Bonifikaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bonifikaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
lip

Istota:

Skutki podatkowe udzielenia bonifikaty.

Fragment:

Ponadto Wnioskodawczyni podkreśla, że bonifikata ma charakter warunkowy, w przedziale czasowym, tj. okresie 5 lat, a w przypadku zbycia nabytego lokalu lub wykorzystywania na cele inne niż mieszkaniowe w tym okresie, Wnioskodawczyni jest obowiązana do zwrotu kwoty równej bonifikacie po jej waloryzacji. Zgodnie z art. 40a ust. 5b Lasy Państwowe żądają zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli nabywca lokalu, o którym mowa w ust. 4, 5 i 5a, przed upływem 5 lat od dnia jego nabycia zbył ten lokal lub wykorzystał na inne cele niż mieszkalne. Dopiero po upływie tego okresu bonifikata staje się bezwarunkowa, a nabywca może w sposób nieograniczony dysponować nieruchomością. Ponadto wskazać należy, iż dla zabezpieczenia wierzytelności na rzecz Skarbu Państwa - Nadleśnictwa została ustanowiona hipoteka umowna do kwoty 45.410 zł. W związku z powyższym wysokość wpisanej hipoteki realnie obniża wartość nieruchomości o kwotę wpisu hipotecznego, a zwrot udzielonej bonifikaty niewątpliwie stanowi formę ekwiwalentu, co wskazuje ugruntowane już orzecznictwo sądowe. Zdaniem Wnioskodawczyni, kwota bonifikaty nie jest równoznaczna z osiągnięciem przychodu z nieodpłatnego świadczenia i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z udzieleniem bonifikaty przy nabyciu lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Jeśli bowiem bonifikaty udzielane są ściśle na zasadach określonych w Regulaminie ustanowionym na podstawie statutu spółdzielni, a krąg osób uprawnionych do wykupu mieszkań z bonifikatą jest nieograniczony, udzielenie bonifikaty będzie podatkowo obojętne. Kupujący otrzymali bonifikatę na podstawie przepisów skierowanych do wszystkich osób spełniających warunki przewidziane w Regulaminie. Zatem wszystkie osoby spełniające określone statutem warunki mogą wykupić mieszkania za cenę obniżoną o wartość bonifikaty obliczonej według zasad przewidzianych w Regulaminie. Tym samym, skoro skorzystanie z bonifikaty nie jest ograniczone do konkretnych osób, lecz wynika z przepisów o charakterze generalno-abstrakcyjnym, to korzystanie z tej bonifikaty należy uznać za neutralne podatkowo. Oznacza to, że u podatnika z tytułu skorzystania z bonifikaty nie powstał przychód do opodatkowania. Wartość bonifikaty nie podlega tym samym wykazaniu w zeznaniu podatkowym, gdyż bonifikata w ogóle nie podlega opodatkowaniu a Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-8C. Podobnie interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 lipca 2015 r., sygn. akt IBPB-2-1/4511-13/15/BJ .

2017
21
wrz

Istota:

W zakresie prawa do wystawiania faktur korygujących dla bonifikat, których stała wartość wynika z umowy i jest znana stronom transakcji przed dokonaniem sprzedaży.

Fragment:

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, iż w przypadku gdy z warunków umowy wynikać będzie, że przedstawione w opisie sprawy bonifikaty, będą ujmowane na bieżąco w fakturze rozliczającej sprzedaż Wnioskodawcy za dany okres, za który jest przyznawana bonifikata, mamy do czynienia z rabatami transakcyjnymi. Tym samym w tym przypadku nie ma podstaw do wystawienia faktury lub faktury korygującej. Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, iż bonifikaty w postaci rabatów transakcyjnych powodują obniżenie wartości towaru lub usługi przed ich wydaniem lub wykonaniem, a tym samym faktury wystawione uwzględniają już obniżkę ceny z tytułu udzielonej bonifikaty, których nie należy dokumentować odrębną fakturą lub fakturą korygującą. Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku gdy z zawartej umowy wynika, że opisana we wniosku bonifikata jest wypłacana po dokonaniu sprzedaży w odniesieniu do już zafakturowanych transakcji. W takim przypadku bonifikata stanowi rabat potransakcyjny za dany okres tj. miesiąc lub kwartał kalendarzowy. Zatem w przedstawionej wyżej sytuacji Dostawca dysponuje wynagrodzeniem (z tytułu wszystkich zrealizowanych w danym miesiącu/kwartale dostaw), które jest następnie pomniejszone o udzieloną bonifikatę, wywołującą efekt ekonomiczny analogiczny jak w sytuacji udzielenia opustów i obniżek cen, co winno zostać uwzględnione poprzez obniżenie podstawy opodatkowania zgodnie z art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy, w przeciwnym bowiem razie dojdzie do naruszenia zasady neutralności podatku VAT.

