Błąd | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to błąd. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
23
lis

Istota:

Ważenie jest czynnością techniczną, jednym z etapów ustaleń faktycznych, które powinny mieć odzwierciedlenie w adnotacjach w prowadzonych przez Wnioskodawcę ewidencjach i dokumencie e-AD.

Fragment:

Dla każdej z wag stosowanych przez Spółkę został określony w stosownym rozporządzeniu Ministra Gospodarki graniczny błąd pomiaru, tj. maksymalny możliwy błąd pomiaru. Od 1 stycznia 2012 r., Spółka w przypadku dokonywania przemieszczeń olejów smarowych na terenie kraju jest zobligowana do stosowania Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL (System EMCS), z użyciem elektronicznych komunikatów e-AD. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem systemu EMCS jest dokonywany pomiar ilości wyrobów wydanych do przemieszczenia. Następnie po przybyciu wyrobów akcyzowych do miejsca dostawy, tj. innego składu podatkowego, wyroby akcyzowe podlegają ponownemu pomiarowi (ważeniu). Jednocześnie, również w toku produkcji i magazynowania, wyroby akcyzowe podlegają dodatkowym pomiarom (ważeniu). Wyniki pomiarów ilości wyrobów akcyzowych, np. dokonane w związku z produkcją, magazynowaniem, jak również po zakończeniu przemieszczenia - powinny zostać odnotowane we właściwych dla podatku akcyzowego ewidencjach, jak również raporcie odbioru systemu EMCS. Spółka oraz jej kontrahenci nie dokonują korekt wzajemnych rozliczeń w sytuacji, gdy różnice pomiędzy ilością wyrobów wysłanych a ilości wyrobów odebranych przez kontrahenta nie przekraczają dopuszczalnych błędów pomiarów.

2011
30
lis

Istota:

Zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej korekt faktur sprzedaży.
W grudniu 2003r. nastąpił błąd w wystawieniu faktury w pozycji "numer". Wystawiono zatem fakturę o numerze, pod którym została już zaksięgowana inna faktura.
Obie faktury wskazują inne daty sprzedaży, wystawiono je dwóch różnych podmiotów i w pozostałym zakresie odpowiadają stanowi faktycznemu.
Czy w takim więc przypadku, istnieje możliwość skorygowania faktury z błednym numerem, poprzez wystawienie faktury korygującej ?
Jeśli istnieje taka możliwość, to jak - w takiej sytuacji - należy określić zmianę i w której pozycji należy określić korektę ?
Naszym zdaniem można skorygować powyższy błąd poprzez wystawienie faktury korygującej.

Fragment:

Notę korygującą może wystawić nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza: ze sprzedawcą lub z nabywcą, lub z oznaczeniem towaru lub usługi. Oprócz w/w przypadków pomyłek, które mogą być korygowane notą, należy wymienić ponadto: pomyłki w numerach identyfikacji podatkowej lub w numerach tymczasowych sprzedawcy i nabywcy, pomyłki w określeniu daty sprzedaży oraz daty wystawienia i numeru kolejnego faktury, pomyłki w symbolach PKWiU (PKOB), pomyłki w podpisach osób upoważnionych do wystawiania i odbioru faktur. Noty korygującej nie można wystawić w przypadku pomyłek w szczególności dotyczących: danych sprzedawcy lub nabywcy, oznaczenia towaru albo usługi, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto i brutto towarów, kwoty należności ogółem wraz z należnym podatkiem wyrażonym cyframi i słownie. W powyższych przypadkach istnieje obowiązek wystawienia faktur korygujących stwierdzone pomyłki.

2011
1
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca może dokonać korekty błędów formalnych na fakturach za posiłki profilaktyczne poprawiając notą korygującą symbol PKWiU z 55.3 na prawidłowy 55.5 i tym samym odliczyć VAT?

Fragment:

Szymczaka, wyraz „pomyłka” oznacza – sąd lub postępek niezgodny z istotnym stanem rzeczy lub z obowiązującymi normami, mylne mniemanie, niewłaściwe, nieudane posunięcie; błąd, omyłka. Natomiast wyraz „jakikolwiek” – to zaimek zastępujący przymiotniki bez bliższego precyzowania ich treści; dowolny, wszelki, jaki bądź, wszystko jedno jaki; którykolwiek, jakikolwiek. Posłużenie się przez ustawodawcę zaimkiem nieokreślonym wskazuje, że „pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury” mogą również dotyczyć przedmiotu transakcji, a z uwagi na nieokreślenie istoty pomyłek, należy przyjąć, że mogą polegać na wpisaniu zupełnie innego przedmiotu zdarzenia gospodarczego. Jednocześnie należy podkreślić, iż celem faktury VAT jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, pełni ona bowiem szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT. Jeżeli więc faktura zawiera pomyłki dotyczące jakiejkolwiek pozycji powinna zostać skorygowana, w ten sposób, aby odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję między podmiotami gospodarczymi. Prawo korygowania faktur przysługuje także nabywcy towaru lub usług. Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 5 ust. 1 pkt 6 – 12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.

