Bonus | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bonus. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
lis

Istota:

W zakresie dokumentowania udzielonych bonusów pieniężnych jak również w zakresie obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego związanego z wypłatą bonusu pieniężnego.

Fragment:

W wyniku prowadzonych z Klientem negocjacji Spółka może wyrazić zgodę na udzielenie bonusu pieniężnego (rabatu pośredniego) dotyczycącego opisywanych transakcji. Udzielenie bonusu pieniężnego (rabatu pośredniego) będzie wynikało z porozumienia zawartego z Klientem. Wysokość bonusu (rabatu pośredniego) będzie indywidualnie negocjowana z Klientem. Wysokość bonusu (rabatu) udzielonego Klientowi może wynikać z różnych okoliczności, np. ilości zamówionych pojazdów, sposobu i terminowości zapłaty należności na rzecz Spółki, promocji organizowanych przez importera pojazdów oraz stosowanych przez niego polityk handlowych, a także ilości usług nabywanych przez Klienta od Spółki (np. w zakresie serwisu). Celem udzielenia bonusów pieniężnych (rabatów pośrednich) na rzecz Klienta będzie generowanie jak najlepszych wyników sprzedaży pojazdów oferowanych przez Wnioskodawcę, a tym samym zwiększenie przychodów Wnioskodawcy. Zdaniem Spółki udzielanie bonusów (rabatów pośrednich) odniesie pozytywny skutek – Klient uzyska dodatkowe środki na rozwój swojej działalności, a tym samym zwiększy zasoby finansowe, które pośrednio wpłyną na zwiększenie możliwości zakupowych na kolejne pojazdy. Udzielanie bonusów (rabatów pośrednich) ma zachęcić podmioty niepowiązane z Wnioskodawcą do zwiększenia zakupów pojazdów od Spółki.

2018
15
lis

Istota:

Dokumentowanie udzielonych bonusów pieniężnych jak również w zakresie obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego związanego z wypłatą bonusu pieniężnego.

Fragment:

W wyniku prowadzonych z Klientem negocjacji Spółka może wyrazić zgodę na udzielenie bonusu pieniężnego (rabatu pośredniego) dotyczycącego opisywanych transakcji. Udzielenie bonusu pieniężnego (rabatu pośredniego) będzie wynikało z porozumienia zawartego z Klientem. Wysokość bonusu (rabatu pośredniego) będzie indywidualnie negocjowana z Klientem. Wysokość bonusu (rabatu) udzielonego Klientowi może wynikać z różnych okoliczności, np. ilości zamówionych pojazdów, sposobu i terminowości zapłaty należności na rzecz Spółki, promocji organizowanych przez importera pojazdów oraz stosowanych przez niego polityk handlowych, a także ilości usług nabywanych przez Klienta od Spółki (np. w zakresie serwisu). Celem udzielenia bonusów pieniężnych (rabatów pośrednich) na rzecz Klienta będzie generowanie jak najlepszych wyników sprzedaży pojazdów oferowanych przez Wnioskodawcę, a tym samym zwiększenie przychodów Wnioskodawcy. Zdaniem Spółki udzielanie bonusów (rabatów pośrednich) odniesie pozytywny skutek – Klient uzyska dodatkowe środki na rozwój swojej działalności, a tym samym zwiększy zasoby finansowe, które pośrednio wpłyną na zwiększenie możliwości zakupowych na kolejne pojazdy. Udzielanie bonusów (rabatów pośrednich) ma zachęcić podmioty niepowiązane z Wnioskodawcą do zwiększenia zakupów pojazdów od Spółki.

2018
6
lip

Istota:

Powstanie przychodu i moment jego powstania z tytułu otrzymania bonusu pieniężnego

Fragment:

Na podstawie wystawionej noty uznaniowej zostanie wypłacony Spółce bonus pieniężny. Nota uznaniowa będzie wystawiona zgodnie z wymogami dla dowodów księgowych, tj. zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.). Spółka będzie posiadała dokumenty, z których wynikać będzie data udzielenia bonusu pieniężnego. Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że możliwość dokumentowania bonusów pieniężnych notą księgową potwierdził Minister Finansów w interpretacji indywidualnej wydanej wobec Generalnego dystrybutora (zob. interpretacja indywidualna z dnia 9 marca 2016 r., IPPP1/4512-95/16-2/MP ). We wskazanej interpretacji indywidualnej Minister Finansów wskazał również, że Generalny dystrybutor będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu sprzedaży pojazdów do Y Leasing w rozliczeniu za okres, w którym dokonano wypłaty bonusu pieniężnego na rzecz Spółki. W przypadku bonusów pieniężnych w części dotyczących pojazdów demonstracyjnych Generalny dystrybutor będzie wystawiał faktury korygujące. Dokumentowanie oraz opodatkowanie bonusów pieniężnych związanych z wypłatą bonusów pieniężnych od pojazdów demonstracyjnych nie są przedmiotem niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

2018
6
lip

Istota:

Powstanie przychodu i moment jego powstania z tytułu otrzymania bonusu pieniężnego

Fragment:

Na podstawie wystawionej noty uznaniowej zostanie wypłacony Spółce bonus pieniężny. Nota uznaniowa będzie wystawiona zgodnie z wymogami dla dowodów księgowych, tj. zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.). Spółka będzie posiadała dokumenty, z których wynikać będzie data udzielenia bonusu pieniężnego. Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że możliwość dokumentowania bonusów pieniężnych notą księgową potwierdził Minister Finansów w interpretacji indywidualnej wydanej wobec Generalnego dystrybutora (zob. interpretacja indywidualna z dnia 9 marca 2016 r., IPPP1/4512-95/16-2/MP ). We wskazanej interpretacji indywidualnej Minister Finansów wskazał również, że Generalny dystrybutor będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu sprzedaży pojazdów do Y Leasing w rozliczeniu za okres, w którym dokonano wypłaty bonusu pieniężnego na rzecz Spółki. W przypadku bonusów pieniężnych w części dotyczących pojazdów demonstracyjnych Generalny dystrybutor będzie wystawiał faktury korygujące. Dokumentowanie oraz opodatkowanie bonusów pieniężnych związanych z wypłatą bonusów pieniężnych od pojazdów demonstracyjnych nie są przedmiotem niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

2018
10
mar

Istota:

W zakresie:
Czy środki pieniężne przekazywane przez Wnioskodawcę Spółce Powiązanej z tytułu Bonusu na mocy Umów podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ust. 1 Ustawy o CIT?

Fragment:

Na mocy Umów Grupa X. zobowiązana jest wypłacać odrębnie każdej z Grup Nabywców zachętę w formie bonusu (dalej: „ Bonus ”, „ Bonusy ”) w wysokości określonej kwoty obliczanej na bazie wartości sprzedaży produktów Grupy X. podmiotom z danej Grup Nabywców. Bonus rozdzielany jest przez Grupę X. na poszczególne podmioty wchodzące w skład Grupy X. według przyjętego klucza alokacji. Wnioskodawca wypłaca swoją część Bonusu niemieckiej spółce powiązanej z Grupy X., tj. X. GmbH (dalej: „ Spółka Powiązana ”). W dalszej kolejności Spółka Powiązana zobligowana jest do przekazania Bonusów Grupom Nabywców. Podmioty wchodzące w skład Grup Nabywców nie są podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 z późn. zm.; dalej: „ Ustawa o CIT ”), a także nie należą do podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 6 Ustawy o CIT. Spółka Powiązana jest podmiotem powiązanym ze Spółką w rozumieniu art. 11 Ustawy o CIT. Wydatki na Bonus spełniają warunki uznania ich za koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT.

2017
6
gru

Istota:

Czy kwota otrzymanych Bonusów stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 Ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

