Biura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to biura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 113 ustawy.

Fragment:

Jednoosobową działalność gospodarczą w postaci Biura Nieruchomości jako Pośrednik ds. nieruchomości Wnioskodawca rozpoczął od 7 czerwca 2016 r. Prowadzona jest książka przychodów i rozchodów. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), Wnioskodawca skorzystał z określonego w art. 113 ust. 1 zwolnienia podmiotowego z podatku VAT. Działalność Wnioskodawcy w charakterze pośrednika w obrocie nieruchomościami obejmuje: skojarzenie stron transakcji chcących sprzedać, kupić, wynająć nieruchomość, weryfikowanie stanu prawnego nieruchomości na podstawie przedłożonych dokumentów przez właściciela lub dewelopera, korzystanie z elektronicznych ksiąg wieczystych oraz na życzenie Klientów, pośrednik pobiera z urzędu plany zagospodarowania lub wypisy z ewidencji gruntów, prezentowanie nieruchomości oraz organizowanie prezentacji nieruchomości, czynności organizacyjno-marketingowe, na życzenie Klientów – organizowanie spotkań z doradcą kredytowym, notariuszem oraz rzeczoznawcą. Prowadzona działalność gospodarcza w formie Biura Pośrednictwa sklasyfikowana pod symbolem PKD 68.31.Z – Sprzedaż usług pośrednictwa – w 2016 r. nie przekroczyła limitu obrotu uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

2013
26
wrz

Istota:

1. Czy działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKWiU 82.11) oraz wykonywaniem fotokopii, przygotowywaniem dokumentów i pozostałą specjalistyczną działalnością wspomagającą prowadzenie biura 82.19.Z, może być opodatkowana w formie zryczałtowanego podatku dochodowego?
2. Czy działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKWiU 82.11) oraz związana z wykonywaniem fotokopii przygotowywaniem dokumentów i pozostałą specjalistyczną działalnością wspomagającą prowadzenie biura 82.19.Z, opodatkowana w formie zryczałtowanego podatku dochodowego, powinna być objęta podatkiem w wysokości 8,5% przychodów?

Fragment:

U. 2008.207.1293 ze zm.) w sekcji N Usługi Administrowania i Usługi Wspierające w dziale 82 pod pozycjami: 82.1 Usługi związane z administracyjną obsługą biura, wyłączając usługi wspomagające 82.11 Usługi związane z administracyjną obsługą biura 82.11.1 Usługi związane z administracyjną obsługą biura 82.11.10 Usługi związane z administracyjną obsługą biura 82.11.10.0 Usługi związane z administracyjną obsługą biura 82.19 Usługi wykonywania fotokopii, przygotowywania dokumentów i pozostałe specjalistyczne usługi wspomagające prowadzenie biura 82.19.1 Usługi wykonywania fotokopii, przygotowywania dokumentów i pozostałe specjalistyczne usługi wspomagające prowadzenie biura 82.19.11 Usługi powielania 82.19.11.0 Usługi powielania 82.19.12 Usługi sporządzania list adresowych i obsługa poczty, włączając pocztę elektroniczną 82.19.12.0 Usługi sporządzania list adresowych i obsługa poczty, włączając pocztę elektroniczną 82.19.13 Usługi przygotowywania dokumentów i pozostałe specjalistyczne usługi wspomagające prowadzenie biura 83.19.13.0 Usługi przygotowywania dokumentów i pozostałe specjalistyczne usługi wspomagające prowadzenie biura. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKWiU 82.11) oraz wykonywaniem fotokopii, przygotowywaniem dokumentów i pozostałą specjalistyczną działalnością wspomagającą prowadzenie biura 82.19.Z, może być opodatkowana w formie zryczałtowanego podatku dochodowego...

2013
5
mar

Istota:

1. Czy ten rodzaj działalności gospodarczej figurującej w PKWiU pod numerem 82.11.10.0 może być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
2. Czy stawka procentowa zryczałtowanego podatku dochodowego dla tego rodzaju działalności tzn. administracyjnej obsługi Biura wynosi 8,5%?

Fragment:

Będzie świadczył usługi w zakresie administracyjnej obsługi biura, tj. planowania finansowego, obsługę personelu, rachunkowości i księgowości oraz dostarczania poczty. Numer PKWiU tej działalności to 82.11.10.0 W związku z powyższym zadano następujące pytania Czy ten rodzaj działalności gospodarczej figurującej w PKWiU pod numerem 82.11.10.0 może być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym... Czy stawka procentowa zryczałtowanego podatku dochodowego dla tego rodzaju działalności tzn. administracyjnej obsługi biura wynosi 8,5%... Zdaniem Wnioskodawcy, interpretacja ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym z dnia 20 listopada 1998 roku wraz z załącznikami (w szczególności zał. Nr 2 do ustawy – wykluczenia) wskazuje, iż działalność usługowa administracyjnej obsługi personelu, rachunkowości, księgowości oraz dostarczania poczty, może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z brzmieniem art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.

