ILPP2/4512-1-230/15-2/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie wyłączenia z podstawy opodatkowania udzielonych przez Wnioskodawcę bonusów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 10 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania w związku z planowanym udzieleniem przez Wnioskodawcę bonusów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z podstawy opodatkowania udzielonych przez Wnioskodawcę bonusów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca”) jest firmą oferującą produkty z branży autokosmetyków, szeroko pojętej chemii samochodowej, akcesoriów samochodowych, wyposażenia warsztatów, narzędzi oraz innych produktów (dalej: „Produkty Wnioskodawcy”).

W ramach przyjętej strategii rozwoju, w związku z zamiarem zwiększania sprzedaży Produktów Wnioskodawcy, a także z uwagi na rosnącą konkurencyjność na rynku, Wnioskodawca jest zainteresowany wdrożeniem rozwiązań ukierunkowanych na stymulowanie popytu na Produkty Wnioskodawcy oraz budowanie i utrwalanie jego pozycji rynkowej w branży autokosmetyków, szeroko pojętej chemii samochodowej, akcesoriów samochodowych, wyposażenia warsztatów, narzędzi oraz innych produktów.

W celu utrzymania/rozwoju bieżących relacji handlowych oraz zwiększeniu wartości zakupów dokonywanych u Wnioskodawcy przez kontrahentów, Wnioskodawca jest gotowy przyznać kontrahentom dodatkowe preferencje cenowe uatrakcyjniające ofertę Wnioskodawcy (dalej: „Bonusy”) w przypadku realizacji przez kontrahentów w ustalonym okresie określonych celów biznesowych związanych z wartością zakupów Produktów Wnioskodawcy lub w przypadku spełnienia innych określonych kryteriów.

Poziom Bonusu oraz wymagania niezbędne do jego rozliczenia będą uzgadniane przez Wnioskodawcę indywidualnie z kontrahentem w zawieranych każdorazowo odpowiednich umowach dotyczących udzielania Bonusu przez Wnioskodawcę (dalej: „Umowa”).

Podstawowymi kryteriami naliczenia Bonusu zawartymi w Umowie, będą:

 1. osiągnięcie przez kontrahenta w okresie obowiązywania Umowy określonego wzrostu wartości zakupów Produktów Wnioskodawcy w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim lub/oraz osiągnięcie określonej wartości zakupów Produktów Wnioskodawcy, i/lub
 2. osiągnięcie przez kontrahenta w okresie obowiązywania Umowy określonego wzrostu ilości kupowanego asortymentu Produktów Wnioskodawcy w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim lub/oraz osiągnięcie określonego minimalnego poziomu zakupów asortymentu (indeksów) z oferty Wnioskodawcy, i/lub
 3. przedterminowe regulowanie przez kontrahenta należności wynikających z faktur wystawionych przez Wnioskodawcę (przy czym wartość Bonusu może być uzależniona od momentu zapłaty należności wynikającej z danej faktury: generalnie wcześniejsze uiszczenie należności wynikającej z danej faktury oznaczać będzie wyższą wartość Bonusu), i/lub
 4. realizowanie przez kontrahenta zamówień o określonej jednorazowej wielkości oraz wartości, i/lub
 5. przesyłanie zamówień na Produkty Wnioskodawcy w formie elektronicznej.

Wartości poszczególnych wskazanych powyżej Bonusów naliczanych w przypadku realizacji przez kontrahentów określonych celów biznesowych związanych z wartością zakupów Produktów Wnioskodawcy lub w przypadku spełnienia innych określonych powyżej kryteriów mogą się sumować dając łączną wartość Bonusu.

Jednocześnie, Umowa będzie zawierała następujące formy realizacji Bonusu przez kontrahenta:

 1. Bonus w formie dodatkowego rabatu na nabyte przez kontrahenta od Wnioskodawcy, w okresie objętym Bonusem, Produkty Wnioskodawcy dokumentowany poprzez korektę faktury zakupu ww. Produktów Wnioskodawcy, albo
 2. Bonus w formie rabatu na zakup przez kontrahenta od Wnioskodawcy Towarów lub Usług (tj. towarów lub usług pochodzących od podmiotów trzecich, niewchodzących w zakres podstawowej oferty produktowej Wnioskodawcy).

