Bon towarowy | Interpretacje podatkowe

Bon towarowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bon towarowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe przyznania świadczeń emerytom i rencistom – byłym pracownikom Spółki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci bonów towarowych i bonów nietowarowych w formie kart przedpłaconych
Fragment:
Czy otrzymane przez byłych pracowników Spółki - emerytów i rencistów świadczenie z ZFŚS w postaci okolicznościowych bonów towarowych lub nietowarowych (w postaci kart przedpłaconych), przyznane na warunkach opisanych wyżej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 38 u.p.d.o.f do kwoty 2.280 zł w danym roku podatkowym... Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi rozstrzygnięcie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych odnośnie opodatkowania świadczeń przyznanych emerytom i rencistom – byłym pracownikom Spółki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci bonów towarowych i kart przedpłaconych (pyt. Nr 4 ), natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Zdaniem Wnioskodawcy. Ad. 4 Zdaniem Spółki, ze względu na fakt, że w adresowanym do emerytów art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nie wyłączył ze świadczeń rzeczowych bonów towarowych, niezależnie od faktu czy bony okolicznościowe będą miały formę kart przedpłaconych czy też bonów towarowych, nie należy z tego tytułu potrącać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do wysokości nie przekraczającej w ciągu roku podatkowego kwoty 2.280,00 zł.
2015
22
mar

Istota:
Brak obowiązku udokumentowania czynności wymiany pieniędzy na punkty, za które klienci otrzymują bony towarowe uprawniające do nabycia towaru.
Fragment:
Gdy ilość Punktów zakupionych przez Partnera, zebranych i wymienionych przez Uczestnika na Bony Towarowe, będzie równa wartości wpłaconej kwocie, przysporzenie nie powstanie. Na przykład: 100 złotych wpłacone przez Partnera Spółce = 10.000 Punktów = Bon Towarowy o wartości 100 złotych = 100 złotych zapłaty za towar przez Uczestnika = 100 złotych zostaje zwrócone przez Spółkę Sprzedającemu towar dla Uczestnika lub w innym przypadku na przykład: 200 lub więcej złotych wpłacone przez Partnera Spółce = 10.000 Punktów = Bon Towarowy o wartości 100 złotych = 100 złotych zapłaty za towar przez Uczestnika = 100 złotych zostaje zwrócone przez Spółkę Sprzedającemu towar dla Uczestnika. Sprzedawane będą Punkty dla partnerów w różnych cenach, od 1 gr za Punkt do 5 gr za Punkt. Natomiast przelicznik dla Uczestnika jest zawsze 1 pkt = 1gr. Przysporzenie majątkowe po stronie Spółki związane z realizacją Programu powstanie również w sytuacji, gdy Uczestnik pomimo zebrania określonej ilości Punktów nie wymieni ich na Bony Towarowe lub nie skorzysta z możliwości zakupu towaru za Bony Towarowe po ich otrzymaniu. W takiej sytuacji (to jest braku wymiany Punktów na Bony lub nie użycia Bonów) Spółka, w dniu następującym po dniu upływu terminu ważności Bonu zamierza zaliczyć wartość w złotych niewykorzystanych przez Uczestnika Punktów lub Bonów do przychodu podlegającego opodatkowaniu.
2014
18
lis

