0112-KDIL1-3.4012.245.2018.1.KB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak opodatkowania podatkiem należnym stosowania przez spółki zależne będące członkami Grupy Nazwy A, Logo A lub Logo Grupa A bez ponoszenia dodatkowych opłat.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2018 r. (data wpływu 18 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem należnym stosowania przez spółki zależne będące członkami Grupy Nazwy A, Logo A lub Logo Grupa A bez ponoszenia dodatkowych opłat – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem należnym stosowania przez spółki zależne będące członkami Grupy Nazwy A, Logo A lub Logo Grupa A bez ponoszenia dodatkowych opłat.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest producentem wyrobów – metali, które są przedmiotem sprzedaży oraz zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług rozliczającym VAT za miesięczne okresy rozliczeniowe. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Na dzień sporządzenia złożonego wniosku, w ramach prowadzonej działalności, Spółka wykonuje głównie czynności opodatkowane stawką podstawową VAT, w niewielkim zakresie stawkami obniżonymi oraz sporadycznie czynności objęte zwolnieniem od VAT. W związku z tym, że udział czynności objętych zwolnieniem od VAT w obrocie z tytułu czynności opodatkowanych ogółem nie przekracza 1%, Spółka odlicza całość podatku naliczonego.

W związku z zakresem wykonywanych czynności, Spółka nie ma również ograniczonego prawa do odliczania VAT od zakupów towarów/usług (o charakterze mieszanym) poprzez zastosowanie prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

W skład Grupy Kapitałowej (dalej: Grupa) wchodzą spółki krajowe oraz spółki zagraniczne zależne bezpośrednio lub pośrednio od Spółki, w tym również o profilu działalności zbliżonym do Spółki, tj. spółki z sektora wydobywczego i produkcyjnego. Jednostką dominującą w Grupie jest Wnioskodawca.

Wnioskodawca, jako Spółka akcyjna, jest emitentem papierów wartościowych, tj. akcji, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Należy również podkreślić, że Spółka jako jednostka dominująca w Grupie sporządza zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Wnioskodawca chce działać pod spójną, kompletną marką w Grupie Kapitałowej, co jest kluczowe w wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym celu, Spółka wprowadziła następujące oznaczenia:

 • nazwę „A” (dalej: Nazwa A),
 • logo „A” (dalej: Logo A),
 • logo „Grupa A” (dalej: Logo Grupa A).

Słowno-graficzne znaki towarowe „A”, są zarejestrowane na obszarze całej Unii Europejskiej oraz w ramach rejestracji międzynarodowych lub krajowej w następujących krajach: USA, Australia, Japonia, Szwajcaria, Turcja, Bośnia i Hercegowina, Ukraina, Kanada oraz Chile. Z kolei w Chinach znak oczekuje na udzielenie prawa.

W tym zakresie należy wskazać, że działalność Grupy jest skoncentrowana przede wszystkim na produkcji metali. W konsekwencji w ramach Grupy tworzony jest określony ciąg działań technologicznych, rozumiany jako proces wytworzenia i przygotowania produktów finalnych. Tym samym w ramach Grupy podejmowane są działania mające na celu zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych poprzez centralizację oraz outsourcing wybranych usług. Usługi te zaliczane są do tzw. usług wsparcia głównego ciągu technologicznego. Jednocześnie wytworzone w ramach ciągu technologicznego produkty finalne co do zasady są sprzedawane przez Spółkę. Sprzedaż ta jest traktowana jako sprzedaż opodatkowana VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Ponadto w Grupie funkcjonują spółki, których usługi nie są bezpośrednio związane z głównym ciągiem technologicznym, niemniej ich usługi są świadczone zasadniczo w ramach Grupy (tj. na rzecz Spółki oraz innych spółek należących do Grupy).