O wyborze sposobu wykorzystania Bonusu, kontrahent będzie zobowiązany poinformować Wnioskodawcę w wynikającym z Umowy terminie.

W przypadku wyboru przez kontrahenta „Bonusu w formie rabatu na zakup przez kontrahenta od Wnioskodawcy Towarów lub Usług”, kontrahent w terminie określonym w Umowie wskaże Wnioskodawcy wybrany Towar lub Usługę, których nabycia oczekuje od Wnioskodawcy oraz potencjalnie ofertę firmy trzeciej działającej na rynku polskim, od której Wnioskodawca mógłby zakupić wybrany Towar lub Usługę.

Wysokość Łącznego Bonusu, zgłoszonego do wykorzystania przez Kontrahenta jako „Bonus w formie rabatu na zakup przez Kontrahenta od Sprzedawcy Towarów lub Usług”, nie może być równa ani wyższa od ceny nabycia przez Sprzedawcę Towaru lub Usługi, wskazanych przez Kontrahenta.

Wykorzystanie Bonusu przez kontrahenta zgodnie z ww. formą nastąpi poprzez odsprzedaż przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta Towaru lub Usługi za cenę stanowiącą cenę zakupu Towaru lub Usługi przez Wnioskodawcę od podmiotu trzeciego (zgodnie z ofertą podmiotu trzeciego przedstawioną przez kontrahenta), pomniejszoną o rabat odpowiadający wartości całości lub części Bonusu, dostępnego do wykorzystania przez kontrahenta na podstawie zawartej Umowy.

W przypadku zaś wyboru przez kontrahenta „Bonusu w formie dodatkowego rabatu na nabyte przez kontrahenta od Wnioskodawcy, w okresie objętym Bonusem, Produkty Wnioskodawcy” Wnioskodawca zamierza wystawiać stosowną fakturę korygującą odnoszącą się do już zrealizowanych transakcji na rzecz danego kontrahenta.

Pomiędzy kontrahentami (z którymi Wnioskodawca podpisze Umowę) oraz podmiotami trzecimi (od których Wnioskodawca zakupi Towar lub Usługę) a Wnioskodawcą, nie będą występować powiązania, o których mowa w art. 32 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku przyznania przez Wnioskodawcę Bonusów, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego oraz wyboru przez kontrahentów sposobu ich realizacji: „Bonus w formie dodatkowego rabatu na nabyte przez kontrahenta od Wnioskodawcy, w okresie objętym Bonusem, Produkty Wnioskodawcy”, Wnioskodawca będzie uprawniony do udokumentowania przyznanych Bonusów fakturami korygującymi, uprawniającymi Wnioskodawcę do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku...
 2. Czy udzielony „Bonus w formie rabatu na zakup przez kontrahenta od Wnioskodawcy Towarów lub Usług” stanowić będzie obniżkę ceny podlegającą wyłączeniu z podstawy opodatkowania zgodnie z art. 29a ustawy o VAT, którą Spółka zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT powinna uwzględnić na fakturze dokumentującej sprzedaż Towarów i Usług na rzecz danego kontrahenta...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przyznania przez Wnioskodawcę Bonusów, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego oraz wyboru przez kontrahentów „Bonus w formie dodatkowego rabatu na nabyte przez kontrahenta od Wnioskodawcy, w okresie objętym Bonusem, Produkty Wnioskodawcy” jako sposobu realizacji Bonusu, Wnioskodawca będzie uprawniony do udokumentowania przyznanych Bonusów fakturami korygującymi, uprawniającymi Wnioskodawcę do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku. Obniżenie podstawy opodatkowania będzie mogło być dokonane pod warunkiem, że spełnione zostaną warunki wskazane w art. 29a ust. 13 i ust. 15 ustawy o VAT.

Równocześnie, udzielony kontrahentom „Bonus w formie rabatu na zakup przez kontrahenta od Wnioskodawcy Towarów lub Usług” stanowić będzie obniżkę ceny podlegającą wyłączeniu z podstawy opodatkowania zgodnie z art. 29a ustawy o VAT, którą Spółka zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT powinna uwzględnić na fakturze dokumentującej sprzedaż Towarów i Usług na rzecz danego kontrahenta.

