Biuro rachunkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to biuro rachunkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
17
sty

Istota:

Możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego

Fragment:

Ze złożonego wniosku wynika, że jest Pani doradcą podatkowym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie biura rachunkowego nie świadczy usług doradczych i prawniczych. W ramach tej działalności jest Pani czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, jednak ze względu na to, że obroty w 2014 roku nie przekroczyły 150.000 zł. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do rozstrzygnięcia możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od 1 stycznia 2015 r. Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane uregulowania prawne należy stwierdzić, że jeżeli w ramach prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej: nie będzie wykonywać jakichkolwiek czynności doradczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, wartość sprzedaży w 2014 roku nie przekroczyła kwoty 150.000 zł, zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, to od 1 stycznia 2015 roku, przysługuje Pani prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 11 ustawy, które będzie możliwe do czasu nieprzekroczenia kwoty 150.000 zł. Tym samym stanowisko Pani uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2015
20
gru

Istota:

Czy na skutek zmian w ustawie o doradztwie podatkowym i uchyleniu większości przepisów o usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych może Pani nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 oraz ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług?

Fragment:

Dokumentacja księgowa i podatkowa zgodnie z zawartymi umowami jest przechowywana w siedzibie Biura Rachunkowego i tam też odbywać się będą kontrole klientów Biura Rachunkowego (Zleceniodawców), prowadzone przez organy kontroli w zakresie objętym umowami, w których to weźmie Pani udział jako przedstawiciel Biura Rachunkowego, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez kontrolowanego (Zleceniodawcę). Biuro nie będzie brało udziału w postępowaniach kontrolnych, jako odrębne jednorazowe zlecenie obejmujące czynności wykraczające poza zawartą umowę na kompleksową obsługę rachunkowo-księgową lub zlecone przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz podmioty gospodarcze, których to Biuro Rachunkowe nie obsługuje. Na prośbę klientów udziela Pani organom kontrolującym tylko informacji dotyczących wpisów do PKPiR, rejestrów i deklaracji VAT, gdyż cała dokumentacja danego okresu przechowywana jest w Pani biurze. Nie posiada Pani żadnego pełnomocnictwa w zakresie reprezentowania klientów, gdyż nie reprezentowała Pani i nie będzie reprezentować przed organami kontrolującymi. Posiad Pani tylko pełnomocnictwo do przekazywania deklaracji do US drogą elektroniczną. Mając powyższe na uwadze, jak również przywołane (...)

2015
20
gru

Istota:

Czy prowadzenie przez Pana biuro rachunkowe ww. czynności w punktach od 1 do 8 bez świadczenia usług doradztwa podatkowego podlega zwolnieniu podmiotowemu z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT?

Fragment:

Czy prowadzenie przez Pana biuro rachunkowe ww. czynności w punktach od 1 do 8 bez świadczenia usług doradztwa podatkowego podlega zwolnieniu podmiotowemu z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, prowadząc działalność na podstawie posiadanego Certyfikatu Księgowego, sklasyfikowaną „ pod kodem PKD 69.20.Z ” jako biuro rachunkowe – kompleksowe usługi księgowo-karowe, nie wykonując usług o charakterze doradczym, nie udzielając porad prawnych (gdyż nie posiada uprawnień do czynności doradztwa podatkowego i nie jest wpisany na listę doradców podatkowych) może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawa o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. – zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.

2015
13
lis

Istota:

Zwolnienie podmiotowe - usługi rachunkowo - księgowe.

Fragment:

Ze złożonego wniosku wynika, że od 9 sierpnia 2001 r. prowadzi Pani indywidualną działalność gospodarczą – biuro rachunkowe PKD 69.20.Z. w zakresie usług rachunkowo-księgowych jako podatnik VAT czynny. Od 2014 r. skorzystała Pani ze zwolnienia podmiotowego z uwagi na fakt, że obroty ze sprzedaży nie przekroczyły kwoty 150.000 zł. W ramach prowadzonej działalności świadczy na rzecz przedsiębiorców odpłatne usługi w zakresie: prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, środków trwałych i wyposażenia, rejestrów sprzedaży i zakupów VAT, sporządzania, podpisywania (podpisem elektronicznym) i składania zeznań, deklaracji, informacji w imieniu klientów do Urzędów Skarbowych i ZUS. Powyższe usługi wykonuje Pani wyłącznie w oparciu o dane wynikające z dokumentów dostarczanych przez klientów oraz w oparciu o informacje udzielane przez klientów. Nie świadczy i nie będzie Pani świadczyć na rzecz klientów usług doradztwa podatkowego, usług doradztwa prawnego ani żadnych innych usług wyszczególnionych w przepisie art. 113 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Mając powyższe na uwadze, jak również przywołane przepisy stwierdzić należy, że w opisanej sytuacji w odniesieniu do świadczonych (...)