Realizując funkcje właścicielskie Spółka przyjęła w ramach Grupy do stosowania system identyfikacji wizualnej Grupy oraz zasady komunikacji marki Spółki (dalej: Polityka Identyfikacji Wizualnej). W przyjętej Polityce Identyfikacji Wizualnej Spółka wskazała spółki zależne, które są uprawnione, a zarazem zobowiązane do:

 1. noszenia Nazwy A i Logo A – w przypadku spółek działających na jednym rynku i mających to samo pozycjonowanie co Spółka (tj. spółki zależne prowadzące w innych krajach działalność gospodarczą zbieżną z działalnością gospodarczą Spółki), w szczególności są to spółki odpowiedzialne za:
  • zarządzanie i nadzór nad wybranymi zakładami wydobywczymi,
  • eksploatację złóż surowców mineralnych,
  • poszukiwania i rozpoznawanie geologiczne złóż;
 2. częściowego używania Nazwy A lub Logo A – w przypadku niektórych spółek prowadzących zasadniczo działalność w ramach wsparcia głównego ciągu technologicznego oraz na rzecz spółek z Grupy, w szczególności są to spółki odpowiedzialne za:
  • produkcję maszyn oraz konstrukcji stalowych na potrzeby górnictwa,
  • zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w celu dywersyfikacji źródeł przychodów Grupy,
  • nawiązywanie relacji biznesowych na określonych rynkach,
  • prace badawcze i projektowe,
  • zagospodarowanie i sprzedaż odpadów produkcyjnych;
 3. używania Logo Grupy A – w przypadku niektórych spółek prowadzących działalność zasadniczo w ramach wsparcia głównego ciągu technologicznego oraz na rzecz spółek z Grupy (spółki wymienione w tej grupie nie są uprawnione do używania Nazwy A oraz Logo A), w szczególności są to spółki odpowiedzialne za:
  • usługi transportu kolejowego,
  • produkcję materiałów wybuchowych oraz świadczenie usług strzałowych,
  • usługi projektowe i konstrukcyjne w zakresie budownictwa podziemnego,
  • logistykę dostaw, usługi transportu osobowego oraz zaopatrzenie w materiały na potrzeby produkcji,
  • świadczenie usług ubezpieczeniowych w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (wewnątrz Grupy),
  • kontraktację prac górniczych,
  • kontrolę jakości, analizę przebiegu procesów produkcyjnych,
  • przygotowanie produktów elektrotechnicznych oraz certyfikację maszyn i urządzeń,
  • prace projektowe w zakresie technologii stosowanych w procesie produkcyjnym,
  • produkcję i dystrybucję ciepła i energii elektrycznej oraz gospodarkę wodno-ściekową,
  • prowadzenie placówek leczniczych (w tym na rzecz spółek z Grupy).

Ww. loga są w szczególności używane na wytworzonych dokumentach (wewnętrznych i wychodzących na zewnątrz), obiektach, stronach internetowych czy też gadżetach firmowych. Jednocześnie Spółka określiła szczegółowe techniczne zasady korzystania z loga i wymaga ich stosowania przez spółki należące do Grupy.

Jedna ze spółek zaliczanych do grupy nr 2 powyżej posiada własne zarejestrowane unijne znaki towarowe, zawierające w oznaczeniu również Logo A, przy czym klasy towarowe dla tych znaków w części nie pokrywają się z klasami towarowymi dla których zostały zarejestrowane znaki Spółki. Inna spółka zaliczana do grupy nr 3 powyżej zarejestrowała w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oznaczenie zawierające nazwę tej spółki oraz Logo Grupa A na swoją rzecz. Przy czym klasy towarowe dla tego oznaczenia pokrywają się w części z klasami zarejestrowanymi dla oznaczeń zarejestrowanych na rzez Spółki.

