Brak prawa do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Brak prawa do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to brak prawa do odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2017 r. (data wpływu 20 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca – Gmina ... (osoba prawna) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Gmina w latach 2016–2018 realizuje inwestycję pn. „ ... ” w ramach pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt obejmuje przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych w celu uzyskania parametrów oraz statusu drogi gminnej a także dostosowania do potrzeb różnorodnych użytkowników. Celem operacji jest poprawa warunków komunikacyjnych w miejscowościach ..., ..., ..., ..., ... i ..., ..., ..., ... oraz skrócenie czasu dojazdu do ośrodka zdrowia i innych obiektów użyteczności publicznej w .... Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a także wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu.
2017
9
sie

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2017 r. (data wpływu 28 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ .... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ .... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) wykonuje nałożone odrębnymi przepisami na Gminę zadania dla realizacji, których została powołana, niepodlegające VAT, jak również czynności podlegające VAT, na podstawie umów cywilnoprawnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Wnioskodawca z dniem 1 stycznia 2017 r. dokonał centralizacji rozliczeń podatku VAT z podległymi jednostkami. Wnioskodawca jako organ prowadzący dla Szkoły Podstawowej im. .... przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .... na dotację z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „ Nasza Eko-pracownia ”.
2017
9
sie

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2017 r. (data wpływu 8 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... planuje realizację zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz częściowo ze środków własnych. Zadanie będzie polegało na budowie siłowni zewnętrznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w ..., obejmujące swym zakresem ustawienie sprzętu rekreacyjnego, ławek, kosza na śmieci i tablicy informacyjnej oraz wykonanie w obrębie urządzeń do ćwiczeń nawierzchni żwirowej, a w obrębie zestawu gimnastycznego strefy bezpieczeństwa z nawierzchni z piasku. Ponadto planuje się wykonanie ogrodzenia terenu wokół GBP oraz jego utwardzenie. Powyższe zadanie nie jest związane z działalnością opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług). Gmina z tytułu wykonania siłowni zewnętrznej nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów ani dochodów.
2017
8
sie

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2017 r. (data wpływu 22 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją przedsięwzięcia jakim jest projekt grantowy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją przedsięwzięcia jakim jest projekt grantowy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wymagane jest przedłożenie interpretacji indywidualnej co do braku możliwości odliczenia podatku VAT przez OSP ..... W 2017r. OSP .... planuje realizację przedsięwzięcia, które będzie składało się z 3 etapów: Remont i wyposażenie w meble oraz sprzęty AGD aneksu kuchennego Remont i wyposażenie w meble oraz sprzęty RTV świetlicy dla młodzieży Utwardzenie kostką brukową terenu wokół remizy OSP Majątek powstały w wyniku zakupów i remontów będzie własnością OSP ... i nie zostanie zbyty. OSP .... rezygnuje z odpłatnego wynajmu pomieszczeń, które obejmuje wyżej opisany projekt. Pomieszczenia będą ogólnodostępne nieodpłatnie dla mieszkańców.
2017
7
sie

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
Organ informuje, iż niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ .... ”. Natomiast w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadań pn.: „ .... ”, „ ...... ”, zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.
2017
5
sie

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
Organ informuje, iż niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ..... ”. Natomiast w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadań pn.: „ ..... ”, „ ....... ”, zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.
2017
5
sie

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
Organ informuje, iż niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ...... ”. Natomiast w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadań pn.: „ .... ”, „ ...... ”, zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.
2017
5
sie

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadania.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2017 r. (data wpływu 19 czerwca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadania pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Stowarzyszenie ... w Gminie ... (Wnioskodawca) planuje realizację zadania ze środków Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz częściowo ze środków własnych. Zadanie będzie polegało na przebudowie i doposażeniu w pomoce dydaktyczne Szkoły Podstawowej w ... dodatkowo utwardzenie terenu wokół Szkoły. W szczególności: utwardzenie wjazdu i terenu przy szkole, wymianę drzwi, wymianę okien, doposażenie szkoły w meble i pomoce dydaktyczne, doposażenie szkoły w sprzęt elektroniczny, wymianę świetlówek, cyklinowanie posadzek. Powyższe zadanie nie jest związane z działalnością opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług).
2017
3
sie

