Brak | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to brak. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
24
mar

Istota:

Obowiązki płatnika – zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 77.

Fragment:

(...) pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Reasumując, przychód w postaci równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wypłacony funkcjonariuszowi w roku 2011, należny za lata 2008-2010 korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 77 ustawy, do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2 280 zł w roku podatkowym 2011 (będącym rokiem wypłaty przedmiotowego świadczenia). Nadwyżkę ponad wskazaną kwotę należy zaś opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach obowiązujących w 2011 r. jako przychód ze (...)

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 77 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji wypłacenia funkcjonariuszowi Policji w 2007 roku równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszklanego należza lata 2004-2007

Fragment:

(...) W tej sytuacji bez znaczenia pozostaje okres jakiego dotyczy ten przychód. Poza tym na uwagę zasługuje fakt, że w art. 21 ust. 1 pkt 77 ustawy, ustawodawca wskazał, że ze zwolnieniaz opodatkowania korzystają równoważniki pieniężne wypłacone funkcjonariuszom Policji, a nienp. równoważniki należne. Odnosząc stan faktyczny na grunt powołanych w niniejszych wyjaśnieniach przepisów oraz ich interpretacji stwierdzić należy, że przychód w postaci równoważnika pieniężnego za brak kwatery wypłacony funkcjonariuszowi Policji w roku 2007 /należny za okres 2004-2007/ będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 77 ustawy, do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2.280 zł w roku podatkowym 2007 /będącym rokiem wypłaty przedmiotowego świadczenia/ . Nadwyżka ponad wskazaną kwotę będzie zaś podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych zawartych (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy bezumowne korzystanie z cudzej własności podlega podatkowi VAT?

Fragment:

(...) Pismem z dnia 23 listopada 2006r. (uzupełnionym w dniu 22.01.2007r. I 13.02.2007r.), Strona zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym. Strona przedstawiła następujący stan faktyczny: ZGKiM zawarł w dniu 18.12.2001r. z Panią X umowę o dzierżawę gruntu na okres 10 lat w miejscowości Y. W związku z faktem, iż dzierżawca uchylał się od uiszczania należności za dzierżawiony grunt, ZGKiM wniósł pozew o zapłatę należności do Sądu. Zgodnie z postanowieniem Sądu nr INC 105/02 Pani X otrzymała nakaz zapłaty należności. Ponieważ nadal nie stosowała się do warunków umowy, ZGKiM wypowiedział z dniem 31.03.2004r. umowę. Jednocześnie ZGKiM zwrócił się do Sądu o nakazanie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu

Fragment:

(...) postaje w dniu, w którym należności stają się wymagalne, kwoty i terminy uiszczania należności wynikają z zawartych umów. W sytuacji opisanej we wniosku w/w przepis nie będzie miał zastosowania, gdyż umowa najmu nie została zawarta, a opisana należność nie wynika z umowy. W wypadku nie zawarcia umowy najmu, brak podstawy prawnej do zajmowania lokalu, co powoduje po stronie użytkownika obowiązek opuszczenia lokalu. Gdy podmiot nie zaprzestaje użytkowania lokalu mimo braku umowy najmu zachodzi po jego stronie tzw. bezumowne korzystanie z nieruchomości. W takim przypadku właścicielowi przysługuje odszkodowanie. Stosownie do art. 224 w związku z art. 230 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. poz. 93 ze zm.) właściciel ma prawo żądać wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy. Zapłata w tym przypadku określonej kwoty pieniężnej wiąże się z prawem żądania naprawienia wynikłej dla właściciela rzeczy szkody z (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przysługuje prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego VAT na podstawie faktur dokumentujących poniesione wydatki na naprawę powypadkową samochodu?

Fragment:

(...) art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. To ustawowe uprawnienie podlega ograniczeniom, określonym m.in. w art. 88 ust. 1, pkt 2 ustawy o podatku VAT. Z zapisu tego wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszt uzyskania przychodu strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym. Jak wynika ze złożonego pisma, użytkowany przez P. (...)

2011
1
kwi

Istota:

W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy brak ponoszenia wydatków związanych z realizacją inwestycji przez okres trzech lat skutkuje również (jak w przypadku zaniechania inwestycji) koniecznością dokonana korekty kwoty podatku naliczonego.

Fragment:

(...) ponoszonych wydatków może bowiem być związany z wynikającym z szeregu okoliczności czasowym zaprzestaniem prowadzenia inwestycji, której ponowne podjęcie planowane jest po spełnieniu określonych warunków. Podsumowując, prawidłowym jest stanowisko Podatnika, iż brak ponoszenia wydatków związanych z realizacją inwestycji przez okres trzech lat nie skutkuje koniecznością dokonania korekty kwoty podatku naliczonego, w przypadku, gdy inwestycja ta nie została jeszcze zaniechana. Brak ponoszenia wydatków na inwestycję nie jest bowiem wystarczającą przesłanką dla utożsamiania tej okoliczności z zaniechaniem inwestycji. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia. (...)

