Bon towarowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bon towarowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
maj

Istota:

Powstanie obowiązku z tytułu wykonania czynności polegającej na kupnie bonu towarowego przez Wnioskodawcę od Akceptanta oraz sprzedaży bonu przez Wnioskodawcę na rzecz Nabywcy oraz obowiązku fakturowania czynności pośrednictwa w sprzedaży bonów towarowych.

Fragment:

Dokonania wpłaty środków pieniężnych przez Nabywcę na rzecz Wnioskodawcy, a w konsekwencji wydania bonów towarowych nie można również uznać za świadczenie usług za odpłatnością. Z wniosku nie wynika, aby Wnioskodawca stawiał jakiekolwiek ograniczenia lub warunki, które Nabywca musiałby spełnić, żeby nabyć bony towarowe. W konsekwencji w przedmiotowej sytuacji nie mamy również do czynienia ze świadczeniem usług na rzecz klientów Wnioskodawcy czyli Nabywców. A zatem, czynność sprzedaży bonów towarowych, w okolicznościach przedstawionych we wniosku, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto dokonana przez klientów (Nabywców) Wnioskodawcy wpłata środków pieniężnych w związku z nabyciem bonów towarowych nie stanowi zaliczki ani przedpłaty w rozumieniu art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Należy zauważyć, że ustawodawca nie zamieścił w treści ustawy o podatku od towarów i usług definicji zaliczki ani przedpłaty. Zgodnie ze „ Słownikiem języka polskiego PWN ”, zaliczka to część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet należności.

2018
14
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności wydania uczestnikowi promocji bonu towarowego oraz w zakresie podstawy opodatkowania przy płatności za towar Bonem towarowym.

Fragment:

(...) Bonu towarowego, Bon towarowy zawiera informację o swojej wartości wyłącznie na potrzeby otrzymania towaru wybranego z Katalogu, Bon towarowy upoważnia do wyboru wyłącznie towaru z Katalogu, o ile jego wartość nie jest niższa niż wartość towaru wskazanego w Katalogu. Wybór towaru o niższej wartości nie uprawnia Uczestnika do zamiany Bonu towarowego na środki pieniężne lub otrzymania zniżki czy rekompensaty, Katalog zawiera towary oferowane Uczestnikowi promocji po obniżonych, promocyjnych cenach, jeśli Uczestnik, korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, skutecznie odstąpi od umowy sprzedaży, której zawarcie uprawniało Uczestnika do otrzymania Bonu towarowego, przyznany Bon towarowy traci ważność, jeśli Uczestnik wymienił Bon towarowy na towar z Katalogu, zobowiązany jest do jego zwrotu wraz z towarem będącym przedmiotem umowy uprawniającej do uzyskania Bonu towarowego, o czym zostanie dodatkowo poinformowany po powzięciu przez Wnioskodawcę wiedzy o rozwiązaniu Umowy. Bon towarowy wydawany klientom, którzy dokonali zakupów powyżej określonej wartości, pełni podwójną funkcję: pełni rolę znaku legitymizującego, uprawniającego do zakupu wskazanych w Katalogu towarów, oferowanych w promocyjnych, obniżonych cenach oraz pełni funkcję środka płatniczego, zastępującego środki pieniężne o określonej nominalnej wartości, umożliwiającego płatność za wszystkie towary oferowane przez Wnioskodawcę.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika związanych z przekazaniem pracownikom kontrahentów bonów towarowych w ramach programu motywacyjnego

Fragment:

Istota programu polegać będzie na premiowaniu pracowników salonów samochodowych za skuteczne oferowanie i sprzedaż usług ubezpieczeniowych Wnioskodawcy poprzez nieodpłatne przekazywanie im bonów towarowych SODEXO lub innych podobnych bonów towarowych. Bony będą najprawdopodobniej przesyłane bezpośrednio na adres mailowy osoby obdarowanej. Bony towarowe będą posiadać określoną wartość nominalną i będą mogły zostać wykorzystane przez posiadacza bonu do zakupu towarów i usług do wartości posiadanego bonu. Wnioskodawca zamierza przekazywać osobom obdarowanym, razem z bonami towarowymi, pisemną informację o obowiązku tych osób wykazania wartości otrzymanego bonu jako przychodu w rocznym zeznaniu podatkowym i uiszczenia od tego przychodu należnego podatku. W programie motywacyjnym Wnioskodawcy każdy adresat tego programu może otrzymać nagrodę w postaci bonu, jeśli tylko spełni wymagane warunki. A zatem, fakt spełnienia w/w warunków i otrzymanie bonu towarowego przez jedną osobę nie ma wpływu na możliwość uzyskania bonu przez inne osoby uczestniczące w programie, co sprawia, że między tymi osobami nie występuje element rywalizacji i wyłaniania zwycięzców. Osoby, do których kierowany jest program Wnioskodawcy, nie będą świadczyć na rzecz Wnioskodawcy żadnych usług związanych z jego promocją lub reklamą. Jak wynika to z pozyskanej przez Wnioskodawcę opinii prawno-podatkowej, wartość bonów przekazywanych przez Wnioskodawcę pracownikom kontrahentów stanowić będzie dla osób obdarowanych przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych („ podatek PIT ”).

2015
22
mar

Istota:

Skutki podatkowe przyznania świadczeń emerytom i rencistom – byłym pracownikom Spółki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci bonów towarowych i bonów nietowarowych w formie kart przedpłaconych

Fragment:

Czy otrzymane przez byłych pracowników Spółki - emerytów i rencistów świadczenie z ZFŚS w postaci okolicznościowych bonów towarowych lub nietowarowych (w postaci kart przedpłaconych), przyznane na warunkach opisanych wyżej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 38 u.p.d.o.f do kwoty 2.280 zł w danym roku podatkowym... Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi rozstrzygnięcie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych odnośnie opodatkowania świadczeń przyznanych emerytom i rencistom – byłym pracownikom Spółki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci bonów towarowych i kart przedpłaconych (pyt. Nr 4 ), natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Zdaniem Wnioskodawcy. Ad. 4 Zdaniem Spółki, ze względu na fakt, że w adresowanym do emerytów art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nie wyłączył ze świadczeń rzeczowych bonów towarowych, niezależnie od faktu czy bony okolicznościowe będą miały formę kart przedpłaconych czy też bonów towarowych, nie należy z tego tytułu potrącać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do wysokości nie przekraczającej w ciągu roku podatkowego kwoty 2.280,00 zł.

2014
18
lis

Istota:

Brak obowiązku udokumentowania czynności wymiany pieniędzy na punkty, za które klienci otrzymują bony towarowe uprawniające do nabycia towaru.

Fragment:

Gdy ilość Punktów zakupionych przez Partnera, zebranych i wymienionych przez Uczestnika na Bony Towarowe, będzie równa wartości wpłaconej kwocie, przysporzenie nie powstanie. Na przykład: 100 złotych wpłacone przez Partnera Spółce = 10.000 Punktów = Bon Towarowy o wartości 100 złotych = 100 złotych zapłaty za towar przez Uczestnika = 100 złotych zostaje zwrócone przez Spółkę Sprzedającemu towar dla Uczestnika lub w innym przypadku na przykład: 200 lub więcej złotych wpłacone przez Partnera Spółce = 10.000 Punktów = Bon Towarowy o wartości 100 złotych = 100 złotych zapłaty za towar przez Uczestnika = 100 złotych zostaje zwrócone przez Spółkę Sprzedającemu towar dla Uczestnika. Sprzedawane będą Punkty dla partnerów w różnych cenach, od 1 gr za Punkt do 5 gr za Punkt. Natomiast przelicznik dla Uczestnika jest zawsze 1 pkt = 1gr. Przysporzenie majątkowe po stronie Spółki związane z realizacją Programu powstanie również w sytuacji, gdy Uczestnik pomimo zebrania określonej ilości Punktów nie wymieni ich na Bony Towarowe lub nie skorzysta z możliwości zakupu towaru za Bony Towarowe po ich otrzymaniu. W takiej sytuacji (to jest braku wymiany Punktów na Bony lub nie użycia Bonów) Spółka, w dniu następującym po dniu upływu terminu ważności Bonu zamierza zaliczyć wartość w złotych niewykorzystanych przez Uczestnika Punktów lub Bonów do przychodu podlegającego opodatkowaniu.