Istota:
Otrzymane przez pracownika świadczenie z ZFŚS w postaci okolicznościowych bonów towarowych, zróżnicowane co do wartości w zależności od dochodu przypadającego na tego członka rodziny czy też w równej wysokości nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Otrzymane świadczenie stanowić będzie przychód zakwalifikowany do przychodów ze stosunku pracy, a w konsekwencji ww. czynność spowoduje po stronie Spółki konieczność wywiązania się z obowiązku podatkowego – obowiązków płatnika. Otrzymane przez byłych pracowników Spółki emerytów i rencistów świadczenie z ZFŚS w postaci okolicznościowych bonów towarowych, będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 2 280 zł w danym roku podatkowym.
Fragment:
W momencie przekazania środków na rachunek bankowy ZFŚS, z zastrzeżeniem, że środki zostaną wykorzystane na sfinansowanie zakupu okolicznościowych bonów towarowych dla pracowników, emerytów i rencistów bez różnicowania wartości przekazanego świadczenia... Czy otrzymane przez pracownika świadczenie z ZFŚS w postaci okolicznościowych bonów towarowych, zróżnicowane co do wartości w zależności od dochodu przypadającego na tego członka rodziny korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Czy otrzymane przez pracownika świadczenie z ZFŚS w postaci okolicznościowych bonów towarowych dla każdego w równej wysokości korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Czy otrzymane przez byłych pracowników Spółki emerytów i rencistów świadczenie z ZFŚS w postaci okolicznościowych bonów towarowych, przyznane na warunkach opisanych wyżej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f do kwoty 2 280 zł w danym roku podatkowym... Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie Nr 3, 4 i 5 wniosku w przedmiocie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpowiedź na pytanie Nr 1 i 2 wniosku w przedmiocie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostanie udzielona w odrębnym rozstrzygnięciu.
2014
23
kwi

Istota:
„Czy koszt własny sprzedaży stanowiący cenę nabycia przez Spółkę towaru sprzedanego w punkcie 1) stanowi koszt uzyskania przychodu z punktu widzenia updop? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2/?”
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., iż Spółka rozważa wyemitowanie bonów towarowych, które w ramach różnych akcji marketingowych będą rozdawane wśród potencjalnych klientów. Bony będą traktowane jako środek płatniczy, który będzie mógł być wykorzystany przez jego posiadacza do „ zapłaty ” za towar nabyty w sklepach prowadzonych przez Spółkę. Będą one stanowić jedynie środek dowodowy (poświadczenie), że jego posiadaczowi przysługuje uprawnienie do wymiany bonu na towar. Bony, które będą wyemitowane przez Spółkę charakteryzować się będą cechami wymienionymi w pkt 1-5 opisu zdarzenia przyszłego. W interpretacji indywidualnej z dnia 04 lutego 2013 r. Znak: IBPBI/2/423-1380/12/CzP Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdził, iż wydanie klientom towarów, na podstawie wyemitowanych przez Spółkę bonów towarowych, nie generuje przychodu, o którym mowa w art. 12updop. Skoro zatem na tle opisanego zdarzenia przyszłego, w związku z ww. wydaniem towarów, nie powstanie przychód, to nie powstanie również bezpośredni koszt jego uzyskania w postaci wydatków poniesionych na ich nabycie. Stanowisko Spółki jest zatem nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego od dnia złożenia wniosku o wydanie interpretacji.
2013
22
maj

Istota:
„Czy wartość bonu towarowego, który podlega wymianie na towar w sklepach detalicznych Spółki, co sprowadza się do tego, że stanowi on formę zapłaty za ten towar stanowi dla Niej koszt uzyskania przychodu, jeśli akcja marketingowa, w ramach której bony były rozdawane miała charakter reprezentacyjny? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 3/Czy wartość bonu towarowego, który podlega wymianie na towar w sklepach detalicznych Spółki, co sprowadza się do tego, że stanowi on formę zapłaty za ten towar stanowi dla Niej koszt uzyskania przychodu, jeśli akcja marketingowa, w ramach której bony były rozdawane nie miała charakteru reprezentacyjnego tylko reklamowy? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 4/W którym momencie wartość bonu towarowego, o którym mowa w pytaniu 4 stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 5/W jakiej wartości należy rozpoznać koszt uzyskania przychodu w przypadku, o którym mowa w pytaniu 4? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 6/?”
Fragment:
W efekcie w momencie sprzedaży powstaje w Spółce należność od klienta, która nigdy nie zostanie spłacona w formie pieniężnej, ponieważ jako dowód zapłaty klient przedstawił otrzymany od Sprzedawcy bon towarowy. W związku z tym wartość, na jaką opiewa ten bon stanowi dla Spółki koszt działalności. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy wartość bonu towarowego, który podlega wymianie na towar w sklepach detalicznych Spółki, co sprowadza się do tego, że stanowi on formę zapłaty za ten towar stanowi dla Niej koszt uzyskania przychodu, jeśli akcja marketingowa, w ramach której bony były rozdawane miała charakter reprezentacyjny... /pytanie oznaczone we wniosku Nr 3/ Czy wartość bonu towarowego, który podlega wymianie na towar w sklepach detalicznych Spółki, co sprowadza się do tego, że stanowi on formę zapłaty za ten towar stanowi dla Niej koszt uzyskania przychodu, jeśli akcja marketingowa, w ramach której bony były rozdawane nie miała charakteru reprezentacyjnego tylko reklamowy... /pytanie oznaczone we wniosku Nr 4/ W którym momencie wartość bonu towarowego, o którym mowa w pytaniu 4 stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu... /pytanie oznaczone we wniosku Nr 5/ W jakiej wartości należy rozpoznać koszt uzyskania przychodu w przypadku, o którym mowa w pytaniu 4... /pytanie oznaczone we wniosku Nr 6/ Zdaniem Spółki: Ad. 3 Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, jako kosztów uzyskania przychód nie uważa się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.
2013
22
maj

