Bonus | Interpretacje podatkowe

Bonus | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bonus. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie i sposób udokumentowania przyznanego bonusu pooredniego.
Fragment:
Warunkiem uznania, ?e premia pienie?na/bonus stanowi w istocie rabat, jest wykazanie ocis3ego zwi1zku pomiedzy premi1 pienie?n1, a zrealizowanymi dostawami. W przypadku premii pienie?nych z tytu3u osi1gniecia okreolonego poziomu obrotów (okreolonej wartooci sprzeda?y lub ilooci sprzedanych towarów) taki zwi1zek jest identyfikowalny, gdy? dopiero zrealizowanie wszystkich dostaw (nie tylko jednej z nich) zapewnia osi1gniecie zak3adanego poziomu obrotów uprawniaj1cego do uzyskania premii pienie?nej. Premia pienie?na/bonus z tytu3u osi1gniecia okreolonych obrotów przez kupuj1cego jest zatem jednoczeonie zwi1zana z ka?d1 dostaw1 z osobna – bez jej realizacji warunek uprawniaj1cy do uzyskania premii nie zosta3by spe3niony – oraz z wszystkimi dostawami (us3ugami) 31cznie (zrealizowanie dopiero wszystkich dostaw czy us3ug generuj1cych okreolony poziom obrotów uprawnia do przyznania premii pienie?nej). Relacja ta staje sie szczególnie widoczna w przypadku, gdy prawo do przyznania premii pienie?nej i/lub jej wysokooa, uzale?niona jest od okreolonego poziomu obrotów osi1gnietego w danym czasie. W tym przypadku, premia pienie?na za dany okres, w ujeciu ekonomicznym, sprowadza sie w istocie do dokonania przez sprzedawce na rzecz nabywcy zwrotu czeoci uiszczonego wynagrodzenia z tytu3u uprzednio dokonanych w danym okresie z nabywc1 transakcji – w nastepstwie czego zmniejszeniu ulega wczeoniej okreolona jego 31czna wartooa, a tym samym proporcjonalnemu pomniejszeniu ulega wartooa wynagrodzenia z tytu3u pojedynczych transakcji, zawartych w danym okresie.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów podatkowych Spółki, wartości udzielonych bonusów (rabatów) pośrednich
Fragment:
Bonus pieniężny przekazywany przez Spółkę stanowi zwrot części ceny zakupionego, przez Nabywcę pośredniego, towaru. W rzeczywistości przekazany bonus prowadzi do obniżenia ceny produktów Spółki. Zatem otrzymywane przez Nabywców pośrednich bonusy pieniężne powinny być potraktowane jako rabaty z tytułu osiągnięcia określonego poziomu zakupów towarów Wnioskodawcy w ustalonym okresie czasu, które nie są związane ze świadczeniem wzajemnym. Bonusy pieniężne przyznawane przez Spółkę Nabywcom pośrednim stanowią zatem rabaty pośrednie. Bonus pieniężny, który będzie przekazywany Nabywcy pośredniemu ma, zdaniem Spółki, dokładnie taki sam charakter i powinien być potraktowany przez obie strony transakcji jak rabat, obniżający cenę zakupu towarów Spółki przez Nabywcę pośredniego. Również w przypadku udzielenia bonusu pieniężnego uzależnionego od wielkości sprzedaży produktów Spółki dokonanych przez Nabywcę pośredniego na rzecz jego odbiorców skutek ekonomiczny jest tożsamy, jak przy udzieleniu rabatu. Skutkiem zarówno pierwszego sposobu kalkulacji bonusu pieniężnego liczonego od wielkości zakupów od hurtowników, jak i drugiego liczonego od poziomu odsprzedaży, jest zwrot części uiszczonego wynagrodzenia za dostarczane produkty.
2017
10
maj