Ad. 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się natomiast przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Świadczeniem usług jest natomiast każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT).

Zgodnie natomiast z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest, co do zasady, wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Przy czym, jak wynika z art. 29a ust. 7 ustawy o VAT podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Ponadto, zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy o VAT podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się m.in. o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen.

Jak natomiast stanowi art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Przy czym, zgodnie z art. 29a ust. 15 ustawy o VAT, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się m.in. w przypadku gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Równocześnie, w art. 106e ustawy o VAT zawierającym katalog pozycji, które powinna zawierać faktura, wskazano m.in. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto.

Ponadto, zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1 lub też udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 podatnik wystawia fakturę korygującą.

Elementy faktury korygującej zostały określone w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT i obejmują:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Ponadto, jak wynika z art. 106j ust. 3 ustawy o VAT w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Z przywołanych powyżej przepisów wynika zatem, że rabaty mogą być przyznawane zarówno przed, jak i po wykonaniu transakcji, a sposób rozliczenia i dokumentowania rabatów uzależniony jest od tego, kiedy zostały przyznane. Równocześnie, w ocenie Wnioskodawcy, ustawa o VAT nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń co do wysokości udzielanego rabatu w transakcjach zawieranych pomiędzy kontrahentami pomiędzy którymi nie występują powiązania, o których mowa w art. 32 ustawy o VAT. W konsekwencji, w takiej sytuacji, poziom rabatu może być dowolnie ustalany pomiędzy stronami transakcji.

Jak wynika natomiast z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego, w celu utrzymania/rozwoju bieżących relacji handlowych oraz zwiększeniu wartości zakupów dokonywanych u Wnioskodawcy przez kontrahentów, w przypadku realizacji przez kontrahentów w ustalonym okresie określonych celów biznesowych związanych z wartością zakupów Produktów Wnioskodawcy lub w przypadku spełnienia innych określonych kryteriów, wskazanych w zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca zamierza przyznać kontrahentom upusty cenowe (Bonusy).

Poziom Bonusu oraz wymagania niezbędne do jego rozliczenia będą uzgadniane przez Wnioskodawcę indywidualnie z kontrahentem w zawieranych każdorazowo odpowiednich Umowach. Przy czym, podstawowymi kryteriami naliczenia Bonusu zawartymi w Umowie, będą:

 1. osiągnięcie przez kontrahenta w okresie obowiązywania Umowy określonego wzrostu wartości zakupów Produktów Wnioskodawcy w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim lub/oraz osiągnięcie określonej wartości zakupów Produktów Wnioskodawcy, i/lub
 2. osiągnięcie przez kontrahenta w okresie obowiązywania Umowy określonego wzrostu ilości kupowanego asortymentu Produktów Wnioskodawcy w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim lub/oraz osiągnięcie określonego minimalnego poziomu zakupów asortymentu (indeksów) z oferty Wnioskodawcy, i/lub
 3. przedterminowe regulowanie przez kontrahenta należności wynikających z faktur wystawionych przez Wnioskodawcę (przy czym wartość Bonusu może być uzależniona od momentu zapłaty należności wynikającej z danej faktury; generalnie wcześniejsze uiszczenie należności wynikającej z danej faktury oznaczać będzie wyższą wartość Bonusu), i/lub
 4. realizowanie przez kontrahenta zamówień o określonej jednorazowej wielkości oraz wartości, i/lub
 5. przesyłanie zamówień na Produkty Wnioskodawcy w formie elektronicznej.

Jednocześnie, Umowa będzie zawierała następujące formy realizacji Bonusu przez kontrahenta:

 1. Bonus w formie dodatkowego rabatu na nabyte przez kontrahenta od Wnioskodawcy, w okresie objętym Bonusem, Produkty Wnioskodawcy z korektą faktury zakupu, albo
 2. Bonus w formie rabatu na zakup przez kontrahenta od Wnioskodawcy Towarów lub Usług (niewchodzących w zakres podstawowej oferty produktowej Wnioskodawcy).

