IPPB2/415-120/12-4/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy dochód stanowiący różnicę pomiędzy wartością rynkową Akcji bonusowych objętych (nabytych) przez Wnioskodawcę a wydatkami poniesionymi na ich objecie (nabycie) nie będzie podlegać opodatkowaniu w momencie tego objęcia (nabycia), lecz dopiero w momencie zbycia Akcji bonusowych jako dochód z kapitałów pieniężnych?2. W razie odpowiedzi twierdzącej na pytanie 1 czy ta sama zasada będzie miała zastosowanie do Akcji dodatkowych, objętych (nabytych) w związku z przyznaniem Akcji bonusowych, a jeśli nie, to w którym momencie i w jakiej wysokości powstanie podlegający opodatkowaniu dochód związany z Akcjami dodatkowymi?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia06.02.2012 r. (data wpływu 08.02.2012 r.) oraz piśmie uzupełniającym braki formalne (data nadania 24.04.2012 r., data wpływu 26.04.2012 r., na wezwanie Nr IPPB2/415-120/12-2/MK z dnia 13.04.2012 r. (data nadania 13.04.2012 r., data doręczenia 17.04.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z przyznaniem Wnioskodawcy akcji bonusowych oraz akcji dywidendowych w ramach wprowadzonego programu planów akcyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08.02.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z przyznaniem Wnioskodawcy akcji bonusowych oraz akcji dywidendowych w ramach wprowadzonego programu planów akcyjnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest pracownikiem T. (dalej: T., Spółka). Spółka należy do grupy T. (dalej: Grupa lub Grupa T.), na czele której stoi spółka mająca siedzibę w Wielkiej Brytanii (dalej: T. UK). T. UK jest spółką akcyjną, notowaną na giełdzie w Londynie.

W celu motywacji pracowników spółek z Grupy, T. UK opracowała program planów akcyjnych dla wybranych pracowników spółek powiązanych (A. i L. na lata 2011 i 2012, P.S.Plan na lata 2011-2014; dalej: Plany akcyjne). Plany te zakładają możliwość uzyskania przez pracowników spółek należących do Grupy T. bonusów (liczonych jako procent płacy podstawowej) po spełnieniu określonych kryteriów przez danego pracownika, jak i przez spółkę, w której jest zatrudniony. Przyznanie bonusów i ich wysokość są również uzależnione od wyników całej Grupy. Bonus może zostać wypłacony w gotówce lub w akcjach spółki T. UK (Akcje bonusowe), lub też częściowo w gotówce, a częściowo w akcjach. Akcje bonusowe mogą być zarówno akcjami nowej emisji, jak i akcjami kupowanymi na rynku wtórnym (np. na giełdzie londyńskiej).

Schemat bonusowy zakłada, że Akcje bonusowe są ostatecznie przekazywane pracownikom (uwalniane) dopiero po upływie określonego (np. dwu lub trzyletniego) okresu restrykcyjnego od ich przyznania. Do tego czasu Akcje bonusowe pozostają zapisane na rachunku powierniczym prowadzonym dla danej osoby, bez możliwości dokonywania w stosunku do nich jakichkolwiek czynności - przede wszystkim wyłączona jest możliwość dysponowania tymi Akcjami, w tym możliwość ich zbycia do momentu ich uwolnienia z rachunku powierniczego.

Przewidziane są następujące typy Akcji bonusowych:

 • akcje typu „E. - raz przyznane nie podlegają utracie w razie ustania stosunku pracy ze spółką z Grupy przed upływem okresu restrykcyjnego,
 • akcje typu „C. oraz akcje typu „Ed - obydwa typy akcji podlegają, generalnie, utracie w razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu restrykcyjnego (z wyjątkami dotyczącymi przejścia na emeryturę, rentę zdrowotną, itp.),
 • akcje związane z programem P.S.Plan - przyznanie tych akcji następuje po upływie okresu trzyletniego od rozpoczęcia udziału w planie, w zależności od realizacji celów Grupy i oceny pracownika. Podlegają one utracie w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trakcie okresu restrykcyjnego.