2012
18
lip

Istota:

Wnioskodawczyni winna stawkę ryczałtu ewidencjonowanego - dla działalności o której mowa w przedmiotowym wniosku - ustalić zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. w wysokości 8,5%.

Fragment:

(...) biura, w szczególności będzie to: obsługa sekretariatu, obsługa korespondencji pocztowej, redagowanie tekstów, korygowanie tekstów, wysyłanie e-mail, adresowanie kopert, organizacje spotkań, prowadzenie bieżącej dokumentacji, przygotowywanie dokumentów oraz pozostałe usługi sekretarskie. Ww. sługi mieszczą się w następujących ugrupowaniach: PKWiU 82.19.12.0 „ Usługi sporządzania list adresowych i obsługa poczty, włączając pocztę elektroniczną ” prowadzenie bieżącej dokumentacji przygotowywanie dokumentów redagowanie i korygowanie tekstu dokumentów pozostałe usługi sekretarskie PKWiU 82.19.13.0 „ Usługi przygotowywania dokumentów i pozostałe specjalistyczne usługi wspomagające prowadzenie biura ”. Ponadto Urząd Statystyczny wyjaśnił, iż usługi związane z codzienną administracyjną obsługą biura, takie jak: usługi recepcji, planowanie finansowe, rachunkowość, księgowość, obsługa personelu, dostarczenie poczty itp. usługi wykonywane na zlecenie, należy klasyfikować w ugrupowaniu PKWiU 82.11.10.0 „ Usługi związane z administracyjną obsługą biura ”. Usługi wykonywane przez Wnioskodawczynię sklasyfikowane odpowiednio w ugrupowaniu PKWiU: 82.19.12.0, 82.19.13.0 i 82.11.10.0 nie są wymienione we wskazanym w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b załączniku nr 2 do ustawy.

2012
15
maj

Istota:

Zakresie zwolnienia od podatku wyrobów węglowych zużywanych do ogrzewania pomieszczeń biurowych i warsztatu.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy „ spalany węgiel w biurze i warsztacie ”, po dniu 1 stycznia 2012 r., zwolniony jest od podatku akcyzowego... Zdaniem Wnioskodawcy, węgiel zużyty do ogrzewania biura i warsztatu winien być zwolniony od podatku akcyzowego po dniu 1 stycznia 2012 r. Wnioskodawca uważa, że stanowisko to oparte jest na treści art. 31a ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym i dotyczy zwolnień od akcyzy węgla i wyrobów węglowych w pracach rolniczych. Wnioskodawca sądzi, że biuro i warsztat służą w Spółdzielni do prowadzenia działalności rolniczej – oba budynki są nierozłącznym elementem całości gospodarstwa, bez których Spółdzielnia nie mogłaby prawidłowo funkcjonować. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.) - zwanej dalej ustawą - wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Z kolei, wyroby węglowe to wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy).

2012
24
lut

Istota:

W przedmiotowej sytuacji Wnioskodawca nie może doliczać podatku VAT należnego do opłat za użytkowanie lokali przeznaczonych pod prowadzenie działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi (funkcjonowanie biur Spółdzielni), ponieważ Wnioskodawca nie może wystawiać faktur na własną rzecz. Czynności polegające na wykorzystywaniu lokali do prowadzenia działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi (funkcjonowanie biur Spółdzielni) nie stanowią odpłatnej dostawy towarów ani odpłatnego świadczenia usług.

Fragment:

Wnioskodawca posiada biuro zarządu i biura administracji osiedli, które znajdują się w parterach budynków mieszkalnych. Biura te zapewniają prawidłowość obsługi gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Spółdzielnia wystawia comiesięczne faktury za opłaty związane z użytkowaniem tych lokali tj. eksploatację, wodę i kanalizację, c.o. i c.w. (zaliczka), monitoring. Budynki, w których Spółdzielnia posiada biura należą do Wnioskodawcy (lokale biurowe stanowią mienie Wnioskodawcy). Odbiorcą faktur obejmujących opłaty czynszowe (eksploatacja + media) związanych z użytkowaniem lokali (biur) wystawianych przez Spółdzielnię jest Spółdzielnia (wystawia faktury sprzedaży sama dla siebie). Pierwotnym nabywcą usług, za które Spółdzielnia wystawia faktury doliczając podatek VAT jest Spółdzielnia. Wystawiając faktury Wnioskodawca dolicza VAT należny w wysokości 8% (woda, kanalizacja, śmieci) i 23% za pozostałe pozycje. Jak wcześniej wykazano świadczenie na własną rzecz nie jest usługą. Świadczenie usług nie może mieć miejsca bez ustalenia konsumenta, tj. podmiotu będącego beneficjentem danej usługi. Tym samym w przedmiotowej sytuacji nie występuje czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT.

2011
29
lis

Istota:

Wnioskodawca winien stawkę ryczałtu ewidencjonowanego - dla czynności, o których mowa w przedmiotowym wniosku - ustalić zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. w wysokości 8,5%.

