IBPBI/2/423-678/14/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ostateczne rozliczenie nagromadzonych Bonusów w postaci zamiany ich na upust transakcyjny do zakupów dokonanych po zakończeniu ostatniego etapu programu, prawidłowo obniża obrót Spółki w miesiącu lipcu i sierpniu, czyli w kolejnym roku podatkowym, bez konieczności korygowania przychodów w poprzednim roku obrotowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 2 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 6 czerwca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku korygowania przychodów w związku z udzielonym upustem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku korygowania przychodów w związku z udzielonym upustem.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji podłoża pod uprawę pieczarek z wsianą grzybnią. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 lipca danego roku, a kończy 30 czerwca kolejnego roku.

Spółka prowadzi program lojalnościowy skierowany do klientów nabywających podłoże pod uprawę pieczarek w trzech oddziałach Spółki. Za terminowy odbiór produktu wg złożonego harmonogramu oraz regulowanie płatności w ustalonych terminach, Uczestnik programu gromadzi na indywidualnym koncie, prowadzonym przez Organizatora, wartości nazywane Bonusami. Ilość uzyskanych przez Uczestnika Bonusów jest uzależniona od ilości zakupionych produktów i stanowi iloczyn ilości odebranych produktów, ceny wg cennika oraz dwóch punktów procentowych. Zależność ta polega na istnieniu stałych przeliczników pomiędzy wartością cennikową odebranych produktów a liczbą przyznanych Bonusów. I tak przykładowo odebranie 10 ton określonego produktu, którego cena za tonę wg cennika wynosi 680 zł, oznacza możliwość uzyskania 136 Bonusów. Program rozpoczyna się 2 grudnia 2013 r. i trwa do dnia zakończenia Programu, z tym że naliczanie Bonusów następuje za okres od grudnia 2013 r. do czerwca 2014 r. Bonusy naliczane są po zakończeniu każdego etapu i gromadzone na indywidualnym koncie Uczestnika prowadzonym przez Dział Sprzedaży Organizatora. Naliczanie Bonusów podzielone jest na trzy etapy, z tym że pierwszy obejmuje 4 kolejne tygodnie, natomiast drugi i trzeci - 13 kolejnych tygodni.

Po zgromadzeniu bonusów Uczestnik może zamienić je na upusty przy kolejnych zakupach produktów Organizatora, z tym że wg ustalonej w regulaminie proporcji, tj.:

  • 40%, zgromadzonych w pierwszym etapie, Bonusów może rozliczyć zamieniając je na upust przy zakupie produktów w kolejnym - drugim etapie, natomiast pozostałe 60% zgromadzonych Bonusów może rozliczyć zamieniając je na upust przy zakupie produktów po zakończeniu ostatniego etapu programu, tj. w okresie od lipca 2014 r. do dnia zakończenia programu.
  • 50%, zgromadzonych w drugim etapie, Bonusów może rozliczyć zamieniając je na upust przy zakupie produktów w kolejnym - trzecim etapie, natomiast drugie 50% zgromadzonych Bonusów może rozliczyć zamieniając je na upust przy zakupie produktów po zakończeniu ostatniego etapu programu, tj. w okresie od lipca 2014 r. do dnia zakończenia programu,
  • 100%, zgromadzonych w trzecim etapie, Bonusów może rozliczyć zamieniając je na upust przy zakupie produktów po zakończeniu tego etapu, tj. w okresie od lipca 2014 r. do dnia zakończenia programu.

Oznacza to, że najwięcej Bonusów pozostaje do rozliczenia po zakończeniu ostatniego etapu (60% z pierwszego etapu, 50% z drugiego etapu i 100% z trzeciego etapu), ale tylko pod warunkiem, że klient dokona kolejnych zakupów, już po etapie naliczania Bonusów. Za każdy zgromadzony wcześniej Bonus przyznawany jest upust w wysokości 1zł. Udzielenie upustu w zamian za nagromadzone Bonusy dokumentowane jest na fakturze sprzedaży poprzez zastosowanie obniżonej ceny, w stosunku do ceny cennikowej. Zgromadzone Bonusy nie mogą być wymienione na gotówkę i wypłacone w takiej formie Uczestnikowi. Program ograniczony jest czasowo i na dzień jego zakończenia wszystkie nagromadzone bonusy, nie zamienione na upusty, są zerowane na indywidualnych kontach Uczestników.

