Bony | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bony. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
kwi

Istota:

W zakresie powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku pobrania prowizji od Nabywcy lub od Akceptanta

Fragment:

W przypadkach, gdy w ramach zlecenia, Spółka pobierze prowizję od wystawienia bonów, wystawia faktura VAT z 23% stawką na usługę określona jako „ Przekazanie bonów towarowych ”, która stanowi przychód podatkowy Spółki. Następnie Pracownicy Nabywcy realizują bony u Akceptantów. Pracownicy oddając bon otrzymują produkty zakupione w sklepie, wraz z paragonem lub fakturą. W dalszej kolejności. Akceptant (np. sklep) przedstawia Spółce bony towarowe o wartości Y do wykupu. Rozliczenie zrealizowanych bonów następuje na podstawie noty księgowej wystawionej przez Akceptanta na kwotę Y. Spółka pobiera, zgodnie z umową z Akceptantem, prowizję wysokości φ (np. 3%) od kwoty Y. Rozliczenie prowizji odbywa się na podstawie faktury VAT 23% wystawianej przez Spółkę na rzecz Akceptanta na usługę „ Wykup i rozliczenie bonów ”. Kwota netto faktury to prowizja umowna wyliczana jako φ*Y. Istnieją jednak przypadki, w których łączna wartość bonów przedstawionych do wykupu będzie niższa niż łączna kwota bonów wystawionych i termin ważności bonów upłynął. Sytuację taką mogą generować bony zgubione, zniszczone lub nie zrealizowane w terminie przez Pracowników. Taka sytuacja stanowi przychód dla Spółki i zostaje ujęta jako pozostałe przychody operacyjne.

2018
18
kwi

Istota:

W zakresie powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z upływem daty ważności bonu i nieprzedstawieniem go do wykupu przez Akceptanta oraz sposobu ustalenia wysokości uzyskanego z ww. tytułu przychodu podatkowego

Fragment:

W przypadkach, gdy w ramach zlecenia, Spółka pobierze prowizję od wystawienia bonów, wystawia faktura VAT z 23% stawką na usługę określona jako „ Przekazanie bonów towarowych ”, która stanowi przychód podatkowy Spółki. Następnie Pracownicy Nabywcy realizują bony u Akceptantów. Pracownicy oddając bon otrzymują produkty zakupione w sklepie, wraz z paragonem lub fakturą. W dalszej kolejności. Akceptant (np. sklep) przedstawia Spółce bony towarowe o wartości Y do wykupu. Rozliczenie zrealizowanych bonów następuje na podstawie noty księgowej wystawionej przez Akceptanta na kwotę Y. Spółka pobiera, zgodnie z umową z Akceptantem, prowizję wysokości φ (np. 3%) od kwoty Y. Rozliczenie prowizji odbywa się na podstawie faktury VAT 23% wystawianej przez Spółkę na rzecz Akceptanta na usługę „ Wykup i rozliczenie bonów ”. Kwota netto faktury to prowizja umowna wyliczana jako φ*Y. Istnieją jednak przypadki, w których łączna wartość bonów przedstawionych do wykupu będzie niższa niż łączna kwota bonów wystawionych i termin ważności bonów upłynął. Sytuację taką mogą generować bony zgubione, zniszczone lub nie zrealizowane w terminie przez Pracowników. Taka sytuacja stanowi przychód dla Spółki i zostaje ujęta jako pozostałe przychody operacyjne.

2018
18
kwi

Istota:

W zakresie powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w związku ze zbyciem bonu na rzecz Nabywcy oraz wykupem bonu od Akceptanta

Fragment:

W przypadkach, gdy w ramach zlecenia, Spółka pobierze prowizję od wystawienia bonów, wystawia faktura VAT z 23% stawką na usługę określona jako „ Przekazanie bonów towarowych ”, która stanowi przychód podatkowy Spółki. Następnie Pracownicy Nabywcy realizują bony u Akceptantów. Pracownicy oddając bon otrzymują produkty zakupione w sklepie, wraz z paragonem lub fakturą. W dalszej kolejności. Akceptant (np. sklep) przedstawia Spółce bony towarowe o wartości Y do wykupu. Rozliczenie zrealizowanych bonów następuje na podstawie noty księgowej wystawionej przez Akceptanta na kwotę Y. Spółka pobiera, zgodnie z umową z Akceptantem, prowizję wysokości φ (np. 3%) od kwoty Y. Rozliczenie prowizji odbywa się na podstawie faktury VAT 23% wystawianej przez Spółkę na rzecz Akceptanta na usługę „ Wykup i rozliczenie bonów ”. Kwota netto faktury to prowizja umowna wyliczana jako φ*Y. Istnieją jednak przypadki, w których łączna wartość bonów przedstawionych do wykupu będzie niższa niż łączna kwota bonów wystawionych i termin ważności bonów upłynął. Sytuację taką mogą generować bony zgubione, zniszczone lub nie zrealizowane w terminie przez Pracowników. Taka sytuacja stanowi przychód dla Spółki i zostaje ujęta jako pozostałe przychody operacyjne.