Fragment:

Dotychczasowa działalność gospodarcza obejmuje tylko prowadzenie usług związanych z administracyjną obsługą biura (82.11.2 PKD z 2007 r.) 82.11.10 PKWiU z 2008 r. Związku z powyższym zadano następujące pytanie. Jaką stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych należy stosować do przychodów z usług związanych z administracyjną obsługą biura... Zdaniem Wnioskodawcy do usług wykonywanych obecnie tj. usług związanych z administracyjną obsługą biura należy stosować stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 8,5%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z brzmieniem art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

2011
1
paź

Istota:

Stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni winna stawkę ryczałtu ewidencjonowanego - dla czynności, o których mowa w przedmiotowym wniosku - ustalić zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. w wysokości 8,5%.

Fragment:

Wnioskodawczyni po pięcioletniej przerwie w zatrudnieniu prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie administracyjnej obsługi biura. W roku 2010 Wnioskodawczyni opodatkowana była na zasadach ogólnych prowadząc systematycznie obsługę jednej i sporadycznie drugiej firmy. W dniu 10.01.2011 r. Wnioskodawczyni złożyła wniosek do Urzędu Skarbowego z decyzją o odprowadzaniu w roku 2011 zryczałtowanego podatku od sprzedaży ewidencjonowanej w systemie kwartalnym. Świadczone przez Wnioskodawczynię usługi obejmują: prowadzenie akt osobowych pracowników, sporządzanie umów cywilno-prawnych i prowadzenie ich ewidencji, opracowywanie regulaminów, aktualizacja danych i opracowywanie wniosków do rejestru wojewody (ZOZ), aktualizacja danych na portalach NFZ, opracowywanie wniosków na dofinansowanie stanowisk pracy, prowadzenie analizy kosztów wybranych komórek organizacyjnych. Usługi te sklasyfikowane są: PKD 82.11.Z, PKWiU z 2008 r. – 82.11 W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKWIU 82.11) może być opodatkowana w formie zryczałtowanego podatku dochodowego... Czy działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKWiU 82.11) opodatkowana w formie zryczałtowanego podatku dochodowego powinna być objęta podatkiem 8,5%...

2011
1
wrz

Istota:

Czy Spółka postępuje prawidłowo nie pobierając jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od przychodu wypłacanego przez Spółkę z Jej rachunku bankowego (prowadzonego przez oddział banku w Turcji) dla usługodawców tureckich z tytułu usług świadczonych przez nich na rzecz Biura Łącznikowego w Turcji?

Fragment:

Biuro nabywa usługi (prawne, księgowe, najmu pojazdów transportowych) świadczone przez podmioty tureckie. Biuro to nie posiada odrębnej od Wnioskodawcy podmiotowości prawnej ani nie jest zagranicznym oddziałem Spółki. Wnioskodawca poprzez biuro nie prowadzi działalności na terenie Turcji, nie zawiera umów, i co do zasady wyłącznie nawiązuje i utrzymuje kontakty handlowe. Spółka wskazała, iż posiada certyfikaty rezydencji dla celów podatkowych podmiotów, na rzecz których Spółka dokonuje płatności za świadczone usługi, natomiast nie posiada certyfikatów rezydencji dla celów podatkowych podmiotów, na rzecz których to biuro dokonuje płatności. Podmioty, na rzecz których Spółka dokonuje płatności za świadczone usługi nie mają na terytorium Polski siedziby ani miejsca faktycznego zarządu. Biuro w Turcji, nabywając świadczone przez firmy tureckie ww. usługi, nie dokonuje płatności wynagrodzenia za te usługi; czyni to Spółka poprzez rachunek bankowy prowadzony przez oddział banku w Turcji. Biuro nie posiada odrębnej od Wnioskodawcy podmiotowości prawnej, ani nie jest zagranicznym oddziałem Spółki. Wnioskodawca poprzez biuro nie prowadzi działalności na terenie Turcji, nie zawiera umów, i co do zasady wyłącznie nawiązuje i utrzymuje kontakty handlowe.

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy zaliczenia wydatków poniesionych na nabycie kwiatów i artykułów dekoracyjnych na potrzeby aranżacji biura, do kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Fragment:

Nr 8, poz. 60 ze zm.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia wydatków poniesionych na nabycie kwiatów i artykułów dekoracyjnych na potrzeby aranżacji biura, do kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) uznajeza prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku. Pismem z dnia 15.06.2007r. (data wpływu 27.06.2007r.) Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia wydatków poniesionych na nabycie kwiatów i artykułów na potrzeby aranżacji biura, do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka kupuje kwiaty, zarówno doniczkowe, jak i cięte, także w postaci kompozycji kwiatowych i bukietów, które stanowią wystrój biura. Dodatkowo kupowane są doniczki, wazony oraz artykuły dekoracyjne służące aranżacji przestrzeni biurowej, w tym sezonowej jak np. choinka i bombki, dekoracje wielkanocne itp.Kwiaty i dekoracje umieszczane są głównie w recepcji, sekretariatach lub sali konferencyjnej, a także w biurach poszczególnych pracowników lub grup pracowników.