S. (dalej: „ Gmina ” ) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) do zadań własnych Gminy należy m.in. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty dotyczących edukacji publicznej. W ramach ww. zadania Gmina planuje zrealizować w 2018 r. przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „ Z. ” (dalej: „ Inwestycja ”, „ Przedszkole ”), polegające na rozbudowie Zespołu ... nr ..... W celu wykonania Inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 w ramach działania „ Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną ”.

2018
9
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia VAT w związku z realizacją.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2018 r. (data wpływu 6 listopada 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 listopada 2018 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na przebudowie drogi powiatowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na przebudowie drogi powiatowej. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 29 listopada 2018 r. (data wpływu) w zakresie sposobu reprezentacji. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z2018 r., poz. 995 z późn. zm.) Powiat realizuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Powiat z siedzibą władz w ... przy ul. ... jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT. Powiat zawarł umowę z samorządem Województwa ... w dniu 17.07.2017 r., nr umowy ... o dofinansowanie projektu: „ ... ” poprawa spójności komunikacyjnej Województwa poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Mobilność Regionalna i Ekologiczny Transport, Działania 8.2 Lokalny Układ Transportowy.

2018
9
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia VAT w związku z realizacją.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2018 r. (data wpływu 6 listopada 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 listopada 2019 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na przebudowie drogi powiatowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na przebudowie drogi powiatowej. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 29 listopada 2018 r. (data wpływu) w zakresie sposobu reprezentacji. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z2018 r., poz. 995 z późn. zm.) Powiat realizuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Powiat z siedzibą władz w ... przy ul. ... jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT. Powiat zawarł umowę z samorządem Województwa w dniu 17.07.2017 r., nr umowy ... o dofinansowanie projektu: „ ... ” poprawa spójności komunikacyjnej Województwa poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Mobilność Regionalna i Ekologiczny Transport, Działania 8.2 Lokalny Układ Transportowy.

2018
6
gru

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania

Fragment:

(...) VAT. Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług zakłada z kolei, iż wydatki poczynione celem ich uzyskania stanowiły element cenotwórczy transakcji obciążonych podatkiem należnym, rodzącym prawo do odliczenia (innymi słowy, wydatki te powinny stanowić część składową kosztów świadczenia, uwzględnioną w cenie). Wskazując na powyższe TSUE stwierdził, że brak bezpośredniego związku pomiędzy zakupami (wydatkami) a transakcją opodatkowaną wyrażającego się w braku konkretnej transakcji opodatkowanej nie musi zawsze prowadzić do utraty prawa do odliczenia VAT. W przypadku, bowiem wydatków zaliczanych do tzw. kosztów ogólnych, wprawdzie nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy zakupem tych towarów i usług a sprzedażą opodatkowaną, lecz w sytuacji, gdy stanowią one element cenotwórczy produktów podatnika, pozostając w ten sposób w bezpośrednim związku z jego opodatkowaną działalnością gospodarczą, prawo do odliczenia z tytułu tych zakupów (wydatków) powinno przysługiwać podatnikowi w takim zakresie, w jakim ogólna działalność daje prawo do odliczenia VAT. Podobnie stanowisko zostało wyrażone w wyrokach TSUE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie C-98/98 Commissioners of Customs and Excise przeciw Midland Bank plc oraz z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/98 Abbey National plc przeciwko Commissioners of Customs and Excise).

2018
1
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2018 r. (data wpływu 26 września 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia VAT z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia VAT z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług rozliczającym się z podatku. Realizując zadania własne Gminy, określone w art. 7 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) tj. w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty Gmina zamierza realizować zadanie : „ ... ”. Projekt grantowy w zakresie zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego, przyrodniczego i turystycznego w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie obejmowało rewitalizację zabytkowej kapliczki w miejscowości ... na działce o nr ..., stanowiącej własność Gminy ....

2018
30
lis

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2018 r. (data wpływu 02 października 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu pn.: „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 02 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu pn.: „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Izba ... Województwa ... utworzona Ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1027) nie prowadzi działalności gospodarczej w myśl przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221). Izba... Województwa ... jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym ... i posiada numer NIP .... Izba ... Województwa ... nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny podatku od towarów i usług, nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT i w związku z tym faktem w żaden sposób nie może odzyskać podatku VAT. Izba ... Województwa ... będzie się ubiegać o zwrot środków finansowych z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Działania Transfer Wiedzy i działalność informacyjna objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności.

2018
29
lis

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2018 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina podpisała w dniu 22 stycznia 2018 r. z Województwem umowę o przyznaniu pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji: „ ... ”. Zadanie to było zrealizowane przez Gminę w 2018 r. Faktury dokumentujące wydatki wystawione były na Gminę. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Realizacja zadania należy do zadań własnych gminy, co wynika z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.). Jednym z warunków otrzymania pomocy jest konieczność przedłożenia interpretacji dotyczącej możliwości odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług z faktur związanych z realizacją tego zadania.

2018
23
lis

Istota:

W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2018 r. (data wpływu 17 września 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 września 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Gmina planuje realizować zadanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... oraz częściowo ze środków własnych. Zadanie będzie polegało na opracowaniu aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy ... na lata 2018-2032. Powyższe zadanie nie jest związane z działalnością opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Gmina ... z tytułu opracowania ww. dokumentu nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów i dochodów. Opisywane zdarzenie jest zdarzeniem przyszłym. Przewidziane do realizacji zadanie należy do zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

2018
18
lis

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” w Zespole Szkół ... im. ... w ...

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2018 r. (data wpływu 18 września 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” w Zespole Szkół ... im. ... w ... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” w Zespole Szkół Nr ... im. ... w .... We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Powiat ... jest czynnym podatnikiem podatku VAT, rozlicza i składa comiesięczne deklaracje VAT-7 do właściwego Urzędu Skarbowego. Powiat ... w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 i 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2017 r. poz. 1868, zm. Dz. U z 2018 r. poz. 130), wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. prowadzenia placówek oświatowych, edukacji publicznej, pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych. Z uwagi na nałożone ustawą zadania utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych Powiat ... zamierza przystąpić do realizacji zadania pn. „ ... ”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr ... im. ... w ...

2018
15
lis

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją Programu Edukacji Ekologicznej

Fragment:

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.