Przed zawarciem Umowy Najmu, B zawarła ze Spółką umowę, na podstawie której B zobowiązała się do wypłaty jednorazowej zachęty w formie dodatkowego bonusu pieniężnego (ang. Additional Cash Incentive Bonus, dalej: „ Bonus II ”) na rzecz Spółki (dalej: „ Umowa o Bonus II ”) w wysokości 221.196,86 EUR. Zgodnie z zapisami preambuły Umowy o Bonus II, Spółka aktywnie uczestniczyła w projektowaniu części biurowej i produkcyjnej Nieruchomości, jaka miała być przedmiotem Umowy Najmu. Ponadto, zgodziła się na umieszczanie przez B informacji dotyczących Umowy Najmu w materiałach reklamowych i broszurach przygotowanych przez B. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Bonus II, Spółka miała wystawić fakturę na rzecz B opiewającą na kwotę Bonusu II. B zobligowała się do wypłaty Bonusu II Spółce po otrzymaniu przedmiotowej faktury. W późniejszym czasie pojawiła się konieczność zakupu dodatkowego wyposażenia technicznego dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej Spółki (dalej: „ Wyposażenie ”). Ponadto, B scedowała prawa i obowiązki wynikające z Umowy o Bonus II na rzecz C Sp. z o.o. (dalej: „ C ”). Następnie, w grudniu 2016 r. Spółka oraz C zdecydowały się na modyfikację Umowy o Bonus II poprzez zawarcie aneksu (dalej: „ Aneks II ”), na mocy którego kwota Bonusu II miała zostać zwiększona o należny podatek od towarów i usług.

2017
6
gru

Istota:

Czy kwota otrzymanych Bonusów nie pomniejszy kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT (w tym ewentualnych odpisów amortyzacyjnych), które będą powstawać w związku z ponoszonym przez Spółkę Czynszem za Najem oraz kwotą Wynagrodzenia dla A i kwotą Wynagrodzenia dla C?

Fragment:

Przed zawarciem Umowy Najmu, B zawarła ze Spółką umowę, na podstawie której B zobowiązała się do wypłaty jednorazowej zachęty w formie dodatkowego bonusu pieniężnego (ang. Additional Cash Incentive Bonus, dalej: „ Bonus II ”) na rzecz Spółki (dalej: „ Umowa o Bonus II ”) w wysokości 221.196,86 EUR. Zgodnie z zapisami preambuły Umowy o Bonus II, Spółka aktywnie uczestniczyła w projektowaniu części biurowej i produkcyjnej Nieruchomości, jaka miała być przedmiotem Umowy Najmu. Ponadto, zgodziła się na umieszczanie przez B informacji dotyczących Umowy Najmu w materiałach reklamowych i broszurach przygotowanych przez B. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Bonus II, Spółka miała wystawić fakturę na rzecz B opiewającą na kwotę Bonusu II. B zobligowała się do wypłaty Bonusu II Spółce po otrzymaniu przedmiotowej faktury. W późniejszym czasie pojawiła się konieczność zakupu dodatkowego wyposażenia technicznego dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej Spółki (dalej: „ Wyposażenie ”). Ponadto, B scedowała prawa i obowiązki wynikające z Umowy o Bonus II na rzecz C Sp. z o.o. (dalej: „ C ”). Następnie, w grudniu 2016 r. Spółka oraz C zdecydowały się na modyfikację Umowy o Bonus II poprzez zawarcie aneksu (dalej: „ Aneks II ”), na mocy którego kwota Bonusu II miała zostać zwiększona o należny podatek od towarów i usług.

2017
11
maj

Istota:

Opodatkowanie i sposób udokumentowania przyznanego bonusu pooredniego.

Fragment:

Warunkiem uznania, ?e premia pienie?na/bonus stanowi w istocie rabat, jest wykazanie ocis3ego zwi1zku pomiedzy premi1 pienie?n1, a zrealizowanymi dostawami. W przypadku premii pienie?nych z tytu3u osi1gniecia okreolonego poziomu obrotów (okreolonej wartooci sprzeda?y lub ilooci sprzedanych towarów) taki zwi1zek jest identyfikowalny, gdy? dopiero zrealizowanie wszystkich dostaw (nie tylko jednej z nich) zapewnia osi1gniecie zak3adanego poziomu obrotów uprawniaj1cego do uzyskania premii pienie?nej. Premia pienie?na/bonus z tytu3u osi1gniecia okreolonych obrotów przez kupuj1cego jest zatem jednoczeonie zwi1zana z ka?d1 dostaw1 z osobna – bez jej realizacji warunek uprawniaj1cy do uzyskania premii nie zosta3by spe3niony – oraz z wszystkimi dostawami (us3ugami) 31cznie (zrealizowanie dopiero wszystkich dostaw czy us3ug generuj1cych okreolony poziom obrotów uprawnia do przyznania premii pienie?nej). Relacja ta staje sie szczególnie widoczna w przypadku, gdy prawo do przyznania premii pienie?nej i/lub jej wysokooa, uzale?niona jest od okreolonego poziomu obrotów osi1gnietego w danym czasie. W tym przypadku, premia pienie?na za dany okres, w ujeciu ekonomicznym, sprowadza sie w istocie do dokonania przez sprzedawce na rzecz nabywcy zwrotu czeoci uiszczonego wynagrodzenia z tytu3u uprzednio dokonanych w danym okresie z nabywc1 transakcji – w nastepstwie czego zmniejszeniu ulega wczeoniej okreolona jego 31czna wartooa, a tym samym proporcjonalnemu pomniejszeniu ulega wartooa wynagrodzenia z tytu3u pojedynczych transakcji, zawartych w danym okresie.

