IPPP1/4512-64/15-2/BS | Interpretacja indywidualna

Dot. dokumentowania Bonusów przyznawanych i wypłacanych Aptekom/Pośrednikom i podmiotom reprezentującym Apteki.
IPPP1/4512-64/15-2/BSinterpretacja indywidualna
 1. bonus
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. dokumentowanie
 4. opodatkowanie
 5. premia pieniężna
 6. rabaty
 7. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania bonusów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania bonusów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej A. i dystrybutorem na rynku polskim produktów leczniczych oraz suplementów diety oferowanych przez Grupę A., a także produktów leczniczych innych marek, które to marki Spółka nabyła we własnym zakresie (dalej łącznie określane jako „Produkty”). Spółka jest jedynym podmiotem uprawnionym do dystrybucji Produktów na polskim rynku.

Produkty są przez Spółkę sprzedawane do działających w Polsce hurtowni farmaceutycznych (dalej „Hurtownie”), które następnie dystrybuują je do sieci aptecznych i aptek (dalej „Apteki”). Każda z powyższych dostaw między Spółką i Hurtowniami jest dokumentowana za pomocą faktur VAT wystawianych przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Co do zasady, bezpośrednimi kontrahentami Spółki są Hurtownie. Apteki mogą nabywać Produkty od Hurtowni współpracujących z Wnioskodawcą (tj. od Hurtowni, do których Produkty Spółka sprzedaje bezpośrednio), bądź od Hurtowni, które nie nabywają Produktów bezpośrednio od Spółki lecz od innych Hurtowni bowiem w łańcuchu dostaw Produktów ze Spółki do Aptek może pojawić się nawet kilka Hurtowni jako pośredników. Hurtownie, do których Spółka nie sprzedaje Produktów bezpośrednio, są w dalszej części niniejszego wniosku określane jako „Pośrednik”.

Apteki sprzedają Produkty Spółki do ostatecznych odbiorców, głównie osób fizycznych. Pośrednicy natomiast nabywają Produkty od Hurtowni, do których zostały one dostarczone bezpośrednio przez Wnioskodawcę i następnie odsprzedają je do Aptek lub innych Pośredników.

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Hurtownie/Pośrednicy i Apteki, które uczestniczą w dystrybucji Produktów, również są czynnymi podatnikami VAT.

Wnioskodawca podejmuje różnorodne działania mające na celu intensyfikację sprzedaży Produktów. Działania te obejmują, między innymi, wypłatę bonusów pieniężnych Aptekom, które prowadzą sprzedaż Produktów (dalej „Bonus”), Niekiedy Bonusy mogą być także wypłacane podmiotom, które reprezentują daną sieć apteczną (tj. kilka/kilkanaście Aptek prowadzących sprzedaż Produktów), ale same nie biorą udziału w obrocie Produktami (tj. nie nabywają i nie odsprzedają Produktów). Bonusy mogą być także wypłacane Pośrednikom. Celem Bonusów jest nagradzanie Aptek (lub reprezentujących je podmiotów) oraz Pośredników za nabywanie Produktów (a wyłącznie w przypadku suplementów diety - także za sprzedaż) i w ten sposób zmotywowanie tych podmiotów do bardziej skutecznej/zintensyfikowanej sprzedaży Produktów. W ten sposób, wpływając na zakup Produktów przez Apteki/Pośredników, Wnioskodawca wpływa na wielkość swojego obrotu Produktami na rynku polskim w relacji Wnioskodawca - Hurtownia. Bonusy będące przedmiotem niniejszego wniosku są zatem zawsze wypłacane do podmiotu, do którego Spółka nie sprzedaje Produktów bezpośrednio.

Bonusy przyznawane są na podstawie porozumień (pisemnych bądź ustnych) zawieranych między Wnioskodawcą i Apteką/Pośrednikiem bądź podmiotem reprezentującym Apteki.

