Biuro maklerskie | Interpretacje podatkowe

Biuro maklerskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to biuro maklerskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dom maklerski w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawioną w stanie faktycznym przedmiotowego wniosku transakcję, która została zawarta 2011 roku, winien uwzględnić w informacji PIT-8C za 2011 rok.
Fragment:
(...) odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca dokonał sprzedaży akcji za pośrednictwem biura maklerskiego. Transakcja i wycena akcji miała miejsce w ostatnich dniach grudnia 2011 r. Natomiast datą księgowania/rozliczenia transakcji przez biuro maklerskie były pierwsze dni stycznia 2012 r. Zbycie akcji, które mają być nabyte i zbyte za pośrednictwem biura maklerskiego, należy zakwalifikować, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako przychody z kapitałów pieniężnych. Ponadto należy wskazać, iż z przepisu zawartego w art. 7 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 z późn. zm.) (...)
2012
29
maj

Istota:
Sprzedając w 2010 r. jednostki uczestnictwa funduszu za pośrednictwem biura maklerskiego osiągnięty z tego tytułu przychód w części przypadającej na jednostki uczestnictwa nabyte przez Wnioskodawcę w 2002 r. w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, powinien zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów stanowiące połowę kosztów poniesionych przez małżonków w 2002 r. na nabycie wszystkich jednostek uczestnictwa. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży jednostek uczestnictwa nabytych w 2006 r. w drodze dziedziczenia po zmarłej żonie, nie może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów, gdyż na nabycie tej części jednostek uczestnictwa Wnioskodawca kosztów tych nie poniósł. Jednostki te Wnioskodawca otrzymał w spadku, czyli pod tytułem darmym. Do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osiągniętego przez Wnioskodawcę w 2010 r. dochodu zobowiązany był, zgodnie z treścią art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnik, tj. w przedmiotowej sprawie biuro maklerskie.
Fragment:
(...) po zmarłej żonie, nie może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów, gdyż na nabycie tej części jednostek uczestnictwa Wnioskodawca kosztów tych nie poniósł. Jednostki te Wnioskodawca otrzymał w spadku, czyli pod tytułem darmym. Do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osiągniętego przez Wnioskodawcę w 2010 r. dochodu zobowiązany był, zgodnie z treścią art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnik, tj. w przedmiotowej sprawie biuro maklerskie. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, (...)
2011
19
lis

Istota:
Czy koszty poniesione tytułem zarządzania rachunkiem można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie mogą być rozliczone z tymi przychodami. Oznacza to, iż o ile w danym roku podatkowym uzyska Pan przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, będzie mógł - w tymże roku podatkowym - zaliczyć wydatki związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie do kosztów uzyskania przychodu. Gdyby natomiast takich przychodów nie uzyskano, wówczas koszty poniesione przez podatnika w roku podatkowym związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie, stanowiłyby stratę podatkową, która zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozliczona może być w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych z dochodem uzyskanym z danego źródła przychodów.Reasumując - postanowiono jak w sentencji.Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym w dacie zaistnienia opisywanego zdarzenia. (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy podatek VAT zawarty na fakturze w opłacie za zarządzanie można odliczyć od podatku należnego w momencie otrzymania faktury lub w następnym miesiącu?
Fragment:
(...) VAT i każdego miesiąca Spółka otrzymuje fakturę VAT odliczając wykazany podatek VAT na bieżąco tj. w miesiącu otrzymania faktury. Pytanie Spółki dotyczy następującej kwestii:Czy podatek VAT zawarty na fakturze w opłacie za zarządzanie można odliczyć od podatku należnego w momencie otrzymania faktury lub w następnym miesiącu? Stanowisko Wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego:Spółka informuje, iż odlicza podatek naliczony zawarty w fakturach VAT wystawionych przez biuro maklerskie w miesiącu ich otrzymania, co Jej zdaniem jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późń. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów usług, zwanym dalej podatkiem, podlegają:1.odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy umowy sprzedaży akcji dokonane za pośrednictwem biura maklerskiego polegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
(...) przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że zakres obowiązków biura maklerskiego ogranicza się do wykonania technicznych czynności związanych z obsługą rachunków inwestycyjnych stron umowy (przyjęcie do realizacji zawartej przez te strony umowy i dokonania zmian na rachunkach inwestycyjnych), za które pobiera ustalone opłaty i prowizje. Nie wynika jednak, że biuro maklerskie poprzez swoje działanie doprowadziło do zawarcia umowy sprzedaży, co stanowi istotę usługi pośrednictwa. W tym stanie faktycznym uznaje się, że zawarcie umowy sprzedaży akcji nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 9 pkt. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i umowa taka podlega opodatkowaniu. (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat za zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym.
Fragment:
(...) związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie mogą być rozliczone z tymi przychodami. Oznacza to, iż o ile w danym roku podatkowym uzyska Pan przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, będzie mógł - w tymże roku podatkowym - zaliczyć wydatki związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie do kosztów uzyskania przychodu. Gdyby natomiast takich przychodów nie uzyskano, wówczas koszty poniesione przez podatnika w roku podatkowym związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie, stanowiłyby stratę podatkową, która zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozliczona może być w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych z dochodem uzyskanym z danego źródła przychodów. Niniejsza decyzja jest zgodna ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie z dnia 7 sierpnia 2002r. nr PB4/AK-8214-6905-192/02. Jednocześnie tut. organ informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.