Mając na uwadze przywołane powyżej przepisy ustawy o VAT, zdaniem Wnioskodawcy, kryteria naliczenia Bonusu wskazane w opisie zdarzenia przyszłego nie mogą zostać uznane za wykonywanie jakichkolwiek czynności przez kontrahentów na rzecz Wnioskodawcy, które mogłyby stanowić odrębną usługę świadczoną przez kontrahenta. Efektywnie zatem przyznane kontrahentowi kwoty Bonusu wskazane w zdarzeniu przyszłym, należy uznać za zmniejszenie wynagrodzenia Spółki z tytułu transakcji dokonanych na rzecz danego kontrahenta. Podejście takie zostało zaprezentowane m.in. w uchwale NSA z dnia 25 czerwca 2012 r. (sygn. I FPS 2/12), w której uznano, że: „Wypłata kontrahentowi bonusu warunkowego (premii pieniężnej) z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności stanowi rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zmniejszający podstawę opodatkowania”.

W konsekwencji, w przypadku gdy kontrahent zdecyduje się na realizację przyznanych Bonusów poprzez uzyskanie dodatkowego rabatu na Produkty Wnioskodawcy nabyte przez kontrahenta od Wnioskodawcy, Bonusy o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego stanowić będą opusty/obniżki cen udzielone po dokonaniu sprzedaży (rabaty) w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, będące podstawą do obniżenia podstawy opodatkowania i odpowiednio kwoty podatku.

W tej sytuacji, zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawca uprawniony będzie do wystawienia faktury korygującej, zawierającej elementy wskazane w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT. Równocześnie, Wnioskodawca może wystawić jedną fakturę korygującą obejmującą łączną wartość przyznanego Bonusu, skalkulowaną w oparciu o wartości poszczególnych Bonusów w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów dokonanych na rzecz danego kontrahenta w ustalonym okresie.

W konsekwencji, jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie nr 1 uznać należy, że w przypadku przyznania przez Wnioskodawcę Bonusów, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego oraz wyboru przez kontrahentów „Bonus w formie dodatkowego rabatu na nabyte przez kontrahenta od Wnioskodawcy, w okresie objętym Bonusem, Produkty Wnioskodawcy” jako sposobu realizacji Bonusu, Wnioskodawca będzie uprawniony do udokumentowania przyznanych Bonusów fakturami korygującymi, uprawniającymi Wnioskodawcę do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku. Przy czym, obniżenie podstawy opodatkowania będzie mogło być dokonane pod warunkiem, że spełnione zostaną warunki wskazane w art. 29a ust. 13 i ust. 15 ustawy o VAT.

Ad. 2

W przypadku natomiast wyboru przez kontrahenta „Bonusu w formie rabatu na zakup przez kontrahenta od Wnioskodawcy Towarów lub Usług”, Kontrahent w terminie określonym w Umowie wskaże Wnioskodawcy wybrany Towar lub Usługę, których nabycia oczekuje od Wnioskodawcy oraz potencjalnie ofertę firmy trzeciej działającej na rynku polskim, od której Wnioskodawca mógłby zakupić wybrany Towar lub Usługę.

Wykorzystanie Bonusu przez kontrahenta zgodnie z ww. formułą nastąpi w ramach odsprzedaży przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta Towaru lub Usługi za cenę stanowiącą cenę zakupu Towaru lub Usługi przez Wnioskodawcę od podmiotu trzeciego (zgodnie z ofertą podmiotu trzeciego przedstawioną przez Kontrahenta) pomniejszoną o rabat odpowiadający wartości całości lub części Bonusu, dostępnego do wykorzystania przez Kontrahenta na podstawie zawartej Umowy.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy „Bonus w formie rabatu na zakup przez kontrahenta od Wnioskodawcy Towarów lub Usług”, który będzie rozliczany w ramach odsprzedaży przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta Towaru lub Usługi uznany powinien zostać za obniżkę ceny, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT. Przedmiotowy bonus będzie w konsekwencji stanowił rabat, który będzie wpływał na stosowne obniżenie podstawy opodatkowania VAT i kwoty podatku.

