Bony | Interpretacje podatkowe

Bony | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bony. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek podatkowy Wnioskodawcy jako płatnika w związku z przekazaniem Konsumentom Świadczeń Pieniężnych oraz Bonów Rabatowych w ramach Programu Lojalnościowego.
Fragment:
W zamian za zgromadzone punkty Konsumenci mogą, według własnej woli: otrzymać wypłatę gotówki od Wnioskodawcy (dalej: Świadczenie Pieniężne), otrzymać bony na zakupy towarów lub usług Przedsiębiorców (dalej: Bon Rabatowy). Otrzymane od Wnioskodawcy Bony Rabatowe mogą być następnie wymienione na towary lub usługi Przedsiębiorców. Wykorzystanie Bonu Rabatowego u danego Przedsiębiorcy spowoduje obniżenie ceny (z wyłączaniem kwoty podatku VAT) nabywanego towaru lub usługi o wartość Bonu Rabatowego. Bony Rabatowe mogą obniżać cenę towaru lub usługi o nie więcej niż 100% wysokości ceny netto (bez podatku VAT). Bony Rabatowe nie muszą być wykorzystywane u Przedsiębiorców, u których wcześniej ten konkretny Konsument lub osoby wprowadzone przez niego do Programu nabył/nabyły punkty stanowiące podstawę wydania Bonu Rabatowego. Otrzymanie Świadczenia Pieniężnego lub Bonów Rabatowych nie jest losowe ani nie zależy od wyniku rywalizacji. Konsumenci nie są zobowiązani do żadnych świadczeń na rzecz Wnioskodawcy lub Przedsiębiorców, nie są w szczególności zobowiązani do utrzymywania jakiegokolwiek poziomu zakupów u Przedsiębiorców. W związku z tym Wnioskodawca spełniając swoje świadczenie (wypłacając gotówkę) Konsumentowi, wykonuje swoje zobowiązanie wynikające z przyrzeczenia publicznego opisanego w art. 919 i nast.
2017
10
maj

Istota:
Przekazanie uczestnikowi programu bonu za zakup dokonany na okreolonych w regulaminie programu zasadach – zakupy towarów u wskazanych sprzedawców nie stanowi dostawy towarów ani owiadczenia us3ug i nie mieoci sie w katalogu czynnooci opodatkowanych podatkiem od towarów i us3ug wyznaczonym przez przepis art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, o ile bon ten niejako zastepuje gotówke. Zwrot czeoci wydatków na zakup dokonany na okreolonych w regulaminie programu zasadach nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug bowiem nie stanowi dostawy towarów ani owiadczenia us3ug.
Fragment:
Zdaniem tut. organu, bon/voucher jest dokumentem o okreolonej wartooci pienie?nej uprawniaj1cym do nabycia wskazanego owiadczenia. Innymi s3owy jest to tak naprawde jedynie znak legitymacyjny/dowód uprawniaj1cy jego nabywce do odbioru okreolonego owiadczenia, tj. nabycia wybranego towaru lub skorzystania z us3ugi. Bon/voucher sam w sobie nie zaspokaja ?adnych potrzeb, nie stanowi wiec on autonomicznego owiadczenia. Dlatego te? zdaniem tut. organu, voucher nie mieoci sie w definicji towaru, jak i w definicji us3ugi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i us3ug, a jedynie jest dokumentem uprawniaj1cym do uzyskania okreolonego towaru lub us3ugi za kwote wskazan1 na tym bonie. W konsekwencji zatem, sama czynnooa wydania bonu/vouchera je?eli bon/voucher zastepuje orodki pienie?ne, tj. jego posiadacz „ p3aci nim ” w momencie nabycia towarów czy us3ug, nie powinna bya uto?samiana z dostaw1 towaru i owiadczeniem us3ug, podlegaj1cym opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym odnosz1c sie do w1tpliwooci Wnioskodawcy w kwestii okreolenia czy moment wydania bonu podarunkowego rodzi obowi1zek podatkowy na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i us3ug nale?y stwierdzia, ?e moment wydania bonu podarunkowego nie rodzi u Wnioskodawcy obowi1zku podatkowego w zakresie podatku od towarów i us3ug w myol art. 19a ust. 1 ustawy o VAT.
2017
15
sty

