IPTPP3/4512-172/15-4/MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług otrzymanego pieniężnego „bonusu”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.) uzupełniony pismem z dnia 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanego „bonusu” pieniężnego lub rzeczowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanego „bonusu” pieniężnego lub rzeczowego, oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest udziałowcem spółki z o.o., która posiada status „grupy producenckiej”. Wnioskodawczyni oraz pozostali udziałowcy spółki z o.o. wykonują działalność rolniczą w zakresie produkcji drobiu opodatkowaną jako dział specjalny produkcji rolnej i nie prowadzą ksiąg podatkowych. Całość sprzedaży drobiu będzie dokonywana na rzecz spółki z o.o., tj. grupy producenckiej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Rozliczenie należności ze spółką z o.o. za sprzedany drób będą dokonywane na bieżąco, przy czym strony ustalają, że część dodatkowych efektów ekonomicznych, uzyskanych w wyniku zwiększenia potencjału zbywczego grupy producenckiej, będzie przekazywana dla Wnioskodawczyni i pozostałych udziałowców jako bonus pieniężny lub rzeczowy (urządzenia dla fermy drobiu do bieżącej produkcji lub pasze, dodatki, leki itp.). Wielkość przekazywanego bonusu będzie miała związek z wartością dostarczonego drobiu do spółki z o.o.

W uzupełnieniu wskazano, że za otrzymany bonus nie będzie żadnych dodatkowych świadczeń ze strony Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Otrzymanie bonusu wynika z regulaminu zakupu drobiu od wspólników grupy producenckiej. Bonus nie ma charakteru nagrody za konkretne wyniki, jego wysokość jest natomiast związana z wielkością dostaw. Na pytanie „Czy przyznawane bonusy są uregulowane umową handlową ustalającą zasady ich przyznawania. Jeśli tak to jakie to są zasady...” Wnioskodawczyni odpowiedziała, że bonus jest przekazywany na podstawie regulaminu zakupu drobiu od wspólników grupy producenckiej jest podpisany przez osoby reprezentujące Zarząd wypłacającego oraz przyjęty do realizacji i zaakceptowany przez Wnioskodawczynię. Natomiast na pytanie: „kto będzie przyznawał bonusy, decydował o ich formie, a w przypadku bonusów pieniężnych, o ich wysokości...” Zainteresowana wskazała, że o wysokości przekazanego bonusu będzie decydowała treść regulaminu zakupu drobiu od wspólników grupy producenckiej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przekazany „bonus” pieniężny lub rzeczowy podlega podatkowi od towarów i usług, a jego przekazanie wymaga udokumentowania fakturą VAT...

Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymanie należnego bonusu w formie pieniężnej nie wymaga dokumentowania tej czynności fakturą VAT. W takim przypadku rozliczenie będzie dokonywane poprzez wystawienie noty obciążeniowej lub uznania zobowiązania spółki z.o.o., wobec Wnioskodawczyni i przekazanie należnej kwoty na rachunek bankowy Wnioskodawczyni. Przekazanie „bonusu” rzeczowego powinno być dokonane protokołem przekazania, bez konieczności wystawienia faktur VAT, gdyż wydanie rzeczy ma związek z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT w spółce z o.o., a wykorzystanie przekazanych rzeczy (urządzeń, paszy, leków itp.) ma bezpośredni wpływ na wyniki ekonomiczne uzyskane przez spółkę z o.o.

Uzupełniając własne stanowisko w sprawie Wnioskodawczyni wskazuje, że otrzymując bonus rzeczowy nie dochodzi do odpłatnej dostawy towarów, o których mówi art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, co oznacza, iż przekazanie bonusu rzeczowego jest wyłączone z opodatkowania VAT.

Otrzymany bonus pieniężny nie jest wymieniony w ustawie o VAT, jako dostawa towaru czy świadczenia usług i także nie podlega przepisom ustawy o VAT. Dlatego też otrzymanie bonusu rzeczowego, czy pieniężnego powinno być potwierdzone notą lub dowodem wydania rzeczy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do treści art. 29a ust. 1 ww. ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a–30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Należy stwierdzić, że definicja obrotu wynikająca z przepisów ustawy o VAT jest zbieżna ze stosownymi regulacjami Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Otóż z podstawowej zasady określonej przepisem art. 73 ww. Dyrektywy wynika, że w odniesieniu do dostaw towarów i usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Stosownie do art. 106b ust. 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Zgodnie z art. 106j ust. 1 w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