2014
23
kwi

Istota:

Otrzymane przez pracownika świadczenie z ZFŚS w postaci okolicznościowych bonów towarowych, zróżnicowane co do wartości w zależności od dochodu przypadającego na tego członka rodziny czy też w równej wysokości nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Otrzymane świadczenie stanowić będzie przychód zakwalifikowany do przychodów ze stosunku pracy, a w konsekwencji ww. czynność spowoduje po stronie Spółki konieczność wywiązania się z obowiązku podatkowego – obowiązków płatnika. Otrzymane przez byłych pracowników Spółki emerytów i rencistów świadczenie z ZFŚS w postaci okolicznościowych bonów towarowych, będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 2 280 zł w danym roku podatkowym.

Fragment:

W momencie przekazania środków na rachunek bankowy ZFŚS, z zastrzeżeniem, że środki zostaną wykorzystane na sfinansowanie zakupu okolicznościowych bonów towarowych dla pracowników, emerytów i rencistów bez różnicowania wartości przekazanego świadczenia... Czy otrzymane przez pracownika świadczenie z ZFŚS w postaci okolicznościowych bonów towarowych, zróżnicowane co do wartości w zależności od dochodu przypadającego na tego członka rodziny korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Czy otrzymane przez pracownika świadczenie z ZFŚS w postaci okolicznościowych bonów towarowych dla każdego w równej wysokości korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Czy otrzymane przez byłych pracowników Spółki emerytów i rencistów świadczenie z ZFŚS w postaci okolicznościowych bonów towarowych, przyznane na warunkach opisanych wyżej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f do kwoty 2 280 zł w danym roku podatkowym... Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie Nr 3, 4 i 5 wniosku w przedmiocie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpowiedź na pytanie Nr 1 i 2 wniosku w przedmiocie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostanie udzielona w odrębnym rozstrzygnięciu.

2013
22
maj

Istota:

„Czy koszt własny sprzedaży stanowiący cenę nabycia przez Spółkę towaru sprzedanego w punkcie 1) stanowi koszt uzyskania przychodu z punktu widzenia updop? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2/?”

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., iż Spółka rozważa wyemitowanie bonów towarowych, które w ramach różnych akcji marketingowych będą rozdawane wśród potencjalnych klientów. Bony będą traktowane jako środek płatniczy, który będzie mógł być wykorzystany przez jego posiadacza do „ zapłaty ” za towar nabyty w sklepach prowadzonych przez Spółkę. Będą one stanowić jedynie środek dowodowy (poświadczenie), że jego posiadaczowi przysługuje uprawnienie do wymiany bonu na towar. Bony, które będą wyemitowane przez Spółkę charakteryzować się będą cechami wymienionymi w pkt 1-5 opisu zdarzenia przyszłego. W interpretacji indywidualnej z dnia 04 lutego 2013 r. Znak: IBPBI/2/423-1380/12/CzP Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdził, iż wydanie klientom towarów, na podstawie wyemitowanych przez Spółkę bonów towarowych, nie generuje przychodu, o którym mowa w art. 12updop. Skoro zatem na tle opisanego zdarzenia przyszłego, w związku z ww. wydaniem towarów, nie powstanie przychód, to nie powstanie również bezpośredni koszt jego uzyskania w postaci wydatków poniesionych na ich nabycie. Stanowisko Spółki jest zatem nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego od dnia złożenia wniosku o wydanie interpretacji.

2013
22
maj

Istota:

„Czy wartość bonu towarowego, który podlega wymianie na towar w sklepach detalicznych Spółki, co sprowadza się do tego, że stanowi on formę zapłaty za ten towar stanowi dla Niej koszt uzyskania przychodu, jeśli akcja marketingowa, w ramach której bony były rozdawane miała charakter reprezentacyjny? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 3/Czy wartość bonu towarowego, który podlega wymianie na towar w sklepach detalicznych Spółki, co sprowadza się do tego, że stanowi on formę zapłaty za ten towar stanowi dla Niej koszt uzyskania przychodu, jeśli akcja marketingowa, w ramach której bony były rozdawane nie miała charakteru reprezentacyjnego tylko reklamowy? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 4/W którym momencie wartość bonu towarowego, o którym mowa w pytaniu 4 stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 5/W jakiej wartości należy rozpoznać koszt uzyskania przychodu w przypadku, o którym mowa w pytaniu 4? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 6/?”

