IBPBII/1/4511-37/15/MK | Interpretacja indywidualna

Jakie są skutki podatkowe uzyskania bonifikaty przy nabyciu mieszkania zakładowego przejętego przez spółdzielnię mieszkaniową?
IBPBII/1/4511-37/15/MKinterpretacja indywidualna
  1. bonifikaty
  2. mieszkanie zakładowe
  3. najemcy
  4. wartość rynkowa
  5. zakup mieszkania
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 15 stycznia 2015 r. (data wpływu do Biura – 16 stycznia 2015 r.), uzupełnionym 23 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uzyskania bonifikaty przy nabyciu mieszkania zakładowego przejętego przez spółdzielnię mieszkaniową – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uzyskania bonifikaty przy nabyciu mieszkania zakładowego przejętego przez spółdzielnię mieszkaniową.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 13 marca 2015 r. wezwano Wnioskodawczynię o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 23 marca 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W kwietniu ubiegłego roku Wnioskodawczyni otrzymała od prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej protokół warunków nabycia zamieszkałego przez nią od 1976 r. lokalu mieszkalnego w budynku położonym w K. Przesłany protokół był odpowiedzią na pisemne żądanie zawarcia umowy przeniesienia własności ww. lokalu. W punkcie 7 protokołu Spółdzielnia informuje przyszłych nabywców o obowiązku opodatkowania w zeznaniu rocznym dochodu uzyskanego z tytułu 76% bonifikaty. W przypadku Wnioskodawczyni – to kwota 97.508 zł.

Zbycie lokalu wraz z bonifikatą następuje w oparciu o postanowienia § 87 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej, który stanowi:

Na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez Spółdzielnię Mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, spółdzielnia jest zobowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu.

Jeżeli Spółdzielnia Mieszkaniowa nabyła mieszkanie zakładowe nieodpłatnie, najemcy przysługuje możliwość ustanowienia odrębnej własności lokalu wg. poniższych zasad:

– dla pierwszych najemców i ich następców prawnych, przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego następuje po cenie ustalonej na zasadach określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami przy zastosowaniu bonifikat 2% wartości rynkowej mieszkania za każdy rok najmu tego mieszkania przy czym łączna obniżka nie może przekroczyć 80% wartości mieszkania.

Jednolity tekst statutu znajduje się na stronie internetowej.

Bonifikata przysługuje wszystkim osobom chcącym nabyć mieszkanie spełniającym warunki określone przez Spółdzielnię. Skorzystało z niej do tej pory kilkudziesięciu najemców.

Z uzupełnienia wniosku, które wpłynęło do Biura 23 marca 2015 r. wynika, że:

  • Wnioskodawczyni zamierza nabyć mieszkanie zakładowe, które zostało przejęte przez Spółdzielnię Mieszkaniową;
  • Wnioskodawczyni nie jest najemcą mieszkania zakładowego, tj. mieszkania stanowiącego własność pracodawcy ani byłego pracodawcy, lecz mieszkania, które aktualnie stanowi własność Spółdzielni;
  • bonifikata przy wykupie ww. mieszkania to różnica między ceną rynkową tego mieszkania a ceną zakupu.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymana bonifikata przy nabyciu mieszkania w K. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Wnioskodawczyni – powołując się na interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 marca 2010 r., znak: IPPB4/415-6/10-2/JK2, która stwierdza, że przy zakupie lokalu nie powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od bonifikaty udzielonej przez spółdzielnię – uważa, że podatku płacić nie powinna.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c tej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 11 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W pkt 9 tego artykułu wymienione zostały inne źródła.

W myśl art. 20 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

Z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 93 ww. ustawy wynika, iż wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu zakupu zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych przez dotychczasowych najemców – w wysokości odpowiadającej różnicy między ceną rynkową tych budynków lub lokali a ceną zakupu.

Z przytoczonego przepisu jednoznacznie wynika, iż prawo do zwolnienia w nim zawartego przysługuje tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy przedmiotem zbycia jest zakładowy (tj. stanowiący własność pracodawcy lub byłego pracodawcy) budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny, a jego nabywca posiada do tego budynku lub lokalu tytuł prawny – umowę najmu.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni otrzymała od prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej protokół warunków nabycia zamieszkałego przez nią od 1976 r. lokalu mieszkalnego. Przesłany protokół był odpowiedzią na pisemne żądanie zawarcia umowy przeniesienia własności ww. lokalu.