Bonusy mogą być przyznawane w odniesieniu do wszystkich Produktów będących w ofercie Spółki bądź w odniesieniu tylko do wybranych rodzajów Produktów. W każdym jednak przypadku, zasady przyznawania Bonusów przez Wnioskodawcę pozostają w zgodzie z odrębnymi przepisami regulującymi zasady obrotu produktami leczniczymi. Bonusy nigdy nie są przyznawane w odniesieniu do leków refundowanych. Bonusy są przyznawane wyłącznie w odniesieniu do leków nierefundowanych (w takim przypadku, Bonus przyznawany jest za zakup Produktów) oraz suplementów diety (w takim przypadku, Bonus może być przyznawany za zakup lub sprzedaż Produktów).

Sposób ustalania wielkości Bonusów jest różny w zależności od ustaleń z Apteką/Pośrednikiem lub podmiotem reprezentującym Apteki. W szczególności Bonusy mogą być ustalane i przyznawane jako:

 1. ustalony procent wartości Produktów zakupionych lub sprzedanych przez Aptekę/Pośrednika w danym przedziale czasowym (obowiązywania akcji promocyjnych), ale ma on charakter warunkowy, tj. jest wypłacany pod warunkiem, że dana Apteka/Pośrednik dokona w danym przedziale czasowym zakupów lub sprzedaży Produktów w ilości lub wartości przekraczającej wskazane minimalne progi – wówczas Bonus jest naliczany jako procent wartości wszystkich Produktów objętych akcją promocyjną zakupionych/sprzedanych przez daną Aptekę/Pośrednika;
 2. ustalony procent wartości wszystkich Produktów objętych akcją promocyjną, zakupionych lub sprzedanych przez Aptekę/Pośrednika w danym przedziale czasowym (obowiązywania akcji promocyjnych), przy czym Bonus jest przyznawany w stosunku do wszystkich zakupionych/sprzedanych przez daną Aptekę/Pośrednika Produktów objętych promocją niezależnie od tego czy zakup/sprzedaż tych Produktów przez daną Aptekę/Pośrednika osiągnął jakieś określone limity/progi.

Wnioskodawca jest jedynym (wyłącznym) dystrybutorem na polskim rynku Produktów. Spółka otrzymuje od Aptek/Pośredników lub podmiotów reprezentujących Apteki dane na temat wielkości i wartości zakupów/sprzedaży Produktów dokonanych przez daną Aptekę/Pośrednika w danym przedziale czasowym z informacją, od której Hurtowni dane Produkty zostały nabyte przez Aptekę/Pośrednika. Niemniej jednak, Wnioskodawca nie jest w stanie ustalić konkretnych partii i numerów Produktów, w odniesieniu do zakupu lub sprzedaży których przez Apteki/Pośredników został udzielony Bonus. Oznacza to, że Wnioskodawca nie jest w stanie przyporządkować Bonusu do konkretnej dostawy lub dostaw Produktów dokonanych przez Spółkę na rzecz Hurtowni ze wskazaniem daty dokonania tej dostawy. Powyższe wynika między innymi z faktu, że Apteki/Pośrednicy mogą się zaopatrywać w różnych Hurtowniach, tj. zarówno tych, do których Wnioskodawca sprzedaje Produkty bezpośrednio, jak i tych, które nabywają Produkty od innych Hurtowni (do których Spółka bezpośrednio nie sprzedaje Produktów). Każdorazowo jednak, Bonus jest wypłacany w związku z obrotem przez Apteki/Pośredników Produktami, które na wcześniejszym etapie obrotu zostały sprzedane przez Spółkę na rynku polskim na rzecz jednej z wielu Hurtowni.

Decyzja o przyznaniu i wysokości Bonusa podejmowana jest na podstawie danych dotyczących wartości i ilości Produktów zakupionych/sprzedanych przez poszczególne Apteki/Pośredników lub sieci Aptek. Powyższe dane Spółka otrzymuje od Aptek/Pośredników lub sieci Aptek w formie szczegółowych raportów, które umożliwiają rzetelne wyliczenie Bonusa należnego Aptekom.

Po ustaleniu wysokości Bonusa należnego Aptece/Pośrednikowi lub sieci Aptek, Bonus w formie pieniężnej wypłacany jest na rachunek bankowy odpowiednio Apteki/Pośrednika bądź podmiotu reprezentującego Apteki. Wnioskodawca posiada więc dowód wypłaty Bonusa w postaci potwierdzenia dokonania przelewu bankowego.