Istota:
„Czy przychód ze sprzedaży towaru opłacony bonem towarowym wyemitowanym przez Spółkę stanowi przychód podatkowy z punktu widzenia ustawy o pdop? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/?”
Fragment:
W efekcie w momencie sprzedaży powstaje w Spółce należność od klienta, która nigdy nie zostanie spłacona w formie pieniężnej, ponieważ jako dowód zapłaty klient przedstawił otrzymany od Sprzedawcy bon towarowy. W związku z tym wartość, na jaką opiewa ten bon stanowi dla Spółki koszt działalności. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy przychód ze sprzedaży towaru opłacony bonem towarowym wyemitowanym przez Spółkę stanowi przychód podatkowy z punktu widzenia ustawy o pdop... /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/ Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 12, ust. 3a ustawy o pdop, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3 ustawy, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. W związku z powyższym, wartość sprzedaży w cenie detalicznej netto (ponieważ Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług) stanowi przychód do opodatkowania w myśl ustawy o pdop w momencie wydania towaru klientowi. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje: Z opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., iż Spółka rozważa wyemitowanie bonów towarowych, które w ramach różnych akcji marketingowych będą rozdawane wśród potencjalnych klientów.
2013
15
mar

Istota:
Opodatkowanie oraz dokumentowania nieodpłatnego przekazania i sprzedaży bonów
Fragment:
Bony wydawane przez Spółkę mają charakter bonów towarowych, gdyż uprawniają ich posiadaczy do nabycia dowolnych towarów w sieci sklepów Spółki (do wysokości wartości nominalnej bonu). Pojęcie bonu towarowego nie jest zdefiniowane w przepisach ustawy o VAT. Natomiast Internetowy Słownik Języka Polskiego ( http://sjp.pwn.pl ) ) definiuje „ bon ” jako „ dowód uprawniający do otrzymania w oznaczonym terminie pewnych towarów, sumy pieniędzy lub usług ”. W praktyce bony towarowe uznaje się za znaki legitymacyjne, uprawniające do skorzystania z określonych świadczeń w przyszłości - w tym przypadku uprawnienie to polega na możliwości zrealizowania bonu przy zakupie towarów w sklepach Spółki. Bony należy zatem uznać za znaki legitymacyjne uprawniające do ich wykorzystania przez klienta w momencie zakupu towarów jako „ substytutu pieniądza ” (w przypadku bonów sprzedawanych przez Spółkę), bądź uprawniających do skorzystania z rabatu (w przypadku bonów wydawanych nieodpłatnie) w wartości nominalnej bonu. Bony same w sobie nie zaspokajają żadnych potrzeb - nie stanowią więc autonomicznego świadczenia. Bony nie mieszczą się więc w definicji towaru, określonej w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.
2011
21
gru