2011
1
cze

Istota:

Czy istnieje możliwość skorygowania błędnego przyporządkowania stawek VAT na kasie rejestrującej oraz możliwości dokonania korekt złożonych deklaracji VAT-7 za czerwiec i lipiec 2008r. oraz prawidłowości sporządzonej deklaracji za sierpień 2008r.?

Fragment:

Ponieważ błąd programu Wnioskodawca zauważył dopiero po trzech miesiącach pracy z nowym programem, korekty dokonał za czerwiec 2008r. i lipiec 2008r., natomiast sprzedaż za sierpień 2008r. rozliczył analogicznie, czyli poprzez jej rozpisanie i dostosowanie prawidłowych i obowiązujących stawek VAT. Jednocześnie Wnioskodawca zaznaczył, że w okresie od czerwca 2008r. do września 2008r. ceny w restauracji nie uległy zmianie tzn. zaistniały błąd programu nie spowodował ich zmiany. Wnioskodawca podał także, że po przeanalizowaniu analogicznego okresu za 2007r. jak i pięciu miesięcy 2008r., Wnioskodawca ustalił, że sprzedaż ze stawką 7% to jest 70% całości obrotu za dany miesiąc, a nie jak to wynika z rozliczeń kasy czyli 3%-5%. Przeanalizowanie prawidłowo rozliczonej sprzedaży za okres czerwiec 2008r., lipiec 2008r. i sierpień 2008r. wykazało również tę samą proporcję w całości obrotu za ww. miesiące. W ocenie tut. organu, w przypadku zaistnienia powyższych zdarzeń, udokumentowanych wpisem do ewidencji korekt, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do korekty obrotu i podatku należnego. Należy bowiem podkreślić, iż oryginał paragonu nie jest jedynym dokumentem przesądzającym o stanie faktycznym, który znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości.

2011
1
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie korekty faktury VAT, w której błędnie określono nazwę sprzedającego.

Fragment:

Błąd dotyczy tylko nazwy odbiorcy. Adres pozostanie bez zmian. Za możliwością korygowania tego błędu notą korygującą przemawia również fakt, że Zakład Mięsny „B” Sp. z o. o. powstał w celu przejęcia całego przedsiębiorstwa - obecnego zakładu i będzie wykonywać ten sam rodzaj działalności. Działalność prowadzić będzie ponadto w siedzibie obecnego Zakładu. Nie można więc zdaniem Wnioskodawcy, uzasadniać braku możliwości korygowania tego błędu notą korygującą z uwagi na całkowitą odrębność obu podmiotów i brak jakiejkolwiek możliwości ich wzajemnego powiązania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem nie mającym zastosowania w niniejszej sprawie.

2011
1
maj

Istota:

Obowiązek zapłaty błędnie zarejestrowanych na kasie rejestrującej kwot podatku od towarów i usług.

Fragment:

Serwisant tejże firmy w dniu 12.10.2007r. zrobił przegląd okresowy kasy i po rozmowie z Wnioskodawcą zauważył „błąd”, który popełnił poprzedni serwis. Uświadomił on Wnioskodawcę, że wszystkie towary zostały obciążone 22% podatkiem. Wnioskodawca nigdy nie był „VAT - owcem”, nigdy też nie składał deklaracji VAT-7. Serwisant z firmy A. E. przeprogramował kasę na podatek zwolniony. Towary obecnie nie są obciążone żadnym podatkiem.Wnioskodawca wyjaśnia również, że towar w postaci odzieży używanej sprzedaje na sztuki i cena dla przykładu 5 zł czy 8 zł, jest dla Wnioskodawcy pełną (netto-brutto). Wnioskodawca sprzedawał tak zawsze i tak sprzedaje do tej pory. Wnioskodawca nadmienia również, iż przeprowadzona kontrola US Ch. kasy fiskalnej – dnia 5 grudnia 2006r. w sklepie Wnioskodawcy nie zwróciła uwagi na ten „błąd”. W protokole wydanym przez US Ch. jest zapisane, że podatnik nie jest płatnikiem VAT-u. W związku z opisanym stanem faktycznym zadano następujące pytanie: Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zapłaty „naliczonego” i „pobranego” podatku VAT, ponieważ był on tylko „wbijany” na kasę, a nie był wartością dodaną... Zdaniem Wnioskodawcy, paragony, które wystawił klientom nie powinny być traktowane jako sprzedaż z VAT - em, gdyż cena sprzedaży zawsze była dla Wnioskodawcy ceną pełną.