Równocześnie, mając na uwadze art. 106e ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, w przypadku przyznania „Bonusu w formie rabatu na zakup przez kontrahenta od Wnioskodawcy Towarów lub Usług”, przedmiotowy Bonus powinien zostać wykazany na fakturze dokumentującej sprzedaż Towarów i Usług na rzecz danego kontrahenta.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – na mocy art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do treści art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W świetle art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Z kolei w oparciu o art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Na podstawie ust. 10 powyższego przepisu, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Jak stanowi art. 29a ust. 13 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29a ust. 14 ustawy).

Przy czym na mocy art. 29a ust. 15 ustawy, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

 1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
 4. gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Natomiast w świetle art. 29a ust. 16 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.

Ponadto jak wynika z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 (art. 106b ust. 2 ustawy).

Na mocy art. 106b ust. 3 ustawy, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

– jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

W myśl art. 106e ust. 1 pkt 1-15 ustawy, faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem (...).

Zgodnie z art. 106g ust. 1 ustawy, faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8 (art. 106i ust. 1 ustawy).

Na podstawie art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

– podatnik wystawia fakturę korygującą.

W świetle art. 106j ust. 2 ustawy, faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte na fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub i usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Przepis art. 106j ust. 3 ustawy stanowi, że w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonywanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Z przytoczonych wyżej regulacji ustawy o VAT wynika, że udzielenie rabatu, o ile nie sprzeciwiają się temu inne niż podatkowe przepisy prawa, jest ściśle skorelowane z konkretną transakcją, w związku z którą zostało zastosowane i powoduje obniżenie ceny dostarczanych towarów lub świadczonych usług, wpływa na zmniejszenie obrotu, a tym samym podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć „bonifikata” czy „rabat” w związku z powyższym pojęcia te należy interpretować stosując przede wszystkim wykładnię językową. Bonifikata to zniżka, ustępstwo od ustalonej ceny towaru na rzecz nabywcy („Słownik języka polskiego PWN”, Wydawnictwo Naukowe PWN, rok wydania 2005, str. 62). Natomiast przez rabat, w myśl Słownika Języka Polskiego PWN, Warszawa 1996 r., należy rozumieć obniżenie ceny jakiegoś towaru o pewną kwotę.

Z punktu widzenia podstawy opodatkowania, można wyróżnić następujące rodzaje rabatów:

 • rabaty przyznane i uwzględnione w momencie sprzedaży – niemające wpływu na podstawę opodatkowania, w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy, ponieważ zapłatą z tytułu sprzedaży jest kwota żądana od nabywcy pomniejszona już o udzielony rabat uwzględniany w momencie sprzedaży (art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy);
 • rabaty przyznane po dokonaniu sprzedaży – opusty i obniżki cen – wpływające na obniżenie wcześniej ustalonej zapłaty; do tych rabatów ma zastosowanie art. 29a ust. 10 ustawy, a udzielenie takiego rabatu wymaga odpowiedniego udokumentowania (w przypadku sprzedaży dokumentowanej fakturą VAT – fakturą korygującą).

W tym miejscu zauważyć należy, że rabat, o którym mowa w art. 29a ust. 10 ustawy rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Zatem rabat ma niewątpliwie bezpośredni wpływ na wartość konkretnej transakcji (dostawy lub usługi) i w efekcie prowadzi do obniżenia jej wartości (ceny). Tak rozumiany rabat powinien obniżyć podstawę opodatkowania.

Jak wcześniej wskazano, rozróżnia się rabaty przyznawane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu. Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny) nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia – dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawionej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży. Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny) wymaga wystawienia faktury korygującej.

Z informacji zawartych we wniosku wynika m.in., że w celu utrzymania/rozwoju bieżących relacji handlowych oraz zwiększeniu wartości zakupów dokonywanych u Wnioskodawcy przez kontrahentów, Wnioskodawca jest gotowy przyznać kontrahentom dodatkowe preferencje cenowe uatrakcyjniające ofertę Wnioskodawcy (dalej: „Bonusy”) w przypadku realizacji przez kontrahentów w ustalonym okresie określonych celów biznesowych związanych z wartością zakupów Produktów Wnioskodawcy lub w przypadku spełnienia innych określonych kryteriów.

