IBPB-2-1/4511-14/15/BJ | Interpretacja indywidualna

1. Czy bonifikata udzielona Wnioskodawczyni przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowi przychód, o którym mowa w art. 10 lub art. 20 ust. 1 ustawy o podatku od osób fizycznych?
2. Czy podatek naliczony od wartości udzielonej bonifikaty jest należny i został słusznie zapłacony przez Wnioskodawczynię i jej małżonka?
IBPB-2-1/4511-14/15/BJinterpretacja indywidualna
 1. bonifikaty
 2. lokal mieszkalny
 3. mieszkanie zakładowe
 4. spółdzielnie mieszkaniowe
 5. zakup mieszkania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 11 marca 2015 r. (data wpływu do Biura – 2 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym 15 i 16 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uzyskania bonifikaty przy nabyciu mieszkania zakładowego przejętego przez spółdzielnię mieszkaniową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2015 r. wpłynął do Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uzyskania bonifikaty przy nabyciu mieszkania zakładowego przejętego przez spółdzielnię mieszkaniową.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 2 czerwca 2015 r. znak: IBPB-2-1/4511-14/15/BJ wezwano Wnioskodawczynię o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 15 czerwca 2015 r. (wniesienie brakującej opłaty) i 16 czerwca 2015 r. (pozostałe braki formalne).

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 7 października 2014 r. przed notariuszem w Kancelarii Notarialnej zawarta została aktem notarialnym umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży dotycząca lokalu mieszkalnego położonego w K. Mocą powyższej umowy strony ustanowiły odrębną własność lokalu mieszkalnego oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa sprzedała Wnioskodawczyni i jej małżonkowi, przedmiotowy lokal mieszkalny za cenę 25.300,00 zł dwadzieścia pięć tysięcy trzysta złotych) z zastosowaniem 80% bonifikaty, od wartości lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 126.500,00 zł.

Przedmiotowy lokal mieszkalny został przejęty przez Spółdzielnię Mieszkaniową na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 października 1994 roku o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe. Bonifikata 80% od wartości lokalu mieszkalnego została zastosowana na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej, na zasadach określonych w § 87 ust. 3 pkt 1 Statutu, który stanowił, że jeżeli Spółdzielnia Mieszkaniowa nabyła mieszkanie zakładowe, nieodpłatnie, najemcy przysługuje możliwość ustanowienia prawa odrębnej własności według poniższych zasad:

-pkt 1 – dla pierwotnych najemców i ich następców prawnych, przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego następuje po cenie ustalonej na zasadach określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami przy zastosowaniu bonifikat:

 1. 4% wartości rynkowej mieszkania za każdy rok pracy w zakładzie przekazującym swe zasoby na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej, oraz za każdy rok pracy w zakładzie pracy, do którego pracownik został przekazany na mocy art. 231 Kodeksu pracy z zakładu przekazującego swe zasoby; przy czym łączna obniżka nie może przekroczyć 80% wartości rynkowej mieszkania;
 2. 2% wartości rynkowej mieszkania za każdy rok najmu tego mieszkania przy czym łączna obniżka nie może przekroczyć 80% wartości rynkowej mieszkania.

Wnioskodawczyni jest małżonką wieloletniego pracownika państwowego zakładu pracy przekazującego swe zasoby do Spółdzielni Mieszkaniowej i nabyła prawo do maksymalnej zniżki z tytułu pracy jej małżonka w tym zakładzie. Jeszcze przed dokonaniem umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży tego lokalu, Spółdzielnia Mieszkaniowa 8 września 2014 r. wystawiła fakturę VAT, w której wskazała nabycie towaru – nabycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym za cenę brutto 25.300,00 zł. Transakcja ta została wskazana przez wystawcę faktury jako zwolniona z podatku od towarów i usług (VAT).

Po dokonaniu sprzedaży Spółdzielnia Mieszkaniowa wystawiła i doręczyła Wnioskodawczyni druk PIT-8C – Informację o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, gdzie w rubryce D.24 w informacji o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku od osób fizycznych, Spółdzielnia wskazała kwotę 50.600,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych) stanowiącą połowę udzielonej bonifikaty od zakupionego lokalu mieszkalnego.

Na podstawie tego dokumentu oraz PIT-40A z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wnioskodawczyni 27 kwietnia 2015 roku złożyła do Urzędu Skarbowego zeznanie podatkowe, wspólnie z małżonkiem, na druku PIT-36, gdzie na podstawie zeznania zobowiązana była do zapłaty podatku w łącznej wysokości 18.217,00 zł (osiemnaście tysięcy dwieście siedemnaście złotych, 00/100). Zapłaty podatku Wnioskodawczyni dokonała wraz z małżonkiem 27 kwietnia 2015 roku w pełnej wysokości 18.217,00 zł.

Wnioskodawczyni podnosi, iż nabyła prawa do renty rodzinnej i przebywa na rencie rodzinnej do chwili obecnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 1. Czy bonifikata udzielona Wnioskodawczyni przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowi przychód, o którym mowa w art. 10 lub art. 20 ust. 1 ustawy o podatku od osób fizycznych...
 2. Czy podatek naliczony od wartości udzielonej bonifikaty jest należny i został słusznie zapłacony przez Wnioskodawczynię i jej małżonka... Jaka jest podstawa prawna prawa podatkowego, z której wynika obowiązek zaliczenia bonifikaty jako dochodu osoby fizycznej oraz obowiązek uiszczenia od tego przychodu podatku.

Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż bonifikata 80% od wartości rynkowej wykupionego lokalu mieszkalnego a udzielona jej przez Spółdzielnię Mieszkaniową jest jej prawem i przywilejem, z którego Wnioskodawczyni zgodnie z przepisami skorzystała. Wnioskodawczyni nabyła, w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z długoletnim pracownikiem zatrudnionym w państwowym zakładzie pracy, uprawnienie do uzyskania bonifikaty z tytułu wyodrębnienia własności lokalu i wykupu lokalu od podmiotu, który uzyskał ten lokal właśnie od zakładu pracy, w którym małżonek Wnioskodawczyni pracował.

Wnioskodawczyni podkreśla, że zastosowana przy wykupie lokalu mieszkalnego bonifikata jest prawem Wnioskodawczyni, określonym przepisami ustaw i Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej a nie okolicznością wynikającą z umowy lub podjętej czynności prawnej zakupu.

Wnioskodawczyni wskazuje, iż zgodnie z regulacją art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Odnosząc się do brzmienia tego przepisu wskazania wymaga okoliczność, iż przychodem podlegającym opodatkowaniu jest wartość nieruchomości, ale wynikająca z odpłatnego zbycia, a nie nabycia, jak miało to miejsce w niniejszej sprawie. To Spółdzielnia Mieszkaniowa uzyskała przychód zbywając 7 października 2014 r. przedmiotowy lokal mieszkalny za cenę 25.300,00 zł. Wnioskodawczyni nie zbyła lecz nabyła rzeczoną nieruchomość, tym samym przychód powstał w ocenie Wnioskodawczyni, po stronie zbywającego, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej.

Z kolei, zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy o podatku od osób fizycznych „za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: inne niż wymienione w art. 14 dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach”. Wnioskodawczyni podnosi, iż w katalogu art. 20 ust. 1 brak jest wskazania bonifikaty zastosowanej wobec Wnioskodawczyni przy umowie kupna lokalu mieszkalnego zawartej 7 października 2014 roku. Co więcej nie jest również bonifikata nieodpłatnym świadczeniem, ponieważ wykup lokalu mieszkalnego miał charakter odpłatnej czynności prawnej za cenę 25.300 zł.

Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż bonifikata zastosowana przy wykupie dawnego zakładowego lokalu mieszkalnego nie mieści się w katalogu przychodów będących podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tym samym naliczony podatek od wartości udzielonej bonifikaty jest świadczeniem nienależnym Skarbowi Państwa. Bonifikata zastosowana przy wykupie lokalu mieszkalnego nie mieści się w katalogu przychodów określonych w art. 10 ustawy o podatku od osób fizycznych jak również w katalogu przychodów określonych w art. 12-14 i 17 tej ustawy, oraz nie mieści się także w katalogu przychodów określonych w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym brak jest, w ocenie Wnioskodawczyni, podstaw do naliczenia i uiszczenia podatku od osoby fizycznej, która skorzystała z przysługującego jej prawem, obniżonego bonifikatą wykupu lokalu mieszkalnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c tej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 11 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W pkt 9 tego artykułu wymienione zostały inne źródła.

W myśl art. 20 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności” zawarta w art. 20 ust. 1 ww. ustawy definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić zatem w przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Z wniosku wynika, że 7 października 2014 r. aktem notarialnym zawarta została umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży dotycząca lokalu mieszkalnego położonego w K. Mocą powyższej umowy strony ustanowiły odrębną własność lokalu mieszkalnego oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa sprzedała Wnioskodawczyni i jej małżonkowi, przedmiotowy lokal mieszkalny za cenę 25.300,00 zł z zastosowaniem 80% bonifikaty, od wartości lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 126.500,00 zł. Bonifikata 80% od wartości lokalu mieszkalnego została zastosowana na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej, na zasadach określonych w § 87 ust. 3 pkt 1 Statutu.

Należy zauważyć, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia bonifikaty, rabatu. Słownik wyrazów obcych Kopalińskiego definiuje pojęcie – bonifikata, rabat, opust, upust, jako zniżkę ceny dóbr lub usług, przyznawaną przez sprzedającego (wykonawcę usługi) po dokonaniu transakcji. W praktyce udzielenie bonifikaty polega więc na obniżeniu ceny zakupu usług lub towarów. Ceną - zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 05 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Skoro cena sprzedaży ulega zmniejszeniu, u nabywcy następuje przysporzenie majątku stanowiące różnicę pomiędzy wartością towaru, a faktycznie zapłaconą ceną.

Należy jednak zaznaczyć, że nie w każdym przypadku przysporzenie to będzie rodziło skutek podatkowy. Jeśli bowiem bonifikaty udzielane są ściśle na zasadach określonych w statucie spółdzielni a krąg osób uprawnionych do wykupu mieszkań z bonifikatą będzie nieograniczony, udzielenie bonifikaty będzie podatkowo obojętne.

Z wniosku wynika, iż statut Spółdzielni określa zasady przyznawania bonifikat, czyli Wnioskodawczyni otrzymała bonifikatę na podstawie przepisów o charakterze generalno-abstrakcyjnym skierowanych do wszystkich osób spełniających warunki przewidziane w statucie. Zatem wszystkie osoby spełniające określone statutem warunki mogą wykupić mieszkania za cenę obniżoną o wartość bonifikaty obliczonej według zasad przewidzianych w statucie. Tym samym skoro skorzystanie z bonifikaty nie jest ograniczone do konkretnych osób, lecz wynika z przepisów o charakterze generalno-abstrakcyjnym, to korzystanie z tej bonifikaty należy uznać za neutralne podatkowo. Oznacza to, że po stronie Wnioskodawczyni z tytułu skorzystania z bonifikaty nie powstał przychód do opodatkowania. Wartość bonifikaty nie podlega tym samym wykazaniu w zeznaniu podatkowym, gdyż bonifikata w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z dyspozycją art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja została wydana tylko dla Wnioskodawczyni w jej indywidualnej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.