Niektóre spółki należące do Grupy świadczą również inne usługi na rzecz podmiotów z Grupy, które nie są bezpośrednio związane z głównym ciągiem technologicznym i które również są świadczone na rzecz podmiotów niepowiązanych (np. zarządzanie obiektami hotelarskimi, świadczenie usług hotelarskich, działalność gastronomiczna, działalność deweloperska itd.). Spółki takie nie są uprawnione do posługiwania się Nazwą A, Logiem A ani Logiem Grupa A.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku stosowania przez spółki zależne będące członkami Grupy Nazwy A, Logo A lub Logo Grupa A bez ponoszenia na rzecz Wnioskodawcy dodatkowych opłat z tym związanych, w sytuacji wskazanej w treści wniosku, Spółka powinna naliczać VAT należny?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien on naliczać VAT w związku ze stosowaniem przez spółki zależne będące członkami Grupy Nazwy A, Logo A lub Logo Grupa A bez ponoszenia na rzecz Wnioskodawcy dodatkowych opłat z tym związanych.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Za czynności zrównane z czynnościami odpłatnymi uznaje się także nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste w przypadkach o których mowa w art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Uzasadnia to fakt, że chociaż czynności te z definicji nie mają związku z działalnością gospodarczą, w przypadkach określonych w tych przepisach następuje obowiązek naliczenia VAT.

Art. 8 ust. 2 ustawy o VAT stanowi, że za odpłatne świadczenie usług uznaje się również użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub wskazanych w tym przepisie kategorii osób związanych z podatnikiem, a także wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Tym samym aby uznać, czy dane nieodpłatne świadczenie usług jest zrównane z odpłatnym świadczeniem usług na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, istotne jest określenie celu danego świadczenia. Jeżeli bowiem dane nieodpłatne świadczenie będzie się wpisywało w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy nie będzie ono opodatkowane VAT. W przeciwnym razie, tj. w przypadku świadczenia na cele inne niż działalność gospodarcza, świadczenie to należy uznać za odpłatne świadczenie usług.

W świetle tego przepisu opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością, a więc nie mają wpływu na przyszłe obroty przedsiębiorstwa, jego zyski, wizerunek, odbiór przez kontrahentów. Przez świadczenie usług na cele inne niż działalność gospodarcza należy rozumieć świadczenie usług, których wykonanie nie jest konieczne do celów prowadzonej działalności; które nie stanowią pożądanego uzupełnienia działalności; bez których wykonania działalność podatnika mogłaby być prowadzona co najmniej w takim samym zakresie (Bartosiewicz, Adam. Art. 8. Nb 31 w: VAT. Komentarz, wyd. XI: Wolters Kluwer Polska, 2017).

Natomiast przez cele inne rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT (przykładowo nieodpłatna działalność na cele osobiste pracowników czy też działalność w zakresie celów statutowych).

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki nieodpłatne używanie znaków towarowych lub oznaczeń ww. przez spółki z Grupy nie wpisuje się w regulację art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. Spółka dopuszcza bowiem na nieodpłatne korzystanie ze znaków w celu zwiększenia rozpoznawalności i renomy Spółki, co pozwala również na wzrost wolumenów produkcji, a tym samym zwiększenia sprzedaży produktów finalnych, będących efektem ciągu produkcyjnego funkcjonującego w ramach Grupy. Głównym celem udostępnienia znaków są korzyści wynikające z działalności na globalnym rynku poprzez możliwość rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności. W konsekwencji nieodpłatne użytkowanie znaków towarowych ma wpływ na obecne i przyszłe obroty Spółki, które są opodatkowane VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przez dostawę towarów – stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy dla uznania, że świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bezwzględnym warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę i odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi zostaje wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Wypłacający wynagrodzenie otrzymuje w zamian świadczenie przynoszące mu korzyść.

Podkreślić jednak należy, że w ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

I tak, w art. 8 ust. 2 ustawy postanowiono, że za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Przepisy ustawy formułują zatem zasadę, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega co do zasady odpłatne świadczenie usług, a nieodpłatne ich świadczenie traktuje się jako odpłatne w przypadkach określonych w ww. art. 8 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z pkt 2 powołanego przepisu, aby nieodpłatne świadczenie uznać za odpłatne świadczenie usług, tj. za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, musi być ono świadczone na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika.

Zatem przez świadczenie usług niezwiązanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy rozumieć takie świadczenie usług, które odbywa się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności.