Poziom Bonusu oraz wymagania niezbędne do jego rozliczenia będą uzgadniane przez Wnioskodawcę indywidualnie z kontrahentem w zawieranych każdorazowo odpowiednich umowach dotyczących udzielania Bonusu przez Wnioskodawcę (dalej: „Umowa”).

Podstawowymi kryteriami naliczenia Bonusu zawartymi w Umowie, będą:

 1. osiągnięcie przez kontrahenta w okresie obowiązywania Umowy określonego wzrostu wartości zakupów Produktów Wnioskodawcy w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim lub/oraz osiągnięcie określonej wartości zakupów Produktów Wnioskodawcy, i/lub
 2. osiągnięcie przez kontrahenta w okresie obowiązywania Umowy określonego wzrostu ilości kupowanego asortymentu Produktów Wnioskodawcy w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim lub/oraz osiągnięcie określonego minimalnego poziomu zakupów asortymentu (indeksów) z oferty Wnioskodawcy, i/lub
 3. przedterminowe regulowanie przez kontrahenta należności wynikających z faktur wystawionych przez Wnioskodawcę (przy czym wartość Bonusu może być uzależniona od momentu zapłaty należności wynikającej z danej faktury: generalnie wcześniejsze uiszczenie należności wynikającej z danej faktury oznaczać będzie wyższą wartość Bonusu), i/lub
 4. realizowanie przez kontrahenta zamówień o określonej jednorazowej wielkości oraz wartości, i/lub
 5. przesyłanie zamówień na Produkty Wnioskodawcy w formie elektronicznej.

Wartości poszczególnych wskazanych powyżej Bonusów naliczanych w przypadku realizacji przez kontrahentów określonych celów biznesowych związanych z wartością zakupów Produktów Wnioskodawcy lub w przypadku spełnienia innych określonych powyżej kryteriów mogą się sumować dając łączną wartość Bonusu.

Jednocześnie, Umowa będzie zawierała następujące formy realizacji Bonusu przez kontrahenta:

 1. Bonus w formie dodatkowego rabatu na nabyte przez kontrahenta od Wnioskodawcy, w okresie objętym Bonusem, Produkty Wnioskodawcy dokumentowany poprzez korektę faktury zakupu ww. Produktów Wnioskodawcy, albo
 2. Bonus w formie rabatu na zakup przez kontrahenta od Wnioskodawcy Towarów lub Usług (tj. towarów lub usług pochodzących od podmiotów trzecich, niewchodzących w zakres podstawowej oferty produktowej Wnioskodawcy).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii wyłączenia ww. Bonusów z podstawy opodatkowania.

Z opisu sprawy wynika, że w przypadku wyboru przez kontrahenta „Bonusu w formie rabatu na zakup przez kontrahenta od Wnioskodawcy Towarów lub Usług”, kontrahent w terminie określonym w Umowie wskaże Wnioskodawcy wybrany Towar lub Usługę, których nabycia oczekuje od Wnioskodawcy oraz potencjalnie ofertę firmy trzeciej działającej na rynku polskim, od której Wnioskodawca mógłby zakupić wybrany Towar lub Usługę. Wysokość Łącznego Bonusu, zgłoszonego do wykorzystania przez Kontrahenta jako „Bonus w formie rabatu na zakup przez Kontrahenta od Sprzedawcy Towarów lub Usług”, nie może być równa ani wyższa od ceny nabycia przez Sprzedawcę Towaru lub Usługi, wskazanych przez Kontrahenta. Wykorzystanie Bonusu przez kontrahenta zgodnie z ww. formą nastąpi poprzez odsprzedaż przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta Towaru lub Usługi za cenę stanowiącą cenę zakupu Towaru lub Usługi przez Wnioskodawcę od podmiotu trzeciego (zgodnie z ofertą podmiotu trzeciego przedstawioną przez kontrahenta), pomniejszoną o rabat odpowiadający wartości całości lub części Bonusu, dostępnego do wykorzystania przez kontrahenta na podstawie zawartej Umowy.