Głównym celem prowadzonego programu jest utrzymanie długofalowej współpracy z klientami. Rezultatem ma być lojalność klientów poprzez budowanie współpracy na zasadach tworzenia długoterminowych harmonogramów dostaw. Program zachęca do stałego nabywania produktów Spółki, ponieważ im więcej klient zamawia produktów, tym więcej zdobywa Bonusów, które może później zamienić na upust, ale pod warunkiem dokonania kolejnych zakupów.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) ostateczne rozliczenie nagromadzonych Bonusów w postaci zamiany ich na upust transakcyjny do zakupów dokonanych po zakończeniu ostatniego etapu programu, prawidłowo obniża obrót Spółki w miesiącu lipcu i sierpniu, czyli w kolejnym roku podatkowym, bez konieczności korygowania przychodów w poprzednim roku obrotowym... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przy ustalaniu dochodu do opodatkowania do przychodów zalicza się przychody należne związane z działalnością gospodarczą. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.), działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Ustawa o rachunkowości nie zawiera definicji przychodu ze sprzedaży produktów, tj. gotowych wyrobów. Ale zgodnie z art. 42 ust. 2 przyjmuje, że przychód jest zrealizowany, gdy sprzedaż jest dopełniona przez dostawę dóbr. Oznacza to, że jest on przyporządkowany danemu okresowi sprawozdawczemu w oderwaniu od faktycznych przepływów kasowych. Jeśli zatem chodzi o przychody ze sprzedaży produktów zasady przyjęte do celów podatkowych i rachunkowości są takie same (tzn. należy je zaliczyć do przychodów niezależnie od tego, czy zostały opłacone czy nie). Pojęcie sprzedaży określa art. 535 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121), zgodnie z którym przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać rzecz, zaś kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić umówioną cenę. W przypadku, gdy sprzedający przy zawarciu transakcji sprzedaży udziela rabatu transakcyjnego, stosując ceny promocyjne (zawierające już ten rabat), to w świetle art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, następuje zmniejszenie należności za towar i przychód należny z tej transakcji ustala się według tej niższej należności.

Spółka udzielając klientom rabatów w zamian za zebrane Bonusy, których ilość uzależniona jest od poziomu uprzednio dokonanych zakupów, pomniejsza wartość sprzedaży, dotyczącą kolejnych zakupionych przez klientów produktów. W przypadku bowiem dokonania odbiorów przez klienta (wg złożonego harmonogramu i spełnienia wszystkich warunków określonych w regulaminie programu) w okresie od grudnia 2013 r. do czerwca 2014 r., po zakończeniu każdego kolejnego etapu programu, nabywa on prawo do zamiany naliczonych bonusów na upusty przy kolejnych zakupach produktów Organizatora, z tym że wg ustalonej w regulaminie proporcji. Część zgromadzonych bonusów może być zamieniona na upust dopiero po zakończeniu ostatniego etapu, czyli w kolejnym roku podatkowym. Natomiast w przypadku, gdy klient nie dokona kolejnych zakupów (po zakończeniu ostatniego etapu), to nie ma możliwości zamiany bonusów na upust, a z dniem zakończenia programu zerowane jest jego konto z nagromadzonymi i niewykorzystanymi Bonusami. Nie ma on również możliwości zamiany przyznanych Bonusów na gotówkę i wypłaty ich w jakiejkolwiek formie.

Zdaniem Spółki, nie jest ona zobowiązana do korygowania przychodów z tytułu wcześniej dokonanych dostaw. Dostawy te są jedynie podstawą do określenia ilości bonusów, a w dalszej kolejności do określenia wartości upustu transakcyjnego na kolejne dokonane przez klientów zakupy.

Wnioskodawca nie będzie zmniejszał ceny dostaw już zrealizowanych, tylko będzie udzielał rabatu transakcyjnego do kolejnych dostaw. Stąd też Spółka stoi na stanowisku, że prawidłowym jest obniżenie wartości sprzedaży w momencie faktycznego udzielenia upustu, bez konieczności korygowania przychodów w okresach poprzednich.

Ostateczne rozliczenie nagromadzonych Bonusów po zakończeniu ostatniego etapu programu, poprzez zamianę ich na upust transakcyjny, obniży w efekcie obrót Spółki w miesiącu lipcu i sierpniu, czyli w kolejnym roku podatkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania dotyczącego podatku od towarów i usług wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.