–podatnik wystawia fakturę korygującą.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni jest udziałowcem spółki z o.o., która posiada status „grupy producenckiej”. Wnioskodawczyni oraz pozostali udziałowcy spółki z o.o. wykonują działalność rolniczą w zakresie produkcji drobiu opodatkowaną, jako dział specjalny produkcji rolnej i nie prowadzą ksiąg podatkowych. Całość sprzedaży drobiu będzie dokonywana na rzecz spółki z o.o., tj. grupy producenckiej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Rozliczenie należności ze spółką z o.o. za sprzedany drób będą dokonywane na bieżąco, przy czym strony ustalają, że cześć dodatkowych efektów ekonomicznych, uzyskanych w wyniku zwiększenia potencjału zbywczego grupy producenckiej, będzie przekazywana dla Wnioskodawczyni i pozostałych udziałowców jako bonus pieniężny lub rzeczowy (urządzenia dla fermy drobiu do bieżącej produkcji lub pasze, dodatki, leki itp.). Wielkość przekazywanego bonusu będzie miała związek z wartością dostarczonego drobiu do spółki z o.o. Za otrzymany bonus nie będzie żadnych dodatkowych świadczeń ze strony Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Otrzymanie bonusu wynika z regulaminu zakupu drobiu od wspólników grupy producenckiej. Bonus nie ma charakteru nagrody za konkretne wyniki, jego wysokość jest natomiast związana z wielkością dostaw. Bonus jest przekazywany na podstawie regulaminu zakupu drobiu od wspólników grupy producenckiej jest podpisany przez osoby reprezentujące Zarząd wypłacającego oraz przyjęty do realizacji i zaakceptowany przez Wnioskodawczynię. O wysokości przekazanego bonusu będzie decydowała treść regulaminu zakupu drobiu od wspólników grupy producenckiej.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanego bonusu rzeczowego lub pieniężnego oraz sposobu jego dokumentowania.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy należy uznać, iż w sprawie będącej przedmiotem wniosku otrzymanie przez Wnioskodawczynię premii produkcyjnej uzależnione będzie od ilości dostarczanego drobiu do spółki z o.o. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że przedmiotowy bonus będzie przekazywany na podstawie regulaminu zakupu drobiu przez wypłacającego, a o wysokości przekazanego bonusu będzie decydowała treść regulaminu zakupu drobiu. Regulamin zakupu drobiu przewiduje możliwość otrzymania przez Wnioskodawczynię premii produkcyjnej, której wysokość będzie miała związek z wielkością dostaw.

Premia produkcyjna nie jest usługą, ma charakter dodatkowej zapłaty za towar. Otrzymana premia będzie zatem dodatkowym wynagrodzeniem niezależnym od ceny, jaką Wnioskodawczyni otrzyma za sprzedany drób. Należy zauważyć, że otrzymana premia produkcyjna jest związana z konkretnymi, dokonanymi przez producentów dostawami towarów na rzecz kontrahenta i powoduje obowiązek korekty cen tych towarów.

Wynagrodzenia (zapłaty) nie można utożsamiać jedynie ze świadczeniem pieniężnym. Także świadczenie o charakterze rzeczowym będzie wynagrodzeniem. Zamiana towarów, zamiana towaru na usługę i odwrotnie, wydanie towarów (świadczenie usług) w zamian za wierzytelności itp. będzie uznane za odpowiednio odpłatną dostawę czy też odpłatne świadczenie usług. Mamy tutaj bowiem do czynienia z konkretną korzyścią, która należna jest za dokonywane świadczenie. Wskazać jednak trzeba, że zapłata musi mieć konkretny wymiar. Wynagrodzenie musi być konkretną wielkością wyrażalną w pieniądzu, co w przedmiotowej sprawie ma miejsce bowiem Wnioskodawczyni otrzymuje jako bonus rzeczowy urządzenia dla fermy drobiu do bieżącej produkcji lub pasze, dodatki i leki, które mają określoną wartość.

Reasumując, otrzymana przez Wnioskodawczynię premia pieniężna lub rzeczowa uzyskana w wyniku zwiększenia potencjału zbywczego grupy producenckiej będzie miała charakter dodatkowej zapłaty i będzie stanowić podwyższenie ceny dostarczonego towaru w związku z tym będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. W konsekwencji transakcja ta powinna być dokumentowana fakturą korygującą.

W związku z powyższym oceniając stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie sposobu udokumentowania otrzymanej przez Wnioskodawczynię premii pieniężnej lub rzeczowej należało uznać je za nieprawidłowe.

Zaznacza się, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w odniesieniu do praw i obowiązków Wnioskodawczyni jako otrzymującej przedmiotowe bonusy.

Interpretacja ta nie dotyczy zatem skutków podatkowych wypłacenia opisanych bonusów pieniężnych lub rzeczowych przez wypłacającego bonus i nie wywołuje skutków prawnych, o których mowa w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa, dla kontrahenta Wnioskodawcy wypłacającego te bonusy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretacją rozstrzygnięto wniosek w zakresie podatku od towarów i usług. Odrębnym rozstrzygnięciem zostanie załatwiony wniosek w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.