2018
15
kwi

Istota:

Czy moment odpłatnego wydania bonu podarunkowego rodzi obowiązek podatkowy na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności czy sprzedaż bonów podarunkowych lub dokonanie zwrotu gotówki jest dostawą towaru lub świadczeniem usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Na pytanie zadane w wezwaniu „Kto w ramach realizacji Programu wydaje uczestnikom Programu bony (vouchery) bądź dokonuje zwrotu części gotówki (cashback), w szczególności czy Wnioskodawca czy też partner/sprzedawca, a jeżeli jest to Wnioskodawca to proszę wyjaśnić: gdzie (u kogo) Wnioskodawca będzie nabywał przedmiotowe bony i czy nabycie bonu (vouchera) będzie udokumentowane fakturą wystawioną na rzecz Wnioskodawcy, czy Wnioskodawca będzie wydawał bony we własnym imieniu i na własny rachunek, czy też Wnioskodawca będzie jedynie pośredniczył w wydaniu bonu przez partnera/ sprzedawcę na rzecz uczestnika Programu i będzie za to pośrednictwo otrzymywał prowizję? dlaczego to Wnioskodawca a nie dany partner/sprzedawca dokonuje zwrotu gotówki (cashback) oraz wydaje bony (vouchery) podmiotom biorącym udział w Programie?” Wnioskodawca odpowiedział, że bony i vouchery wydaje Wnioskodawca, także Wnioskodawca dokonuje cashbacku. Zakupu bonów i voucherów dokonuje Wnioskodawca, ostatecznie według własnego uznania, nabywając je na fakturę i wydając we własnym imieniu i na własny rachunek. Wnioskodawca ma dokładną wiedzę jakie vouchery i bony skutecznie zachęcą do udziału w promocji - stąd nie przewiduje możliwości narzucania tej decyzji przez partnerów. Voucher / bon ma stanowić istotną, decydującą dla indywidualnego klienta zachętę do przystąpienia do programu, zaś silni Partnerzy mają tendencję do oferowania jako bonusy towaru mniej interesującego (np. z punktu widzenia N towar posezonowy, który przeleżał w magazynie bo nie znalazł zainteresowania byłby właściwy do takiej promocji - z punktu widzenia Wnioskodawcy taki towar zniechęci klientów, sprawi że do Wnioskodawcy nie wrócą).

2017
10
maj

Istota:

Obowiązek podatkowy Wnioskodawcy jako płatnika w związku z przekazaniem Konsumentom Świadczeń Pieniężnych oraz Bonów Rabatowych w ramach Programu Lojalnościowego.

Fragment:

W zamian za zgromadzone punkty Konsumenci mogą, według własnej woli: otrzymać wypłatę gotówki od Wnioskodawcy (dalej: Świadczenie Pieniężne), otrzymać bony na zakupy towarów lub usług Przedsiębiorców (dalej: Bon Rabatowy). Otrzymane od Wnioskodawcy Bony Rabatowe mogą być następnie wymienione na towary lub usługi Przedsiębiorców. Wykorzystanie Bonu Rabatowego u danego Przedsiębiorcy spowoduje obniżenie ceny (z wyłączaniem kwoty podatku VAT) nabywanego towaru lub usługi o wartość Bonu Rabatowego. Bony Rabatowe mogą obniżać cenę towaru lub usługi o nie więcej niż 100% wysokości ceny netto (bez podatku VAT). Bony Rabatowe nie muszą być wykorzystywane u Przedsiębiorców, u których wcześniej ten konkretny Konsument lub osoby wprowadzone przez niego do Programu nabył/nabyły punkty stanowiące podstawę wydania Bonu Rabatowego. Otrzymanie Świadczenia Pieniężnego lub Bonów Rabatowych nie jest losowe ani nie zależy od wyniku rywalizacji. Konsumenci nie są zobowiązani do żadnych świadczeń na rzecz Wnioskodawcy lub Przedsiębiorców, nie są w szczególności zobowiązani do utrzymywania jakiegokolwiek poziomu zakupów u Przedsiębiorców. W związku z tym Wnioskodawca spełniając swoje świadczenie (wypłacając gotówkę) Konsumentowi, wykonuje swoje zobowiązanie wynikające z przyrzeczenia publicznego opisanego w art. 919 i nast.

