ILPB1/415-886/14-2/AN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszenia przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej o udzielone bonifikaty.
ILPB1/415-886/14-2/ANinterpretacja indywidualna
  1. apteka
  2. bonifikaty
  3. przychód
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu 25 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszenia przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej o udzielone bonifikaty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszenia przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej o udzielone bonifikaty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest wspólnikiem w spółce jawnej, której podstawowym przedmiotem działalności jest obrót detaliczny produktami leczniczymi (apteki). Spółka prowadzi księgi rachunkowe. Przy sprzedaży niektórych leków i preparatów medycznych kupującemu udzielana była do końca 2011 r. bonifikata, o którą obniżano ostateczną kwotę do zapłaty za zakupione produkty. Na paragonie fiskalnym, który otrzymywał pacjent wyszczególniona była kwota należności za leki, bonifikata oraz kwota do zapłaty (niższa o bonifikatę). W raporcie dobowym z drukarki fiskalnej przychód był wykazany bez pomniejszenia o udzielone bonifikaty. System informatyczny aptek powiązany jest z drukarkami fiskalnymi. Kwoty bonifikat oraz obrotu rejestrowanego za pomocą drukarek fiskalnych uwidocznione są w ewidencji komputerowej oraz są na sporządzonych na jej podstawie zestawieniach. Z zestawień, którymi dysponują apteki w przekroju sprzedaży i przychodu gotówki do kasy, możliwe jest jednoznacznie ustalenie wartości udzielonych bonifikat (rabatu od gotówki) wraz ze wskazaniem wartości netto i VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na podstawie ewidencji przedstawionych w opisie stanu faktycznego i dokonanych na ich podstawie rozliczeń można pomniejszyć przychody brane do wyliczenia podatku dochodowego od osób fizyczny o udzielone bonifikaty...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Z treści tego artykułu wynika, że przychodem z działalności gospodarczej są kwoty należne. W przypadku działalności prowadzonej w formie apteki przychodem są utargi dzienne ze sprzedaży leków po pomniejszeniu o udzielone bonifikaty oraz kwoty otrzymanych refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia.

System dokumentowania bonifikat stosowany w aptekach polegający na wykazaniu kwot bonifikat na paragonie fiskalnym oraz w systemie informatycznym wystarczająco potwierdza fakt zastosowania bonifikaty i uprawnia (przy ustalaniu przychodu do wyliczenia podatku od osób fizycznych) do uwzględnienia rzeczywistego przychodu pomniejszonego o udzielone bonifikaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z poźn. zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Ustawy podatkowe nie definiują pojęcia „bonifikata”, a zatem należy odnieść się do definicji słownikowych. Według internetowego Słownika Języka Polskiego – bonifikata to zmniejszenie ustalonej ceny towaru lub usługi (www.sjp.pwn.pl).

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przychodem z tytułu prowadzenia apteki są kwoty należne z tytułu sprzedaży leków, po wyłączeniu wartości udzielonych bonifikat. Wartość udzielonych bonifikat pomniejsza więc przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. W praktyce przychodem apteki są faktycznie osiągnięte utargi dzienne ze sprzedaży leków i produktów farmaceutycznych. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 czerwca 2011 r., u podatników, którzy zgodnie z obowiązującymi ich zasadami rachunkowości sporządzają sprawozdanie finansowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Natomiast zgodnie z brzmieniem ww. przepisu obowiązującym od 2 czerwca 2011 r., u podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Szczególne zasady ustalania dochodu wiążą się ze wskazaniem, że za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg. Prawidłowo prowadzona księga to taka księga rachunkowa, która jest prowadzona rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco, co wynika z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.). Cechy te zostały zdefiniowane odpowiednio w art. 24 ust. 2-5 ustawy o rachunkowości.

Dane zawarte w księdze rachunkowej służą ustaleniu podstawy opodatkowania, dlatego muszą wykazywać przychód, koszty uzyskania przychodu, dochody wolne od podatku dochodowego.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że Wnioskodawczyni jest wspólnikiem w spółce jawnej, której podstawowym przedmiotem działalności jest obrót detaliczny produktami leczniczymi (apteki). Spółka prowadzi księgi rachunkowe. Przy sprzedaży niektórych leków i preparatów medycznych kupującemu udzielana była do końca 2011 r. bonifikata, o którą obniżano ostateczną kwotę do zapłaty za zakupione produkty. Na paragonie fiskalnym, który otrzymywał pacjent wyszczególniona była kwota należności za leki, bonifikata oraz kwota do zapłaty (niższa o bonifikatę). W raporcie dobowym z drukarki fiskalnej przychód był wykazany bez pomniejszenia o udzielone bonifikaty. System informatyczny aptek powiązany jest z drukarkami fiskalnymi. Kwoty bonifikat oraz obrotu rejestrowanego za pomocą drukarek fiskalnych uwidocznione są w ewidencji komputerowej oraz są na sporządzonych na jej podstawie zestawieniach. Z zestawień, którymi dysponują apteki w przekroju sprzedaży i przychodu gotówki do kasy, możliwe jest jednoznacznie ustalenie wartości udzielonych bonifikat (rabatu od gotówki) wraz ze wskazaniem wartości netto i VAT.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie regulują kwestii dokumentowania bonifikat. Co do zasady, bonifikata bezspornie pomniejsza przychód. Jednakże, aby mogła ona zostać odzwierciedlona w prowadzonych przez aptekę księgach rachunkowych, musi być udokumentowana prawidłowym i rzetelnym dowodem księgowym. Jeżeli zatem prowadzona dokumentacja księgowa na gruncie przepisów o rachunkowości stanowi dla Wnioskodawcy dowody księgowe, będące podstawą ujęcia widniejących na nich wartości w księgach rachunkowych, to taki sposób udokumentowania udzielenia bonifikat jest wystarczający dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawczyni w odniesieniu do zadanego pytania jest prawidłowe.

Jednocześnie wskazać należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji – zgodnie z treścią wniosku – jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do prawidłowego stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszenia przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej o udzielone bonifikaty. Mając na uwadze fakt, że niniejszy wniosek dotyczył pomniejszania przychodu o wartość udzielonych bonifikat oraz zakres oceny stanu faktycznego zawarty we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyznaczony przez treść zadanego pytania, zastrzec należy, że interpretacja ta nie dotyczy oceny prawnej w części dotyczącej dokumentowania w księgach rachunkowych sprzedaży oraz wartości udzielonych bonifikat na podstawie prowadzonej dokumentacji księgowej. Innymi słowy, przedmiotowa interpretacja dotyczy wyłącznie możliwości obniżenia przychodu o udzielone bonifikaty, a nie sposobu i prawidłowości dokumentowania udzielonych bonifikat, uprawniających do jego prawidłowego ustalenia. Na marginesie jedynie należy wskazać, że nie budzi wątpliwości to, że przychód winien być ustalony na podstawie prowadzonej dokumentacji księgowej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.