Schemat ramowy Planów akcyjnych oraz zasady premiowania zostały zatwierdzone przez walne zgromadzenie akcjonariuszy T. UK. Decyzje w zakresie przyznania nagrody danemu pracownikowi (oceny spełnienia przewidzianych w Planach akcyjnych kryteriów przyznania nagrody) podejmuje Zarząd T. UK na podstawie wyników Grupy, oceny pracownika oraz wyników spółki, w której jest on zatrudniony, ale decyzja ta ma swoje oparcie we wspomnianej uchwale walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Przyznane Akcje bonusowe dają, przy spełnieniu określonych warunków, prawo do udziału w zysku T. UK. W okresie restrykcyjnym, tj. od momentu przyznania Akcji bonusowych do ich uwolnienia, udział ten nie może być wypłacany w pieniądzu, a jedynie dystrybuowany na rzecz pracowników w formie dodatkowych akcji (D. dalej: Akcje dodatkowe), które dopisywane są do rachunku powierniczego i uwalniane razem z Akcjami bonusowymi przyznanymi pierwotnie. W przypadku utraty Akcji bonusowych (np. ustanie stosunku pracy przed upływem okresu restrykcyjnego) również przyznane od nich Akcje dodatkowe podlegają utracie.

Wnioskodawca, po spełnieniu warunków kreślonych w Planach akcyjnych, może otrzymać (objąć lub nabyć) Akcje bonusowe T. UK, a w konsekwencji również Akcje dodatkowe.

Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 13.04.2012 r. Nr IPPB2/415-120/12-2/MK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 • wskazanie kto jest właścicielem akcji typu „E., Co., Ed ” i akcji związanych z programem P.S.Plan oraz akcji dodatkowych zapisanych na rachunku powierniczym prowadzonym dla Wnioskodawcy w okresie restrykcyjnym...
 • czy przyznanie akcji dodatkowych, zamiast wypłaty pieniężnej z tytułu udziału w zysku Spółki T. UK Wnioskodawcy, nastąpiło na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy...
 • czy uczestnicy programu w momencie przyznania akcji bonusowych będą dysponować prawami i przywilejami należnymi akcjonariuszom, tj. z tym momentem uzyskają prawo do czerpania korzyści wnikających z akcji (prawo głosu, prawo do dywidendy)...

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie. W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

Na wstępie Wnioskodawca zwrócił uwagę, iż pytania 1 i 3 zadane w Wezwaniu dotyczą okoliczności, które nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia przedstawionej przez Wnioskodawcę kwestii. Pytanie Wnioskodawcy sprowadza się bowiem do możliwości zastosowania art. 24 ust. 11 i 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który nie wymienia takich przesłanek jak dysponowane prawem własności akcji, prawem do dywidendy czy prawami głosu. Wnioskodawca dla porządku udzielił informacji w tym zakresie według swej najlepszej wiedzy.

 1. We wszystkich wymienionych w pierwszym pytaniu przypadkach właścicielem akcji, od momentu przekazania ich na rachunek powierniczy Wnioskodawcy, jest Wnioskodawca. Może on jednak utracić własność tych akcji (z wyjątkiem akcji typu „Ed”), przykładowo w wypadku rozwiązania stosunku pracy z winy Wnioskodawcy przed upływem okresu restrykcyjnego.
 2. Możliwość przyznania akcji dodatkowych, jako ekwiwalentu dywidendy, wynika z planów akcyjnych zatwierdzonych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy T. UK. W związku z tym, tak samo jak w przypadku akcji bonusowych, również akcje dodatkowe są przyznawane na podstawie uchwały walnego zgromadzenia (planu akcyjnego zatwierdzonego przez walne zgromadzenie). W przypadku P.S. Plan Administrator jest uprawniony, również na podstawie planu zatwierdzonego w powyżej opisany sposób, do przyznania akcji dodatkowych lub ekwiwalentu pieniężnego dywidendy, według własnego uznania, jeszcze przed objęciem i nabyciem samych akcji bonusowych.
 3. Z momentem przyznania akcji Wnioskodawca uzyska prawo głosu oraz będzie miał prawo do dywidendy przy czym w przypadku A.B. Plan w okresie restrykcyjnym może to być wyłącznie dywidenda wypłacana w akcjach dodatkowych.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy dochód stanowiący różnicę pomiędzy wartością rynkową Akcji bonusowych objętych (nabytych) przez Wnioskodawcę a wydatkami poniesionymi na ich objecie (nabycie) nie będzie podlegać opodatkowaniu w momencie tego objęcia (nabycia), lecz dopiero w momencie zbycia Akcji bonusowych jako dochód z kapitałów pieniężnych...
 2. W razie odpowiedzi twierdzącej na pytanie 1 czy ta sama zasada będzie miała zastosowanie do Akcji dodatkowych, objętych (nabytych) w związku z przyznaniem Akcji bonusowych, a jeśli nie, to w którym momencie i w jakiej wysokości powstanie podlegający opodatkowaniu dochód związany z Akcjami dodatkowymi...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, nadwyżka pomiędzy wartością rynkową Akcji bonusowych z dnia ich nabycia a wydatkami na nabycie tych akcji nie podlega opodatkowaniu w momencie nabycia, lecz w momencie zbycia Akcji bonusowych. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o PIT, dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