2017
15
sty

Istota:

Przekazanie uczestnikowi programu bonu za zakup dokonany na okreolonych w regulaminie programu zasadach – zakupy towarów u wskazanych sprzedawców nie stanowi dostawy towarów ani owiadczenia us3ug i nie mieoci sie w katalogu czynnooci opodatkowanych podatkiem od towarów i us3ug wyznaczonym przez przepis art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, o ile bon ten niejako zastepuje gotówke. Zwrot czeoci wydatków na zakup dokonany na okreolonych w regulaminie programu zasadach nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug bowiem nie stanowi dostawy towarów ani owiadczenia us3ug.

Fragment:

Zdaniem tut. organu, bon/voucher jest dokumentem o okreolonej wartooci pienie?nej uprawniaj1cym do nabycia wskazanego owiadczenia. Innymi s3owy jest to tak naprawde jedynie znak legitymacyjny/dowód uprawniaj1cy jego nabywce do odbioru okreolonego owiadczenia, tj. nabycia wybranego towaru lub skorzystania z us3ugi. Bon/voucher sam w sobie nie zaspokaja ?adnych potrzeb, nie stanowi wiec on autonomicznego owiadczenia. Dlatego te? zdaniem tut. organu, voucher nie mieoci sie w definicji towaru, jak i w definicji us3ugi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i us3ug, a jedynie jest dokumentem uprawniaj1cym do uzyskania okreolonego towaru lub us3ugi za kwote wskazan1 na tym bonie. W konsekwencji zatem, sama czynnooa wydania bonu/vouchera je?eli bon/voucher zastepuje orodki pienie?ne, tj. jego posiadacz „ p3aci nim ” w momencie nabycia towarów czy us3ug, nie powinna bya uto?samiana z dostaw1 towaru i owiadczeniem us3ug, podlegaj1cym opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym odnosz1c sie do w1tpliwooci Wnioskodawcy w kwestii okreolenia czy moment wydania bonu podarunkowego rodzi obowi1zek podatkowy na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i us3ug nale?y stwierdzia, ?e moment wydania bonu podarunkowego nie rodzi u Wnioskodawcy obowi1zku podatkowego w zakresie podatku od towarów i us3ug w myol art. 19a ust. 1 ustawy o VAT.

2016
5
gru

Istota:

Zakresie opodatkowania sprzedawanych bonów hotelowych i restauracyjnych;

Fragment:

Jak wskazał Wnioskodawca we wniosku to od klienta zależy z jakich elementów składać się będzie usługa i to on dokonuje konkretyzacji usługi w momencie jej realizacji, natomiast w momencie zakupu bonu dotyczy on usługi bliżej nieokreślonej. W związku z tym sprzedaż bonu restauracyjnego nie będzie stanowiła ani dostawy towarów ani świadczenia usług i nie będzie podlegała opodatkowaniu w momencie jego sprzedaży przez Spółkę. Dopiero realizacja zakupionego przez klienta bonu restauracyjnego w podmiocie bezpośrednio świadczącym usługi gastronomiczne poprzez zakup tych usług będzie generować należny podatek VAT. Również w odniesieniu do sprzedaży bonu hotelowego należy wskazać, że nabywca bonu dokonuje wpłaty na poczet bliżej niesprecyzowanego noclegu w obiekcie hotelowym. Klient przy zakupie bonu nie wskazuje bezpośrednio, w którym z obiektów hotelowych będzie korzystał z usługi noclegowej. Dopiero w momencie realizacji bonu dochodzi do konkretyzacji świadczenia, a mianowicie w jakim obiekcie i o jakiej wartości klient nabędzie usługę noclegową. Istotne znaczenie ma również to, że w przypadku nabycia bonu o wartości wyższej niż cena realizowanej usługi noclegowej, nie dochodzi do zwrotu niewykorzystanej wartości bonu. Tak więc podobnie jak w przypadku bonów restauracyjnych dopiero faktyczne wykorzystanie bonu hotelowego będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego u konkretnego podmiotu realizującego tę usługę.

2016
27
lip

Istota:

1. W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży elektronicznego bonu w przypadku sprzedaży:
a. bezpośrednio we własnym sklepie internetowym znajdującym się na stronie internetowej Spółki,
b. za pośrednictwem internetowych portali zakupowych typu X,
c. poprzez Pośrednika sprzedaży?
2. Czy w momencie otrzymania przez Spółkę zapłaty za elektroniczny bon powstanie po stronie Spółki obowiązek wystawienia faktury VAT bądź paragonu?