Ani Apteki/Pośrednicy ani podmioty reprezentujące sieci Aptek nie są zobowiązane do wykonywania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Wnioskodawcy w zamian za Bonus. Jedynym warunkiem otrzymania Bonusu jest zakup/sprzedaż Produktów Spółki (zakup/sprzedaż konkretnej ilości lub wartości bądź zakup/sprzedaż w ogóle). Bonus nie stanowi więc wynagrodzenia za usługi świadczone na rzecz Wnioskodawcy. Celem Bonusu jest zmotywowanie Aptek/Pośredników i sieci Aptek do nabywania/sprzedawania jak największej ilości Produktów Spółki. Apteki/Pośrednicy, którym wypłacane są Bonusy, mogą otrzymywać od Spółki odrębne wynagrodzenie za świadczone na jej rzecz usługi, najczęściej marketingowe (np. eksponowanie Produktów, uwzględnianie Produktów w gazetkach reklamowych Aptek/Pośredników, telemarketing, itp.). Każdorazowo jednak zasady świadczenia takich usług oraz ustalania i wypłaty wynagrodzenia są odrębnie ustalane między Wnioskodawcą i Aptekami/Pośrednikami (na podstawie odrębnych porozumień/umów) i nie są w żaden sposób powiązane z wypłatą Bonusów (w szczególności, świadczenie usług nie jest warunkiem przyznania i wypłaty Bonusa). Wnioskodawca pragnie wskazać, że sposób traktowania dla celów podatkowych rozliczeń wynikających ze świadczenia przez Apteki/Pośredników wskazanych powyżej usług marketingowych nie jest przedmiotem niniejszego wniosku o indywidualną interpretację.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W jaki sposób Wnioskodawca powinien dokumentować Bonusy przyznawane i wypłacane Aptekom/Pośrednikom i podmiotom reprezentującym Apteki...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, Bonusy przyznawane i wypłacane Aptekom/Pośrednikom oraz podmiotom reprezentującym Apteki nie stanowią na gruncie ustawy o VAT ani rabatu ani wynagrodzenia za usługę i w związku z tym, powinny być dokumentowane notami uznaniowymi wystawianymi przez Spółkę bez podatku VAT.

Bonus jako rabat lub obniżka ceny

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., daiej „ustawa o VAT”!), podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z kolei zgodnie z art. 29a ust. 7 pkt 1 i pkt 2 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty oraz udzielonych nabywcy opustów i obniżek cen uwzględnionych w momencie sprzedaży. Natomiast zgodnie z ust. 10 pkt 1 tego przepisu, podstawę opodatkowania obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen. Z powyżej przytoczonych przepisów wynika, że rabaty oraz inne obniżki ceny sprzedaży zmniejszają podstawę opodatkowania VAT.

Mimo, iż ustawa o VAT posługuje się takimi pojęciami jak „rabat”, „opust” czy „obniżka”, to jednak nie definiuje tych pojęć. Niemniej jednak w praktyce pojęcie „opust” czy „obniżka” odpowiada pojęciu „rabat”, które było używane w obowiązującym do końca 2013 r. art. 29 ustawy o VAT.

W uchwale z dnia 25 czerwca 2012 r. (sygn. akt I FPS 2/12), Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „Dyrektywa 2006/112/WE, jak również ustawa o VAT, nie definiują pojęcia „rabatu”, lecz posługują się tym terminem normując podstawę opodatkowania. Mając na uwadze treść art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdzić należy, że na gruncie tej ustawy, rabat to niewątpliwie obniżenie ceny transakcyjnej towaru lub usługi, mające również formę: bonifikaty, upustu, uznanej reklamacji lub skonta. Zwrócić należy uwagę, że pojęcie „rabatu” w tym przepisie utożsamiane jest z tymi czterema expressis verbis wymienionymi formami obniżenia ceny przyznanej przez sprzedającego (wykonawcę usługi) po dokonaniu transakcji. Rabat ma zatem niewątpliwie bezpośredni wpływ na wartość konkretnej transakcji (dostawy lub usługi) i w efekcie prowadzi do obniżenia jej wartości (ceny). Tym samym tak rozumiany rabat powinien obniżać podstawę opodatkowania, skoro podatek od wartości dodanej ma być proporcjonalny do ceny towarów i usług.”