2017
15
wrz

Istota:

Podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych udzielenia bonifikaty w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Fragment:

Jeśli bowiem bonifikaty udzielane są na zasadach określonych np. w uchwałach czy statutach, w których krąg osób uprawnionych do zakupu z bonifikatą jest nieograniczony, skorzystanie z bonifikaty nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem jeżeli prawo beneficjentów do skorzystania z bonifikaty nie było ograniczane do konkretnych osób lub grup osób indywidualnie oznaczonych i została ona na takich samych zasadach przyznana wszystkim potencjalnym nabywcom, to skorzystanie z tej bonifikaty należy uznać za zdarzenie, które nie rodzi skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podkreślić należy, że chodzi o sam fakt przyznania uprawnienia do skorzystania z bonifikaty, a nie o fakt kto faktycznie z takiej bonifikaty skorzystał. Krąg osób potencjalnie uprawnionych nie został wskazany poprzez wymienienie konkretnych osób. Decyzja imienna jest wydawana dopiero w momencie faktycznego udzielania bonifikaty, jednakże decyzja ta wykonuje jedynie dyspozycje, które są ujęty w sposób generalny i abstrakcyjny w uchwale. Mając na uwadze przytoczone argumenty można przyjąć, że kwota bonifikaty udzielonej na wniosek osoby, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2017
19
sie

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych udzielenia osobie fizycznej bonifikaty, której nie trzeba zwracać w związku z uchwałą rady miejskiej – podjętej na skutek uprzednio złożonego wniosku nabywcy – w trybie art. 68 ust. 2c ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Fragment:

Jednakże w myśl ust. 2b tegoż artykułu, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia. Ponadto zgodnie z art. 68 ust. 2c ustawy o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ może odstąpić od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty, w innych przypadkach niż określone w ust. 2a, za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku. Jak wywiódł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, przyznanie bonifikaty oznacza sprzedaż nieruchomości po obniżonej cenie z zastrzeżeniem, że w określonym w ustawie o gospodarce nieruchomościami przedziale czasu (5 lub 10 lat) nabywca nieruchomości, który sprzeda nieruchomość lub wykorzysta ją na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty, będzie musiał dopłacić zwaloryzowaną równowartość bonifikaty. Po upływie określonego w ustawie czasu przyznanie bonifikaty staje się bezwarunkowe, zatem nabywca może dysponować nieruchomością w sposób nieograniczony. Zdaniem Sądu, przechodząc na grunt przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, że: (...) niewątpliwie w momencie nabycia nieruchomości kupujący uzyskuje wymierną korzyść majątkową, ponieważ zapłaci za nieruchomość obniżoną cenę.

2016
10
lip

Istota:

Wnioskodawca ma prawo pomniejszyć obrót ze sprzedaży o kwoty udzielonych bonifikat, na podstawie dodatkowo prowadzonej ewidencji komputerowej (w postaci zintegrowanego systemu informatycznego). Ponadto, stwierdzić należy, że sposób dokumentowania udzielonych Kupującemu bonifikat zwanych na paragonie inną-darowizną bądź inną-bonifikatą oraz bonifikat udzielanych na podstawie bonów poprzez wykazanie na paragonie fiskalnym wartości udzielonej bonifikaty i otrzymanej kwoty pieniężnej ze sprzedaży towarów, przy jednoczesnym użyciu zintegrowanego systemu informatycznego, w stanie faktycznym opisanym we wniosku jest prawidłowy.

