Biuro maklerskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to biuro maklerskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
29
maj

Istota:

Dom maklerski w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawioną w stanie faktycznym przedmiotowego wniosku transakcję, która została zawarta 2011 roku, winien uwzględnić w informacji PIT-8C za 2011 rok.

Fragment:

(...) odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca dokonał sprzedaży akcji za pośrednictwem biura maklerskiego. Transakcja i wycena akcji miała miejsce w ostatnich dniach grudnia 2011 r. Natomiast datą księgowania/rozliczenia transakcji przez biuro maklerskie były pierwsze dni stycznia 2012 r. Zbycie akcji, które mają być nabyte i zbyte za pośrednictwem biura maklerskiego, należy zakwalifikować, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako przychody z kapitałów pieniężnych. Ponadto należy wskazać, iż z przepisu zawartego w art. 7 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 z późn. zm.) (...)

2011
19
lis

Istota:

Sprzedając w 2010 r. jednostki uczestnictwa funduszu za pośrednictwem biura maklerskiego osiągnięty z tego tytułu przychód w części przypadającej na jednostki uczestnictwa nabyte przez Wnioskodawcę w 2002 r. w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, powinien zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów stanowiące połowę kosztów poniesionych przez małżonków w 2002 r. na nabycie wszystkich jednostek uczestnictwa. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży jednostek uczestnictwa nabytych w 2006 r. w drodze dziedziczenia po zmarłej żonie, nie może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów, gdyż na nabycie tej części jednostek uczestnictwa Wnioskodawca kosztów tych nie poniósł. Jednostki te Wnioskodawca otrzymał w spadku, czyli pod tytułem darmym. Do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osiągniętego przez Wnioskodawcę w 2010 r. dochodu zobowiązany był, zgodnie z treścią art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnik, tj. w przedmiotowej sprawie biuro maklerskie.

Fragment:

(...) po zmarłej żonie, nie może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów, gdyż na nabycie tej części jednostek uczestnictwa Wnioskodawca kosztów tych nie poniósł. Jednostki te Wnioskodawca otrzymał w spadku, czyli pod tytułem darmym. Do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osiągniętego przez Wnioskodawcę w 2010 r. dochodu zobowiązany był, zgodnie z treścią art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnik, tj. w przedmiotowej sprawie biuro maklerskie. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy koszty poniesione tytułem zarządzania rachunkiem można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie mogą być rozliczone z tymi przychodami. Oznacza to, iż o ile w danym roku podatkowym uzyska Pan przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, będzie mógł - w tymże roku podatkowym - zaliczyć wydatki związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie do kosztów uzyskania przychodu. Gdyby natomiast takich przychodów nie uzyskano, wówczas koszty poniesione przez podatnika w roku podatkowym związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie, stanowiłyby stratę podatkową, która zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozliczona może być w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych z dochodem uzyskanym z danego źródła przychodów.Reasumując - postanowiono jak w sentencji.Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym w dacie zaistnienia opisywanego zdarzenia. (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy podatek VAT zawarty na fakturze w opłacie za zarządzanie można odliczyć od podatku należnego w momencie otrzymania faktury lub w następnym miesiącu?

Fragment:

(...) VAT i każdego miesiąca Spółka otrzymuje fakturę VAT odliczając wykazany podatek VAT na bieżąco tj. w miesiącu otrzymania faktury. Pytanie Spółki dotyczy następującej kwestii:Czy podatek VAT zawarty na fakturze w opłacie za zarządzanie można odliczyć od podatku należnego w momencie otrzymania faktury lub w następnym miesiącu? Stanowisko Wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego:Spółka informuje, iż odlicza podatek naliczony zawarty w fakturach VAT wystawionych przez biuro maklerskie w miesiącu ich otrzymania, co Jej zdaniem jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późń. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów usług, zwanym dalej podatkiem, podlegają:1.odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy umowy sprzedaży akcji dokonane za pośrednictwem biura maklerskiego polegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

(...) przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że zakres obowiązków biura maklerskiego ogranicza się do wykonania technicznych czynności związanych z obsługą rachunków inwestycyjnych stron umowy (przyjęcie do realizacji zawartej przez te strony umowy i dokonania zmian na rachunkach inwestycyjnych), za które pobiera ustalone opłaty i prowizje. Nie wynika jednak, że biuro maklerskie poprzez swoje działanie doprowadziło do zawarcia umowy sprzedaży, co stanowi istotę usługi pośrednictwa. W tym stanie faktycznym uznaje się, że zawarcie umowy sprzedaży akcji nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 9 pkt. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i umowa taka podlega opodatkowaniu. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat za zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym.

Fragment:

(...) związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie mogą być rozliczone z tymi przychodami. Oznacza to, iż o ile w danym roku podatkowym uzyska Pan przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, będzie mógł - w tymże roku podatkowym - zaliczyć wydatki związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie do kosztów uzyskania przychodu. Gdyby natomiast takich przychodów nie uzyskano, wówczas koszty poniesione przez podatnika w roku podatkowym związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie, stanowiłyby stratę podatkową, która zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozliczona może być w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych z dochodem uzyskanym z danego źródła przychodów. Niniejsza decyzja jest zgodna ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie z dnia 7 sierpnia 2002r. nr PB4/AK-8214-6905-192/02. Jednocześnie tut. organ informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu (...)