Fragment:

Będzie również możliwość zakupu towarów bez dokonania żadnych modyfikacji tj. w niezmienionej przez Spółkę postaci (bez dokonania personalizacji lub specyfikacji), lecz należy podkreślić, że w momencie otrzymania zapłaty za bon Spółka nie wie, jaki ostatecznie produkt lub towar Klient nabędzie, gdyż następuje to dopiero dokonaniu zapłaty za bon, rejestracji i zalogowaniu na stronie internetowej Spółki, co wymaga wpisania kodu wygenerowanego na adres mailowy Klienta. Zatem w momencie zapłaty za bon Spółka nie wie, jak Klient wykorzysta bon oraz jaki towar zamówi, co wskazuje na brak powiązania wpłaty za bon z konkretnym, zindywidualizowanym towarem. Odnośnie sprzedaży bonów poprzez Pośrednika, należy podkreślić, że Klient dokonuje zapłaty za elektroniczny bon bezpośrednio Pośrednikowi, a nie Spółce. Zatem w chwili dokonania przez Klienta zapłaty za bon, Spółka fizycznie nie dysponuje tymi środkami. Będą one rozliczane między Spółką, a Pośrednikiem w określonych terminach (np. tygodniowych). Zatem wpłatę tą nie można uznać za zaliczkę, gdyż w momencie zapłaty przez Klienta za bon, nie można jej powiązać z konkretnym towarem lub produktem, który w zamian za bon Klient może zamówić. Podkreślenia wymaga również, że Spółka nie otrzyma zapłaty za sprzedane przez Pośrednika bony automatycznie po dokonaniu wpłaty rzez Klienta Pośrednikowi, lecz zgodnie ustalonymi między stronami terminami, co również przemawia za brakiem możliwości uznania za zaliczkę zapłaty za elektroniczny bon.

2016
24
cze

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem Bonów osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, będącym pracownikami Klienta oraz w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem Bonów osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, współpracującym z Klientem.

Fragment:

Po zebraniu określonej ilości punktów/naklejek Uczestnikom będą wydawane bony A. (dalej: Bony), o nominalnych wartościach do 100 zł, przy czym Spółka będzie mogła wydać Uczestnikowi jednorazowo więcej niż jeden Bon. Wartość i ilość Bonów przekazanych Uczestnikowi w ramach programu zależeć będzie od ilości uzbieranych przez niego punktów, a więc de facto od ilości towarów Spółki sprzedanych przez Klienta do klienta ostatecznego w efekcie aktywności sprzedażowej Uczestnika. Do przedmiotowego programu został opracowany stosowny regulamin. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy przekazanie w przyszłości w ramach opisanego programu lojalnościowego Bonów pracownikom Klienta, a więc osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, zrodzi jakiekolwiek obowiązki po stronie Spółki wynikające z ustawy z dnia 26 lipca 1997 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361) i dalej: ustawa o PDOF)... Jeśli tak, to jakie... Czy przekazanie w przyszłości Bonów osobom niebędącym pracownikami Klienta, ale współpracującym z Klientem, a więc osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, zrodzi jakiekolwiek obowiązki po stronie Spółki wynikające z ustawy o PDOF...

2015
10
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie określenia obowiązku podatkowego oraz obowiązku ewidencjonowania przy wykorzystywaniu kasy rejestrującej sprzedaży bonu towarowego

Fragment:

Klient nie musi spełniać żadnych warunków, aby móc nabyć bon, który uprawnia do zakupu jakichkolwiek towarów oferowanych w salonie Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy moment odpłatnego wydania bonu podarunkowego rodzi obowiązek podatkowy na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności czy sprzedaż bonów podarunkowych jest dostawą towaru lub świadczeniem usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług... Czy można traktować wydanie bonu podarunkowego, jako dokonanie przedpłaty lub zaliczki... Czy sprzedaż bonów podarunkowych należy ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej lub poprzez wystawienie faktury VAT... Jeżeli bon podarunkowy będzie zaewidencjonowany ze stawką VAT 23%, a towar wydany osobie realizującej bon jest sprzedawany, np. ze stawką 8% - to jak rozliczyć nadpłatę podatku od towaru i usług... W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży Bonu Podarunkowego w podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, bon podarunkowy jest dokumentem, który poświadcza przysługujące jego posiadaczowi uprawnienia do nabycia towarów o określonej wartości. Wydanie bonu podarunkowego nie jest sprzedażą towarów i usług, nie spełnia przesłanek definicji dostawy towarów, ani świadczenia usług.