2011
1
mar

Istota:

W dniu 18 sierpnia 2005r. pracownik sklepu zapytującego omyłkowo wprowadził na kasę rejestrującą paragon na 610 szt. papierosów po 6,85zł, co dało kwotę 4.181,00zł. Paragon nie został zatrzymany, lecz zagubiony w sklepie. Właściwa sprzedaż została zarejestrowana przez następny paragon w kolejności i dotyczyła 10szt. papierosów. W dniu sprzedaży zapytujący nie posiadał takiej ilości papierosów w sklepie. Jego zdaniem wskazuje to na ewidentną pomyłkę pracownika.Wnioskodawca zapytuje czy właściwym jest wpisanie opisanego paragonu do zeszytu korekt i pomyłek kasy fiskalnej a tym samym pomniejszenie obrotu z dnia 18 sierpnia 2005r. o kwotę 4.181,00zł. – i tak też w zaistniałej sytuacji zapytujący uczynił.

Fragment:

(...) sprzedaży. Zwracając bowiem oryginał paragonu sprzedawcy klient poświadcza, że sprzedaż ta została anulowana całkowicie lub też w części (dotyczącej pewnych towarów). W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, przy założeniu, iż omyłkowo zarejestrowana sprzedaż dotyczy nie 610szt. papierosów, a 610szt. paczek papierosów – na co wskazuje cena jednostkowa artykułu oraz kwota łączna zarejestrowanej transakcji – zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grójcu, wobec braku oryginału paragonu, uznanie korekty obrotu dokonanej w zeszycie korekt nie jest możliwe. Mając na uwadze powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grójcu orzekł jak na wstępie. Niniejsze postanowienie wydano na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez zapytującego, przy czym w jego ustaleniu nie uwzględniono załączników do wniosku, oraz w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień jego wydania. (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy braku obowiązku zgłoszenia zaprzestania działaności organowi podatkowemu.

Fragment:

(...) stanie faktycznym Spółka postawiła następujące problemy: 1. prawa do odliczenia podatku naliczonego,2. braku obowiązku zgłoszenia zaprzestania działalności,3. braku obowiązku opodatkowania towarów własnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy. Tutejszy organ podatkowy działając na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz. 60) – w odniesieniudo problemu dotyczącego braku obowiązku zgłoszenia zaprzestania działalności - udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w w/w wniosku. Zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w związku ze zwrotem nieruchomości wcześniej wywłaszczonej, spadkobiercy po tym zmarłym winni uiścić podatek od spadku? Jeżeli tak, to co jest przedmiotem opodatkowania: nieruchomość rolna, nieruchomość budowlana czy roszczenie o zwrot którejś z tych nieruchomości?Jeżeli przedmiotem opodatkowania jest roszczenie o zwrot nieruchomości, to jak powinna być określona wartość tego prawa skoro jest ono niezbywalne (art.136 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa(jedn.tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz.U.nr 8 poz.60) po rozpatrzeniu wniosku P.............. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn zwrotu wcześniej wywłaszczonej nieruchomości Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku stwierdza, że: stanowisko przedstawione w nadesłanym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny: W roku 1966 właściciele niezabudowanego gospodarstwa rolnego (małżonkowie) dobrowolnie sprzedali je Skarbowi Państwa aktem notarialnym sporządzonym w trybie art.6 ustawy z dnia 12 marca 1958r o zasadach i trybie wywłaszczenia nieruchomości. W 1994r nieruchomość, z mocy prawa, zostaje skomunalizowana i staje się własnością Gminy Miasta Gdańsk. W dniu 7 sierpnia (...)

2011
1
lut

Istota:

Stan faktyczny:
Przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób w komunikacji międzymiastowej. Jest upoważnione do kontroli dokumentów przewozu osób czyli tzw. biletów.W stosunku do podróżnych, którzy nie wykupili biletu uprawniającego do korzystania z usługi przewozowej oprócz właściwej należności za usługę przewozową pobierana jest opłata dodatkowa, która ma charakter sankcji finansowej, zgodnie z art. 33 a ustawy z dnia 15.11.1984 r. " Prawo przewozowe" i Rozporządzenia MT i GM z dnia 09.04.1999 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy.
Ponieważ kwoty opłaty dodatkowej są wysokie, bardzo często podróżny nie uiszcza natychmiastowo opłaty dodatkowej, ale kontrolujący wystawia mu dokument zobowiązujący do uiszczenia tej opłaty.
Podróżny wpłaca wtedy opłatę sanacyjną na konto Przedsiębiorstwa lub bezpośrednio do kasy firmy, a bardzo często są to kwoty trudne do wyegzekwowania.
Pytanie:
Na podstawie art. 14 a Ordynacji podatkowej Państwowe Przedsiębiorstwo zwraca się z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.
1. Czy kwota opłaty dodatkowej staje się przychodem podatkowym w momencie wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty, czy kasowo w momencie wpływu pieniędzy do firmy?
2. Czy kwota opłaty dodatkowej podlega opodatkowaniu podatkiem V AT wg ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ?
Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania i wgjakiej stawki podatkowej ?

Fragment:

(...) prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: 1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; 2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub sytuacji; 3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Pobieranie opłat dodatkowych tytułem kary administracyjnej za brak biletu stanowiącego umowę za odpłatne świadczenie usługi transportu , zgodnie z art.33a ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 50, poz.. 601 z 2000 r. ze zmianami), nie jest czynnością dotyczącą sprzedaży towaru lub usługi. Opłaty te mają charakter opłat sankcyjnych i nie mogą być traktowane jak opłaty za sprzedaż biletów. Pobór wymienionych opłat nie stanowi czynności określonych w art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od (...)