Fragment:

W efekcie w momencie sprzedaży powstaje w Spółce należność od klienta, która nigdy nie zostanie spłacona w formie pieniężnej, ponieważ jako dowód zapłaty klient przedstawił otrzymany od Sprzedawcy bon towarowy. W związku z tym wartość, na jaką opiewa ten bon stanowi dla Spółki koszt działalności. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy wartość bonu towarowego, który podlega wymianie na towar w sklepach detalicznych Spółki, co sprowadza się do tego, że stanowi on formę zapłaty za ten towar stanowi dla Niej koszt uzyskania przychodu, jeśli akcja marketingowa, w ramach której bony były rozdawane miała charakter reprezentacyjny... /pytanie oznaczone we wniosku Nr 3/ Czy wartość bonu towarowego, który podlega wymianie na towar w sklepach detalicznych Spółki, co sprowadza się do tego, że stanowi on formę zapłaty za ten towar stanowi dla Niej koszt uzyskania przychodu, jeśli akcja marketingowa, w ramach której bony były rozdawane nie miała charakteru reprezentacyjnego tylko reklamowy... /pytanie oznaczone we wniosku Nr 4/ W którym momencie wartość bonu towarowego, o którym mowa w pytaniu 4 stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu... /pytanie oznaczone we wniosku Nr 5/ W jakiej wartości należy rozpoznać koszt uzyskania przychodu w przypadku, o którym mowa w pytaniu 4... /pytanie oznaczone we wniosku Nr 6/ Zdaniem Spółki: Ad. 3 Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, jako kosztów uzyskania przychód nie uważa się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

2013
15
mar

Istota:

„Czy przychód ze sprzedaży towaru opłacony bonem towarowym wyemitowanym przez Spółkę stanowi przychód podatkowy z punktu widzenia ustawy o pdop? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/?”

Fragment:

W efekcie w momencie sprzedaży powstaje w Spółce należność od klienta, która nigdy nie zostanie spłacona w formie pieniężnej, ponieważ jako dowód zapłaty klient przedstawił otrzymany od Sprzedawcy bon towarowy. W związku z tym wartość, na jaką opiewa ten bon stanowi dla Spółki koszt działalności. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy przychód ze sprzedaży towaru opłacony bonem towarowym wyemitowanym przez Spółkę stanowi przychód podatkowy z punktu widzenia ustawy o pdop... /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/ Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 12, ust. 3a ustawy o pdop, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3 ustawy, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. W związku z powyższym, wartość sprzedaży w cenie detalicznej netto (ponieważ Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług) stanowi przychód do opodatkowania w myśl ustawy o pdop w momencie wydania towaru klientowi. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje: Z opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., iż Spółka rozważa wyemitowanie bonów towarowych, które w ramach różnych akcji marketingowych będą rozdawane wśród potencjalnych klientów.

2011
21
gru

Istota:

Opodatkowanie oraz dokumentowania nieodpłatnego przekazania i sprzedaży bonów

Fragment:

Bony wydawane przez Spółkę mają charakter bonów towarowych, gdyż uprawniają ich posiadaczy do nabycia dowolnych towarów w sieci sklepów Spółki (do wysokości wartości nominalnej bonu). Pojęcie bonu towarowego nie jest zdefiniowane w przepisach ustawy o VAT. Natomiast Internetowy Słownik Języka Polskiego ( http://sjp.pwn.pl ) ) definiuje „ bon ” jako „ dowód uprawniający do otrzymania w oznaczonym terminie pewnych towarów, sumy pieniędzy lub usług ”. W praktyce bony towarowe uznaje się za znaki legitymacyjne, uprawniające do skorzystania z określonych świadczeń w przyszłości - w tym przypadku uprawnienie to polega na możliwości zrealizowania bonu przy zakupie towarów w sklepach Spółki. Bony należy zatem uznać za znaki legitymacyjne uprawniające do ich wykorzystania przez klienta w momencie zakupu towarów jako „ substytutu pieniądza ” (w przypadku bonów sprzedawanych przez Spółkę), bądź uprawniających do skorzystania z rabatu (w przypadku bonów wydawanych nieodpłatnie) w wartości nominalnej bonu. Bony same w sobie nie zaspokajają żadnych potrzeb - nie stanowią więc autonomicznego świadczenia. Bony nie mieszczą się więc w definicji towaru, określonej w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.