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2017 r. (data wpływu 21 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina P. jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług rozliczającym się z podatku z tytułu umów cywilno-prawnych, umów najmu, dzierżawy. Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, wykonującą zadania wynikające z odrębnych przepisów prawa, dla realizacji których została powołana. W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r., w sprawie C-276/14 Gmina P. dokonała scentralizowania rozliczeń podatku od towarów i usług wraz z gminnymi jednostkami organizacyjnymi. Począwszy od 1 stycznia 2017 r. Gmina P. stanowi jednego podatnika VAT wraz z jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym. Na terenie Gminy funkcjonują publiczne przedszkola i placówki oświatowe.
2017
29
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2017 r. (data wpływu 21 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina P. jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług rozliczającym się z podatku z tytułu umów cywilno-prawnych, umów najmu, dzierżawy. Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, wykonującą zadania wynikające z odrębnych przepisów prawa, dla realizacji których została powołana. W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r., w sprawie C-276/14 Gmina P. dokonała scentralizowania rozliczeń podatku od towarów i usług wraz z gminnymi jednostkami organizacyjnymi. Począwszy od 1 stycznia 2017 r. Gmina P. stanowi jednego podatnika VAT wraz z jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym. Na terenie Gminy funkcjonują publiczne przedszkola i placówki oświatowe.
2017
29
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do zadania polegającego na utworzeniu eko-pracowni.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2017 r. (data wpływu 23 maja 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 czerwca 2017 r. (data wpływu 21 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do zadania polegającego na utworzeniu eko-pracowni w Szkole Podstawowej w ... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do zadania polegającego na utworzeniu eko-pracowni w Szkole Podstawowej w .... Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 14 czerwca 2017 r. (data wpływu 21 czerwca 2017 r.) o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku). Gmina ... jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Ubiega się o dotację w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „ ... ”. Dofinansowanie zadania w formie dotacji nie może przekroczyć 85% kosztów całkowitych, 15% kosztów stanowi udział własny. W ramach projektu pn. „ .... ” zostanie utworzona szkolna pracownia na potrzeby nauk przyrodniczych w Szkole Podstawowej w .... Projekt ten wpłynie na polepszenie warunków nauczania.
2017
19
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2017 r. (data wpływu) uzupełnionym pismem z dnia 21 czerwca 2017 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu ekologicznego pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu ekologicznego pn. „ ... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 21 czerwca 2017 r. w zakresie doprecyzowania opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest od 01.01.2017 r. czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jest jednym scentralizowanym ze swoimi jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi podatnikiem podatku od towarów i usług. Obecnie Gmina składa deklaracje VAT-7 za miesięczne okresy rozliczeniowe. Gmina zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... z wnioskiem o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW projektu w ramach Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna na realizację zadania pn. ... dotyczącego utworzenia szkolnych pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, które wpłyną na polepszenie warunków nauczania.
2017
15
lip

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją zadania
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2017 r. (data wpływu 19 maja 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 lipca 2017 r. (data wpływu 4 lipca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją zadania pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją zadania pn. „ ... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 4 lipca 2017 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz o kwestie związane z reprezentacją. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina ... jest podatnikiem podatku VAT z tytułu dostaw wody, odbioru ścieków oraz z tytułu najmu mienia komunalnego. Gmina występuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... o pozyskanie dofinansowania na realizację zadania pn.: „ ... ”. Właścicielem parku jest Gmina. Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Zadanie obejmie m.in. nasadzenie drzew i krzewów, odtworzenie układu kompozycyjnego parku, zagospodarowanie terenu w małą infrastrukturę i oświetlenie. Zrewitalizowany obiekt będzie służył celom publicznym stanowiąc miejsce spotkań mieszkańców.
2017
13
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 08 maja 2017 r. (data wpływu 15 maja 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 czerwca 2017 r. (data wpływu 21 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 20 czerwca 2017 r. (data wpływu 21 czerwca 2017 r.) informującym o rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-PUAP. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... zamierza złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powietrza ziemi pod nazwą „ ... ”. Zakres rzeczowy ww. zadania obejmuje m.in. koszty demontażu, przygotowania do transportu, składowania, bądź utylizację wyrobów zawierających azbest. Wykonanie przedmiotowego zadania zlecone będzie firmie zewnętrznej, posiadającej stosowne uprawnienia do wykonywania tego typu działalności, która wyłoniona zostanie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
2017
12
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.