Istota:
Zakresie opodatkowania sprzedawanych bonów hotelowych i restauracyjnych;
Fragment:
Jak wskazał Wnioskodawca we wniosku to od klienta zależy z jakich elementów składać się będzie usługa i to on dokonuje konkretyzacji usługi w momencie jej realizacji, natomiast w momencie zakupu bonu dotyczy on usługi bliżej nieokreślonej. W związku z tym sprzedaż bonu restauracyjnego nie będzie stanowiła ani dostawy towarów ani świadczenia usług i nie będzie podlegała opodatkowaniu w momencie jego sprzedaży przez Spółkę. Dopiero realizacja zakupionego przez klienta bonu restauracyjnego w podmiocie bezpośrednio świadczącym usługi gastronomiczne poprzez zakup tych usług będzie generować należny podatek VAT. Również w odniesieniu do sprzedaży bonu hotelowego należy wskazać, że nabywca bonu dokonuje wpłaty na poczet bliżej niesprecyzowanego noclegu w obiekcie hotelowym. Klient przy zakupie bonu nie wskazuje bezpośrednio, w którym z obiektów hotelowych będzie korzystał z usługi noclegowej. Dopiero w momencie realizacji bonu dochodzi do konkretyzacji świadczenia, a mianowicie w jakim obiekcie i o jakiej wartości klient nabędzie usługę noclegową. Istotne znaczenie ma również to, że w przypadku nabycia bonu o wartości wyższej niż cena realizowanej usługi noclegowej, nie dochodzi do zwrotu niewykorzystanej wartości bonu. Tak więc podobnie jak w przypadku bonów restauracyjnych dopiero faktyczne wykorzystanie bonu hotelowego będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego u konkretnego podmiotu realizującego tę usługę.
2016
5
gru

Istota:
1. W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży elektronicznego bonu w przypadku sprzedaży:
a. bezpośrednio we własnym sklepie internetowym znajdującym się na stronie internetowej Spółki,
b. za pośrednictwem internetowych portali zakupowych typu X,
c. poprzez Pośrednika sprzedaży?
2. Czy w momencie otrzymania przez Spółkę zapłaty za elektroniczny bon powstanie po stronie Spółki obowiązek wystawienia faktury VAT bądź paragonu?
Fragment:
Będzie również możliwość zakupu towarów bez dokonania żadnych modyfikacji tj. w niezmienionej przez Spółkę postaci (bez dokonania personalizacji lub specyfikacji), lecz należy podkreślić, że w momencie otrzymania zapłaty za bon Spółka nie wie, jaki ostatecznie produkt lub towar Klient nabędzie, gdyż następuje to dopiero dokonaniu zapłaty za bon, rejestracji i zalogowaniu na stronie internetowej Spółki, co wymaga wpisania kodu wygenerowanego na adres mailowy Klienta. Zatem w momencie zapłaty za bon Spółka nie wie, jak Klient wykorzysta bon oraz jaki towar zamówi, co wskazuje na brak powiązania wpłaty za bon z konkretnym, zindywidualizowanym towarem. Odnośnie sprzedaży bonów poprzez Pośrednika, należy podkreślić, że Klient dokonuje zapłaty za elektroniczny bon bezpośrednio Pośrednikowi, a nie Spółce. Zatem w chwili dokonania przez Klienta zapłaty za bon, Spółka fizycznie nie dysponuje tymi środkami. Będą one rozliczane między Spółką, a Pośrednikiem w określonych terminach (np. tygodniowych). Zatem wpłatę tą nie można uznać za zaliczkę, gdyż w momencie zapłaty przez Klienta za bon, nie można jej powiązać z konkretnym towarem lub produktem, który w zamian za bon Klient może zamówić. Podkreślenia wymaga również, że Spółka nie otrzyma zapłaty za sprzedane przez Pośrednika bony automatycznie po dokonaniu wpłaty rzez Klienta Pośrednikowi, lecz zgodnie ustalonymi między stronami terminami, co również przemawia za brakiem możliwości uznania za zaliczkę zapłaty za elektroniczny bon.
2016
27
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem Bonów osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, będącym pracownikami Klienta oraz w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem Bonów osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, współpracującym z Klientem.
Fragment:
Po zebraniu określonej ilości punktów/naklejek Uczestnikom będą wydawane bony A. (dalej: Bony), o nominalnych wartościach do 100 zł, przy czym Spółka będzie mogła wydać Uczestnikowi jednorazowo więcej niż jeden Bon. Wartość i ilość Bonów przekazanych Uczestnikowi w ramach programu zależeć będzie od ilości uzbieranych przez niego punktów, a więc de facto od ilości towarów Spółki sprzedanych przez Klienta do klienta ostatecznego w efekcie aktywności sprzedażowej Uczestnika. Do przedmiotowego programu został opracowany stosowny regulamin. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy przekazanie w przyszłości w ramach opisanego programu lojalnościowego Bonów pracownikom Klienta, a więc osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, zrodzi jakiekolwiek obowiązki po stronie Spółki wynikające z ustawy z dnia 26 lipca 1997 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361) i dalej: ustawa o PDOF)... Jeśli tak, to jakie... Czy przekazanie w przyszłości Bonów osobom niebędącym pracownikami Klienta, ale współpracującym z Klientem, a więc osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, zrodzi jakiekolwiek obowiązki po stronie Spółki wynikające z ustawy o PDOF...
2016
24
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie określenia obowiązku podatkowego oraz obowiązku ewidencjonowania przy wykorzystywaniu kasy rejestrującej sprzedaży bonu towarowego
Fragment:
Klient nie musi spełniać żadnych warunków, aby móc nabyć bon, który uprawnia do zakupu jakichkolwiek towarów oferowanych w salonie Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy moment odpłatnego wydania bonu podarunkowego rodzi obowiązek podatkowy na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności czy sprzedaż bonów podarunkowych jest dostawą towaru lub świadczeniem usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług... Czy można traktować wydanie bonu podarunkowego, jako dokonanie przedpłaty lub zaliczki... Czy sprzedaż bonów podarunkowych należy ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej lub poprzez wystawienie faktury VAT... Jeżeli bon podarunkowy będzie zaewidencjonowany ze stawką VAT 23%, a towar wydany osobie realizującej bon jest sprzedawany, np. ze stawką 8% - to jak rozliczyć nadpłatę podatku od towaru i usług... W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży Bonu Podarunkowego w podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, bon podarunkowy jest dokumentem, który poświadcza przysługujące jego posiadaczowi uprawnienia do nabycia towarów o określonej wartości. Wydanie bonu podarunkowego nie jest sprzedażą towarów i usług, nie spełnia przesłanek definicji dostawy towarów, ani świadczenia usług.
2015
10
gru

