Biopaliwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to biopaliwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
20
kwi

Istota:

Spółka, importując i sprzedając olej palmowy rafinowany jako komponent do produkcji biopaliwa nie będzie obowiązana do zapłaty podatku akcyzowego

Fragment:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Spółka w najbliższym czasie zamierza importować olej palmowy rafinowany jako komponent do produkcji biopaliwa. Olej przez nią importowany odsprzeda firmie, która zadeklarowała się, że wykorzysta go jako biokomponent do produkcji biopaliwa. W uzupełnieniu Spółka poinformowała, iż kod CN przedmiotowego wyrobu to 1511 90 91-10. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sprecyzowane w odpowiedzi na wezwanie z dnia 20.03.2013 r.): Czy Spółka zostanie obciążona podatkiem akcyzowym przy imporcie do Polski oleju palmowego rafinowanego jako komponentu do produkcji biopaliwa... Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko wynikające z ww. uzupełnienia): Olej palmowy rafinowany jako komponent do produkcji biopaliwa nie podlega podatkowi akcyzowemu. Wprawdzie ten produkt jest wymieniony w Załączniku 1 do Ustawy o podatku akcyzowym, ale z wyraźnym zastrzeżeniem, że jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych lub napędowych. W jej przypadku sprowadzany olej palmowy nie będzie służył do celów ani opałowych, ani napędowych, lecz do dalszego przerobu jako komponent przy produkcji biopaliwa. W związku z tym Spółka uważa, że obowiązek opłacenia podatku akcyzowego spoczywa na producencie gotowego produktu służącego stricte do celów napędowych, a nie na importerze dostarczającym jedynie półprodukt do wytworzenia surowca napędowego i który de facto nie ma wpływu na końcowe przeznaczenie tego surowca.

2011
1
maj

Istota:

Jakie obowiązki w zakresie podatku akcyzowego ciążą na mnie w związku z przetwarzaniem rzepaku do biokomponentów, a nstępnie do paliwa? Czy w opisanej powyżej sytuacji, z tytułu wytworzenia biokomponentów a następnie ich sprzedaży lub zużycia na potrzeby działalności jako samoistnego paliwa mam prawo do korzystania ze zwolnienia od akcyzy?

Fragment:

Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie stoi na stanowisku, iż brak jednoznacznego odesłania w par. 12 ust. 1 pkt 2 ww rozporządzenia do ustawy o biokomponentach przeznaczonych do paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, jak ma to miejsce w par. 12 ust. 1 pkt 1, nie stanowi dostatecznego powodu dla którego należałoby odmiennie definiować dla celów akcyzy takie pojęcia jak "paliwa ciekłe" lub "biopaliwa ciekłe", tym bardziej, że z przedmiotowego rozporządzenia bezspornie wynika, iż Minister Finansów w pełni dostosował przedmiot zwolnienia do objaśnienia pojęć ujętych w ustawie o biokomponentach, i tak - zwalnia się od akcyzy: 1. paliwa ciekłe z zawartością biokomponentów od 2% do 5% w wysokości 1,50 zł od każdego litra biokomponentów dodoanych do tych paliw, 2. biopaliwa ciekłe z zawartością powyżej 5% do 10% biokomponentów w kwocie 18,80 zł, a z zawartością powyżej 10% biokomponentów w kwocie 2,20 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych paliw, z tym że zwolnienie nie może być wyższe niż należna kwota akcyzy z tytułu sprzedaży tych paliw. W związku z powyższym, produkcja oraz zużycie estru stanowiącego samoistne paliwo silnikowe (biopaliwo) na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej przy zachowaniu warunków wymienionych w par. 12 ust. 3, będzie korzystało ze zwolnienia od akcyzy w kwocie nie wyższej niż kwota akcyzy należna z tytułu sprzedaży tych paliw. Na dzień wydania przedmiotowej interpretacji będzie to kwota 1.882 zł/1000 l, nie zaś maksymalna 2,20 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych paliw. Przedstawiona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

2011
1
kwi

Istota:

Czy estry metylowe stanowiące biokomponent przeznaczony do biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 2 października 2003roku o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (D. U. Nr 199, poz.1934 ze zmianami), podlegają zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (D.U. Nr 97, poz.966 ze zmianami) ?

Fragment:

Nr 97, poz.966 ze zmianami) ?." Z opisanego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż nosi się ona z zamiarem podjęcia produkcji estrów metylowych, tj. biokomponentów przeznaczonych m.in. do biopaliw ciekłych w rozumieniu art.2 pkt 4 ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych - by następnie zużywać je wyłącznie na własne potrzeby jako biopaliwo ciekłe składające się w 100% z biokomponentu (estru metylowego występującego jako samoistne paliwo silnikowe). Zdaniem Spółki tak wyprodukowane estry metylowe, stanowiące jednocześnie paliwo ciekłe zużywane na własne potrzeby, korzystają ze zwolnienia z akcyzy na zasadzie §12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Zgodnie z przytoczoną bowiem regulacją zwalnia się od akcyzy biokomponenty przeznaczone do produkcji paliw ciekłych i biopaliw ciekłych w rozumieniu w/w ustawy o biokomponentach - wyprodukowanych z surowców rolniczych, produktów ubocznych i odpadów spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach. Spółka podnosi dalej, iż biokomponentami w rozumieniu cyt. wyżej ustawy, są zgodnie z art. 2 pkt 4 - także estry stanowiące samoistne paliwa silnikowe. Estry te, o ile spełniają wymagania jakościowe określone dla paliw ciekłych w odrębnych przepisach, stosownie do pkt 8 w/w artykułu są też biopaliwami ciekłymi. Skoro tak, biopaliwem ciekłym może być także biopaliwo składające się w 100% z biokomponentu (estru metylowego). Biopaliwo o takim składzie będzie w ocenie Spółki podlegać w całości zwolnieniu z akcyzy na podstawie §12 ust. 1 pkt 1 cyt.rozporządzenia, przy zachowaniu wymogów §12 ust.2.