2011
1
kwi

Istota:

Czy w razie zastosowania do sprzedaży fosforanów paszowych stawki w wysokości 3%, ma on prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur zakupu, w których zastosowano stawkę podatku 22%?

Fragment:

Trybunał orzekł w nim, iż interpretowany przepis w zakresie, w jakim pozbawia prawa obniżenia podatku należnego podatnika VAT, nabywającego towar czy usługę od podmiotu, który wystawił fakturę wraz z kwotą podatku, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona od podatku, a kwota wykazana na fakturze została zapłacona, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 i 3, w związku z art. 84 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Po przeanalizowaniu zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego oraz stanowiska wnioskodawcy, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa  tut. Organ podatkowy stwierdza, co następuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik zajmuje się sprzedażą na terytorium kraju fosforanów paszowych. Podatnik dołączył klasyfikację dokonaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi, w ramach której ustalono, że  mieszczą się one w grupowaniu PKWiU 24.13.32 "Azotany (inne niż potasu), podfosforyny, fosforyny, fosforany, polifosforany". Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Przedmiotowe towary są związane z wykonywaniem przez Podatnika czynności opodatkowanych - ich dalszą odprzedażą - ze stawką podatku w wysokości 3 % (do dnia 30.04.2008 r.).

2011
1
mar

Istota:

Czy mogę dokonywać korekty błędnych zapisów (błędnie przepisana kwota netto z faktury) w dniu stwierdzenia błędu jeśli błąd nie spowodował zmniejszenia podstawy opodatkowania?

Fragment:

(...) usuwać gumką)wprowadzenie do księgi nie wpisanych dowodów lub dowodów zawierających korekty błędnych zapisów; zapisy zmniejszające przychody lub koszty mogą być dokonane ze znakiem minus (-) lub kolorem czerwonymPowyższe uregulowane jest w § 12 ust. 2 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).Konsekwencją poprawienia błędu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów po zakończeniu miesiąca i złożeniu deklaracji PIT-5, jest złożenie korekty deklaracji za miesiąc w którym dokonano korekty zapisu, ponieważ dane wynikające z księgi muszą pokrywać się z danymi zawartymi w deklaracji. Mając powyższe na uwadze Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer stwierdza, że stanowisko zajęte przez Panią we wniosku nie jest prawidłowe. Niniejsza interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego, dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Zgodnie z art. 14 b § 1 ustawy ordynacja podatkowa udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika , inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

2011
1
sty

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnik ma prawo odliczyć podatek naliczony z błędnie wystawionego dokumentu SAD a następnie odliczyć różnicę wykazaną w decyzji urzędu skarbowego. Zdaniem podatnika, może on odliczyć podatek naliczony wynikający z błędnego dokumentu SAD w miesiącu jego otrzymania lub następnym. Natomiast różnica miedzy podatkiem VAT wynikającym z decyzji urzędu skarbowego i pobranym przez organ celny, stanowić będzie podatek naliczony podlegający odliczeniu w miesiącu jej otrzymania. Z treści zapytania wynika, iż opisana sytuacja dotyczy stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 sierpnia 2003r.

Fragment:

Istotne przy tym jest, aby dokument celny stanowiący podstawę odliczenia podatku spełniał wymogi materialne i formalne określone przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia wykonawczego. Następnie po otrzymaniu decyzji urzędu skarbowego wydanej na wniosek spółki w trybie art.11b ustawy o VAT, kwoty podatku wynikające z w/wym. decyzji będą podlegały rozliczeniu w miesiącu otrzymania decyzji albo w miesiącu następnym. Wskazać przy tym należy, iż w przypadku nie złożenia wniosku o sprostowanie podatku, gdy organ celny nie pobierze podatku lub pobierze podatek w kwocie niższej od należnej właściwy dla podatnika organ podatkowy wydaje decyzję ustalająca podatek w prawidłowej wysokości, w trybie art. 11 c ust. 1ustawy o VAT Podatnik jest wówczas zobowiązany zapłacić różnicę miedzy podatkiem wynikającym z powyższej decyzji organu podatkowego a podatkiem pobranym przez organ celny w terminie 14 dni od daty otrzymania tej decyzji (art. 11 ust. 2 ustawy o VAT). Różnica ta zgodnie z art. 11c ust. 5 ustawy, dotycząca podatku od towarów i usług stanowi podatek naliczony w rozumieniu art. 19 ust. 2 ustawy o VAT, a zatem będzie stanowiła dla podatnika podatek naliczony do odliczenia w rozliczeniu za miesiąc otrzymania decyzji, albo w miesiącu następnym. Z dniem 1 września 2003r. weszła w życie ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.