Natomiast przez usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, należy rozumieć te usługi, które są wykonywane nieodpłatnie w związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej podatnika, potrzebami związanymi z funkcjonowaniem prowadzonego przedsiębiorstwa. W tym więc aspekcie winny być rozpatrywane działania podejmowane przez dany podmiot.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest producentem wyrobów – metali, które są przedmiotem sprzedaży. W skład Grupy Kapitałowej (dalej: Grupa) wchodzą spółki krajowe oraz spółki zagraniczne zależne bezpośrednio lub pośrednio od Wnioskodawcy, w tym również o profilu działalności zbliżonym do Wnioskodawcy, tj. spółki z sektora wydobywczego i produkcyjnego. Jednostką dominującą w Grupie jest Wnioskodawca. Jako Spółka akcyjna, jest on emitentem papierów wartościowych, tj. akcji, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wnioskodawca jako jednostka dominująca w Grupie sporządza zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Wnioskodawca chce działać pod spójną, kompletną marką w Grupie, co jest kluczowe w wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym celu, Wnioskodawca wprowadził następujące oznaczenia:

 • nazwę „A” (dalej: Nazwa A),
 • logo „A” (dalej: Logo A),
 • logo „Grupa A” (dalej: Logo Grupa A).

Słowno-graficzne znaki towarowe A, są zarejestrowane na obszarze całej Unii Europejskiej oraz w ramach rejestracji międzynarodowych lub krajowej w następujących krajach: USA, Australia, Japonia, Szwajcaria, Turcja, Bośnia i Hercegowina, Ukraina, Kanada oraz Chile. Z kolei w Chinach znak oczekuje na udzielenie prawa.

Działalność Grupy jest skoncentrowana przede wszystkim na produkcji metali. W konsekwencji w ramach Grupy tworzony jest określony ciąg działań technologicznych, rozumiany jako proces wytworzenia i przygotowania produktów finalnych. Tym samym w ramach Grupy podejmowane są działania mające na celu zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych poprzez centralizację oraz outsourcing wybranych usług. Usługi te zaliczane są do tzw. usług wsparcia głównego ciągu technologicznego. Jednocześnie wytworzone w ramach ciągu technologicznego produkty finalne co do zasady są sprzedawane przez Wnioskodawcę. Sprzedaż ta jest traktowana jako sprzedaż opodatkowana VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Ponadto w Grupie funkcjonują spółki, których usługi nie są bezpośrednio związane z głównym ciągiem technologicznym, niemniej ich usługi są świadczone zasadniczo w ramach Grupy (tj. na rzecz Wnioskodawcy oraz innych spółek należących do Grupy).

Realizując funkcje właścicielskie Wnioskodawca przyjął w ramach Grupy do stosowania system identyfikacji wizualnej Grupy oraz zasady komunikacji marki Wnioskodawcy (dalej: Polityka Identyfikacji Wizualnej). W przyjętej Polityce Identyfikacji Wizualnej Wnioskodawca wskazał spółki zależne, które są uprawnione, a zarazem zobowiązane do:

