DD9/033/85/SEW/2013/RD-21677 | Interpretacja indywidualna

Czy w celu obliczenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych Wnioskodawczyni może pomniejszyć przychody ze sprzedaży udokumentowane wydrukami raportów okresowych z kasy fiskalnej o kwoty udzielonych bonifikat?
DD9/033/85/SEW/2013/RD-21677interpretacja indywidualna
  1. apteka
  2. bonifikaty
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 22 września 2009 r. Nr ILPB1/415-739/09-3/AG wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej o udzielone nabywcom leków bonifikaty, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 22 września 2009 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie braku możliwości pomniejszania przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, o udzielone nabywcom leków bonifikaty. Interpretacja wydana została na wniosek Pani z dnia 22 czerwca 2009 r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży leków - apteka. Przy sprzedaży niektórych leków z cenami urzędowymi i umownymi apteka udziela kupującemu preferencji cenowej, która nosi nazwę rabatu oraz w niektórych przypadkach (karta stałego klienta) również bonifikaty.

Udzielony rabat zmniejsza cenę leku, kwotę należnego podatku VAT oraz sumę PLN do zapłaty. Ponadto kwota PLN udzielonego rabatu jest widoczna na paragonie fiskalnym dla klienta.

Natomiast bonifikata jest udzielana klientowi (karta stałego klienta) tylko jako obniżka kwoty do zapłaty, bez pomniejszania na paragonie fiskalnym - kwoty obrotu razem i należnego podatku VAT.

Nie ma ona jednak wpływu na obniżkę cen poszczególnych artykułów wyszczególnionych na dokumencie sprzedaży - paragonie fiskalnym. W dolnej części paragonu fiskalnego dla klienta jest drukowana jedynie kwota udzielonej bonifikaty i faktyczna kwota do zapłaty.

Również w raporcie dziennym z kasy fiskalnej i raporcie okresowym przychód i należny podatek VAT są wykazane bez pomniejszania o udzielone bonifikaty. Przy czym do kasy apteki wpływa faktycznie kwota pomniejszona o udzielone bonifikaty.

Kwoty udzielonych bonifikat są widoczne w dokumencie - Raport Kasowy (wydruk dzienny komputerowy).

W przypadku udzielenia klientowi zarówno rabatu, jak i bonifikaty, w raporcie fiskalnym widoczny jest tylko udzielony rabat, przy czym na końcu paragonu (pod jego treścią fiskalną) drukowana jest łączna kwota udzielonego rabatu i bonifikaty, jako rabat łączny.

Szczegóły takiej sprzedaży najlepiej są widoczne w przypadku dodatkowego udokumentowania takiej sprzedaży fakturą (wystawianą na żądanie klienta). Na fakturze widać % udzielonego rabatu pomniejszającego cenę i należny podatek VAT oraz kwotę bonifikaty pomniejszającej jedynie kwotę do zapłaty przez klienta.

Apteka pracuje na ogólnopolskim programie i prowadzi księgi rachunkowe. Raport kasowy spełnia wymagania dowodu księgowego określonego ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 591 ze zm.).

Bonifikaty są widoczne w dokumencie księgowym - komputerowy wydruk - Raport kasowy dzienny, podpisanym przez osoby odpowiedzialne za sprzedaż i stan gotówki w kasie.

W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy w celu obliczenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych Wnioskodawczyni może pomniejszyć przychody ze sprzedaży udokumentowane wydrukami raportów okresowych z kasy fiskalnej o kwoty udzielonych bonifikat...

Zdaniem Wnioskodawczyni, udzielona bonifikata bezspornie pomniejsza uzyskany przychód zgodnie z cyt. art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako przychód do opodatkowania tym podatkiem można przyjąć przychody ze sprzedaży udokumentowane wydrukiem z kasy fiskalnej, pomniejszone o należny podatek VAT oraz kwoty udzielonych bonifikat udokumentowane dziennymi Raportami kasowymi podpisanymi przez osoby upoważnione.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 22 września 2009 r. Nr ILPB1/415-739/09-3/AG, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe, stwierdzając m.in. że (...) wydruki Raportów kasowych, w których ujęte są udzielone klientom bonifikaty, nie zawierające wspomnianych elementów - nie stanowią podstawy do pomniejszenia przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, u podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych określa ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330). Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Udzielone przez sprzedającego bonifikaty stanowią formę rabatu, a więc zmniejszają przychód (art. 42 ust. 2 ustawy o rachunkowości), a u kupującego – cenę zakupu/nabycia należną sprzedającemu (art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Dowody księgowe dokumentujące dokonanie operacji gospodarczej powinny być rzetelne tj. zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji, kompletne, zawierające co najmniej dane określone w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości, oraz wolne od błędów rachunkowych. Jeżeli jedną operację dokumentuje więcej niż jeden dowód lub więcej niż jeden egzemplarz dowodu, kierownik jednostki ustala sposób postępowania z każdym z nich i wskazuje, który dowód lub jego egzemplarz będzie podstawą do dokonania zapisu (art. 22 ust. 4 ustawy o rachunkowości).

Natomiast kwestie dotyczące obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących określają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Regulacje prawne w tym zakresie stanowią, że kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych (art. 111 ust. 6a ustawy).

Paragony fiskalne oraz raporty fiskalne muszą odzwierciedlać wartość sprzedaży i potwierdzać faktyczny przebieg operacji gospodarczej o czym stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338, z późn. zm.) obowiązującego do dnia 31 marca 2013 r., a po tym dniu przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363).

Wnioskodawczyni wskazała, że (...) Bonifikaty są widoczne w dokumencie księgowym - komputerowy wydruk - Raport kasowy dzienny, podpisanym przez osoby odpowiedzialne za sprzedaż i stan gotówki w kasie. (...).

W oparciu o wyżej powołane regulacje prawne dokumenty te stanowią podstawę dokonywania odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych. Zatem skoro dokumenty te odzwierciedlają rzeczywistą sprzedaż to oznacza, że na gruncie przepisu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych umożliwiają pomniejszenie przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej o udzielone bonifikaty nabywcom leków.

Mając na uwadze powyższe stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego w zakresie możliwości pomniejszania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej o udzielone nabywcom leków bonifikaty, jest prawidłowe.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie m.in., że (...) wydruki Raportów kasowych, w których ujęte są udzielone klientom bonifikaty, (...) - nie stanowią podstawy do pomniejszenia przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. (...), jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.