W analizowanym przypadku, między Spółką i Aptekami/Pośrednikami oraz sieciami Aptek nie dochodzi do sprzedaży. Sprzedaż ma miejsce między Wnioskodawcą i Hurtownią oraz między Hurtownią i Apteką. Zdaniem Spółki, Bonusy wypłacane Aptekom/Pośrednikom i podmiotom reprezentującym Apteki nie stanowią rabatu, opustu czy obniżenia ceny, o którym mowa w art. 29a ustawy o VAT, gdyż ich celem nie jest obniżenie ceny zakupu Produktów przez Apteki/ Pośredników, lecz premiowanie i zachęcanie Aptek/Pośredników do nabywania jak największej ilości Produktów dystrybuowanych przez Spółkę. Powyższej oceny nie zmienia także fakt, że wysokość Bonusów jest ustalana na podstawie ilości lub wartości nabytych lub sprzedanych Produktów.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, na powyższą kwalifikację Bonusów ma wpływ również fakt, że Spółka nie jest w stanie powiązać Bonusu z konkretną dostawą Produktów wykonaną przez Spółkę na rzecz Hurtowni. Wnioskodawca jest jedynym dystrybutorem Produktów na polskim rynku. W związku z tym, Spółka ma pewność, że Bonusy wypłacane są w odniesieniu do Produktów pochodzących od Spółki (nie ma możliwości, aby Produkty nabywane przez Apteki/Pośredników w Polsce nie zostały wcześniej sprzedane przez Wnioskodawcę do którejś Hurtowni). Niemniej jednak model współpracy z Hurtowniami (tj. możliwość, że w łańcuchu dostaw Produktów do Apteki/Pośrednika będzie uczestniczyć więcej niż jedna Hurtownia), powoduje, że Spółka nie jest w stanie ustalić, której konkretnie partii i dostawy Produktów dokonanej przez Spółkę dotyczy przyznany Aptece/Pośrednikowi Bonus.

Co więcej, podkreślić należy, że Bonusy wypłacane są również na rzecz podmiotów reprezentujących Apteki, które nie biorą udziału w obrocie Produktami Wnioskodawcy. Podmioty te na żadnym etapie obrotu nie nabywają i nie odsprzedają Produktów lecz jedynie reprezentują sieć Aptek. Nie można więc twierdzić, że Spółka wypłacając Bonusy podmiotom reprezentującym Apteki dokonuje obniżki ceny Produktów.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, Bonusy wypłacane Aptekom/Pośrednikom oraz podmiotom reprezentującym Apteki nie stanowią rabatów, opustów czy obniżki ceny w rozumieniu ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę fakt, że Bonusy wypłacane Aptekom/Pośrednikom i podmiotom reprezentującym Apteki nie stanowią rabatu lub obniżki ceny w rozumieniu ustawy o VAT, to nie wpływają one na wielkość deklarowanego przez Spółkę dla celów VAT obrotu ze sprzedaży Produktów.

Biorąc pod uwagę fakt, że Bonusy nie będą stanowić rabatu, opustu czy obniżki w rozumieniu ustawy o VAT, ich wypłata konsekwentnie nie może być dokumentowana fakturą korygującą. Zgodnie bowiem z art . 106j ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono obniżki ceny w formie rabatu lub opustów i obniżek cen, o których mowa w art . 29a ust. 10 pkt 1, podatnik wystawia fakturę korygującą. Wystawienie faktury korygującej z tytułu udzielenia rabatu po dokonaniu sprzedaży możliwe jest wyłącznie w sytuacji udzielenia rabatu bezpośredniemu nabywcy towarów lub usług.