2011
1
kwi

Istota:

Spółka XX, zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie z wnioskiem z dnia 23 listopada 2005 roku o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedmiotem wniosku było pytanie, czy zakupione wewnątrzwspólnotowo oleje napędowe oraz benzyny zawierające do 5 % biokomponentów mogą korzystać ze zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966 ze zmianami).

Fragment:

(...) biopaliwa ciekłe z zawartością powyżej 5 % do 10 % biokomponentów, w kwocie 1,80 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych paliw, a z zawartością powyżej 10 % biokomponentów - w wysokości 2,20 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych paliw. Przy czym, zwolnienie to nie może być wyższe niż należna kwota akcyzy z tytułu sprzedaży tych paliw. Zwolnienie to ma zastosowanie tylko wówczas, gdy spełnione zostaną warunki określone w § 12 ust. 3 rozporządzenia, a mianowicie: podmiot korzystający ze zwolnienia produkujący paliwa silnikowe z zawartością biokomponentów prowadzi dokumentację techniczną wskazującą na sposób wytworzenia takich paliw ciekłych i zawartość w nich biokomponentów; podmiot nabywający paliwa ciekłe z zawartością biokomponentów w celu ich odsprzedaży korzystający ze zwolnienia prowadzi ewidencję pozwalającą na wyodrębnienie wyrobów zwolnionych i wyrobów nieobjętych zwolnieniem. Zgodzić się należy ze stanowiskiem Strony, że wyżej cytowane przepisy nie definiują wprost czynności podlegających opodatkowaniu, które zostały zwolnione od akcyzy w ramach powyższej instytucji zwolnienia. Niemniej jednak, nie oznacza to, że analiza powyższych przepisów nie doprowadzi do zdefiniowania tych czynności.

2011
1
mar

Istota:

Czy sprzedając olej rzepakowy w hurcie i detalu w opakowaniach jednostkowych stanowiący tłuszcz roślinny, firma będzie obciążona podatkiem akcyzowym z tytułu sprzedanego oleju? Ponadto, czy sprzedając olej rzepakowy na stacji paliw za pomocą dystrybutora do zbiorników samochodowych, firma będzie zobowiązana do płacenia podatku akcyzowego z tytułu sprzedanego oleju?

Fragment:

Olej rzepakowy definiowany ?chemicznie? jest estrem wyższych kwasów tłuszczowych i zgodnie z ustawą o biokomponentach stasowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych może stanowić samoistne paliwo, tzw. biopaliwo. Mając na względzie § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego w przypadku biopaliwa z zawartością powyżej 10% biokomponentów ? przysługuje zwolnienie w wysokości 2,20 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych paliw. W przypadku oleju rzepakowego mamy do czynienia z biopaliwem składającym się w 100% z biokomponentu, nie jest to więc dodatek, ani domieszka do paliw, ale z towar przeznaczony do użycia jako paliwo silnikowe, zużywany do celów napędowych. W związku z tym, iż ustawa o podatku akcyzowym nie przewiduje zwolnienia w przypadku paliw silnikowych, zużywanych do celów napędowych, sprzedaż oleju rzepakowego na stacji paliw, stanowiącego samoistne paliwo silnikowe (biopaliwo) podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w kwocie 1882,00 zł/1000l, zgodnie z poz. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego i wyrobowi temu nie przysługuje zwolnienie o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Mając powyższe na uwadze ? postanowiono jak w sentencji.

2011
1
mar

Istota:

Czy Spółka ma prawo do zastosowania zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w przepisie § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, w sytuacji gdy brak jest rozporządzenia wykonawczego określającego wymagania jakościowe dla biopaliw ciekłych?

Fragment:

Nr 34, poz.293 z późn. zm.) paliwa ciekłe i biopaliwa ciekłe powinny spełniać wymagania jakościowe właściwe dla danego paliwa w szczególności ze względu na ochronę środowiska.Ponadto stosownie do art. 4 ust. 3 cyt. ustawy, minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wymagania jakościowe dla biopaliw ciekłych, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej w tym zakresie wynikający z badań tych paliw, a także doświadczeń w stosowaniu biopaliw ciekłych. W myśl art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, użyte w tej ustawie określenie biopaliwa ciekłe oznacza: a) benzyny silnikowe zawierające w swoim składzie powyżej 5 % bioetanolu oraz powyżej 15 % eterów, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 2 października 2003 roku o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, stosowane w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym, b) estry, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 2 października 2003 roku o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, stanowiące samoistne paliwo stosowane w pojazdach, ciągnikach (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących nabycie paliwa ekologicznego (oleju roślinnego) wykorzystywanego do wykonywania czynności opodatkowanych - do napędu samochodów ciężarowych.

Fragment:

Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Odliczyć zatem, co do zasady, można w całości podatek naliczony jedynie w sytuacjach jego bezpośredniego związku z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Chodzi w tym przypadku o czynności opodatkowane podatkiem VAT, o których mowa w art. 5 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Jest to warunek konieczny do spełnienia realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wskazana zatem zasada wyłącza możliwość dokonywania odliczenia podatku naliczonego , związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku. Ponieważ zakupiony przez Panią olej roślinny wykorzystywany jest do wykonywania czynności opodatkowanych, ma Pani prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT, dokumentujących zakup tego oleju. Zaznacza się, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.