Istota:
Okreolenie podstawy opodatkowania w przypadku sprzeda?y promocyjnej.
Fragment:
Poszczególne Bonusy, wraz z liczb1 punktów uprawniaj1cych do nabycia danego Bonusu po promocyjnej cenie 1,23 z3 brutto, okreolone s1 w katalogu Bonusów zamieszczonym w Serwisie Internetowym Programu. Uczestnik uprawniony jest do nabycia od Wnioskodawcy Bonusu po promocyjnej cenie 1,23 z3 brutto ka?dy pod warunkiem zgromadzenia na swoim koncie okreolonej dla danego Bonusu liczby punktów uprawniaj1cej do nabycia tego Bonusu po promocyjnej cenie 1,23 z3 brutto. Je?eli liczba Punktów widocznych na koncie uczestnika jest ni?sza ni? liczba punktów, które uprawniaj1 do nabycia danego Bonusu po promocyjnej cenie 1,23 z3 brutto, zamówienie Bonusu jest niemo?liwe, w szczególnooci nie jest mo?liwa jakakolwiek pienie?na dop3ata do Bonusu. Bonusy nie podlegaj1 zwrotowi ani wymianie na ekwiwalent pienie?ny ani na inne Bonusy. Uczestnik nie mo?e przenieoa prawa do zakupu Bonusu po promocyjnej cenie 1,23 z3 brutto na osobe trzeci1 ani na innego uczestnika. W rozpatrywanej sprawie w1tpliwooci Wnioskodawcy dotycz1 kwestii, czy podstaw1 opodatkowania podatkiem od towarów i us3ug bedzie dla Wnioskodawcy ka?dorazowo (tzn. przy ka?dej sprzeda?y) kwota stanowi1ca dla Wnioskodawcy zap3ate za dany Bonus (1,23 z3) z wy31czeniem kwoty podatku nale?nego (0,23 z3), czyli kwota 1,00 z3.
2017
15
sty

Istota:
Czy spółka prawidłowo ustala moment obowiązku podatkowego oraz wartość zmniejszenia kosztów z tyt. bonusów?
Fragment:
Najczęściej wielkość obrotu (zakupów dokonanych za dany rok) uprawniająca do otrzymania bonusu określona jest w tonach. Z reguły też wysokość bonusu jest kalkulowana wg skali, tzn. po przekroczeniu pierwszego progu przysługuje mniejszy bonus, po przekroczeniu drugiego większy, po przekroczeniu następnego jeszcze inny itd. Przy czym dla celów obliczenia osiągnięcia danego tonażu obrotów (i przekroczenia kolejnego progu) brane są pod uwagę obroty całej Grupy, tj. Spółki i wszystkich firm powiązanych ze Spółką posiadających siedziby w rożnych krajach UE. Kwota bonusu, który Spółka otrzymuje liczony jest tylko od obrotu wykonanego przez Spółkę, jednakże przy użyciu korzystniejszego współczynnika wynikającego z sumy obrotów całej Grupy. Bonus liczony jest w różny sposób w zależności od dostawcy: niektórzy liczą jako określony procent od wartości dokonanych zakupów; inni dostawcy liczą bonus jako kwotę EUR za tonę. Niektórzy dostawcy naliczają bonus od całości osiągniętego obrotu; niektórzy liczą bonus wg innych kryteriów dla różnych grup towarowych; niektórzy liczą tylko od określonego asortymentu. Na potwierdzenie kwoty przyznanego rabatu/bonusu firmy zagraniczne wystawiają dokument Gutschrift – nota uznaniowa: niektórzy dostawcy pod datą 31. grudnia danego roku; inni z różnymi datami w następnym roku.
2016
29
lip