Art. 24 ust. 12a ustawy o PIT stanowi natomiast, iż przepis art. 24 ust. 11 ma zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia (nabycia) akcji spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W przypadku opisanym w niniejszym wniosku, Wnioskodawca będzie uprawniony do nabycia akcji spółki mającej siedzibę w Unii Europejskiej (emitentem akcji jest T. UK). Uprawnienie to wynika z Planów akcyjnych zatwierdzonych w drodze uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy T. UK. W takiej sytuacji zastosowanie znajdzie przytoczony wyżej przepis art. 24 ust. 11 i 2a ustawy o PIT, który odracza opodatkowanie do momentu zbycia Akcji bonusowych.

W opinii Wnioskodawcy zastosowania tego przepisu nie wyłącza fakt, iż ostateczną decyzję o przyznaniu Akcji bonusowych podejmuje Zarząd T. UK. Zasadnicze znaczenie ma bowiem fakt iż Plany akcyjne, które są podstawą istnienia uprawnienia Wnioskodawcy do otrzymania Akcji bonusowych, zostały zatwierdzone przez walne zgromadzenie akcjonariuszy T. UK. Podejmując decyzję o przyznaniu danemu pracownikowi Akcji bonusowych, Zarząd T. UK kieruje się szczegółowymi wytycznymi opisanymi w tych Planach akcyjnych, które wykluczają dowolność w podejmowaniu takich decyzji. Zarząd jest zatem jedynie wykonawcą uchwały podjętej przez walne zgromadzenie.

W praktyce zazwyczaj proces przyznawania akcji w ramach planów motywacyjnych jest podzielony na etapy: etap określenia warunków objęcia lub nabycia akcji przez osoby uprawnione (oraz podwyższenia kapitału akcyjnego) w drodze uchwały walnego zgromadzenia oraz etap wykonania tej uchwały przez inny organ spółki (zarząd lub radę nadzorczą) polegający na weryfikacji, czy spełnione zostały kryteria określone w uchwale i alokacji akcji dla poszczególnych beneficjentów. Jest to podejście praktyczne, wynikające z realiów stosunków korporacyjnych, w których decyzje o charakterze zasadniczym są podejmowane przez akcjonariuszy w drodze uchwały, zaś szczegółowe wykonanie tych uchwał pozostawia się zarządowi lub radzie nadzorczej. Nie zmienia to faktu, iż podstawą działania zarządu lub rady nadzorczej, a zatem również podstawą przyznania akcji jest uchwała akcjonariuszy podjęta na walnym zgromadzeniu. Poprawność takiego stanowiska potwierdzają interpretacje Ministra Finansów wydane w analogicznych stanach faktycznych, m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 marca 2010 r. (sygn. IPPB2/415-756/09-2/AS).

Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie zbycia Akcji bonusowych Wnioskodawca uzyska przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT - z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Dochód podlegający opodatkowaniu w tym momencie będzie uwzględniał brak wydatków na nabycie akcji, a zatem przysporzenie na rzecz Wnioskodawcy związane z nieodpłatnym nabyciem Akcji bonusowych zostanie odpowiednio odzwierciedlone i opodatkowane w chwili ich zbycia. Stanowisko takie prezentuje NSA m.in. w wyroku z dnia 27 kwietnia 2011 r. (sygn. akt II FSK 1410/10).

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy również w przypadku Akcji dodatkowych dochód podlegający opodatkowaniu powstanie w momencie zbycia tych akcji i powinien być traktowany, analogicznie jak dla Akcji bonusowych, jako dochód z kapitałów pieniężnych. Niezależnie od faktu, iż Akcje dodatkowe są przyznawane w ramach realizacji prawa do udziału w zysku z tytułu Akcji bonusowych, ich przyznanie następuje na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki będącej emitentem akcji. Wobec powyższego, również do tych akcji powinien znaleźć zastosowanie art. 24 ust. 11 ustawy o PIT. Przyznanie Akcji dodatkowych powoduje bowiem, że udział Wnioskodawcy w zysku ich emitenta jest odroczony do momentu zbycia tych akcji.

Wziąwszy pod uwagę fakt, iż wartość rynkowa akcji notowanych na giełdzie podlega stałym fluktuacjom, możliwa jest sytuacja, w której do momentu uwolnienia Akcji dodatkowych (podobnie jak Akcji bonusowych), akcje te stracą na wartości, tak iż Wnioskodawca nie osiągnie z tytułu ich zbycia żadnego przychodu lub też przychód ten będzie o wiele mniejszy. Niezależnie od wysokości takiego przychodu, będzie on natomiast w całości opodatkowany w momencie zbycia Akcji dodatkowych, gdyż wówczas zostanie uwzględniony brak wydatków na ich nabycie. Przychód z tego tytułu będzie zatem w całości dochodem z kapitałów pieniężnych podlegającym opodatkowaniu.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje uzasadnienie w orzecznictwie sądów administracyjnych, m.in. w wyroku WSA w Warszawie z dnia 23 września 2009 r., sygn. III SA/Wa 411/09, w którym Sąd stwierdził, że akcje są papierami wartościowymi inkorporującymi zarówno prawa jak i obowiązki wobec spółki będącej emitentem akcji. W momencie otrzymania akcji na preferencyjnych warunkach przysporzenie, jakie z tego tytułu uzyskuje dana osoba, niezależnie od źródła i przyczyny uzyskania tego przysporzenia, jest jedynie potencjalne. Cechą akcji jest to, iż generują one przychód dopiero w przyszłości w postaci dywidendy lub też w przypadku odpłatnego ich zbycia - w postaci różnicy pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztami poniesionymi na ich nabycie”. Zatem, pomimo, iż Akcje dodatkowe są przyznawane w wykonaniu prawa do udziału w zysku dla właścicieli Akcji bonusowych, to ich charakter jest taki sam jak Akcji bonusowych. W związku z tym analogiczne powinno być ich traktowanie podatkowe.

Podejście odmienne, zakładające, iż Akcje dodatkowe podlegają opodatkowaniu w momencie ich przyznania, prowadziłoby do podwójnego ich opodatkowania. Wnioskodawca najpierw zmuszony byłby opodatkować dochód w wysokości wartości rynkowej przyznanych Akcji dodatkowych, zaś następnie, w chwili ich zbycia, uzyskana cena nie mogłaby zostać pomniejszona o tę wartość, opodatkowaną na pierwszym etapie, ponieważ brak jest podstawy prawnej do takiego potrącenia, przez co podlegałaby ponownemu opodatkowaniu, jako dochód ze zbycia papierów wartościowych.

W związku z powyższym należy przyjąć, iż również dochód z tytułu otrzymania Akcji dodatkowych jest opodatkowany w momencie ich zbycia, a brak wydatków na nabycie tych akcji powoduje, ze cała ich wartość jest wówczas uwzględniona w podstawie opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę tez wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sadu Administracyjnego - wskazać należy, iż powołane wyroki dotyczą konkretnych spraw podatników osadzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.