Natomiast w przypadku zaś wyboru przez kontrahenta „Bonusu w formie dodatkowego rabatu na nabyte przez kontrahenta od Wnioskodawcy, w okresie objętym Bonusem, Produkty Wnioskodawcy” Wnioskodawca zamierza wystawiać stosowną fakturę korygującą odnoszącą się do już zrealizowanych transakcji na rzecz danego kontrahenta.

Pomiędzy kontrahentami (z którymi Wnioskodawca podpisze Umowę) oraz podmiotami trzecimi (od których Wnioskodawca zakupi Towar lub Usługę) a Wnioskodawcą, nie będą występować powiązania, o których mowa w art. 32 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę opis sprawy należy stwierdzić, że w analizowanej sytuacji mamy do czynienia z dwoma rodzajami rabatów.

Bonus w formie dodatkowego rabatu na produkty Wnioskodawcy nabyte od niego przez kontrahenta w okresie objętym Bonusem niewątpliwie będzie rabatem potransakcyjnym. Ma on bowiem bezpośredni wpływ na wartość dokonanej (świadczy o tym wyraz „nabyte”) transakcji – odnosi się do niej i obniża jej cenę. W tym przypadku znajdzie zastosowanie art. 29a ust. 10 ustawy i rabat ten powinien być udokumentowany fakturą korygującą.

Z kolei, Bonus w formie rabatu na zakup przez kontrahenta od Wnioskodawcy towarów lub usług pochodzących od podmiotów trzecich będzie rabatem transakcyjnym, gdyż jak wskazał Wnioskodawca w opisie sprawy „kontrahent w terminie określonym w Umowie wskaże Wnioskodawcy wybrany Towar lub Usługę, których nabycia oczekuje od Wnioskodawcy oraz potencjalnie ofertę firmy trzeciej działającej na rynku polskim, od której Wnioskodawca mógłby zakupić wybrany Towar lub Usługę”. Ponadto „Wykorzystanie Bonusu przez kontrahenta zgodnie z ww. formą nastąpi poprzez odsprzedaż przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta Towaru lub Usługi za cenę stanowiącą cenę zakupu Towaru lub Usługi przez Wnioskodawcę od podmiotu trzeciego (zgodnie z ofertą podmiotu trzeciego przedstawioną przez kontrahenta), pomniejszoną o rabat odpowiadający wartości całości lub części Bonusu, dostępnego do wykorzystania przez kontrahenta na podstawie zawartej Umowy”. Nie ma więc wątpliwości, że ww. rabat będzie przyznany (jego wysokość będzie znana) już w momencie sprzedaży. W konsekwencji zastosowanie znajdzie art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy.

Reasumując, w przypadku przyznania przez Wnioskodawcę Bonusów „w formie dodatkowego rabatu na nabyte przez kontrahenta od Wnioskodawcy, w okresie objętym Bonusem, Produkty Wnioskodawcy”, Wnioskodawca będzie uprawniony do udokumentowania przyznanych Bonusów fakturami korygującymi, uprawniającymi Wnioskodawcę do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku.

Natomiast Bonusy „w formie rabatu na zakup przez kontrahenta od Wnioskodawcy Towarów lub Usług” stanowić będą obniżkę ceny podlegającą wyłączeniu z podstawy opodatkowania, którą Wnioskodawca powinien uwzględnić na fakturach dokumentujących sprzedaż towarów i usług na rzecz poszczególnych kontrahentów.

Tut. Organ wskazuje na przepis art. 32 ustawy, zgodnie z którym: w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:

 1. niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku,
 3. wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

- organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług (art. 32 ust. 1 ustawy).

Związek, o którym mowa w ust. 1, istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów (art. 32 ust. 2 ustawy).

Przez powiązania rodzinne, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia art. 32 ust. 3 ustawy).

Przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2, rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem (art. 32 ust. 4 ustawy).

W tym miejscu tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie podniesione w opisie zdarzenia przyszłego oraz we własnym stanowisku Wnioskodawcy, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w niniejszej interpretacji rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.