Istota:
W jakim momencie nastąpi obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Rozliczenie bonusów następuje w okresach kwartalnych. bonus jakościowy dla serwisu - podstawą wypłaty jest osiągnięcie zaplanowanych wartości w zakresie współczynników CSI/zadowolenie klienta / NPS /lojalność klienta/ mierzonych oddzielnie. Według umowy „ bonus CSI jest naliczany i wypłacany kwartalnie, a jego rozliczenie następuje w ciągu miesiąca po zakończeniu danego kwartału ”. Bonus dotyczy spełnienia przez Dealera szeregu warunków mających wpływ na zadowolenie klienta działu serwisu. Każda wykonana czynność (marketingowa, serwisowa, szkoleniowa) jest oddzielnie punktowana i ma wpływ na wysokości przyznanego bonusu. Rozliczenie rachunkowe oraz podatkowe bieżącego miesiąca jest realizowane do 20 dnia następnego miesiąca, jak również sporządzanie sprawozdania finansowego do dnia 31 marca następnego roku. Ma to jednak zazwyczaj miejsce wcześniej niż otrzymanie elektronicznej informacji o rozliczeniu w/w bonusów z „ prośbą o wystawienie dokumentu na określoną wartość należną do wypłaty ”. W ocenie Wnioskodawcy, ponieważ ww. bonusy mają charakter usługi, bonus jakościowy rozliczany jest na podstawie faktur VAT wystawianych przez nas na Sp. z o.o. lub Y Sp. z o.o przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 23% - po otrzymaniu ww. informacji.
2016
17
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentowania przyznanych bonusów za pomocą faktur korygujących, w stanie prawnym obowiązującym po 1 stycznia 2016 r.
Fragment:
Wartości poszczególnych wskazanych powyżej Bonusów naliczanych w przypadku realizacji przez kontrahentów określonych celów biznesowych związanych z wartością zakupów produktów lub w przypadku spełnienia innych określonych powyżej kryteriów mogą się sumować, dając łączną wartość Bonusu. Bonus wykorzystywany ma być w formie dodatkowego rabatu na nabyte przez kontrahenta od Spółki, w okresie objętym Bonusem, produkty Spółki. Dokumentowany ma być poprzez korektę faktur sprzedaży ww. produktów (zbiorcza faktura korygująca). Wnioskodawca wystawi stosowną fakturę korygującą, odnoszącą się do już zrealizowanych transakcji na rzecz danego kontrahenta za ostatni okres. Jednocześnie, Umowa będzie zawierała postanowienie, że przewiduje ona formę Bonusu, w postaci Bonusu w formie dodatkowego rabatu na nabyte przez Kontrahenta od Wnioskodawcy produkty Sprzedawcy z korektą faktury zakupu. Mając na uwadze przywołane powyżej przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r., zdaniem Wnioskodawcy, kryteria naliczenia Bonusu wskazane w opisie zdarzenia przyszłego nie mogą zostać uznane za wykonywanie jakichkolwiek czynności przez kontrahentów na rzecz Wnioskodawcy, które mogłyby stanowić odrębną usługę świadczoną przez kontrahenta. W związku z powyższym przyznane kontrahentowi kwoty Bonusu wskazane w zdarzeniu przyszłym, należy uznać za zmniejszenie wynagrodzenia Spółki z tytułu transakcji dokonanych na rzecz danego kontrahenta. Podejście takie zostało zaprezentowane m.in. w uchwale NSA z dnia 25 czerwca 2012 r. (sygn.
2016
15
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wyłączenia z podstawy opodatkowania udzielonych przez Wnioskodawcę bonusów.
Fragment:
Wartości poszczególnych wskazanych powyżej Bonusów naliczanych w przypadku realizacji przez kontrahentów określonych celów biznesowych związanych z wartością zakupów Produktów Wnioskodawcy lub w przypadku spełnienia innych określonych powyżej kryteriów mogą się sumować dając łączną wartość Bonusu. Jednocześnie, Umowa będzie zawierała następujące formy realizacji Bonusu przez kontrahenta: Bonus w formie dodatkowego rabatu na nabyte przez kontrahenta od Wnioskodawcy, w okresie objętym Bonusem, Produkty Wnioskodawcy dokumentowany poprzez korektę faktury zakupu ww. Produktów Wnioskodawcy, albo Bonus w formie rabatu na zakup przez kontrahenta od Wnioskodawcy Towarów lub Usług (tj. towarów lub usług pochodzących od podmiotów trzecich, niewchodzących w zakres podstawowej oferty produktowej Wnioskodawcy). Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii wyłączenia ww. Bonusów z podstawy opodatkowania. Z opisu sprawy wynika, że w przypadku wyboru przez kontrahenta „ Bonusu w formie rabatu na zakup przez kontrahenta od Wnioskodawcy Towarów lub Usług ”, kontrahent w terminie określonym w Umowie wskaże Wnioskodawcy wybrany Towar lub Usługę, których nabycia oczekuje od Wnioskodawcy oraz potencjalnie ofertę firmy trzeciej działającej na rynku polskim, od której Wnioskodawca mógłby zakupić wybrany Towar lub Usługę. Wysokość Łącznego Bonusu, zgłoszonego do wykorzystania przez Kontrahenta jako „ Bonus w formie rabatu na zakup przez Kontrahenta od Sprzedawcy Towarów lub Usług ”, nie może być równa ani wyższa od ceny nabycia przez Sprzedawcę Towaru lub Usługi, wskazanych przez Kontrahenta.
2015
22
paź

