PDI/415-38/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy istnieje możliwość złożenia korekty załącznika PIT/D dołączonego do zeznania podatnika w sytuacji gdy załącznik ten nie został sporządzony na imię obojga małżonków i uwzględniono w nim tylko rachunki na remont wystawione na podatnika z pominięciem rachunków wystawionych na małżonka?

PDI/415-38/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. błędy w zeznaniu podatkowym
  2. korekta zeznania
  3. małżonek
  4. odliczenia od podatku
  5. załączniki
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku
  2. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Zobowiązania podatkowe

Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2003 r. „podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, (....), zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów”.

W myśl ust. 10 pkt 1 ww. przepisu „wysokość odliczeń od podatku, określona zgodnie z ust. 3 pkt 1 lit. a) i pkt 2 dotyczy łącznie obojga małżonków, z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których orzeczono separację. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu - odliczeń dokonuje się zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych bądź od podatku każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od podatku jednego z małżonków”.

Z powyższego wynika, że małżonkowie w przypadku gdy dokonują odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych, składają jeden załącznik PIT/D niezależnie od tego czy rozliczają się indywidualnie, czy też złożyli wniosek o łączne opodatkowanie dochodów.

Na podstawie art. 81a §1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 , poz. 926 ze zm.) „jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy , których zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 §1 pkt 1, mogą skorygować uprzednio złożone zeznanie (deklarację), jeżeli: w zeznaniach (deklaracjach), o których mowa w art. 73 §2, wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali kwotę nadpłaty w wysokości mniejszej od należnej”.

Deklarację korygującą należy złożyć wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 Ordynacji podatkowej).

Ponadto w przypadku gdy korekta w zakresie danych wykazanych w załączniku PIT/D wpłynie na wysokość należnego podatku zryczałtowanego wykazanego w zeznaniu PIT-28, podatnikowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku (art. 75 Ordynacji podatkowej).

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.