Bony skarbowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bony skarbowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy na potrzeby ustalania obrotu dla celów podatku VAT oraz kalkulacji wartości współczynnika struktury sprzedaży należy uwzględniać kwoty dyskonta otrzymywanego od bonów skarbowych, posiadanych w związku z uczestnictwem w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów lub jako zabezpieczenie spłaty kredytu technicznego w NBP

Fragment:

(...) w związku z uczestnictwem w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów lub jako zabezpieczenie spłaty kredytu technicznego w NBP, nie stanowiły kategorii obrotu dla celów podatku VAT. Wskazane kwoty nie stanowiły bowiem wynagrodzenia XX (kwoty należnej) z tytułu jakiejkolwiek czynności opodatkowanej (tj. dostawy towarów lub świadczenia usług) w rozumieniu przepisów o podatku VAT. Jednocześnie Wnioskodawca celem doprecyzowania stanu faktycznego wskazał, iż zasadniczo bony skarbowe utrzymywane były przez XX do terminu zapadalności, tj. terminu wykupu przewidzianego w warunkach emisji. Niemniej jednak, ze wzglądu na nadzwyczajne okoliczności (takie jak połączenie z innym bankiem), sporadycznie XX dokonywał zbycia bonów przed terminem ich zapadalności. Niezależnie jednak od wspomnianego, intencją XX przy nabywaniu przedmiotowych bonów była nie chęć ich sprzedaży (traktowania ich jako papiery wartościowe przeznaczone do obrotu), lecz utrzymywanie ich (...)

2011
1
lip

Istota:

Dot. uwzględniania przychodów odsetkowych/dyskontowych z tytułu lokowania własnych wolnych środków pieniężnych w obligacjach, bonach skarbowych oraz na lokatach bankowych przy obliczaniu proporcji ustalanej na podstawie zasad określonych w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) również opodatkowane stawką 22% usługi doradztwa finansowego, usługi zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecanie uraz usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi. W celu zapewniania efektywności prowadzonej przez siebie działalności oraz w celu maksymalizacji wyniku finansowego, wolne środki pieniężne uzyskane z tytułu prowadzonej działalności Spółka umieszcza na lokatach bankowych oraz nabywa za nie na własny rachunek obligacje i bony skarbowe. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przychody odsetkowe/dyskontowe z tytułu lokowania własnych wolnych środków pieniężnych w obligacjach, bonach skarbowych oraz na lokatach bankowych powinny być uwzględniane przez Spółkę przy obliczaniu proporcji ustalanej na podstawie zasad określonych w art. 90 ustawy o podarku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, przepis art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy dochody z tytułu dyskonta uzyskane w wyniku nabycia oraz późniejszej odsprzedaży lub wykupu obligacji Skarbu Państwa oraz bonów skarbowych w terminie zapadalności są objęte zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) lub bonów skarbowych a następnie ich wykupu w terminie zapadalności u Strony nie wystąpią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W tym wypadku nie występuje bowiem jakiekolwiek świadczenie z Jej Strony na rzecz innego podmiotu. Tym samym uzyskany przez Stronę z tego tytułu dochód w postaci dyskonta pozostaje poza zakresem opodatkowania tym podatkiem. Odmiennie przedstawia się natomiast sytuacja w przypadku, gdy nabywane przez Stronę obligacje lub bony skarbowe są przez nią następnie odsprzedawane, a więc stanowią przedmiot obrotu na rynku wtórnym. Zgodnie z tym co zostało wyżej powiedziane, sprzedaż taka jako świadczenie usług mieści się w przedmiotowym zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. O tym czy podlega ona opodatkowaniu, decydować ostatecznie będą zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy okoliczności, w których jest ona dokonywana. Biorąc pod uwagę, iż odsprzedaż obligacji lub bonów skarbowych dokonywana (...)

2011
1
lut

Istota:

Pytanie Fundacji dotyczy zwolnienia od opodatkowania dochodów uzyskanych ze sprzedaży obligacji i bonów skarbowych zakupionych ze środków bezzwrotnej pomocy

Fragment:

(...) prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Fundacji dotyczącej zwolnienia od opodatkowania dochodów uzyskanych ze sprzedaży obligacji i bonów skarbowych zakupionych ze środków bezzwrotnej pomocy postanawia nie potwierdzić stanowiska podatnika. Uzasadnienie Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Fundacja dysponuje środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej Rządu Republiki Federalnej Niemiec dla Polski. Część tych środków Fundacja lokuje w obligacje i bony skarbowe. Zdaniem podatnika dochody uzyskane ze sprzedaży w. wym. instrumentów finansowych są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust.1 pkt 23 ustawy z 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Stosownie do postanowień cyt. art.17 ust.1 pkt 23 ustawy, wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji (...)