Biopaliwo | Interpretacje podatkowe

Biopaliwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to biopaliwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Spółka, importując i sprzedając olej palmowy rafinowany jako komponent do produkcji biopaliwa nie będzie obowiązana do zapłaty podatku akcyzowego
Fragment:
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Spółka w najbliższym czasie zamierza importować olej palmowy rafinowany jako komponent do produkcji biopaliwa. Olej przez nią importowany odsprzeda firmie, która zadeklarowała się, że wykorzysta go jako biokomponent do produkcji biopaliwa. W uzupełnieniu Spółka poinformowała, iż kod CN przedmiotowego wyrobu to 1511 90 91-10. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sprecyzowane w odpowiedzi na wezwanie z dnia 20.03.2013 r.): Czy Spółka zostanie obciążona podatkiem akcyzowym przy imporcie do Polski oleju palmowego rafinowanego jako komponentu do produkcji biopaliwa... Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko wynikające z ww. uzupełnienia): Olej palmowy rafinowany jako komponent do produkcji biopaliwa nie podlega podatkowi akcyzowemu. Wprawdzie ten produkt jest wymieniony w Załączniku 1 do Ustawy o podatku akcyzowym, ale z wyraźnym zastrzeżeniem, że jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych lub napędowych. W jej przypadku sprowadzany olej palmowy nie będzie służył do celów ani opałowych, ani napędowych, lecz do dalszego przerobu jako komponent przy produkcji biopaliwa. W związku z tym Spółka uważa, że obowiązek opłacenia podatku akcyzowego spoczywa na producencie gotowego produktu służącego stricte do celów napędowych, a nie na importerze dostarczającym jedynie półprodukt do wytworzenia surowca napędowego i który de facto nie ma wpływu na końcowe przeznaczenie tego surowca.
2013
20
kwi

Istota:
Jakie obowiązki w zakresie podatku akcyzowego ciążą na mnie w związku z przetwarzaniem rzepaku do biokomponentów, a nstępnie do paliwa? Czy w opisanej powyżej sytuacji, z tytułu wytworzenia biokomponentów a następnie ich sprzedaży lub zużycia na potrzeby działalności jako samoistnego paliwa mam prawo do korzystania ze zwolnienia od akcyzy?
Fragment:
Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie stoi na stanowisku, iż brak jednoznacznego odesłania w par. 12 ust. 1 pkt 2 ww rozporządzenia do ustawy o biokomponentach przeznaczonych do paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, jak ma to miejsce w par. 12 ust. 1 pkt 1, nie stanowi dostatecznego powodu dla którego należałoby odmiennie definiować dla celów akcyzy takie pojęcia jak "paliwa ciekłe" lub "biopaliwa ciekłe", tym bardziej, że z przedmiotowego rozporządzenia bezspornie wynika, iż Minister Finansów w pełni dostosował przedmiot zwolnienia do objaśnienia pojęć ujętych w ustawie o biokomponentach, i tak - zwalnia się od akcyzy: 1. paliwa ciekłe z zawartością biokomponentów od 2% do 5% w wysokości 1,50 zł od każdego litra biokomponentów dodoanych do tych paliw, 2. biopaliwa ciekłe z zawartością powyżej 5% do 10% biokomponentów w kwocie 18,80 zł, a z zawartością powyżej 10% biokomponentów w kwocie 2,20 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych paliw, z tym że zwolnienie nie może być wyższe niż należna kwota akcyzy z tytułu sprzedaży tych paliw. W związku z powyższym, produkcja oraz zużycie estru stanowiącego samoistne paliwo silnikowe (biopaliwo) na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej przy zachowaniu warunków wymienionych w par. 12 ust. 3, będzie korzystało ze zwolnienia od akcyzy w kwocie nie wyższej niż kwota akcyzy należna z tytułu sprzedaży tych paliw. Na dzień wydania przedmiotowej interpretacji będzie to kwota 1.882 zł/1000 l, nie zaś maksymalna 2,20 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych paliw. Przedstawiona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
2011
1
maj

Istota:
Czy estry metylowe stanowiące biokomponent przeznaczony do biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 2 października 2003roku o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (D. U. Nr 199, poz.1934 ze zmianami), podlegają zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (D.U. Nr 97, poz.966 ze zmianami) ?
Fragment:
Nr 97, poz.966 ze zmianami) ?." Z opisanego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż nosi się ona z zamiarem podjęcia produkcji estrów metylowych, tj. biokomponentów przeznaczonych m.in. do biopaliw ciekłych w rozumieniu art.2 pkt 4 ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych - by następnie zużywać je wyłącznie na własne potrzeby jako biopaliwo ciekłe składające się w 100% z biokomponentu (estru metylowego występującego jako samoistne paliwo silnikowe). Zdaniem Spółki tak wyprodukowane estry metylowe, stanowiące jednocześnie paliwo ciekłe zużywane na własne potrzeby, korzystają ze zwolnienia z akcyzy na zasadzie §12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Zgodnie z przytoczoną bowiem regulacją zwalnia się od akcyzy biokomponenty przeznaczone do produkcji paliw ciekłych i biopaliw ciekłych w rozumieniu w/w ustawy o biokomponentach - wyprodukowanych z surowców rolniczych, produktów ubocznych i odpadów spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach. Spółka podnosi dalej, iż biokomponentami w rozumieniu cyt. wyżej ustawy, są zgodnie z art. 2 pkt 4 - także estry stanowiące samoistne paliwa silnikowe. Estry te, o ile spełniają wymagania jakościowe określone dla paliw ciekłych w odrębnych przepisach, stosownie do pkt 8 w/w artykułu są też biopaliwami ciekłymi. Skoro tak, biopaliwem ciekłym może być także biopaliwo składające się w 100% z biokomponentu (estru metylowego). Biopaliwo o takim składzie będzie w ocenie Spółki podlegać w całości zwolnieniu z akcyzy na podstawie §12 ust. 1 pkt 1 cyt.rozporządzenia, przy zachowaniu wymogów §12 ust.2.
2011
1
kwi