Potwierdza to między innymi fakt, że faktura korygująca powinna zawierać dane wskazujące na fakturę, której faktura korygująca dotyczy (art. 106j ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT), m.in. numer faktury pierwotnej, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, itp. Nie można wystawić faktury korygującej w sytuacji, gdy między kontrahentami nie miała miejsca dostawa towarów lub świadczenie usługi udokumentowane wcześniej fakturą VAT. Taka sytuacja ma miejsce w analizowanym stanie faktycznym, tj. Spółka nie dokonuje dostaw Produktów na rzecz Aptek/ Pośredników czy też na rzecz podmiotów reprezentujących Apteki.

Bonus jako wynagrodzenie za usługę

Zdaniem Wnioskodawcy Bonusy wypłacane Aptekom/Pośrednikom i podmiotom reprezentującym Apteki nie mogą być również dokumentowane fakturami VAT wystawianymi przez Apteki/Pośredników lub podmioty reprezentujące Apteki, gdyż nie dokumentują żadnej czynności świadczonej na rzecz Spółki przez Apteki/Pośredników lub podmioty reprezentujące Apteki.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega, między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (w rozumieniu ustawy o VAT), w tym również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji.

Należy więc stwierdzić, że pojęcie „świadczenia usług” jest na gruncie podatku VAT pojęciem bardzo szerokim - usługą jest każde świadczenie niebędące dostawą towarów. Świadczenie takie podlega opodatkowaniu pod warunkiem, że jest ono odpłatne i że istnieje bezpośredni konsument - odbiorca świadczenia. Przy czym, nie jest wystarczający sam fakt odpłatności, istotne jest, aby istniał odbiorca odnoszący choćby potencjalną korzyść z danego świadczenia oraz bezpośredni związek pomiędzy dokonanym świadczeniem a otrzymanym wynagrodzeniem. Dopóki nie ma kogoś, kto odnosiłby lub powinien odnosić konkretne (wymierne) korzyści o charakterze majątkowym wiążące się z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie może stanowić usługi. Jeżeli świadczenie nie jest konsumowane, to nie stanowi usługi i musi pozostać poza sferą opodatkowania VAT.

W analizowanym przypadku, odpłatność co prawda istnieje (w postaci Bonusa wypłacanego przez Wnioskodawcę na rzecz Apteki/Pośrednika lub podmiotu reprezentującego Apteki), jednak nie można jej powiązać z żadnym wzajemnym świadczeniem ze strony Aptek/Pośredników, którego beneficjentem byłby Wnioskodawca lub inny podmiot. Apteki/ Pośrednicy i/lub podmioty reprezentujące Apteki nie są obowiązane do wykonania w zamian za Bonus żadnego świadczenia na rzecz Wnioskodawcy bądź innego podmiotu.

Jak wskazano w stanie faktycznym niniejszego wniosku, Aptekom/Pośrednikom otrzymującym Bonusy Wnioskodawca może wypłacać także odrębne wynagrodzenie za usługi (najczęściej marketingowe) świadczone na rzecz Spółki. Niemniej jednak, wynagrodzenie za usługi jest odrębnym od Bonusa świadczeniem przyznawanym w zamian za wykonanie określonych czynności na rzecz Spółki (np. za odpowiednią ekspozycję Produktów, umieszczenie Produktów w gazetce reklamowej Apteki/Pośrednika, telemarketing, itp.). Zasady świadczenia usług oraz kalkulacji i wypłaty wynagrodzenia za usługi są odrębnie określone (na podstawie odrębnych porozumień, umów, itp.) i nie mają związku z przyznawaniem i wypłatą Bonusów (w szczególności, świadczenie usług nie jest warunkiem wypłaty Bonusa).

Za świadczenie usługi nie można także uznać nabycia lub sprzedaży określonej ilości czy wartości Produktów przez Apteki/Pośredników. Taki wniosek wypływa bezpośrednio z brzmienia definicji usługi w ustawie o VAT, tj. usługą jest świadczenie, które nie jest dostawą towarów. Jedno świadczenie nie może więc stanowić jednocześnie dostawy towarów i świadczenia usług.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w wielu wyrokach sądów administracyjnych (w tym, Naczelnego Sądu Administracyjnego, tak np. w uchwale z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. akt I FPS 2/12). Powyższe potwierdził także Minister Finansów w interpretacji ogólnej wydanej w odniesieniu do sposobu rozliczania tzw. premii pieniężnych (interpretacja ogólna z dnia 27 listopada 2012 r., znak PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618 - dalej „interpretacja”). W Interpretacji Minister Finansów uznał, że „bonusy otrzymywane przez nabywcę od dostawcy za dokonanie nabycia określonej ilości towarów, czy uzyskanie określonego poziomu wartości sprzedanych towarów, co do zasady, nie są wynagrodzeniem za świadczenie usługi, a wypłacenie takiej premii nie kreuje odrębnej od dostawy towaru czynności objętej podatkiem od towarów i usług. Nie może bowiem wystąpić taka sytuacja faktyczna, która stanowiłaby jednocześnie dostawę towaru i świadczenie usług.