Istota:
Zapłata bonem towarowym jest rabatem, rozumianym jako obniżenie ceny danego towaru
Fragment:
Odnosząc przedstawiony wyżej stan faktyczny do powołanych w sprawie przepisów prawa należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie realizowanie bonu towarowego następuje przy kolejnym zakupie przez klienta towaru – zatem należy uznać, że możemy mieć do czynienia z rabatem udzielanym w momencie sprzedaży. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN - bon towarowy to dowód uprawniający do otrzymania w oznaczonym terminie pewnych towarów, sum pieniędzy lub korzystania z usług. Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Zgodnie z tą definicją (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r.) towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Bon towarowy zatem nie jest towarem, lecz jedynie dokumentem uprawniającym do zakupu towarów. A więc zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary. Kwota wskazana na bonie towarowym określa wartość za jaką jego posiadacz może nabyć dowolny towar u emitenta bonu. W orzeczeniu C-126/88 z dnia 27 marca 1990r. ETS rozpatrywał zagadnienia związane z regulowaniem części należności za nabywane w sieci handlowej towary, przy pomocy kuponów, wyciętych z opakowań towarów nabytych uprzednio w tej samej sieci.
2011
1
paź

Istota:
W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych? Czy w chwili odpłatnego wydania Bonu, czy w chwili dokonania sprzedaży towaru, za który zapłata nastąpi przy użyciu Bonu?
Fragment:
W ocenie Spółki bon towarowy nie jest ani rzeczą‚ ani prawem majątkowym ani usługą. Bon towarowy stanowi jedynie substytut pieniądza, który uprawnia do otrzymania w oznaczonym terminie towarów dostępnych w ofercie sklepów. Należy zatem uznać, że sprzedaż (wydanie) bonu nie jest wydaniem towaru, ani świadczeniem usługi. Wobec tego przychód w zakresie podatku dochodowego nie powinien być rozpoznawany w momencie sprzedaży (wydania) bonu towarowego. Otrzymaną zapłatę za bon należy traktować jako zaliczkę na poczet późniejszego wydania towaru. Tego rodzaju przysporzenia są natomiast wyłączone z przychodów na podstawie art. 12 ust. 4 pkt ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl którego do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych, okresach sprawozdawczych. Reasumując, zdaniem Spółki, przychód podatkowy powstanie w momencie wydania towaru (sprzedaży towaru), za który klient dokona zapłaty przy użyciu bonu towarowego. W przypadku, gdy łączna wartość brutto zakupionych towarów będzie niższa od wartości nominalnej bonu, nadwyżka wartości bonu ponad wartość zakupionych towarów będzie stanowiła przychód podatkowy w momencie wymiany bonu na towar (w momencie sprzedaży towarów).
2011
1
wrz

Istota:
Przekazanie bonów.
Fragment:
Zgodnie z którą „ bon towarowy stanowi rodzaj znaku legitymacyjnego upoważniającego do odbioru (otrzymania) w oznaczonym terminie określonych towarów i dlatego nie mieści się on w dyspozycji przepisu art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług ”. Konsekwentnie, bon towarowy nie jest towarem. Jest bowiem jedynie dokumentem uprawiającym do zakupu towaru lub usługi, zastępuje on środki pieniężne, w zamian za które można w oznaczonym terminie zapłacić za nabywane towary (usługi). Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, zaprezentowanym w przytoczonej wcześniej interpretacji indywidualnej przekazania bonów, ze względu na ich specyfikę, nie można także uznać za świadczenie usług. Bony towarowe same w sobie nie zaspokajają bowiem żadnych potrzeb - w rezultacie nie stanowią autonomicznego świadczenia, a to właśnie świadczenie jest elementem konstytutywnym usługi. Wydany bon uprawnia jedynie do tego by na jego podstawie skorzystać z usługi która będzie świadczona przez inny niż Spółka podmiot, tym samym fakt przekazania bonu nie powoduje powstania u Spółki obowiązku podatkowego w podatku VAT, gdyż zgodnie z art. 19 ust 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.
2011
1
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Bon towarowy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.