Istota:
Spółka XX, zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie z wnioskiem z dnia 23 listopada 2005 roku o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedmiotem wniosku było pytanie, czy zakupione wewnątrzwspólnotowo oleje napędowe oraz benzyny zawierające do 5 % biokomponentów mogą korzystać ze zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966 ze zmianami).
Fragment:
(...) biopaliwa ciekłe z zawartością powyżej 5 % do 10 % biokomponentów, w kwocie 1,80 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych paliw, a z zawartością powyżej 10 % biokomponentów - w wysokości 2,20 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych paliw. Przy czym, zwolnienie to nie może być wyższe niż należna kwota akcyzy z tytułu sprzedaży tych paliw. Zwolnienie to ma zastosowanie tylko wówczas, gdy spełnione zostaną warunki określone w § 12 ust. 3 rozporządzenia, a mianowicie: podmiot korzystający ze zwolnienia produkujący paliwa silnikowe z zawartością biokomponentów prowadzi dokumentację techniczną wskazującą na sposób wytworzenia takich paliw ciekłych i zawartość w nich biokomponentów; podmiot nabywający paliwa ciekłe z zawartością biokomponentów w celu ich odsprzedaży korzystający ze zwolnienia prowadzi ewidencję pozwalającą na wyodrębnienie wyrobów zwolnionych i wyrobów nieobjętych zwolnieniem. Zgodzić się należy ze stanowiskiem Strony, że wyżej cytowane przepisy nie definiują wprost czynności podlegających opodatkowaniu, które zostały zwolnione od akcyzy w ramach powyższej instytucji zwolnienia. Niemniej jednak, nie oznacza to, że analiza powyższych przepisów nie doprowadzi do zdefiniowania tych czynności.
2011
1
kwi

Istota:
Czy sprzedając olej rzepakowy w hurcie i detalu w opakowaniach jednostkowych stanowiący tłuszcz roślinny, firma będzie obciążona podatkiem akcyzowym z tytułu sprzedanego oleju? Ponadto, czy sprzedając olej rzepakowy na stacji paliw za pomocą dystrybutora do zbiorników samochodowych, firma będzie zobowiązana do płacenia podatku akcyzowego z tytułu sprzedanego oleju?
Fragment:
Olej rzepakowy definiowany ?chemicznie? jest estrem wyższych kwasów tłuszczowych i zgodnie z ustawą o biokomponentach stasowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych może stanowić samoistne paliwo, tzw. biopaliwo. Mając na względzie § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego w przypadku biopaliwa z zawartością powyżej 10% biokomponentów ? przysługuje zwolnienie w wysokości 2,20 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych paliw. W przypadku oleju rzepakowego mamy do czynienia z biopaliwem składającym się w 100% z biokomponentu, nie jest to więc dodatek, ani domieszka do paliw, ale z towar przeznaczony do użycia jako paliwo silnikowe, zużywany do celów napędowych. W związku z tym, iż ustawa o podatku akcyzowym nie przewiduje zwolnienia w przypadku paliw silnikowych, zużywanych do celów napędowych, sprzedaż oleju rzepakowego na stacji paliw, stanowiącego samoistne paliwo silnikowe (biopaliwo) podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w kwocie 1882,00 zł/1000l, zgodnie z poz. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego i wyrobowi temu nie przysługuje zwolnienie o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Mając powyższe na uwadze ? postanowiono jak w sentencji.
2011
1
mar

Istota:
Czy Spółka ma prawo do zastosowania zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w przepisie § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, w sytuacji gdy brak jest rozporządzenia wykonawczego określającego wymagania jakościowe dla biopaliw ciekłych?
Fragment:
Nr 34, poz.293 z późn. zm.) paliwa ciekłe i biopaliwa ciekłe powinny spełniać wymagania jakościowe właściwe dla danego paliwa w szczególności ze względu na ochronę środowiska.Ponadto stosownie do art. 4 ust. 3 cyt. ustawy, minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wymagania jakościowe dla biopaliw ciekłych, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej w tym zakresie wynikający z badań tych paliw, a także doświadczeń w stosowaniu biopaliw ciekłych. W myśl art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, użyte w tej ustawie określenie biopaliwa ciekłe oznacza: a) benzyny silnikowe zawierające w swoim składzie powyżej 5 % bioetanolu oraz powyżej 15 % eterów, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 2 października 2003 roku o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, stosowane w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym, b) estry, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 2 października 2003 roku o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, stanowiące samoistne paliwo stosowane w pojazdach, ciągnikach (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących nabycie paliwa ekologicznego (oleju roślinnego) wykorzystywanego do wykonywania czynności opodatkowanych - do napędu samochodów ciężarowych.
Fragment:
Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Odliczyć zatem, co do zasady, można w całości podatek naliczony jedynie w sytuacjach jego bezpośredniego związku z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Chodzi w tym przypadku o czynności opodatkowane podatkiem VAT, o których mowa w art. 5 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Jest to warunek konieczny do spełnienia realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wskazana zatem zasada wyłącza możliwość dokonywania odliczenia podatku naliczonego , związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku. Ponieważ zakupiony przez Panią olej roślinny wykorzystywany jest do wykonywania czynności opodatkowanych, ma Pani prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT, dokumentujących zakup tego oleju. Zaznacza się, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Biopaliwo
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.