Biznesplan | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to biznesplan. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków Spółki poniesionych za zleconą usługę doradczą na opracowanie wniosku o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-20013 wraz z biznesplanem jako wydatki związane z pozyskaniem funduszy unijnych na dofinansowanie planowanej inwestycji

Fragment:

(...) ramach działania I Osi Priorytetowej, Działanie 1.3 „Dotacje Inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013”. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie zostało wypłacone firmie „X.” w dniu 18 kwietnia 2008 r. wg faktury z dnia 18 kwietnia 2008 r. W związku z powyższym, w oparciu o przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, iż wydatki Spółki za usługę doradczą na opracowanie wniosku o dotację wraz z biznesplanem jako wydatki związane z pozyskaniem funduszy unijnych na dofinansowanie planowanej inwestycji oraz pomocą merytoryczną i formalną w przygotowaniu wniosku powinny być zakwalifikowane jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami Wnioskodawcy. Uznanie kosztów doradztwa o dotację z Unii Europejskiej za koszty pośrednie oznacza, iż podlegają one potrąceniu w dacie poniesienia, a więc w dniu, na który ujęto taki koszt w księgach rachunkowych na podstawie (...)