2015
23
paź

Istota:

W sytuacji gdy Wnioskodawczyni nie będzie świadczyć usług doradczych ani prawniczych i wartość sprzedaży u Wnioskodawczyni w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 150 000 złotych, to będzie mogła ona skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy, jednak nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym z niego zrezygnowała.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że działalność gospodarczą Wnioskodawczyni rozpoczęła 20 grudnia 1995 r. jako Biuro Rachunkowe A. - działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe. W 1997 r. Wnioskodawczyni została wpisana na listę doradców podatkowych - wpis warunkowy 03010, który w 2004 r. został przekształcony we wpis ostateczny na listę doradców podatkowych. Mimo posiadanego tytułu doradcy podatkowego Wnioskodawczyni nie wykonuje czynności w zakresie doradztwa. Działalność wykonywana przez nią dotyczy jedynie czynności określonych w art. 2 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o doradztwie podatkowym. Wykonuje ona usługi związane z obsługą rachunkowo-księgową, chronologicznym zapisywaniem zdarzeń gospodarczych w PKPiR, rejestracją dla potrzeb VAT, prowadzeniem dokumentacji kadrowej na podstawie dostarczanych przez klientów do biura dokumentów źródłowych, sporządzaniem deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT. Wnioskodawczyni nie opiniuje, nie udziela porad, nie pomaga w prowadzeniu ksiąg w ramach jednorazowych zleceń, nie reprezentuje podatnika w sądzie, w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych. Zakładając działalność gospodarczą zarejestrowała się w dniu 18 grudnia 1995 r. dla celów podatku VAT, jako podatnik VAT czynny.

2015
2
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług na podstawie art. 113 ustawy. Wniosek uzupełniono w dniu 5 maja 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

Fragment:

Czy biuro rachunkowe, które nie udziela porad w zakresie doradztwa podatkowego może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, gdy wartość sprzedaży w danym roku nie przekracza 150 tysięcy złotych, zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ nie prowadzi On w swojej samodzielnej firmie doradztwa podatkowego, czyli nie udziela fachowych porad i opinii, jedynie prowadzi Księgi Podatkowe, sporządza deklaracje i zeznania, może korzystać z omawianego zwolnienia. Nadto, zdaniem Zainteresowanego, sam fakt sporządzania i składania zeznań nie można uznać za czynności doradztwa podatkowego, o ile ta czynność nie będzie realizowana w ramach odrębnego zlecenia, lecz stanowić będzie element kompleksowej obsługi klienta w zakresie świadczonych przez biuro rachunkowe usług rachunkowo-księgowych. Dla poparcia swojego stanowiska Wnioskodawca wskazał interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 września 2014 r. nr ITPP2/443-864/14/AW oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 listopada 2014 r. nr IPTPP1/443-661/14-5/AK , w których Dyrektorzy uznali, że podatnik może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT w przypadku świadczenia usług sporządzania zeznań, o ile nie będzie świadczył usługi w zakresie doradztwa.

2015
26
lip

Istota:

W zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy – biuro rachunkowe.

Fragment:

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi biuro rachunkowe w niewielkim zakresie. Obrót za 2014 r. wyniósł 28.850 zł. Przedmiotem działalności jej biura jest kompleksowa obsługa firm, z którymi jest związana umową polegającą na : prowadzeniu ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, ewidencji zakupów i sprzedaży VAT, ewidencji wynagrodzeń, ewidencji środków trwałych i wyposażenia; sporządzaniu list płac i deklaracji X, deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych, obliczanie zaliczek na podatek i podatku dochodowego. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni nie rozlicza i nie udziela porad osobom fizycznym. Wnioskodawczynie nie posiada uprawnień doradcy podatkowego. Deklaracje podatkowe sporządzane są na podstawie dowodów księgowych wcześniej zaewidencjonowanych w odpowiednich księgach i przekazywane do urzędu skarbowego w formie papierowej - podpisane przez podatnika lub w formie elektronicznej - przy użyciu podpisu kwalifikowanego właściciela Biura Rachunkowego. Ponadto Wnioskodawczyni: nie udziela podatnikom, płatnikom i inkasentom na zlecenie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych (...)