Istota:
Określenia podstawy opodatkowania świadczonych usług marketingowych na rzecz klientów w przypadku, gdy w ramach tych usług przewidziane jest wydanie uczestnikom nagród pieniężnych w formie bonów pieniężnych, bonów towarowych, kart przedpłaconych oraz nagród rzeczowych
Fragment:
Odnosząc się do bonów pieniężnych i bonów towarowych wydawanych przez Spółkę jako nagroda dla uczestników akcji wspierających sprzedaż produktów prowadzona w formie loterii audiotekstowych, konkursów, akcji handlowych czy też programów motywacyjnych skierowanych do sprzedawców należy zauważyć, że przepisy w zakresie podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia bonu pieniężnego lub bonu towarowego. Natomiast Słownik Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN) definiuje „ bon ” jako „ dowód uprawniający do otrzymania w oznaczonym terminie pewnych towarów, sumy pieniędzy lub usług ”. Natomiast karta przedpłacona stanowi środek płatniczy, spełniając funkcje zastępcze dla środków pieniężnych. Karta przedpłacona stanowi zatem jedynie rodzaj pieniądza elektronicznego (innego niż pieniądz ekwiwalentu wartości), upoważniającego do odbioru świadczenia, a więc do zakupu określonych towarów. Zatem zarówno bon pieniężny, bon towarowy jak i karta przedpłacona nie są towarem, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy, lecz jedynie dokumentem uprawniającym do otrzymania w oznaczonym terminie pewnej sumy pieniędzy lub zakupu towarów/usług. Wobec tego przekazania bonów pieniężnych, bonów towarowych oraz kart przedpłaconych, nie można utożsamiać z dostawą towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Wydanie bonu pieniężnego, bonu towarowego lub karty przepłaconej uczestnikom akcji wspierających sprzedaż produktów prowadzona w formie loterii audiotekstowych, konkursów, akcji handlowych czy też programów motywacyjnych skierowanych do sprzedawców, nie można również uznać za świadczenie usług za odpłatnością.
2015
1
lis