Istota:
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług otrzymanego pieniężnego „bonusu
Fragment:
Otrzymanie bonusu wynika z regulaminu zakupu drobiu od wspólników grupy producenckiej. Bonus nie ma charakteru nagrody za konkretne wyniki, jego wysokość jest natomiast związana z wielkością dostaw. Na pytanie „ Czy przyznawane bonusy są uregulowane umową handlową ustalającą zasady ich przyznawania. Jeśli tak to jakie to są zasady... ” Wnioskodawczyni odpowiedziała, że bonus jest przekazywany na podstawie regulaminu zakupu drobiu od wspólników grupy producenckiej jest podpisany przez osoby reprezentujące Zarząd wypłacającego oraz przyjęty do realizacji i zaakceptowany przez Wnioskodawczynię. Natomiast na pytanie: „ kto będzie przyznawał bonusy, decydował o ich formie, a w przypadku bonusów pieniężnych, o ich wysokości... ” Zainteresowana wskazała, że o wysokości przekazanego bonusu będzie decydowała treść regulaminu zakupu drobiu od wspólników grupy producenckiej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przekazany „ bonus ” pieniężny lub rzeczowy podlega podatkowi od towarów i usług, a jego przekazanie wymaga udokumentowania fakturą VAT... Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymanie należnego bonusu w formie pieniężnej nie wymaga dokumentowania tej czynności fakturą VAT.
2015
24
wrz

Istota:
Dot. dokumentowania Bonusów przyznawanych i wypłacanych Aptekom/Pośrednikom i podmiotom reprezentującym Apteki.
Fragment:
Bonusy będące przedmiotem niniejszego wniosku są zatem zawsze wypłacane do podmiotu, do którego Spółka nie sprzedaje Produktów bezpośrednio. Bonusy przyznawane są na podstawie porozumień (pisemnych bądź ustnych) zawieranych między Wnioskodawcą i Apteką/Pośrednikiem bądź podmiotem reprezentującym Apteki. Bonusy mogą być przyznawane w odniesieniu do wszystkich Produktów będących w ofercie Spółki bądź w odniesieniu tylko do wybranych rodzajów Produktów. W każdym jednak przypadku, zasady przyznawania Bonusów przez Wnioskodawcę pozostają w zgodzie z odrębnymi przepisami regulującymi zasady obrotu produktami leczniczymi. Bonusy nigdy nie są przyznawane w odniesieniu do leków refundowanych. Bonusy są przyznawane wyłącznie w odniesieniu do leków nierefundowanych (w takim przypadku, Bonus przyznawany jest za zakup Produktów) oraz suplementów diety (w takim przypadku, Bonus może być przyznawany za zakup lub sprzedaż Produktów). Sposób ustalania wielkości Bonusów jest różny w zależności od ustaleń z Apteką/Pośrednikiem lub podmiotem reprezentującym Apteki. W szczególności Bonusy mogą być ustalane i przyznawane jako: ustalony procent (...)
2015
26
sie

Istota:
1. W jaki sposób Wnioskodawca powinien dokumentować Bonusy przyznawane i wypłacane Aptekom/Pośrednikom i podmiotom reprezentującym Apteki?2. Czy Bonusy wypłacane Aptekom/Pośrednikom i podmiotom reprezentującym Apteki stanowią koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami, potrącalne w dacie ich poniesienia, tj. w dacie ujęcia (zaksięgowania) tych wydatków w księgach rachunkowych Wnioskodawcy jako koszt?
Fragment:
Bonusy będące przedmiotem niniejszego wniosku są zatem zawsze wypłacane do podmiotu, do którego Spółka nie sprzedaje Produktów bezpośrednio. Bonusy przyznawane są na podstawie porozumień (pisemnych bądź ustnych) zawieranych między Wnioskodawcą i Apteką/Pośrednikiem bądź podmiotem reprezentującym Apteki. Bonusy mogą być przyznawane w odniesieniu do wszystkich Produktów będących w ofercie Spółki bądź w odniesieniu tylko do wybranych rodzajów Produktów. W każdym jednak przypadku, zasady przyznawania Bonusów przez Wnioskodawcę pozostają w zgodzie z odrębnymi przepisami regulującymi zasady obrotu produktami leczniczymi. Bonusy nigdy nie są przyznawane w odniesieniu do leków refundowanych. Bonusy są przyznawane wyłącznie w odniesieniu do leków nierefundowanych (w takim przypadku, Bonus przyznawany jest za zakup Produktów) oraz suplementów diety (w takim przypadku, Bonus może być przyznawany za zakup lub sprzedaż Produktów). Sposób ustalania wielkości Bonusów jest różny w zależności od ustaleń z Apteką/Pośrednikiem lub podmiotem reprezentującym Apteki. W szczególności, Bonusy mogą być ustalane i przyznawane jako: ustalony procent (...)
2015
9
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Bonus
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.