Bony żywnościowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bony żywnościowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy realizowanie kuponu w punkcie sprzedaży, może być uznane za wydanie posiłku profilaktycznego?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Federacji przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 27 października 2008r.), uzupełnionym w dniu 12 listopada 2008r. oraz w dniu 29 grudnia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z podatku kuponów żywieniowych dla pracowników – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 października 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy kupony żywieniowe w ramach posiłku profilaktycznego spełniają warunki do zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy wartość przekazanych przez pracodawcę tych kuponów, w ramach posiłków profilaktycznych, nie spowoduje zwiększenia u pracowników podstawy opodatkowania tym podatkiem?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 01 lipca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 08 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z podatku kuponów żywieniowych dla pracowników - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 08 lipca 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy wartość wydanych kuponów żywieniowych, w ramach posiłku profilaktycznego, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2008r. (data wpływu do tut. Biura – 04 listopada 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji m.in. przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z podatku wartości kuponów żywieniowych dla pracowników - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 04 listopada 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji m.in. przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy przedsiębiorca będący podatnikiem podatku VAT nie może wystawić rachunku na bon żywnościowy, który nie jest przedmiotem opodatkowania, a dopiero towar wydany na ten bon podlega opodatkowaniu?

Fragment:

(...) regulującego zapłatę poprzez wręczenie bonu. Sprzedawca powinien zaewidencjonować tę sprzedaż w kasie rejestrującej, tak jak każdą inną sprzedaż za gotówkę i wręczyć paragon z kasy fiskalnej nabywcy towaru. Obowiązek podatkowy w podatku VAT w przypadku sprzedaży za bony powstaje w momencie wydania towarów, a nie w momencie zapłaty równowartości bonów przez zakład nabywający je – nie ma więc nieprawidłowości w wystawianiu przez przedsiębiorców rachunków na bony żywnościowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wartość sfinansowanych przeze mnie bonów obiadowych pracownikom do spożycia, stanowi koszt uzyskania przychodu ?

Fragment:

(...) W związku ze złożonym przez Pana w dniu 24.09.2004 r. zapytaniem dotyczącym zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości sfinansowanych bonów obiadowych pracownikom, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z cytowanego wyżej przepisu wynika, że dany wydatek jest kosztem uzyskania przychodów jeżeli ma związek z prowadzoną działalnością – jego poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu – a ponadto wydatek ten nie jest wymieniony w art. 23 ustawy. W świetle zatem wyżej (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wartość otrzymanych przez pracowników kuponów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, w przypadku gdy pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków profilaktycznych, jest zwolniona od podatku dochodowego?

Fragment:

(...) Zgodnie z opisanym stanem faktycznym (....) w związku z wykonywanymi przez niektórych pracowników pracami w warunkach uprawniających do posiłków profilaktycznych wydaje ww. osobom kupony uprawniające do nabywania posiłków. Zdaniem (.....) wartość opisanych wyżej kuponów jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Naczelnik Urzędu Skarbowego w ..... informuje, iż stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2005 r. wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymywanych przez pracowników od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma (...)