 1. noszenia Nazwy A i Logo A – w przypadku spółek działających na jednym rynku i mających to samo pozycjonowanie co Wnioskodawca (tj. spółki zależne prowadzące w innych krajach działalność gospodarczą zbieżną z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy), w szczególności są to spółki odpowiedzialne za:
  • zarządzanie i nadzór nad wybranymi zakładami wydobywczymi,
  • eksploatację złóż surowców mineralnych,
  • poszukiwania i rozpoznawanie geologiczne złóż;
 2. częściowego używania Nazwy A lub Logo A – w przypadku niektórych spółek prowadzących zasadniczo działalność w ramach wsparcia głównego ciągu technologicznego oraz na rzecz spółek z Grupy, w szczególności są to spółki odpowiedzialne za:
  • produkcję maszyn oraz konstrukcji stalowych na potrzeby górnictwa,
  • zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w celu dywersyfikacji źródeł przychodów Grupy,
  • nawiązywanie relacji biznesowych na określonych rynkach,
  • prace badawcze i projektowe,
  • zagospodarowanie i sprzedaż odpadów produkcyjnych;
 3. używania Logo Grupy A – w przypadku niektórych spółek prowadzących działalność zasadniczo w ramach wsparcia głównego ciągu technologicznego oraz na rzecz spółek z Grupy (spółki wymienione w tej grupie nie są uprawnione do używania Nazwy A oraz Logo A), w szczególności są to spółki odpowiedzialne za:
  • usługi transportu kolejowego,
  • produkcję materiałów wybuchowych oraz świadczenie usług strzałowych,
  • usługi projektowe i konstrukcyjne w zakresie budownictwa podziemnego,
  • logistykę dostaw, usługi transportu osobowego oraz zaopatrzenie w materiały na potrzeby produkcji,
  • świadczenie usług ubezpieczeniowych w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (wewnątrz Grupy),
  • kontraktację prac górniczych,
  • kontrolę jakości, analizę przebiegu procesów produkcyjnych,
  • przygotowanie produktów elektrotechnicznych oraz certyfikację maszyn i urządzeń,
  • prace projektowe w zakresie technologii stosowanych w procesie produkcyjnym,
  • produkcję i dystrybucję ciepła i energii elektrycznej oraz gospodarkę wodno-ściekową,
  • prowadzenie placówek leczniczych (w tym na rzecz spółek z Grupy).

Ww. loga są w szczególności używane na wytworzonych dokumentach (wewnętrznych i wychodzących na zewnątrz), obiektach, stronach internetowych czy też gadżetach firmowych. Jednocześnie Wnioskodawca określił szczegółowe techniczne zasady korzystania z loga i wymaga ich stosowania przez spółki należące do Grupy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą określenia, czy w przypadku stosowania przez spółki zależne będące członkami Grupy Nazwy A, Logo A lub Logo Grupa A bez ponoszenia na rzecz Wnioskodawcy dodatkowych opłat z tym związanych, powinien on naliczać VAT należny.

Dla stwierdzenia, czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie będzie się wpisywało w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

Analizując wskazane wyżej informacje w kontekście przywołanych przepisów należy stwierdzić, że nieodpłatne używanie przez spółki zależne będące członkami Grupy Nazwy A, Logo A lub Logo Grupa A, stanowi nieodpłatne świadczenie usług. Jednakże w świetle art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, w rozpatrywanym przypadku czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę nadrzędnym celem świadczonych usług jest realizacja celów działalności Wnioskodawcy – działanie pod spójną kompletną marką w Grupie, co jest kluczowe w wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji ze wszystkimi grupami interesariuszy.

Zdanie tutejszego organu jest zgodne ze stanowiskiem Wnioskodawcy, który również sam łączy nieodpłatne używanie przez spółki zależne będące członkami Grupy Nazwy A, Logo A lub Logo Grupa A z jego działalnością gospodarczą wskazując, że głównym celem udostępnienia znaków są korzyści wynikające z działalności na globalnym rynku poprzez możliwość rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności. Ponadto, Wnioskodawca dopuszcza na nieodpłatne korzystanie ze znaków w celu zwiększenia jego rozpoznawalności i renomy, co pozwala również na wzrost wolumenów produkcji, a tym samym zwiększenia sprzedaży produktów finalnych, będących efektem ciągu produkcyjnego funkcjonującego w ramach Grupy.

Zatem, nieodpłatne używanie przez spółki zależne będące członkami Grupy Nazwy A, Logo A lub Logo Grupa A nie stanowi odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ wykonywanie przez Wnioskodawcę ww. świadczenia ma związek z realizacją jego celów gospodarczych. Zatem świadczenie to nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w konsekwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do naliczenia podatku należnego z tego tytułu.

Reasumując, w przypadku stosowania przez spółki zależne będące członkami Grupy Nazwy A, Logo A lub Logo Grupa A bez ponoszenia na rzecz Wnioskodawcy dodatkowych opłat z tym związanych, w sytuacji wskazanej w opisie stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca nie powinien naliczać podatku należnego.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.