2017
10
maj

Istota:

W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów podatkowych Spółki, wartości udzielonych bonusów (rabatów) pośrednich

Fragment:

Bonus pieniężny przekazywany przez Spółkę stanowi zwrot części ceny zakupionego, przez Nabywcę pośredniego, towaru. W rzeczywistości przekazany bonus prowadzi do obniżenia ceny produktów Spółki. Zatem otrzymywane przez Nabywców pośrednich bonusy pieniężne powinny być potraktowane jako rabaty z tytułu osiągnięcia określonego poziomu zakupów towarów Wnioskodawcy w ustalonym okresie czasu, które nie są związane ze świadczeniem wzajemnym. Bonusy pieniężne przyznawane przez Spółkę Nabywcom pośrednim stanowią zatem rabaty pośrednie. Bonus pieniężny, który będzie przekazywany Nabywcy pośredniemu ma, zdaniem Spółki, dokładnie taki sam charakter i powinien być potraktowany przez obie strony transakcji jak rabat, obniżający cenę zakupu towarów Spółki przez Nabywcę pośredniego. Również w przypadku udzielenia bonusu pieniężnego uzależnionego od wielkości sprzedaży produktów Spółki dokonanych przez Nabywcę pośredniego na rzecz jego odbiorców skutek ekonomiczny jest tożsamy, jak przy udzieleniu rabatu. Skutkiem zarówno pierwszego sposobu kalkulacji bonusu pieniężnego liczonego od wielkości zakupów od hurtowników, jak i drugiego liczonego od poziomu odsprzedaży, jest zwrot części uiszczonego wynagrodzenia za dostarczane produkty.

2017
15
sty

Istota:

Okreolenie podstawy opodatkowania w przypadku sprzeda?y promocyjnej.

Fragment:

Poszczególne Bonusy, wraz z liczb1 punktów uprawniaj1cych do nabycia danego Bonusu po promocyjnej cenie 1,23 z3 brutto, okreolone s1 w katalogu Bonusów zamieszczonym w Serwisie Internetowym Programu. Uczestnik uprawniony jest do nabycia od Wnioskodawcy Bonusu po promocyjnej cenie 1,23 z3 brutto ka?dy pod warunkiem zgromadzenia na swoim koncie okreolonej dla danego Bonusu liczby punktów uprawniaj1cej do nabycia tego Bonusu po promocyjnej cenie 1,23 z3 brutto. Je?eli liczba Punktów widocznych na koncie uczestnika jest ni?sza ni? liczba punktów, które uprawniaj1 do nabycia danego Bonusu po promocyjnej cenie 1,23 z3 brutto, zamówienie Bonusu jest niemo?liwe, w szczególnooci nie jest mo?liwa jakakolwiek pienie?na dop3ata do Bonusu. Bonusy nie podlegaj1 zwrotowi ani wymianie na ekwiwalent pienie?ny ani na inne Bonusy. Uczestnik nie mo?e przenieoa prawa do zakupu Bonusu po promocyjnej cenie 1,23 z3 brutto na osobe trzeci1 ani na innego uczestnika. W rozpatrywanej sprawie w1tpliwooci Wnioskodawcy dotycz1 kwestii, czy podstaw1 opodatkowania podatkiem od towarów i us3ug bedzie dla Wnioskodawcy ka?dorazowo (tzn. przy ka?dej sprzeda?y) kwota stanowi1ca dla Wnioskodawcy zap3ate za dany Bonus (1,23 z3) z wy31czeniem kwoty podatku nale?nego (0,23 z3), czyli kwota 1,00 z3.