Minister Finansów w Interpretacji wskazał również, że ze świadczeniem usług w rozumieniu ustawy o VAT możemy mieć do czynienia w przypadku, gdy nabywca dokonując zakupów u dostawcy, uzyskuje premię przede wszystkim za realizację określonych, dodatkowych czynności na rzecz dostawcy. Takimi czynnościami mogą być przykładowo: stosowanie szczególnych, czy też określonych przez dostawcę zasad eksponowania jego towarów klientom, czy powstrzymanie się przez nabywcę od dokonywania przez niego nabyć podobnych towarów u innych podatników.

W analizowanym stanie faktycznym, Apteki/Pośrednicy nie są obowiązani do dokonywania na rzecz Spółki żadnych działań w zamian za wypłacony Bonus. Jak wskazano powyżej, usługi świadczone przez Apteki/Pośredników na rzecz Wnioskodawcy (jeżeli w ogóle są świadczone) wynagradzane są odrębnie i nie mają wpływu na wysokość i wypłatę Bonusów. W zależności od rodzaju Bonusa, wystarczające do przyznania Bonusa może być osiągnięcie odpowiedniego poziomu zakupu/sprzedaży Produktów lub zakup/sprzedaż tych Produktów w ogóle. W szczególności, w zamian za Bonus, Apteki/Pośrednicy nie są obowiązani do stosowania szczególnych czy określonych przez Spółkę zasad promowania czy eksponowania Produktów, czy do powstrzymywania się od nabywania produktów leczniczych i suplementów diety podobnych, konkurencyjnych wobec Produktów Wnioskodawcy.

W związku z powyższym, Bonusy wypłacane Aptekom/Pośrednikom i sieciom Aptek nie stanowią wynagrodzenia za usługę w rozumieniu ustawy o VAT, które powinno być dokumentowane fakturami VAT wystawianymi na Spółkę przez Apteki/ Pośredników bądź podmioty reprezentujące Apteki.

Podsumowując, Bonusy wypłacane Aptekom/Pośrednikom i podmiotom reprezentującym Apteki nie stanowią ani rabatu czy obniżki ceny w rozumieniu ustawy o VAT, ani też wynagrodzenia za usługę w rozumieniu ustawy o VAT. W związku z tym, wypłacane przez Spółkę na rzecz Aptek/Pośredników lub podmiotów reprezentujących Apteki Bonusy pozostają poza zakresem podatku VAT i tym samym, powinny być dokumentowane notami księgowymi uznaniowymi wystawionymi przez Spółkę bez podatku VAT.

Spółka pragnie zaznaczyć, że prawidłowość powyższego stanowiska w zbliżonym stanie faktycznym potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 4 sierpnia 2014 r, (znak ITPP2/443-631/14/EB).

W przypadku uznania przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie stanowiska Spółki przedstawionego powyżej za nieprawidłowe, Spółka wnosi o przedstawienie stanowiska Dyrektora Izby Skarbowej co do prawidłowego sposobu rozliczania i dokumentowania na gruncie przepisów o VAT wypłacanych przez Wnioskodawcę Bonusów opisanych w stanie faktycznym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego opisanego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Ponieważ stroną wniosku o udzielenie przedmiotowej interpretacji jest Spółka – należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja wywołuje skutki prawne wyłącznie dla Wnioskodawcy, a nie Aptek/Pośredników i podmiotów reprezentujących Apteki.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) natomiast w części wniosku dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.