2015
23
cze

Istota:

Możliwości korzystania z podmiotowego zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług prowadzonych w formie biura rachunkowego

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 24 lutego 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania z podmiotowego zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług prowadzonych w formie biura rachunkowego. Wniosek uzupełniono pismem z 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 5 maja 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 24 kwietnia 2015 r. znak: IBPP1/4512-156/15/MS . W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi Biuro Rachunkowe, w którym świadczy usługi w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, ewidencji VAT, sporządzaniem deklaracji VAT, ZUS, PIT i rozliczeń rocznych. Klienci - zleceniodawcy udzielają Wnioskodawcy pisemnego pełnomocnictwa do reprezentacji ich przed urzędami (głównie Urząd Skarbowy, ZUS). Przychody roczne Wnioskodawcy nie przekraczają kwoty umożliwiającej skorzystanie ze zwolnienia z VAT (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). Wszystkie ww. usługi wykonywane są na podstawie sporządzonej z klientem kompleksowej umowy. Wnioskodawca nie udziela klientom porad, wskazówek , opinii i zaleceń oraz wyjaśnień podatkowych. Jedynie na podstawie otrzymanych dokumentów (faktur i innych dowodów) Wnioskodawca dokonuje zapisów i sporządza deklaracje, które elektronicznie przesyła do urzędów, zgodnie z obowiązkiem dla Biur Rachunkowych jaki powstał od 2015 r. po zmianie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. poz. 1563).

2015
10
cze

Istota:

Biuro rachunkowe, art. 113 ustawy.

Fragment:

Biuro rachunkowe nie udziela porad prawnych i nie wykonuje usług o charakterze doradczym. Wartość przychodu ze sprzedaży za rok poprzedni nie przekraczała kwoty, o której mowa w art. 113 ust. 1 i 9 (150.000 zł). Wnioskodawca nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie Biura Rachunkowego – usługi księgowo-rachunkowe – usługi w zakresie księgowości, Wnioskodawca nie świadczy usług: doradztwa, porad prawnych, sporządzania deklaracji podatkowych w ramach odrębnych zleceń niebędących elementem kompleksowej obsługi księgowej, nie bierze udziału w postępowaniach kontrolnych zleconych odrębnie. Wnioskodawca nie udziela podatnikom, płatnikom i inkasentom na ich zlecenie porad, opinii i wyjaśnień w zakresie ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami. Wnioskodawca prowadzi tylko w imieniu i na rzecz podatników z którymi ma podpisane umowy, księgi rachunkowe, księgi podatkowe i inne ewidencje dla celów podatkowych. Wnioskodawca nie udziela im pomocy w tym zakresie tylko prowadzi z należytą starannością księgi podatkowe oraz księgi rachunkowe.

2015
21
maj

Istota:

Prawo do skorzystania ze zwolnienia usług świadczonych przez biuro rachunkowe na podstawie art. 113 ust 1 ustawy

Fragment:

Wnioskodawczyni prowadzi biuro rachunkowe na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej kod PKD – 69.20.Z. Nie jest płatnikiem podatku VAT. W ramach umowy zawartej z klientami Zainteresowana prowadzi wyłącznie ewidencje ryczałtową lub podatkową książkę przychodów i rozchodów. Czynności te wykonuje w oparciu o przyniesione przez klientów dokumenty. Wnioskodawczyni nie świadczy usług doradczych. Ma zawartą umowę z innym biurem rachunkowym, które jest płatnikiem podatku VAT i które na koniec roku obrachunkowego sporządzi dla wszystkich klientów Zainteresowanej rozliczenia roczne PIT-28 lub PIT-36, -36L. Podczas sporządzania umowy o prowadzenie dokumentacji rachunkowej klient wyraża zgodę na sporządzenie deklaracji podatkowej przez biuro rachunkowe z którym Wnioskodawczyni ma umowę. Wnioskodawczyni nie będzie także świadczyć usług dla osób indywidualnych, ani sporządzać deklaracji i zeznań podatkowych PIT 37, 38, 39. Nie będzie także sporządzać deklaracji VAT, ponieważ żaden z klientów Zainteresowanej nie jest płatnikiem tego podatku. Wszystkie sporządzone deklaracje podpisuje biuro rachunkowe, z którym Wnioskodawczyni ma umowę, lub bezpośrednio klient.