Fragment:

Bonifikata udzielana jest na dwa sposoby tj. poprzez obniżenie kwoty do zapłaty na podstawie bonów, oraz obniżanie kwoty do zapłaty poprzez udzielanie bonifikaty nazywanej na paragonie inną-darowizną, bądź inną-bonifikatą. Na paragonie fiskalnym bonifikata nie obniżała cen poszczególnych artykułów, ale pomniejszała wykazaną w nim ostateczną kwotę do zapłaty. Na paragonie wykazane były ceny leków w kwotach netto i z VAT, natomiast bonifikata przedstawiona była na dole paragonu w postaci jednej kwoty, tj. bez rozbicia na kwotę netto i VAT, bez przyporządkowania do poszczególnych pozycji towarów wydanych klientowi. Do kas aptek wpływała wyłącznie kwota po bonifikacie, a zatem faktycznie zapłacona przez klienta. Paragony fiskalne odzwierciedlały sposób zapłaty, wartość sprzedaży i potwierdzały faktyczny przebieg operacji gospodarczych. Bonifikata ujmowana była w części informacyjnej, a nie fiskalnej kasy. Z tego powodu powstała różnica pomiędzy raportem fiskalnym, który pokazuje wartość obrotu bez uwzględnienia bonifikat oraz rzeczywistym obrotem, który jest o te bonifikaty pomniejszony. Jak wskazuje Wnioskodawca, brak jest możliwości ingerencji w strukturę oprogramowania kasy fiskalnej, ponieważ jednak apteka pracuje przy użyciu zintegrowanego systemu informatycznego, który powiązany jest z drukarkami fiskalnymi, wartość bonifikat i obrotu rejestrowanego za pomocą kas fiskalnych odzwierciedlona jest w ewidencji komputerowej.

2016
31
maj

Istota:

Czy bonifikata udzielona Wnioskodawczyni przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowi przychód, o którym mowa w art. 10 lub art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy Wnioskodawczyni zobowiązana będzie do opłacenia podatku od udzielonej bonifikaty?

Fragment:

Czy Wnioskodawczyni zobowiązana będzie do opłacenia podatku od udzielonej bonifikaty... Zdaniem Wnioskodawczyni, udzielona przez Spółdzielnię Mieszkaniową 85% bonifikata od wartości rynkowej wykupionego lokalu mieszkalnego jest Jej prawem i przywilejem, z którego skorzystała. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. To Spółdzielnia Mieszkaniowa uzyskała przychód zbywając w dniu 29 maja 2015 r. przedmiotowy lokal za kwotę 16.026 zł. Wnioskodawczyni nie zbywała, lecz nabywała rzeczoną nieruchomość, tym samym Wnioskodawczyni uważa, że przychód powstał po stronie zbywającego, czyli Spółdzielni Mieszkaniowej. Zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako przychody z „ innych źródeł ” nie wymieniono bonifikaty. Bonifikata nie jest nieodpłatnym świadczeniem, ponieważ wykup lokalu mieszkalnego miał charakter odpłatnej czynności prawnej – za cenę 16.026 zł. Bonifikata nie mieści się w katalogu przychodów określonych w art. 12-14 i 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nie mieści się w katalogu przychodów określonych w art. 20 ust. 1 ustawy.

2016
5
kwi

Istota:

Skutki podatkowe odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej zwaloryzowanej bonifikaty

Fragment:

Nowelizacja przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, która obowiązuje od 29 sierpnia 2015 r. wprowadziła nowe brzmienie art. 68 ust. 2a pkt 4 i pkt 5 oraz w dodanym ust. 2d ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sposób nie budzący wątpliwości określa warunki wyłączające obowiązek żądania zwrotu bonifikaty. Powyższa nowelizacja potwierdziła prawidłowość ustaleń Wnioskodawcy na okoliczność żądania od zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej w 2007 r. W terminie ustalonym w wezwaniu, tj. do dnia 19 marca 2014 r. należność Wnioskodawcy z tytułu zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty nie została zwrócona przez wezwanych do zwrotu nabywców lokalu i Wnioskodawca skierował sprawę o zwrot części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty na drogę postępowania sądowego. W dniu 29 września 2015 r. osoby wezwane do zwrotu bonifikaty wystąpiły do Prezydenta Miasta ..... z wnioskiem o odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty, ustalonej wezwaniem. Ze względu na indywidualną sprawę i jej specyfikę, na mocy art. 68 ust. 2c ustawy o gospodarce nieruchomościami – Rada Miasta .... w dniu 27 listopada 2015 r. podjęła Uchwałę Nr ...., w której wyraziła zgodę na odstąpienie przez Prezydenta Miasta ..... od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego, tj. kwoty 29 708 zł 12 gr wraz z odsetkami ustawowymi. Prezydent Miasta .... za zgodą Rady Miasta w trybie art. 68 ust. 2c ustawy o gospodarce nieruchomościami, Zarządzeniem Nr ..... z dnia 8 grudnia 2015 r. odstąpił od żądania zwrotu udzielonej zwaloryzowanej bonifikaty w kwocie 29 708 zł 12 gr wraz z odsetkami ustawowymi w kwocie 4 771 zł 21 gr.

2016
9
lut

Istota:

Opodatkowania przychodów oraz obowiązków płatnika

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zasady przyznawania bonifikat przez Spółdzielnię, z tytułu zbycia lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców wynikają ściśle z postanowień określonych w Statucie Spółdzielni. Z powyższego wynika, że Spółdzielnia udziela bonifikat na podstawie przepisów o charakterze generalno-abstrakcyjnym skierowanych do wszystkich osób spełniających warunki przewidziane w Statucie. Zatem, wszystkie osoby spełniające określone statutem warunki mogą wykupić mieszkania za cenę obniżoną o wartość bonifikaty obliczonej według zasad ściśle przewidzianych w Statucie. Tym samym, skoro prawo do bonifikaty nie jest ograniczone do konkretnych osób, lecz wynika z przepisów o charakterze generalno-abstrakcyjnym, to korzystanie z tej bonifikaty należy uznać za neutralne podatkowo. Reasumując stwierdzić należy, że kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością rynkową lokalu mieszkalnego a kwotą (ceną zakupu) za którą nastąpiło zbycie lokalu mieszkalnego (przeniesie prawa odrębnej własności lokalu) nie stanowi dla nabywcy przychodu z innych źródeł, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie powoduje po stronie Wnioskodawcy obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C.

2016
5
sty

Istota:

Prawo do pomniejszenia obrotów o kwoty bonifikat oraz sposobu dokumentowania bonifikat na paragonie fiskalnym.

Fragment:

Z drugiej jednak strony apteki Wnioskodawcy pracują przy użyciu zintegrowanego systemu informatycznego, który powiązany jest z drukarkami fiskalnymi, wartość bonifikat i obrotu rejestrowanego za pomocą kas fiskalnych odzwierciedlona była w ewidencji komputerowej i uwidaczniana była na sporządzonych na jej podstawie zestawieniach komputerowych przez ten system, wykazujących kwoty sprzedaży, kwoty bonifikat, a co za tym idzie kwoty faktycznie osiągniętego obrotu. Posiadany przez Wnioskodawcę do obsługi aptek program komputerowy umożliwia sporządzenie zestawienia komputerowego, uwidaczniającego udzielone bonifikaty (w oparciu o to zestawienie podatnik sporządza raport dzielący udzielone bonifikaty proporcjonalnie na poszczególne stawki VAT - na każdą pozycję sprzedaży), co również pozwala na prawidłowe udokumentowanie udzielonych bonifikat. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy na podstawie wydruku z aptecznego programu komputerowego (obejmującego poszczególne stawki VAT i udzielone bonifikaty) Wnioskodawca ma prawo obniżyć obrót, a w związku z tym podatek należny o wartość udzielonej klientom bonifikaty w latach 2010-2011... Zdaniem Wnioskodawcy, przy ustaleniu podstawy opodatkowania podatkiem VAT, Wnioskodawca ma prawo obniżyć obrót o wartość udzielonych bonifikat, bowiem podstawą opodatkowania, co do zasady, jest obrót, czyli kwota faktycznie otrzymana od nabywcy.