Zbycie lokalu wraz z bonifikatą następuje w oparciu o postanowienia par. 87 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej.

Bonifikata przysługuje wszystkim osobom chcącym nabyć mieszkanie spełniającym warunki określone przez Spółdzielnię. Skorzystało z niej do tej pory kilkudziesięciu najemców.

Z uzupełnienia wniosku wynika, że Wnioskodawczyni zamierza nabyć mieszkanie zakładowe, które zostało przejęte przez Spółdzielnię Mieszkaniową, nie jest najemcą mieszkania zakładowego, tj. mieszkania stanowiącego własność pracodawcy ani byłego pracodawcy, lecz mieszkania, które aktualnie stanowi własność Spółdzielni oraz że bonifikata przy wykupie ww. mieszkania to różnica między ceną rynkową tego mieszkania a ceną zakupu.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienie. Zwolnienie, o którym mowa w ww. przepisie odnosi się bowiem tylko i wyłącznie do dochodów uzyskanych z tytułu zakupu zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych przez dotychczasowych najemców. Natomiast mieszkania w przejętych przez spółdzielnię mieszkaniową budynkach straciły status zakładowych lokali mieszkalnych i stały się mieszkaniami wchodzącymi w skład zasobów tej spółdzielni. Tak jest właśnie w analizowanym zdarzeniu przyszłym. Wynika z niego, że Wnioskodawczyni zamierza nabyć mieszkanie zakładowe przejęte przez Spółdzielnię Mieszkaniową, że nie jest najemcą mieszkania zakładowego ale mieszkania stanowiącego własność Spółdzielni.

Zatem u Wnioskodawczyni – dotychczasowego najemcy – nabywcy lokalu mieszkalnego, który na moment jego nabycia przez Wnioskodawczynię nie jest lokalem zakładowym wystąpi przychód z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem przychód z tytułu udzielonej bonifikaty (jako różnicy między ceną rynkową mieszkania a ceną zakupu) jest przysporzeniem skutkującym powstaniem przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającym opodatkowaniu. Przychód z tego tytułu nie mieści się w katalogu zwolnień wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy, dlatego jako przychód z innych źródeł Wnioskodawczyni będzie obowiązana wykazać w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym nastąpi wykup lokalu mieszkalnego.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawczynię interpretacji wskazać należy, że dotyczy innego zdarzenia przyszłego. Mianowicie z jej treści wynika, że osoba (której dotyczy powołana interpretacja) jako pracownik (gospodarz domu) Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej, zawarła umowę najmu lokalu mieszkalnego na czas oznaczony. Spółdzielnia przyjęła nowy punkt Statutu, zgodnie z którym „Aktualni i byli gospodarze domów, którzy zamieszkują w lokalach z zasobów Spółdzielni na podstawie umowy najmu zawartej ze Spółdzielnią w związku ze świadczeniem pracy, mogą wykupić na własność zajmowane przez nich lokale z uwzględnieniem 90% bonifikaty ustalonej w stosunku wartości rynkowej wykupywanego lokalu, przy czym wartość rynkowa lokalu określana będzie przez rzeczoznawcę majątkowego i według stanu na dzień wykonywania wykupu”.

Zatem – biorąc pod uwagę powołane w niniejszej interpretacji przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i porównując przedstawione oba zdarzenia przyszłe – należy zauważyć, że osoba (której dotyczy powołana przez Wnioskodawczynię interpretacja) spełnia warunki określone w treści art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. nabyła lokal zakładowy będąc jego najemcą. Dlatego w przypadku zakupu lokalu zakładowego przez ww. osobę nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od bonifikaty udzielonej przez Spółdzielnię.

Wnioskodawczyni natomiast nie spełnia – co wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego – warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 93 cyt. ustawy. Mianowicie Wnioskodawczyni – dotychczasowy najemca – nabywa lokal mieszkalny, który na moment jego nabycia nie jest lokalem zakładowym. Dlatego w przypadku Wnioskodawczyni wystąpi przychód z tzw. innych źródeł podlegający opodatkowaniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.