Istota:
Zasadność wystawiania dwóch odrębnych faktur za usługi marketingowe oraz za przekazane bony.
Fragment:
Agencja Reklamowa pośrednicząc w przekazywaniu bonów X w ramach świadczonych na rzecz swojego kontrahenta usług marketingowych, nie jest podmiotem dokonującym nieodpłatnej dostawy bonów na rzecz klientów swojego kontrahenta, a jedynie reprezentantem kontrahenta, w imieniu którego dokonuje przedmiotowego przekazania. Dlatego Wnioskodawca uważa, że przekazywanie bonów przez Agencję Reklamową nie stanowi dla niej dostawy podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i prawidłowe jest wystawianie dwóch faktur, jedną na usługę marketingową z VAT 23% i drugą nieopodatkowaną VAT za zakup bonów X. Ponadto same bony nie stanowią towarów ani usług w rozumieniu ustawy. Są one jedynie dokumentami uprawniającymi do wymiany na określone usługi, o określonej wartości. Samo nieodpłatne przekazanie bonów również nie stanowi, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy usługi. Potwierdzeniem jest stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, zgodnie z którym bonów towarowych nie można uznać za rzecz ani prawo majątkowe, stąd też pojęcie „ bonu ” nie mieści się w definicji „ usługi ”. Bon należałoby uznać za dokument, który poświadcza jedynie przysługujące jego posiadaczowi uprawnienia. Stąd też wydaje się zasadne, że wydanie (czy też sprzedaż) bonów nie jest wydaniem towaru ani świadczeniem usługi (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 7 kwietnia 2011 r.).
2015
28
sie

Istota:
Zasadność wystawiania dwóch odrębnych faktur za usługi marketingowe oraz za przekazane bony X
Fragment:
Agencja Reklamowa pośrednicząc w przekazywaniu bonów X w ramach świadczonych na rzecz swojego kontrahenta usług marketingowych, nie jest podmiotem dokonującym nieodpłatnej dostawy bonów na rzecz klientów swojego kontrahenta, a jedynie reprezentantem kontrahenta, w imieniu którego dokonuje przedmiotowego przekazania. Dlatego Wnioskodawca uważa, że przekazywanie bonów przez Agencję Reklamową nie stanowi dla niej dostawy podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i prawidłowe jest wystawianie dwóch faktur, jedną na usługę marketingową z VAT 23% i drugą nieopodatkowaną VAT za zakup bonów X. Ponadto same bony nie stanowią towarów ani usług w rozumieniu ustawy. Są one jedynie dokumentami uprawniającymi do wymiany na określone usługi, o określonej wartości. Samo nieodpłatne przekazanie bonów również nie stanowi, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy usługi. Potwierdzeniem jest stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, zgodnie z którym bonów towarowych nie można uznać za rzecz ani prawo majątkowe, stąd też pojęcie „ bonu ” nie mieści się w definicji „ usługi ”. Bon należałoby uznać za dokument, który poświadcza jedynie przysługujące jego posiadaczowi uprawnienia. Stąd też wydaje się zasadne, że wydanie (czy też sprzedaż) bonów nie jest wydaniem towaru ani świadczeniem usługi (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 7 kwietnia 2011 r.).
2015
11
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności polegającej na nieodpłatnym wydaniu bonu, kuponu, żetonu, zdrapki lub vouchera.
Fragment:
Na odwrocie bonu może być wymagane (w zależności od przyjętych uzgodnień dotyczących danej akcji) wpisanie danych PSD i przybicie pieczątki PSD (dzięki temu przy rozliczeniu bonu wiadomo, który detalista wykorzystał bon). Następnie, na podstawie takiego bonu detalista ma prawo do nabycia u biorącego udział w akcji dystrybutora przy kolejnym zamówieniu danej ilości produktu Spółki - zgodnej z treścią bonu (np. jednego opakowania produktu objętego akcją) po promocyjnej cenie (np. 1 zł), który może dalej sprzedać konsumentom po obniżonej cenie. Dystrybutor gromadzi bony i okresowo (np. raz na miesiąc) przekazuje je do Spółki, która skanuje kody QR z każdego bonu w celu potwierdzenia czy bony są oryginalne i faktycznie objęte są daną akcją (lub czy nie zostały wykorzystane wielokrotnie - każdy bon może być zeskanowany tylko raz). W oparciu o zweryfikowane bony dystrybutor uprawniony jest (analogicznie jak poprzednio PSD) do nabycia od Spółki danej ilości produktu Spółki - zgodnej z treścią bonu (np. jednego opakowania produktu objętego akcją za każdy bon) po tej samej promocyjnej cenie, po której sprzedał go wcześniej do PSD (np. 1 zł). Celem bonów jest zapewnienie kontroli obrotu towarami objętymi daną akcją (np. kontroli zgodności wartości udzielonych upustów na produkty Spółki objęte akcją z zaplanowanym przez Spółkę budżetem, prawidłowości przebiegu akcji), jak również szybkie i elektroniczne rozliczenie ilości sprzedawanych produktów Spółki w cenie promocyjnej do dystrybutora i detalisty.
2015
4
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Bony
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.